229-1001


$40
מעטפה שנשלחה בדואר עם ביול: Deutsche Nationalversammlung, "Goeslar 1919"
Envelope sent by mail with postage stamp Deutsche Nationalversammlung, "Goeslar 1919"

229-1002


$200
אלבום עם בולי שוויץ בשני נושאים, כ"א כ-6 דפי בולים: למען הנוער, ערך קטלוגי 1285 יורו, למען המולדת, ערך קטלוגי 878 יורו
Album of Swiss stamps on 2 subjects, each 6 pages of stamps: for the benefit of the youth, value 1285 euro, for the homeland, value 878 euro

229-1003


$50
אלבום עם כ-94 מעטפות יום ראשון ומעטפות שנשלחו, עם בולים בנושאי מוזיקה
Album with 94 first day envelopes and envelopes sent by mail, with stamps on the subject of music

229-1004


$220
שני אלבומי מעטפות עם בולי זוכי פרס נובל ס"ה כ-180 מעטפות יום ראשון ומכתבים
Two albums of envelopes with a total of about 180 first day envelopes and letters with stamps of the Nobel prize winners

229-1005


$50
אלבום קטן עם כ-340 בולים ניו זילנד
Small album with a about 340 stamps, New Zealand

229-1006


$260
אלבום עם בולי ברלין המערבית חתומים ולא חתומים, ערך קטלוגי 3000 יורו
Album with stamps of west Berlin, stamped and unstamped, catalog value 3000 euro

229-1007


$50
לוט בולי כל העולם, חתומים בתפזורת וכן לוט של cutouts, כל העולם
Lot of stamps from around the world, postmarked, loose, and cutouts, all the world

229-1008


$400
אלבום בולי גרמניה המזרחית חתומים, ערך קטלוגי מעל 5000 יורו Deutsche Demokratische Republik
Stamp album of east Germany, stamped, catalog value over 5000 euro, Deutsche Demokratische Republik

229-1009


$50
אלבום עם כ-113 מעטפות עם בולי רכבות, מכוניות , זהירות בדרכים
Album with a total of 113 envelopes with stamps on railways, cars and traffic safety

229-1010


$400
שלושה אלבומי בולים מקוריים בנושא טניס Tennis Briefmarken, בהם סה"כ כ-190 דפים עם בולים והסברים
Three original stamp albums, on the subject of Tennis, Tennis Briefmarken, total of 190 pages of stamps and explanations

229-1011


$60 | Sold for: $60
אלבום עם אוספי ארצות חלקיים: פולין, גרמניה, איטליה, אוסטריה, אורוגואי, וכן "אלבום מועדים הבולאים הבינלאומי"
Album with partial collections of countries: Poland, Germany, Italy, Austria, Uruguay, and international philatelists album

229-1012


$400
שני אלבומי בולים מקוריים תוצ' Lindner בנושא סוסים ורכיבה "Pferde", סה"כ כ-155 דפים
Two original stamp albums by Lindner, on the subject of horses and horseback riding “Pferde”, total of 155 pages

229-1013


$80
אלבום עם כ-200 מעטפות קטנות מכל העולם, משנת 1911 עד שנות ה50
Album with a total of 200 small envelopes from around the world, from 1911 till the 1950’s

229-1014


$400
שני אלבומי בולים מקוריים, זוכי פרס נובל כוללים סה"כ 128 דפים עם מאות בולים והסברים על זוכי הפרסים 75Jahre Nobellpreis eine philatelishce und kulturische Dokumentation
Deutsche Museum Muenchen
Two original stamp albums, Nobel prize winners,128 pages with hundreds of stamps and explanations 75 Jahre Nobellpreis eine philatelishce und kulturische DokumentationDeutsche Museum Muenchen

229-1015


$90
אלבום עם בולים לפי נושאים: בעלי חיים, ציפורים, פרפרים, צמחים וספורט (כל העולם), וכן פרחי בר (בולי ארה"ב)
Album with stamps sorted by category: animals, flowers, plants and sports (world), and wild flowers (US stamps)

