229-1001


$40
מעטפה שנשלחה בדואר עם ביול: Deutsche Nationalversammlung, "Goeslar 1919"
Envelope sent by mail with postage stamp Deutsche Nationalversammlung, "Goeslar 1919"

229-1002


$200
אלבום עם בולי שוויץ בשני נושאים, כ"א כ-6 דפי בולים: למען הנוער, ערך קטלוגי 1285 יורו, למען המולדת, ערך קטלוגי 878 יורו
Album of Swiss stamps on 2 subjects, each 6 pages of stamps: for the benefit of the youth, value 1285 euro, for the homeland, value 878 euro

229-1003


$50
אלבום עם כ-94 מעטפות יום ראשון ומעטפות שנשלחו, עם בולים בנושאי מוזיקה
Album with 94 first day envelopes and envelopes sent by mail, with stamps on the subject of music

229-1004


$220
שני אלבומי מעטפות עם בולי זוכי פרס נובל ס"ה כ-180 מעטפות יום ראשון ומכתבים
Two albums of envelopes with a total of about 180 first day envelopes and letters with stamps of the Nobel prize winners

229-1005


$50
אלבום קטן עם כ-340 בולים ניו זילנד
Small album with a about 340 stamps, New Zealand

229-1006


$260
אלבום עם בולי ברלין המערבית חתומים ולא חתומים, ערך קטלוגי 3000 יורו
Album with stamps of west Berlin, stamped and unstamped, catalog value 3000 euro

229-1007


$50
לוט בולי כל העולם, חתומים בתפזורת וכן לוט של cutouts, כל העולם
Lot of stamps from around the world, postmarked, loose, and cutouts, all the world

229-1008


$400
אלבום בולי גרמניה המזרחית חתומים, ערך קטלוגי מעל 5000 יורו Deutsche Demokratische Republik
Stamp album of east Germany, stamped, catalog value over 5000 euro, Deutsche Demokratische Republik

229-1009


$50
אלבום עם כ-113 מעטפות עם בולי רכבות, מכוניות , זהירות בדרכים
Album with a total of 113 envelopes with stamps on railways, cars and traffic safety

229-1010


$400
שלושה אלבומי בולים מקוריים בנושא טניס Tennis Briefmarken, בהם סה"כ כ-190 דפים עם בולים והסברים
Three original stamp albums, on the subject of Tennis, Tennis Briefmarken, total of 190 pages of stamps and explanations

229-1011


$60 | Sold for: $60
אלבום עם אוספי ארצות חלקיים: פולין, גרמניה, איטליה, אוסטריה, אורוגואי, וכן "אלבום מועדים הבולאים הבינלאומי"
Album with partial collections of countries: Poland, Germany, Italy, Austria, Uruguay, and international philatelists album

229-1012


$400
שני אלבומי בולים מקוריים תוצ' Lindner בנושא סוסים ורכיבה "Pferde", סה"כ כ-155 דפים
Two original stamp albums by Lindner, on the subject of horses and horseback riding “Pferde”, total of 155 pages

229-1013


$80
אלבום עם כ-200 מעטפות קטנות מכל העולם, משנת 1911 עד שנות ה50
Album with a total of 200 small envelopes from around the world, from 1911 till the 1950’s

229-1014


$400
שני אלבומי בולים מקוריים, זוכי פרס נובל כוללים סה"כ 128 דפים עם מאות בולים והסברים על זוכי הפרסים 75Jahre Nobellpreis eine philatelishce und kulturische Dokumentation
Deutsche Museum Muenchen
Two original stamp albums, Nobel prize winners,128 pages with hundreds of stamps and explanations 75 Jahre Nobellpreis eine philatelishce und kulturische DokumentationDeutsche Museum Muenchen

229-1015


$90
אלבום עם בולים לפי נושאים: בעלי חיים, ציפורים, פרפרים, צמחים וספורט (כל העולם), וכן פרחי בר (בולי ארה"ב)
Album with stamps sorted by category: animals, flowers, plants and sports (world), and wild flowers (US stamps)

229-1016


$500
אלבום עם מעטפות וגלויות שנשלחו בדואר צרפת, סוף המאה ה19, עד שנות ה50, גרמניה, סוף המאה ה19 עד שנות ה60
Album of envelopes and postcards sent by mail, France, late 19th c till to the 1950’s, Germany late 19th c till to the 1960’s

229-1017


$100
אלבום חבר העמים הבריטי עם כ-200 מעטפות יום ראשון ומעטפות שנשלחו בדואר
Album with 200 first day envelopes and envelopes sent by mail, British Commonwealth of Nations

229-1018


$500
ארבעה אלבומי בולים, גרמניה המערבית חתומים ולא חתומים, ערך קטלוגי כ- 6600 יורו
Four stamp albums, west Germany, stamped and unstamped, catalog value 6600 euro

229-1020


$600
שמונה אלבומי בולים בנושא זוכי פרס נובל 1901-2014, ס"ה כ-2850 בולים ויותר ממאה בלוקים ומעטפות, מסודרים לפי שנים
Eight stamp albums on the subject of the Nobel prize 1901-2014, total of about 2850 stamps and more than one hundred blocks and envelopes, sorted by year

229-1021


$120 | Sold for: $120
אוסף של כ-680 בולי עירק חתומים ולא חתומים וכן חמישה בלוקים
Collection of about 680 stamps from Iraq, stamped and unstamped and five blocks

229-1022


$1200 | Sold for: $1200
ארבעה אלבומים, בולי רוסיה הצארית וברית המועצות חתומים עד 1991: שנים מקוריים עם תמונות עד 1975, ושני אלבומים נוספים, סה"כ ערך קטלוגי 11,000 יורו
Four stamp albums, stamped stamps of Tsarist Russia and the Soviet Union till 1991: two originals with images till 1975, and two more, total catalog value 11.000 euro

229-1023


$150
אוסף בולי ליכטנשטיין מעורב, סה"כ ערך קטלוגי 1450 יורו, כולל שני אלבומים וכ-37 מעטפות
Mixed collection of Lichtenstein stamps in two albums and 37 envelopes, catalog value 1450 euro

229-1025


$25
Handbuch fuer Postmarken sammler, Nuerenberg 1881, ספר לאספן הבולים , נירנברג, 1881
Ferdinant Meyer
Handbuch fuer postmarken sammler, Nuerenberg 1881Ferdinant Meyer

229-1027


$50 | Sold for: $70
אוסף מעטפות יום הופעת הבול ישראל 1966-1996 לא שלם
Collection of first day envelopes 1966-1996, incomplete

