231-1001


$40
לוט 14 בולי יוון חתומים "ראש הרמס", ערכים שונים מסדרות שונות, של סוף המאה ה19
Lot of 14 Greek stamps “Hermes’s Head”, various values from different serials, late 19th c

231-1002


$80 | Sold for: $80
אלבום בולים עם בולי אפריקה ובולי אירן, תחילת המאה ה20 עד שנות ה40
Album of African and Iranian stamps, early 20th c. till 1940’s

231-1003


$50 | Sold for: $60
לוט קטן של בולי רוסיה וארצות נוספות חמישה אלבומים וחומר פילאטלי בתפזורת
Small lot of stamps, Russia and other countries, three albums and further loose philately material

231-1004


$90
אלבום בולים "כל העולם" כולל אירן, איטליה, הודו וגרמניה
Stamp album “the world”, including: Iran, Italy, India and Germany

231-1005


$50
אלבום עם סדרת מעטפות מלכי אנגליה לא מסודר, חסרה מעטפה של ג'ורג' הרביעי
Album with series of British kings envelopes, unsorted, missing envelope of George IV

231-1006


$120 | Sold for: $130
אוסף בולים "כל העולם", חתומים סוף המאה ה19 עד שנות ה20 של המאה ה20 hinged, על דפים לפי סדרות בדרך כלל
Stamp collection “the whole world” postmarked, late 19th c. till 1920’s, hinged, on sheets of paper arranged according to serials mostly

231-1007


$50 | Sold for: $50
אלבום מעטפות יום ראשון (יום הופעת הבול), ארה"ב 1979-1982 The Postal Commemorative Society
Album with first day (day of stamp appearance) envelopes, USA, 1979-1982 The Postal Commemorative Society

231-1008


$3200
אוסף חלקי של בולי אנגליה וחבר העמים החל מ- 1870 (כולל נדירים)
Partial stamp collection of Britain and the Common Wealth, starting from 1870, including rare

231-1009


$80 | Sold for: $80
שני אלבומי בולי בריטניה לא חתומים
Two albums of British stamps, not post marked

231-1011


$25
אלבום עם בולי ישראל ומספר מעטפות יום הופעת הבול
Album of Israeli stamps and a number of first day envelopes

231-1012


$200
לוט גדול של צמדות, (8 חבילות), בולי ישראל
Large lot of strips (8 packets), Israeli stamps

231-1013


$40 | Sold for: $50
לוט קטן של בולי ישראל שני אלבומים וחומר פילטאלי בתפזורת
Lot of Israel stamps, two albums and further loose philately material

231-1014


$200 | Sold for: $300
כמות גדולה של מעטפות סגורות שנשלחו מהשרות הבולאי, ישראל, עם בולים ומעטפות יום הופעת הבול, ישראל, שנות ה50 עד שנות ה90
Large amount of unopened envelopes sent by the Philatelic Service,Israel, with stamps and first day envelopes, Israel, 1950’s till 1990’s

231-1015


$50
לוט של מעטפות יום הופעת הבול ישראל, שנות ה-50-70
Lot of first day envelopes, Israel, the 1950's-1970's

231-1016


$400
אלבום בולי ישראל, שורות עם שובלים, 1976-1982
Album of Israeli stamps, rows with tabs, 1976-1982

231-1017


$50 | Sold for: $60
אלבום בולי ישראל שני כרכים מ 16.5.48 עם בולים מ 11.8.53 עד 23.4.78 (חסרים בולים מ 16.5.48-22.11.51, 5.5.54), המשך שלם עם שובל, נזקי חלודה
Album of Israeli stamps, two volumes, from 16.5.48 with stamps from 11.8.53 until 23.4.78 (missing stamps from 16.5.48-22.11.51), continuance complete with tab, rust damages

231-1018


$500
אלבום קטן עם בולי ישראל לא חתומים כולל: דאר עברי ערכים קטנים, בול הנגב, בול המנורה ועוד
Small album of Israeli stamps, not postmarked, comprises: Hebrew post small values, Negev stamp, Menorah stamp and more

231-1020


$500
ארבעה עשר אלבומים, מהם 5 כפולים של מעטפות יום הופעת הבול, ישראל, סוף שנות ה40 עד שנות ה90
Fourteen albums, 5 duplicates, of first day covers, Israel, late 1940’s till 1990’s