229-1016


$500
אלבום עם מעטפות וגלויות שנשלחו בדואר צרפת, סוף המאה ה19, עד שנות ה50, גרמניה, סוף המאה ה19 עד שנות ה60
Album of envelopes and postcards sent by mail, France, late 19th c till to the 1950’s, Germany late 19th c till to the 1960’s

229-1017


$100
אלבום חבר העמים הבריטי עם כ-200 מעטפות יום ראשון ומעטפות שנשלחו בדואר
Album with 200 first day envelopes and envelopes sent by mail, British Commonwealth of Nations

229-1018


$500
ארבעה אלבומי בולים, גרמניה המערבית חתומים ולא חתומים, ערך קטלוגי כ- 6600 יורו
Four stamp albums, west Germany, stamped and unstamped, catalog value 6600 euro

229-1020


$600
שמונה אלבומי בולים בנושא זוכי פרס נובל 1901-2014, ס"ה כ-2850 בולים ויותר ממאה בלוקים ומעטפות, מסודרים לפי שנים
Eight stamp albums on the subject of the Nobel prize 1901-2014, total of about 2850 stamps and more than one hundred blocks and envelopes, sorted by year

229-1021


$120 | Sold for: $120
אוסף של כ-680 בולי עירק חתומים ולא חתומים וכן חמישה בלוקים
Collection of about 680 stamps from Iraq, stamped and unstamped and five blocks

229-1022


$1200 | Sold for: $1200
ארבעה אלבומים, בולי רוסיה הצארית וברית המועצות חתומים עד 1991: שנים מקוריים עם תמונות עד 1975, ושני אלבומים נוספים, סה"כ ערך קטלוגי 11,000 יורו
Four stamp albums, stamped stamps of Tsarist Russia and the Soviet Union till 1991: two originals with images till 1975, and two more, total catalog value 11.000 euro

229-1023


$150
אוסף בולי ליכטנשטיין מעורב, סה"כ ערך קטלוגי 1450 יורו, כולל שני אלבומים וכ-37 מעטפות
Mixed collection of Lichtenstein stamps in two albums and 37 envelopes, catalog value 1450 euro

229-1025


$25
Handbuch fuer Postmarken sammler, Nuerenberg 1881, ספר לאספן הבולים , נירנברג, 1881
Ferdinant Meyer
Handbuch fuer postmarken sammler, Nuerenberg 1881Ferdinant Meyer

229-1027


$50 | Sold for: $70
אוסף מעטפות יום הופעת הבול ישראל 1966-1996 לא שלם
Collection of first day envelopes 1966-1996, incomplete

229-1028


$500
אלבום עם אוסף מעטפות ישנות מנדט, מוקדמים, מנהלת העם, ישראל שנות ה50, ס"ה כ-114 פריטים ו Handbook of Holy Land Philantely, the Minhelet Haam period
Album with a collection of old envelopes, B. Mandate, early, Minhelet Ha’am, Israel 1950’s, total of 114 items, Handbook of Holy Land Philately, the Minhelet Haam period

229-1029


$100 | Sold for: $100
אלבום בולי ישראל 1948-1993 שני כרכים, עד 1964 עם בולים בודדים בלבד, רציף משנת 1964 עד 1993
Album of Israeli stamps 1948-1993, two volumes, sequential 1964-1993 only with isolated stamps

229-1030


$500
שמונה אלבומים עם מעטפות וגלויות יום הופעת הבול, 4 כפולים ו 4 רגילים, 1976-2000, עם ס"ה כ 780 מעטפות וגלויות
Eight albums of envelopes and postcards day of stamp appearance, 4 doubles and 4 regulars, 1976-2000, total of 780 envelopes and postcards