229-1028


$500
אלבום עם אוסף מעטפות ישנות מנדט, מוקדמים, מנהלת העם, ישראל שנות ה50, ס"ה כ-114 פריטים ו Handbook of Holy Land Philantely, the Minhelet Haam period
Album with a collection of old envelopes, B. Mandate, early, Minhelet Ha’am, Israel 1950’s, total of 114 items, Handbook of Holy Land Philately, the Minhelet Haam period

229-1029


$100 | Sold for: $100
אלבום בולי ישראל 1948-1993 שני כרכים, עד 1964 עם בולים בודדים בלבד, רציף משנת 1964 עד 1993
Album of Israeli stamps 1948-1993, two volumes, sequential 1964-1993 only with isolated stamps

229-1030


$500
שמונה אלבומים עם מעטפות וגלויות יום הופעת הבול, 4 כפולים ו 4 רגילים, 1976-2000, עם ס"ה כ 780 מעטפות וגלויות
Eight albums of envelopes and postcards day of stamp appearance, 4 doubles and 4 regulars, 1976-2000, total of 780 envelopes and postcards

229-1031


$100 | Sold for: $120
שלושה אלבומים עם מעטפות יום הופעת הבול, ישראל, 1954-1993 (לא שלם)
Three albums of first day covers, Israel, 1954-1993 (incomplete)

229-1032


$500 | Sold for: $500
שמונה אלבומים עם מעטפות יום הופעת הבול ישראל , מקום המדינה עד שנות ה90 (לא שלם)
Eight albums with envelopes of day of appearance of stamp, Israel, from the declaration of the state till the 1990’s (incomplete)

229-1033


$100
לוט בולי ישראל, בתפזורת, חתומים ולא חתומים
Lot of Israeli stamps, postmarked and non-postmarked, loose

229-1034


$900
עשרה אלבומים עם מעטפות, גלויות, דואר רשמי ועוד, ישראל, ס"ה כ-1700 פריטים
Ten albums of envelopes, postcards, official mail and more, Israel, total of 1700 items

229-1035


$100
אוסף בולי ישראל כולל: בולי ישראל חתומים 1948-1960 לא מסודר, לא שלם , בולי ישראל לא חתומים 1966-1984 (מצב טוב, בד"כ בצמדים)
Israel stamp collection, including: postmarked Israeli stamps 1948-1960 not sorted, incomplete, non-postmarked Israeli stamps 1966-1984 (good condition, mostly in pairs)

229-1036


$900
אוסף של בולי ישראל, לא חתומים עם שובל, בשלושה אלבומים, שניים מקוריים, ערך קטלוגי ע"פ בל 7200 $
Collection of Israel stamps, unstamped with tab, in three albums, two original, catalog value 7200 $

229-1037


$200
לוט של בולים ישראליים, צמדים עם שובל (שורה תחתונה של הבלוק), 1967 עד סוף שנות ה90
Lot of Israeli stamps, pairs with tab (bottom row of the block), 1967 till the late 90’s

229-1038


$2600 | Sold for: $2600
שלושה אלבומי אספנים, בולי ישראל 1948-2000, הוצ' אלבול ללא: דואר עברי 7-9, טעות בכתיב השובל, זוגות מועדים לשמחה עם פס ביניים ושובל, מלבד זאת שלם,בנוסף בולים עם הדפסת ערכים 1991-1998
Three stamp collector's albums, Israel1948-2000, publ, Elbul without: Doar Ivri 7-9, writing error on the tab, pairs of Moadim L'simcha with middle stripe and tab, except for this complete, + album

229-1040


$50 | Sold for: $50
שתי מטבעות כסף, כ"א ע"ס פלורין 1898+1902, מצב AU
Two silver coins, each in the amount of 1 florin, 1902, AU

229-1041


$120 | Sold for: $120
מטבע כסף הממלכה המאוחדת ע"ס פלורין 1883, מצב XF
Silver coin, United Kingdom, 1 florin, 1883, XF

229-1042


$50 | Sold for: $85
מטבע כסף, הממלכה המאוחדת ע"ס פלורין, 1872 מצב VF
Silver coin, United Kingdom, 1 florin, 1872, VF

229-1043


$120
מטבע כסף, ע"ס רובל, ברית המועצות, 1924, מצב AUC
Silver coin, 1 ruble, Soviet Union, 1924, AUC cond.

229-1044


$50
מטבע כסף ע"ס 5 קרונות, הונגריה, בשלטון האמפריה ההאבסבורגית, 1908, מצב VF
Silver coin in the amount of 5 Coronas, Hungary, under the rule of the Habsburg Empire, 1908, VF cond.

229-1045


$150 | Sold for: $150
מטבע כסף הממלכה המאוחדת ע"ס קראון, 1672 מצב fine-VF
Silver coin, United Kingdom, 1 crown, 1672, fine-VF

229-1046


$100 | Sold for: $100
מטבע כסף Trade Dollar האימפריה הבריטית, 1900, מצב XF
Silver coin, Trade Dollar, British Empire, 1900, XF

229-1047


$200
סט מטבעות F.A.O food for all people 7+1 מטבעות, Inauguration of the Caribian Development Bank 1970
Set of F.A.O. coins Food For All People, 1+7 coins, Inauguration of the Caribbean Development Bank 1970

229-1048


$100 | Sold for: $100
שלוש עשרה מטבעות כסף רוסיה הצארית: ע"ס 20 קופקות (8), ע"ס 15 קופקות (3), וע"ס 10 קופקות (2)
Thirteen silver coins, Tsarist Russia, 20 kupeks (8), 15 kupeks (3) and 10 kupeks (2)

229-1049


$220 | Sold for: $220
מטבע כסף, הממלכה המאוחדת ע"ס קראון 1902, מצב AUC
Silver coin, United Kingdom, 1 crown, 1902, AUC

229-1050


$120 | Sold for: $120
מטבע כסף, הממלכה המאוחדת ע"ס קראון, 1695 מצב Fine
Silver coin, United Kingdom, 1 crown, 1695, Fine

229-1051


$300 | Sold for: $300
מטבע כסף, הממלכה המאוחדת ע"ס קראון, 1928, מצב XF, נדיר, הוטבעו ס"ה 8000 יחי'
Silver coin, United Kingdom, 1 crown, 1928, XF, rare, only 8000 of its kind

229-1053


$30 | Sold for: $35
שטר ע"ס 50 מארק של שלטונות הכיבוש הגרמניים, קובנו, 4.4.1918 Darlehnskassenschein- Fuenfzig Mark Kowno der 4 April 1918, VF-XF
Bill in the amount of 50 Mark of the German occupation rule, Kaunas, Darlehnskassenschein- Fuenfzig Mark Kowno der 4 April 1918, VF-XF

229-1054


$100
שטר אירן 1944, ע"ס 10 ריאל (40), מצב AUC
Banknote, Iran, 1944, in the amount of 10 real (40), AUC cond.