231-1021


$50
גליון בולים ומעטפת יום ראשון "שלח את עמי 7.3.72, עם הקדשה חתומה לאריה פינקוס מאת שמעון פרס, 9.3.72
דואר ישראל
Issue of stamps and first day covers “Shlach Et Ami 7.3.72, with a signed dedication to Arieh Pincus by Shimon Peres, 9.3.72Israeli Post

231-1022


$600
אלבום עם אוסף בולים, ישראל 1948-1969 עד 1952 חלקי, חתומים ולא חתומים, מ-1953 לא חתומים עם שובל
Album with a collection of Israeli stamps 1948-1969, partial till 1952, postmarked and not postmarked, from 1953 not postmarked with tap

231-1023


$50 | Sold for: $60
אלבום עם דפיות של השרות הבולאי הישראלי
Album with stamp pages of the Israeli philatelic service

231-1024


$1000
אלבום עם אוסף בולים ארצישראלים, שלטון עותמאני ומנדט: בולי EEF מצרים, חתומים ולא חתומים, EEF פלשתינה-א"י, פלשתינה פיקטורל חתומים Revenue, חותמות משולשות (חיפה), דואר לשעות חרום-עפולה לא חתום, טבריה דואר עותמאני cut-outs, עכו, צפת יפו י-ם, דואר רוסי יפו ירושלים, לא חתום, דואר איטלקי, צרפת, Levant, דואר אוסטרי (ירושלים, חיפה, יפו), קק"ל, נהריה
Album with an Eretz Israel stamp collection Ottoman rule and British mandate: EEF stamps, postmarked and not postmarked, EEF Palestine-Eretz Israel, Palestine pictorial marked Revenue, marked triangular (Haifa), emergency post Afula not marked, Tiberias Ottoman post cut-outs, Acre, Safed Jaffa Jerusalem, Russian post Jaffa Jerusalem. not stamped, Italian post, French Levant, Austrian (Jerusalem, Haifa, Jaffa), JNF, Naharia

231-1025


$50 | Sold for: $50
קרטון נעלים עם בולי ישראל חתומים ולא חתומים, עם ובלי שובל
Shoebox containing Israeli stamps, postmarked and non-postmarked, with and without tabs

231-1026


$1000
עשרים אלבומים עם בולי ישראל סוף שנות ה40 עד שנת 2000, הרוב לא חתומים
Twenty albums of Israeli stamps, from the late 1940’s till 2000, most of them not postmarked

231-1027


$100 | Sold for: $100
כמות מעטפות, יום הופעת הבול ישראל, שנות ה50 וה60, כולל כפולים, עם חותמות סניפי דואר שונים
Amount of first day envelopes, Israel, 1950’s and 60’s, comprises: doubles, with postmarks from various post office branches

231-1028


$3000
שלושה אלבומי בולי ישראל 1948-2003 שלם מ-1951, בין 1948-1949 חלקי בלבד
Three albums with stamps of Israel, 1948-2003, complete from 1951, between 1948 and 1949 only partially

231-1031


$350
סדרת שטרות, רוסיה, 1997 מ-50 רובל עד 5000 רובל, וכן חמישה שטרות, רוסיה הסובייטית, מצב UC
Series of banknotes, Russia, 1997, from 50 rubles to 5000 rubles, and five banknotes, Soviet Russia, UC

231-1032


$1000
לוט של 58 שטרות, אוקראינה, שנת 1918-1920 - סדרה 1942 (5,10,20,50,100,200,500 karbowanez), וכן 44 שטרות 1991-2007
Lot of 58 banknotes Ukraine, 1918-1920 – series 1942 (5, 10, 20. 50, 100, 200, 500 karbowanez), and 44 banknotes 1991-2007