229-1031


$100 | Sold for: $120
שלושה אלבומים עם מעטפות יום הופעת הבול, ישראל, 1954-1993 (לא שלם)
Three albums of first day covers, Israel, 1954-1993 (incomplete)

229-1032


$500 | Sold for: $500
שמונה אלבומים עם מעטפות יום הופעת הבול ישראל , מקום המדינה עד שנות ה90 (לא שלם)
Eight albums with envelopes of day of appearance of stamp, Israel, from the declaration of the state till the 1990’s (incomplete)

229-1033


$100
לוט בולי ישראל, בתפזורת, חתומים ולא חתומים
Lot of Israeli stamps, postmarked and non-postmarked, loose

229-1034


$900
עשרה אלבומים עם מעטפות, גלויות, דואר רשמי ועוד, ישראל, ס"ה כ-1700 פריטים
Ten albums of envelopes, postcards, official mail and more, Israel, total of 1700 items

229-1035


$100
אוסף בולי ישראל כולל: בולי ישראל חתומים 1948-1960 לא מסודר, לא שלם , בולי ישראל לא חתומים 1966-1984 (מצב טוב, בד"כ בצמדים)
Israel stamp collection, including: postmarked Israeli stamps 1948-1960 not sorted, incomplete, non-postmarked Israeli stamps 1966-1984 (good condition, mostly in pairs)

229-1036


$900
אוסף של בולי ישראל, לא חתומים עם שובל, בשלושה אלבומים, שניים מקוריים, ערך קטלוגי ע"פ בל 7200 $
Collection of Israel stamps, unstamped with tab, in three albums, two original, catalog value 7200 $

229-1037


$200
לוט של בולים ישראליים, צמדים עם שובל (שורה תחתונה של הבלוק), 1967 עד סוף שנות ה90
Lot of Israeli stamps, pairs with tab (bottom row of the block), 1967 till the late 90’s

229-1038


$2600 | Sold for: $2600
שלושה אלבומי אספנים, בולי ישראל 1948-2000, הוצ' אלבול ללא: דואר עברי 7-9, טעות בכתיב השובל, זוגות מועדים לשמחה עם פס ביניים ושובל, מלבד זאת שלם,בנוסף בולים עם הדפסת ערכים 1991-1998
Three stamp collector's albums, Israel1948-2000, publ, Elbul without: Doar Ivri 7-9, writing error on the tab, pairs of Moadim L'simcha with middle stripe and tab, except for this complete, + album

229-1040


$50 | Sold for: $50
שתי מטבעות כסף, כ"א ע"ס פלורין 1898+1902, מצב AU
Two silver coins, each in the amount of 1 florin, 1902, AU

229-1041


$120 | Sold for: $120
מטבע כסף הממלכה המאוחדת ע"ס פלורין 1883, מצב XF
Silver coin, United Kingdom, 1 florin, 1883, XF

229-1042


$50 | Sold for: $85
מטבע כסף, הממלכה המאוחדת ע"ס פלורין, 1872 מצב VF
Silver coin, United Kingdom, 1 florin, 1872, VF

229-1043


$120
מטבע כסף, ע"ס רובל, ברית המועצות, 1924, מצב AUC
Silver coin, 1 ruble, Soviet Union, 1924, AUC cond.

229-1044


$50
מטבע כסף ע"ס 5 קרונות, הונגריה, בשלטון האמפריה ההאבסבורגית, 1908, מצב VF
Silver coin in the amount of 5 Coronas, Hungary, under the rule of the Habsburg Empire, 1908, VF cond.

229-1045


$150 | Sold for: $150
מטבע כסף הממלכה המאוחדת ע"ס קראון, 1672 מצב fine-VF
Silver coin, United Kingdom, 1 crown, 1672, fine-VF

229-1046


$100 | Sold for: $100
מטבע כסף Trade Dollar האימפריה הבריטית, 1900, מצב XF
Silver coin, Trade Dollar, British Empire, 1900, XF