229-1055


$40
שטר כסף מזרח גרמניה 1955 ע"ס 100 מארק גרמנים, מצב UC Banknote-Hundert Deutsche Mark 1955
East German banknote 1955, in the amount of 100 DM, UC cond.

229-1056


$120
ארבעה שטרות "Notgeld" מיוחדים, גרמניה, שנות ה20, אחד על משי, שלושה על עור
4 special “Notgeld” bills, Germany, 1920’s, one on silk three on leather

229-1057


$45
שטר אירן, ע"ס 200 ריאל (92) מצב AU (חתימה מס 12)
Banknote, Iran, in the amount of 200 real (92), AU cond. (mark 12)

229-1058


$140
חמישה שטרות כסף אינפלציוני גרמניה 1923: 1 מליון מארק, 5 מליון מארק, 10 מליון מארק, 20 מליון מארק וחמש מאות מיליארד מארק, מצבים XF-UC
Five inflation money banknotes, Germany 1923, 1 million Mark, 5 million Mark, 10 million Mark, 20 million Mark, and 500 billion Mark, XF-UC cond.

229-1060


$150
שטר, אירן, 1313 , 1934, ע"ס 50 ריאל 27a, מצב good
Banknote, Iran, 1313, 1934, in the amount of 50 real (a27), good cond.

229-1061


$50 | Sold for: $50
לוט שטרות "Notgeld" גרמניה סוף שנות העשרה ותחילת שנות ה20
Lot of “Notgeld” bills, Germany, late 1910’s and early 1920’s

229-1062


$150
שטר, אירן 1951, ע"ס 200 ריאל (51) מצב XF-AUC
Banknote, Iran, 1951, in the amount of 200 real (51), XF-AUC cond

229-1063


$50
שטר, Bank of France 1992 ע"ס 200 פרנק מצב XF
Bank of France banknote 1992, in the amount of 200 franc, XF cond.

229-1064


$180
שטר ע"ס 100 פרנק, מצב VF
Bank of Madagascar
100 franc banknote, VF cond.Bank of Madagascar

229-1065


$50 | Sold for: $50
שני שטרות, גיאורגיה, אוטונומיה סובייטית 1921, כ"א ע"ס 5000 רובל, גוונים שונים, סגול וכתום וסימני מים שונים
Two Soviet Autonomy Georgia banknotes, 1921, in the amount of 5000 rubles, various shades, purple and orange and various watermarks

229-1066


$240
שטר Specimen ע"ס 1 זלוטי 1.9.41 , Jeden Zloty
Bank Emisyjny W Polsce
Banknote, in the amount of 1 zloty 1.9.41, Specimen Jeden ZlotyBank Emisyjny W Polsce

229-1067


$60
שטר Specimen, ע"ס 1 פסו , 1959 , מצב AU
Banco Nacional De Cuba
Banknote In the amount of 1 peso, 1959, Specimen, AU cond.Banco Nacional De Cuba

229-1068


$240
שטר ע"ס 100 $, דירוג PCS-64
Citizen's Bank of Luisiana, New Orleans
100$ bill, grading PCS-64Citizen's Bank of Luisiana, New Orleans

229-1069


$80
שטר אירן 1317, 1938, ע"ס 10 ריאל (33b), מצבVF
Banknote, Iran, 1317, 1938, in the amount of 10 real (33b), VF cond

229-1070


$240
שטר אירן 1316, 1937 ע"ס 50 ריאל (35b), מצב fine
Banknote, Iran, 1316, 1937, in the amount of 50 real (b35), fine cond

229-1071


$85
שטר בנק של צרפת 1991, ע"ס 500 פרנק, מצב UC
Bank of France banknote 1991, in the amount of 500 franc, UC cond

229-1072


$240
שטר, אירן 1316, 1937, ע"ס 20 ריאל (34b), מצב XF
Banknote, Iran, 1316, 1937, in the amount of 20 real (34b), XF cond.

229-1073


$90 | Sold for: $150
שבעה שטרות-קבלות,Theresienstadt 1943 ע"ס 1,2,5,10,20,50,100 קרונות, מצבים VG-VF
Seven bills-receipts, Theresienstadt 1943, in the amount of: 1,2,5,10,20,50,100 Kronen, vg-vf

229-1074


$375
שטר, בנק של צרפת 1960 ע"ס 100 פרנק מצב AUC
Bank of France banknote 1960, in the amount of 100 franc, AUC cond.

229-1075


$100 | Sold for: $220
שלושה שטרות-קבלות, גטו לודז' ,15.5.1940 ע"ס: 2,5,10 מרק, מצבים good-VG
Three bills-receipts, Litzmannstadt 15.May.1940, in the amount of: 2,5,10 Mark, good-vg

229-1076


$500
שטר ע"ס 10 דולר, 1.7.41, מצב XF-AUC
Board of Commissioners of Currency Malaya
10 dollar banknote, 1.7.41, XF-AUC cond.Board of Commissioners of Currency Malaya

229-1077


$100
שטר קבלה ע"ס 20 מרק, גטו ליצמנשטדט Quittung ueber zwanzig Mark der Aeltster der Juden in Litzmannstadt- 15 Mai 1940, UC
Receipt bill of 20 Mark, Lodz Ghetto, Quittung ueber zwanzig Mark der Aeltster der Juden in Litzmannstadt- 15 Mai 1940, UC

229-1079


$50
לוט של כ-200 קבלות תרומה של ישיבות שונות, שנות ה50-70
Lot of 200 donation receipts of various Yeshivas, 1950’s-70’s

229-1080


$200 | Sold for: $200
אסימון של "קולוניה ראשון לציון" תרמ"ב 1882
Token of “Colonia Rishon L’Zion” 5642 1882

229-1081


$90
שני אסימוני טלפון, ישראל, שנת תשי"ג רגיל והטבעה הפוכה
Two phone tokens, Israel 5713, regular and inverted impression

229-1083


$50
לוט שטרות ישראל (49) וכל העולם (30) יצאו מהמחזור
Lot of banknotes, Israeli (49) and from around the world (30), removed from circulation

229-1084


$30 | Sold for: $30
עשרים ותשעה שטרות ע"ס 50 שקל 1978, מצבים XF-UC
בנק ישראל
Twenty nine banknotes in the amount of 50 shekels, 1978, XF-UCBank of Israel