231-1033


$400
לוט שטרות איי חבר העמים הבריטי: של Central Bank of Seychelles ע"ס 10,25,50, שנים של 100 ו-500 רופיות, Maldives Monetary Authority: ע"ס 5,10,20,50,100,500 רופיות Rufiyaa של Eastern Caribbean Central Bank ע"ס 5,10,20 דולר, Bank of Mauritius: ע"ס 5 רופיות, Cook Islands: ע"ס 3 דולר
Lot of banknotes, British Common Wealth, of the Central Bank of Seychelles IAO 10, 25, 50, two of 100 and 500 rupees, Maldives Monetary Authority, IAO 5, 10, 20, 50, 100, 500 rupees, Rufiyaa of the Eastern Caribbean Central Bank, IAO 5, 10, 20 dollars, Bank of Mauritius: 5, Rufiyaa, Cook Islands: 3 Dollars

231-1034


$1200
שלושים וארבעה שטרות, אנגליה משנת 1928 עד 2010, ע"ס: 10 שילינג (28,40,55,60), 1 פאונד (28,40,49,66,78), 5 פאונד (57,62,71,88,91,2002), 10 פאונד (64,82,93,2000), 20 פאונד (82,99,2006), 50 פאונד (94,2010), של British Armed Forces:
Bank of England
34 banknotes, England, from 1928 till 2010, IAO 10 shillings (28, 40, 55, 60), 1 pound (28, 40, 49, 56, 78), 5 pounds (57, 62, 71, 88, 91, 2002), 10 pounds (64, 82, 93, 2000), 20 pounds (82, 99, 206), 50 pounds (94, 2010) of the British Armed ForcesBank of England

231-1036


$50 | Sold for: $80
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת, 1952 מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ
One Israeli pound banknote, 1952, vfLeumi Bank of Israel

231-1037


$70 | Sold for: $110
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות, 1952 מצב XF
בנק לאומי לישראל בע"מ
Five Israeli pounds banknote, 1952, XFLeumi Bank of Israel

231-1038


$50
אוגדן (כרטיסים) של שטרי מזכרת סדרה א', מס' 390 מס"ה 2000, בנק ישראל, תשנ"ז 1997
Folder (cards) of souvenir banknotes, series a. no’ 390 of 2000, Bank of Israel 5757 1997

231-1040


$50 | Sold for: $90
שטר ע"ס 500 פרוטה, 1952, מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ
500 pruta banknote, 1952, vfLeumi Bank of Israel

231-1041


$120 | Sold for: $150
שטר ע"ס חמש לירות א"י, 1948, מצב VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Five Palestine pounds, Eretz Israel 1948, vfAnglo Palestine Bank

231-1042


$50 | Sold for: $80
ארבעה שטרות:בנק לאומי עשר לירות מצב טוב ,בנק ישראל, שלושה שטרות ע"ס 50 ל"י 1968 תשכ"ח XF
בנק לאומי לישראל בע"מ
Four Banknotes, Leumi Bank, 10 liras, good condition, three banknotes in value of 50 LI, 1968 XFAnglo Palestine Bank

231-1043


$150 | Sold for: $220
שטר ע"ס עשר לירות א"י, 1948, מצב VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Ten Palestine pounds, Eretz Israel 1948, vfAnglo Palestine Bank

231-1044


$60 | Sold for: $70
שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948, מצב Fine-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
One Palestine pound, Eretz Israel 1948, fine-vfAnglo Palestine Bank

231-1045


$450 | Sold for: $450
שטר ע"ס פונט פלשתינאי, אחד 1939, מצב fine-VF
Palestine Currency Board, Jerusalem
One Palestine pound banknote 1939, fine-VFPalestine Currency Board, Jerusalem

231-1046


$60 | Sold for: $75
שטר ע"ס 500 מיל, 1948, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
500 mil banknote, 1948, fineAnglo Palestine Bank