229-1086


$40 | Sold for: $65
מאה שטרות ע"ס 10 ל"י, מספרים רצים בקפיצות של 9, מצב UC
בנק ישראל
One hundred banknotes in the amount of 10 IL, serial numbers in leaps of 9, UCBank of Israel

229-1087


$100 | Sold for: $325
חבילה של מאה שטרות 1973, ע"ס 100 לירות ישראליות (מספרים רצים בקפיצה של 9) מצב UC
בנק ישראל
Pack of a hundred banknotes 1973 in the amount of 100 IL, (serial numbers in leaps of 9) UC condBank of Israel

229-1088


$40 | Sold for: $40
שלושה שטרות ע"ס 100 לירות 1968 מספרים שחורים, מצב UC
בנק ישראל
Three banknotes in the amount of 100 IL, 1968, black numbers, UCBank of Israel

229-1089


$120 | Sold for: $350
תשעים שטרות ע"ס 50 לירות, 1968, מספרים רצים שחורים, סדרה 5/נ, מצב UC
בנק ישראל
Ninety banknotes in the amount of 50 IL, 1968, black serial numbers, series 5/n, UCBank of Israel

229-1090


$40 | Sold for: $40
שלושה עשר שטרות, ע"ס 50 לירות 1960, מצבים VG-XF
בנק ישראל
Thirteen banknotes 1960, in the amount of 50 IL, VG-XFBank of Israel

229-1091


$120 | Sold for: $160
שלושה שטרות: חמש מאות מיל, מצב good-VG לירה א"י אחת, מצב VG-fine, חמש לירות א"י , מצב VG-fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Three banknotes: 500 mil, good-vg, 1 Eretz Israel lira, vg-fine, 5 Eretz Israel lira, vg-fineAnglo-Palestine Bank

229-1092


$40 | Sold for: $55
עשרה שטרות ע"ס 50 לירות 1968, מספרים רצים שחורים, סדרה 5/נ, מצב UC
בנק ישראל
Ten banknotes in the amount of 50 IL, 1968, black serial numbers, series 5/n, UCBank of Israel

229-1093


$160 | Sold for: $200
ארבעה שטרות: 500 פרוטה, מצב good לירה אחת, מצב fine-XF, חמש ל"י מצב fine, עשר ל"י מצב fine
בנק לאומי לישראל
Four banknotes: 500 pruta, good condition, 1 lira, fine-xf, 5 IL, fine, 10 IL, fineBank Leumi L/Israel

229-1094


$40 | Sold for: $40
אלבום עם שטרות ישראליים 1958-1978 ערכים שונים, מצבים שונים
בנק ישראל
Album of Israeli banknotes 1958-1978, different values, various conditionsBank of Israel

229-1095


$180 | Sold for: $180
שלושים שטרות ע"ס 10 שקל חדש 1985 (15), 1987 (10), 1992 (5), מצבים XF-UC
בנק ישראל
Thirty banknotes in the amount of 10 NIS, 1985 (15), 1987 (10), 1992 (5), XF-UCBank of Israel

229-1096


$45 | Sold for: $55
תשעה שטרות 1960, ע"ס 50 לירות מספרים חומים רצים, סדרה 2/ב, מצב UC
בנק ישראל
Nine banknotes 1960, in the amount of 50 IL, brown serial numbers, series 2/b, UCBank of Israel

229-1097


$300 | Sold for: $300
חבילה של מאה שטרות 1968, ע"ס 50 לירות מספרים כחולים רצים, סדרה 4/א, מצב UC
בנק ישראל
Pack of a hundred banknotes 1968 in the amount of 50 IL, blue serial numbers, series 4/a, UC cond.Bank of Israel

229-1098


$50
חמישים שטרות, ע "ס 50 שקל, 1978, מספרים רצים בקפיצות של 9, מצב UC
בנק ישראל
Fifty banknotes in the amount of 50 shekels, 1978, serial numbers in leaps of 9, UCBank of Israel

229-1099


$300 | Sold for: $325
חבילה של מאה שטרות, ע"ס 50 לירות מספרים כחולים רצים, סדרה 4/א, מצב UC
בנק ישראל
Pack of a hundred banknotes, in the amount of 50 IL, blue serial numbers, series 4/a, UCBank of Israel

229-1100


$50 | Sold for: $50
שטר משנת 1973 עם טעות חיתוך מצב UC
בנק ישראל
Banknote, 1973, with cutting error, UCBank of Israel

229-1101


$300 | Sold for: $400
חבילה של מאה שטרות, 1968, ע"ס 50 לירות מספרים שחורים רצים, סדרה 8/נ, מצב UC
בנק ישראל
Pack of a hundred banknotes 1968 in the amount of 50 IL, black serial numbers, series 8/n, UC cond.Bank of Israel

229-1102


$50 | Sold for: $80
חצי חבילה של חמישים שטרות 1973, ע"ס 100 לירות ישראליות, מספרים רצים בקפיצה של 9, מצב UC
בנק ישראל
Half a pack - fifty banknotes 1973, in the amount of 100 IL, serial numbers in leaps of 9, UC cond.Bank of Israel

229-1103


$300 | Sold for: $350
חבילה של מאה שטרות בנק ישראל, ע"ס 50 לירות, מספרים שחורים רצים, סדרה 8/נ, מצב UC
בנק ישראל
Pack of a hundred Bank of Israel bills, in the amount of 50 IL, black serial numbers, series 8/n, UCBank of Israel

229-1104


$50 | Sold for: $80
חמישה עשר שטרות ע"ס 100 לירות 1968, מספרים שחורים , מצב UC
בנק ישראל
Fifteen banknotes in the amount of 100 IL, 1968, black numbers, UCBank of Israel

229-1105


$325 | Sold for: $425
שלושים ושבעה שטרות ע"ס 500 לירות 1975, מצב UC
בנק ישראל
Thirty seven banknotes in the amount of 500 IL, 1975, UCBank of Israel

229-1106


$60 | Sold for: $60
שבעה שטרות ע"ס 10000 שקל 1984, מצבים XF-UC
בנק ישראל
Seven banknotes in the amount of 10.000 shekels, 1984, XF-UCBank of Israel

229-1107


$400
שלושים ותשעה שטרות ע"ס 500 לירות 1975, מספרים רצים בקפיצות של 9, מצב UC
בנק ישראל
Thirty nine banknotes in the amount of 500 IL, 1975, serial numbers in leaps of 9, UCBank of Israel

229-1108


$80 | Sold for: $325
שמונים שטרות, ע"ס 100 שקל 1979, מצב UC
בנק ישראל
Eighty banknotes in the amount of 100 shekels, 1979, UCBank of Israel

229-1109


$1200 | Sold for: $1800
חבילה של מאה שטרות 1968, ע"ס 100 לירות ישראליות מספרים אדומים רצים, סדרה ס/ז, מצב UC
בנק ישראל
Pack of a hundred banknotes 1968 in the amount of 100 IL, red serial numbers, series ?, UC cond.Bank of Israel

229-1110


$80 | Sold for: $80
ארבעים שטרות, ע"ס 10 לירות 1968, מצבים XF-UC, פריפקסים: ב',ג',ה', ו'
בנק ישראל
Forty banknotes in the amount of 10 IL, 1968, XF-UCBank of Israel

229-1111


$5000
שטר ע"ס עשרה פונטים פלשתינאיים א"י ירושלים 1. January 1944 סדרה B, Ten Palestine Pounds , מצב VG
Palestine Currency Board
Banknote in the amount of ten Palestine pounds, Jerusalem, 1 Jan. 1944, series B Ten Palestine Pounds, VG cond.Palestine Currency Board

229-1112


$100 | Sold for: $100
תשעים וששה שטרות, ע"ס 100 לירות 1973, מצבים XF-UC
בנק ישראל
Ninety six banknotes in the amount of 100 IL, 1973, XF-UCBank of Israel

229-1114


$40 | Sold for: $40
תעודה מניה על שם, 1936 כתמים
בנק לחקלאות ולבנין
Bearer bond, in the name of 1936, stainsAgricultural Building Bank for Palestine

229-1115


$50 | Sold for: $50
תעודת פקדון על שם, ע"ס חמש לירות א"י של הלואה וחסכון, ירושלם, אגודה הדדית בע"מ, 3.5.43, עיצוב: גור אריה ורבן, בצלאל
Deposit certificate, Halvaah Vehisachon, Jerusalem Cooperative Society LTD 3.5.43, design: Gur Arieh and Raban, Bezalel

229-1116


$40
תעודת מניה עותמאנית, Obligation au porteur de 400 Francs, 1870
Ottoman bearer bond, Obligation au porteur de 400 Francs, 1870

229-1117


$120
לוט של 11 תעודות מניה מארצות שונות: צרפת: 1908, 1924, ארה"ב: 1906,1921,1951,1959, פולין: 1924,1946, גרמניה: 1921,1922, גאליציה: 1924
Lot of 11 bearer bonds from various countries: France: 1908, 1924, USA: 1906, 1921, 1951, 1959, Poland: 1924, 1946, Germany: 1921, 1922, Galicia: 1924

229-1118


$50 | Sold for: $50
תעודת פקדון על סך חמש לירות ארץ-ישראליות על שם, 23.3.33
הלואה וחסכון יפו-ת"א אגודה הדדית בע"מ
Certificate of deposit in the amount of 5 lira Eretz Israel, in the name of 23.3.33Halvaa Vehisachon Cooperative Society

229-1119


$50
שטר מכר Deed, אנגליה, לונדון 1849
Deed, London, England, 1849

229-1120


$50
שטר מכר Deed, אנגליה, לונדון 1877
Deed, London, England, 1877

229-1121


$50
שטר מכר Deed, אנגליה, לונדון 1849
Deed, London, England, 1849

229-1123


$100
כנפי טיס של חב' אל-על, מתכת מוכספת, שנות ה50
El Al pilot wings, silvered metal, 1950’s

229-1124


$50
סרט מדי ייצוג של קצין צה"ל בכיר, חוטי כסף וסוגרי ברונזה
IDF elite officer's representation uniform's ribbon, silver threads and bronze clasps

229-1125


$150
פסי ייצוג, אותות חמש מלחמות עם אות המשמר של מפקד חטיבה ,אות מלחמת העצמאות וסמל עליה
Decorations, five wars badges, with a badge of the devision commander and a war of independence badge badge with emblem

229-1126


$90
סיכת "אימון מרוכז גדנ"ע"
"Imun Merukaz Gadna" pin

229-1127


$160 | Sold for: $220
סמל כומתה של גדנ"ע אוויר
Beret badge of the Gadna Avir

229-1128


$90 | Sold for: $90
סיכת סיירת הנח"ל
Nachal commando unit pin

229-1129


$200 | Sold for: $200
זוג תגים (דיסקיות) של חייל יהודי ארץ ישראלי בצבא בריטניה, מלחמת העולם השניה "Pal-Jew"
Pair of tags of a Jewish Eretz Israel soldier in the British forces during WWII “Pal-Jew”

229-1130


$90
סיכת גדוד 132, פלוגה ב' , ארד
Battalion 132 pin, 2nd company, brass

229-1131


$300
סמל כומתה של סיירת גמלים שנות ה50
Beret badge of the camel commando unit, 1950’s

229-1132


$90 | Sold for: $375
אלבום עם כ-70 סיכות ערים, כ-26 סיכות יום העצמאות ושלוש נוספות
Album with appr 70 town pins, appr. 26 Indepence day pins and three other pins

229-1133


$90
סיכת גדוד 132, פלוגה ב', כסף מוכסף
Battalion 132 pin, 2nd company, silvered silver

229-1134


$100
מדי חורף לחילת, צה"ל, חיל רגלים שנות ה60, כולל חצאית וירכית, תוצ' המשקים, 1965-1966
Winter female soldier uniform, IDF, infantry, incl skirt and vest, by Hamashkim, 1965-1966

229-1135


$150
מדי חורף, צה"ל, חיל רגלים שנות ה60, עם דרגות אל"מ ותג המטכ"ל
Winter female soldier uniform, IDF, infantry, the 1960's, withcolonel rank and general staff tag

229-1136


$150 | Sold for: $150
מדי צה"ל שנות ה50: ירכית ומכנסי ירכית, עם דרגות אלוף משנה וכן כובע עם סמל המטכ"ל ותיק "שכל"
IDF uniform, 1950's: tunic and tunic pants, with colonel ranks and a beret with the General Staff badge and satchel

229-1137


$40
מדי חאקי, חולצה ומכנסיים תוצ' אתא, ישראל, שנות ה50
Chaki uniform, shirt and pants, by Ata, Israel, the 1950's

229-1140


$40 | Sold for: $45
מטבע ברונזה רומי, פנים: דיוקנו של הקיסר קונסטנטינוס ה-1 (306-337 ) פונה ימינה כיתוב מסביב: CONSTANTINVSP[]AVG, גב: האל יופיטר עומד עם אלת הניצחון ביד ימין ושרביט ביד
Roman bronze coin, Obv: portrait of Constantin the 1st, 306-337 facing right, legend CONSTANTINVSP[]AVG, rev.:Jupiter with scepter legend IOVICON[SE]RVATORIEVCONN, TSE

229-1141


$350
שבעה מטבעות המיאובילים של סידון, משקל 0.4-0.8 גרם, פנים: מלך פרס נלחם עם אריה, גב: ספינת מלחמה, המאה ה-5 לפני הספירה
Seven Phoenician coins, weight 0.4-0.8 gr., Obv.: Persian king fighting a lion rev.: war ship, 5th c. BC

229-1142


$40 | Sold for: $40
מטבע ברונזה רומי, פנים: דיוקנו של הקיסר דיוקלטיאנוס 311-245, מוכתר פונה ימינה, כיתוב מסביב: IMP CCHHLDIOCLETHHNUSAVG, גב: הקיסר דיוקלטיאנוס מקבל מידיו של יופיטר ,
Roman bronze coin, Obv.: portrait of Dioclatian 311-245, crowned facing right ,legend CCHHLDIOCLETHHNUSAVG, rev: Dioclatian receiving club from Jupiter

229-1143


$120
אוסף קטן של 23 מטבעות ברונזה תקופות שונות: סלווקית, רומית, ניצבים, איסלמי
Small collection of 23 bronze coins, various periods: Seleucid, Roman, Islamic

229-1144


$50 | Sold for: $60
מטבע ברונזה רומי פנים: דיוקנו של הקיסר קונסטנטינוס ה-2 (324-337) פונה ימינה, כיתוב מסביב: CONSTANTINVSIVNNOB גב: מגדל וכוכב באמצע, כיתוב מסביב: PROVIDEN-TIAE
Roman bronze coin, Obv: portrait of Constantine II 324-337 facing right, legend CONSTANTINVSIVNNOB, rev: tower and star, legend PROVIDEN-TIAE

229-1145


$120 | Sold for: $120
מטבע כסף, טטרה דרכמה, מטבעת צור, המאה ה-2 לפנה"ס פנים: דיוקנו של מלך דמטריוס ה-2(?) ( 130-125 לפני הספירה) פונה ימינה גב: נשר עומד זקוף , פונה שמאלה, כף תמר מעל כתף כתובת
Silver tetradrachma, Tyrus mint, Obv: portrait of King Demetrius the 2nd?, 130-125 BC facing right, rev: erect eagle facing left

229-1146


$120
מטבע ברונזה יווני פנים: דיוקנו של אלכסנדר השני (367-370) פונה ימינה, גב: סוס פונה ימינה כתובת למעלה: ΑΝΔΡΟ]]ΑΛΕΞ מטבעת מקדוניה
Bronze coin, Obv: portrait of Alexander the 2nd, 367-370 facing right, rev: horse facing right, top legend: ΑΝΔΡΟ]]ΑΛΕΞ, Macedonian mint

229-1147


$120 | Sold for: $120
חמש מטבעות ברונזה, ערי עבר הירדן פטרה, דיון, גדארה
Five bronze coins,Trans Jordan cities: Petra, Dion, Gadara

229-1148


$50
מטבע ברונזה בינוני, שלטון המלך תלמיי ה-5 או 6 פנים: דיוקנו של אלת איסיס פונה ימינה גב: נשר זקוף כיתוב מסביב: ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ[…] מטבעת אלכסנדריה, המאה ה-2-3 לפני הספירה
Medium bronze coin, reign of King Ptolemy V or VI Obv: Portrait of Isis facing right, rev: erect eagle, legend: ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ[…] Aexandria mint, 2-3 c. BC

229-1149


$120
מטבע ברונזה רומי, פטרה פנים: דיוקנו של הקיסר אנטונינוס פיוס (86-161) פונה ימינה, כיתוב מסביב גב: אלת גורל טיכה פונה שמאלה יושבת על הכס
Roman bronze coin, city of Petra, Obv: portrait of Antoninus Pius 86-161, facing right, rev: deity of destiny Tyche seated facing left

229-1150


$90
מטבע ברונזה רומי ססטרץ פנים: דיוקנו של הקיסר גורדיאנוס ה-3 238-244 לספירה פונה ימינה, כיתוב מסביב: GORDIANVS PIVS [AVG], גב: אל אפולו יושב בכס המלכות
Roman bronze sestertius coin, Obv: portrait of Gordian Pius the 3rd, 238-244 CE facing right, legend: GORDIANVS PIVS [AVG], rev: Apollo seated

229-1151


$120
מטבע כסף , ימי הביניים פנים: צלב ממורכז, כיתוב מסביב, משקל: 1.1 גרם
Silver coin, middle ages, Obv: center cross, writing , weight 1.1 gr.

229-1152


$60 | Sold for: $95
עשר פרוטות ברונזה יהודיות, תקופת המאה ה-1 לספירה: הורדוס ארכילאוס, קופוניוס/אמביבולוס, אגריפס ה-1, פורקיוס פסטוס
Ten bronze Jewish pruta coins, 1st c CE: Herod Archelaus, Coponius/Ambivulus, Agrippa I, Porcius Festus

229-1153


$120
מטבע ברונזה ארמני, פנים: צלב, כיתוב מסביב, גב: מלך יושב על כס המלכות, המאה ה-14 לספירה
Armenian bronze coin, Obv: cross rev: king seated on throne, 14th c CE

229-1154


$60 | Sold for: $60
שמונה מטבעות ברונזה סלווקים, המאה ה-2 לספירה
Eight bronze coins, Seleucid, 2nd c.CE

229-1155


$120 | Sold for: $120
שתי מטבעות כסף סיגלוס פרסי
Two silver coins, siglos

229-1156


$60 | Sold for: $95
עשר מטבעות ברונזה, תקופת החשמונאים פנים: כיתוב, גב: קרני שפע ורימון, המאה ה-2 לפנה"ס
Ten bronze coins, Hasmonean era, Obv: writing rev: cornucopia and pomegranate, 2nd c BC

229-1157


$140 | Sold for: $140
שמונה עשרה מטבעות ברונזה יווניות סלווקים, המאה ה-2 לפנה"ס
Eighteen Greek bronze coins, Seleucid, 2nd c. BC

229-1158


$60 | Sold for: $60
שמונה מטבעות ברונזה, סלווקים, המאה ה-2 לפנה"ס
Eight Greek bronze coins, Seleucid, 2nd c. BC

229-1159


$150 | Sold for: $150
מטבע ברונזה, בית תלמיי
Bronze coin, Ptolemy dynasty

229-1160


$70 | Sold for: $110
מטבע כסף, דרכמה, פנים: דיוקנו של אלכסנדר מוקדון, 323-336 לפני הספירה, עם פרוות אריה על ראשו. גב: אל זאוס ישב על כס מלכות פונה שמאלה, בידו הימנית נשר ובידו השמאלית שרבי
Silver drachma coin, Ob. Portrait of Alexander the Great 336-323 BC, with lion fur on his head, rev: Zeus seated on throne facing left, with eagle in his right hand and sceptre in his left

229-1161


$150 | Sold for: $150
מטבע כסף רומי ע"ס דינר, פנים: דיוקנו של הקיסר גאטה ילד (211-189), כיתוב מסביב, גב: תשמישי פולחן רומיים, כיתוב מסביב
Roman silver denari coin, Obv: portrait of Geta 211-1889 , legend, rev: Roman sacrificial objects, legend

229-1162


$75
מטבע ברונזה נבטי פנים: דיוקנם של ארטס ה- 4 (9-40) ומלכה גב: קרני שפע, כיתוב
Nabataean bronze coin, Obv: portrait of Aretas the 4th, 9-40, rev: cornucopia

229-1163


$120 | Sold for: $120
מטבע ברונזה, בית תלמיי, פנים: דיוקנו של תלמי פונה ימינה גב: נשר זקוף פונה שמאלה, קרן שפע, בין הרגלים אות E , כיתוב מסביב: ΠΤ[..]AIOY ΒΛΣΙΛΕΩΣ, המאה ה-3 לפני הספירה
Bronze coin, Ptolemy dynasty, Obv: portrait of Ptolemy facing right, rev: erect eagle facing left, cornucopia

229-1164


$75 | Sold for: $75
מטבע ברונזה, יהודה הכבושה דיוקנו של הקיסר דומיטיאנוס (81-96 לספירה), פונה שמאלה גב: אלת מינרווה פונה לשמאל, מחזיקה כידון ומגן, מניחה יד ימינה על שלל, כיתוב מסביב
Bronze coin, Judaea Capta Obv: portrait of Domitian, facing left rev: Minerva facing left holding spear

229-1165


$180
מטבע כסף ע"ס דינר רומי פנים: דיוקנה של יוליה אווגוסטה 58 לפני הספירה – 29 לספירה) פונה ימינה, כיתוב מסביב: IVLIA AVGUSTA,
Roman silver denari coin,Obv: portrait of Julia Avgusta 58 BC-29 CE

229-1166


$80
שלוש מטבעות ברונזה יווניים פנים: דיוקנו של אלכסנדר הגדול פונה ימינה, גב: למעלה אלה של הרקולס למטה: אשפת חצים וקשת כיתוב באמצע: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, מטבעת מקדוניה
Three bronze coins, Alexander the Great

229-1167


$180
מטבע בילון רומי, פנים: דיוקנו של הקיסר קראקלה (188-217), פונה ימינה, כיתוב מסביב גב: נשר עומד זקוף פונה שמאלה, כיתוב מסביב, מטבעת אנטיוכיה, משקל: 12.7 גרם
Roman billon coin, Obv: portrait of Caracalla 18-217 facing right,rev: erect eagle facing left

229-1168


$80 | Sold for: $80
מטבע ברונזה רומי פנים Antoninus Pius 161-180,
Roman bronze coin, obverse: Marcus Aurelius 161-180,

229-1169


$220
מטבע כסף דרכמה פלישתי פנים: ראש של אתנה גב: ינשוף פונה ימינה, המאה ה -4 לפני הספירה
Philistine silver drachma,Obv: Athena's head rev: owl facing right, 4th c. BC

229-1170


$90
שלוש מטבעות ברונזה, ערי עבר הירדן: פטרה, דיון, גדארה
Three bronze coins, Trans Jordan cities: Petra, Dion, Gadara

229-1171


$280
מטבע כסף ע"ס דינר רומי פנים: דיוקנו של ווספסיאנוס (9-79 לספירה) פונה ימינה גב: חרטום אנייה פונה לימין, כוכב
Roman silver denari coin, Obv.: portrait of Vespasian 9-79 CE facing right, rev: ship facing right, star

229-1172


$100 | Sold for: $150
שתים עשרה פרוטות ברונזה יהודיות בתקופת המאה ה-1 לפנה"ס עד המאה ה-1 לספירה הורדוס הגדול, קופוניוס/אמביבולוס, אגריפס ה-1 , פורקיוס פסטוס
Twelve Jewish pruta coins, 1st c BC-1st c CE, Herod, Copoinius/Ambivulus, Agrippa the 1st

229-1173


$800
מטבע כסף סידוני, שקל כפול פנים: מלך פרס במרכבה, מלך סידון בלבוש מצרי הולך גב: ספינת מלחמה, המאה ה-4 לפני הספירה
Sidon silver coin Obv: Persian king in a carriage, king of Sidon, rev: war ship, 4th c. BC

229-1175


$90
15 רפליקות של אבני חן חרוטות רומיות האוריגינלים במוזיאון הרמיטז',
15 replicas of Roman carved gemstones (the originals can be found in the Hermitage museum)

229-1176


$90
15 רפליקות של אבני חן חרוטות רומיות (האוריגינלים במוזיאון הרמיטז')
15 replicas of Roman carved gemstones (the originals can be found in the Hermitage museum)

229-1178


$40 | Sold for: $40
ארבע פריטים עתיקים: שני חלוקי נחל חרוטים, חרוז, אבן בצורת צילינדר
Four antique objects: two etched pebbles, bead and a cylinder shaped stone

229-1179


$65 | Sold for: $110
שבעה אבני משקולת עתיקים, תקופת בית שני
Seven stone weights, second temple period

229-1180


$120
נר שמן,חרס תקופה ביזנטית מאה 5-7 לספירה עם כיתוב שלם ביוונית מסביב, ידית חסרה
Clay Oil lamp, Byzantian period, 5-7th centuries, with Greek writing (handle missing)

229-1181


$80 | Sold for: $80
סקרבויד מתקופת הברזל חותם עם ציור של קווים גיאומטריים על בסיסו.
Scaraboid from the iron age, stamp with geometric pattern on base

229-1182


$50 | Sold for: $50
אבן לראש אלה, תקופת הברזל
Stone of a club’s head, iron age

229-1183


$80
שלושה פעמונים עתיקים, ארץ ישראל
Three antique bells, Eretz Israel

229-1184


$50 | Sold for: $50
נר שמן, תקופה איסלמית מוקדמת
Clay Oil lamp, early Islamic period

229-1185


$200
צלוחית-תחתית למנורת שמן עשויה ברונזה עם שילוב נחושת והזהבה, חורסאן, המאה ה12, כתב קופי ומוטיבים זואומורפים
Saucer for an oil lamp made of bronze integrated with copper and gilding, Khorasan, 12th c, Kufic writing and zoomorphic motifs

229-1188


$60 | Sold for: $60
ארבע אבני קלע, סוגי אבן שונים בזלת, צור וגיר, תקופת האבות (ברזל)
Four slingshot stones of varying kinds, basalt, flint and limestone, iron age

229-1190


$25
דגל תזמורת הנוער העירונית רחובות
Flag of the urban Rechovot youth orchestra

229-1191


$200
קופסת טבק, כסף, עם ריקוע על המכסה, מראה הכותל המערבי
Silver tobacco box, with hammered image on the lid, of the western wall

229-1192


$30
אריח קרמיקה ארמני קטן, עם תמונת ציפור וגפנים מסביב (פגמים רבים)
Small Armenian ceramic tile with an image of a bird surrounded by vines (many damages)

229-1193


$260
קופסת טבק עשויה קרן, על המכסה מראה הכותל המערבי
Tobacco box made of horn, with an image of the Western Wall on the lid

229-1194


$120 | Sold for: $240
שמלה פלשתינאית, קטיפה עם עבודת רקמה מסורתית
Palestinian dress, velvet with traditional embroidery work

229-1195


$350 | Sold for: $350
גביע כסף פיליגרן עתיק גביע עם מכסה, חתום Made in Jerusalem, Palestine
Antique silver filigree cup with lid, marked Made in Jerusalem, Palestine

229-1196


$40 | Sold for: $40
כרזה ליטוגרפית מתוך הדר The Jaffa Orange Syndicate Ltd.
Lithograph poster out of Hadar, The Jaffa Orange Syndicate Ltd

229-1197


$50 | Sold for: $50
שתי כרזות ליטוגרפיות מתוך הדר פרסומות לדשן תוצ' בריטניה
Two lithograph posters out of Hadar, advertisement for fertilizer made in Britain

229-1198


$40 | Sold for: $45
עשר תויות יין כשר: ארץ ישראל (7) ארה"ב (3)
Ten kosher wine labels, Eretz Israel (7), USA (3)

229-1200


$40
אגרטל קישוט, עץ זית חרוט עם מראה כיפת הסלע
Engraved olive wood ornamental vase, with an image of the Dome of the Rock

229-1201


$160 | Sold for: $160
מגדל בשמים מעץ זית חרוט
Engraved olive wood Besamim spice tower

229-1202


$150 | Sold for: $150
מתקן למקטרות, עץ זית, עבודת חריטה ירושלמית, סוף המאה ה19
Olive wood pipe rack, Jerusalem engraving work, late 19th c

229-1203


$325
קופסת אתרוג מעץ זית מגולף עם מראה הכותל, קבר רחל והר הבית
Carved olive wood Etrog box, with a scenery of the western wall, Rachel’s tomb and the Temple Mount

229-1204


$50 | Sold for: $60
אלבום לצילומים, מזכרת לארץ ישראל ירושלים, כריכת עץ זית עם תמונה של העיר העתיקה, תוצ' טבריה
Photo album, souvenir of Eretz Israel, Jerusalem, olivewood cover with an image of the old city, made in Tiberias

229-1205


$40
שלושה אקסליבריס: ע"י א. מ. ליליין ע"י מירון סימה, ונוסף
Three ex-libris by E.M. Lilien, by Miron Sima and another

229-1206


$50 | Sold for: $50
שיר השירים, ציר זאב רבן, בצלאל ירושלים, הוצ' שולמית, ירושלים 1950
Shir Hashirim, illustrated by Zeev Raban, Bezalel, Jerusalem publ. by Shulamit, Jerusalem 1950

229-1207


$40 | Sold for: $40
תנך בתמונות "למעלה ממאה ציורים מאת ג. דורה, הוצ' סיני, ת"א, 1947, כריכת עור עם פלק נחושת משה עם לוחות הברית, בצלאל ירושלם
Tanach Be/Tmunot, over one hundred drawings by G. Dora, publ. Sinai, Tel Aviv, 1947, leather binding with copper plaque Moses with the tables of the covenant, Bezalel Jerusalem

229-1208


$200
כלי כסף פיליגרן, עבודת בצלאל ירושלים
Filigree silverware, Bezalel work, Jerusalem

229-1209


$50 | Sold for: $70
מגדל בשמים, עץ זית חרוט, בצלאל, ירושלם, שנות ה30-40
Engraved olive wood Besamim spice tower, Bezalel, Jerusalem 1930’s-40’s

229-1211


$25
שני פמוטי פליז, ישראל, שנות ה60
Two brass candlesticks, 1960’s

229-1212


$35 | Sold for: $35
פיגורת פליז מיניאטורית, שור תוצ' הקולי, חתום
Miniature brass figurine, by Hakoli, marked

229-1213


$25 | Sold for: $55
זוג מחזיקי ספרים, כ"א עם תבליט אוניית מפרש וכיתוב "מדינת ישראל"
Pair of bookends, each with embossed with a sailship and inscribed: “State of Israel”

229-1214


$40
זוג פמוטי פליז מיניאטוריים תוצ' פל-בל, שנות ה50
Pair of miniature brass candlesticks, by Pal-Bell 1950’s

229-1215


$25
בית מזוזה מפליז תוצ נורדיה ישראל, שנות ה50
Brass Mezuzah, by Nordia, Israel, 1950’s

229-1216


$50
צלחת הגשה תוצ' אופנהיים, ישראל, שנות ה50, עם תמונה של קערת פירות
Platter, by Oppenhem, Israel, 1950’s, with an image of a fruit bowl

229-1218


$40 | Sold for: $55
חנוכית ברונזה מיניאטורית תוצ' נורדיה, ישראל, שנות ה50
Miniature bronze Chanukah lamp, by Nordia, Israel, 1950’s

229-1219


$100
חנוכיה מיוחדת לנרות , עם כיתוב "ירושלם"
Special Chanukah lamp for candles, inscribed: Jerusalem

229-1220


$40 | Sold for: $50
חנוכית מתכת חשמלית, עם מתג להדלקת כל "נר"
Electric metal Chanukah lamp, with a switch for lighting each “candle”

229-1222


$25 | Sold for: $30
טבעת כסף עם פיליגרן, חתום "ירושלם"
Silver ring with filigree, marked “Jerusalem”