231-1047


$800
לוט שטרות מדינת ישראל: 500 מיל בנק אנגלו-פלשתינה 1948 חלודה 50, 100, 250 פרוטה, הצעת מטבע חוקית, אשכול-נאמן, 500 פר, 1,5,10,50 לירות, 1955 מצב Fine, חצי, 1,5,10,50 לירות, 1958, XF-UC, סך 5,10,50,100 לירות, 1968, XF-UC, סך 5,10,50,100,500 לירות, 1973-5, מצב XF-UC, 1,5,10,50,100,500,1000,5000,10000 שקל, 1978-1984, מצב XF-UC 1,5,10,20,50,100,200 שקל חדש, 1986-1991, מצב XF-UC 20 נייר, 20 פלסטיק (2), 50,100,200 שקל חדש, 2001-2010, מצב XF-UC 50 שקל חדש, 2014
Lot of banknotes, State of Israel, 500 mil Anglo-Palestine Bank, 1948, foxing, 50, 100, 260 pruta, Proposal for Legal Currency, Eshkol-Ne’eman, 500 pr. 1, 5, 10, 50 pounds, 1955, Fine, ½, 1, 5, 10, 50 pounds 1958, XF-UC, 5, 10, 50, 100, 500 pounds 1973-5, -XF-UC, 1,5,10,50,100,500,1000,5000,10000 Shekel, 1978-1984, XF-UC, 1,5,10,20,50,100,200 NIS, 1986-1991 XF-UC and more

231-1048


$70 | Sold for: $140
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות, 1952, מצב XF
בנק לאומי לישראל בע"מ
Ten Israeli pounds banknote, 1952, XFAnglo Palestine Bank

231-1050


$25 | Sold for: $150
קופסה עם מטבעות "כל העולם" כ-5.400 ק"ג
Box with coins from around the world, 5.400 kg.

231-1051


$140 | Sold for: $180
שבעה מטבעות Silver Dollar ארה"ב: חמישה Morgan, שני Liberty, ס"ה 185 גרם
Seven silver dollars, USA: five Morgan, two Liberty, total of 185 gm

231-1052


$30 | Sold for: $45
שתי מטבעות כסף, קנדה, 1973 לכבוד האולימפיאדה, ע"ס 5, 10 דולר
Two silver coins, Canada, 1973, in honor of the Olympic games, IAO 5, 10 dollars

231-1053


$150 | Sold for: $150
שני מטבעות כסף אנגליים ע"ס אחד שילינג המלך ג'ורג' הרביעי Georgius IV Dei Gratia Britanniari Rex, שנים: 1824, 1826, מצב XF
Two English silver coins IAO one shilling, Georgius IV Dei Gratia Britanniar Rex, 1824, 1826, XF

231-1054


$50
ארבעה מטבעות נחושת אנגליים ע"ס Farthing אחד המלכה ויקטוריה, 1860, 1884, המלך ג'ורג' השלישי, 1806, המלך ג'ורג' הרביעי, 1826, מצבים XF-AU
Four English copper coins IAO one Farthing, Queen Victoria, 1860, 1864, King George III, 1806, King George IV, 1826, XF-AU

231-1055


$160 | Sold for: $190
שני מטבעות כסף יפניים: ע"ס Shu אחד, 1853-1865, 1.9 גרם, ע"ס Bu אחד, 1837-1854, 8.7 גרם, מצבים UNC
Two Japanese silver coins, IAO one Shu, 1853-1865, 1.9 gm, IAO one Bu 1837-1854, 8.7 gm, UNC

231-1056


$50 | Sold for: $55
שלושה מטבעות מזכרת מצופים זהב לרגל ביקור נשיא ארה"ב ג'ון פ. קנדי ואשתו בברלין, ב-26.6.63
Three memento coins on the occasion of US President’s John F. Kennedy and his wife’s visit to Berlin on the 26.6.63

231-1057


$160 | Sold for: $200
מטבע כסף גרמני ע"ס חמישה מארק, המלך פרידריך אוגוסט, סאקסוניה, 1914, דירוג מצב NGC-UNC surface hairlines
German silver five Mark coin, Friedrich August Koenig v. Sachsen, 1914, NGC-UNC (surface hairlines)

231-1058


$50 | Sold for: $65
לוט מטבעות ושטרות, ברית המועצות
Lot of coins and banknotes, Soviet Union

231-1059


$160
ארבעה מטבעות כסף אנגליים ע"ס אחד שילינג שלושה של המלכה ויקטוריה, שנים 1887, 1892, 1899, ואחד של המלך ג'ורג' ה-V, שנת 1915, מצבים XF-AU
Four English silver coins IAO one shilling, two of Queen Victoria 1887, 1892, 1899, one of King George V, 1915, XF-AU

231-1060


$50 | Sold for: $100
לוט מטבעות כסף עותמאניים מחוררים מקישוט של כלה בדוית
Lot of Ottoman silver coins (holed) from a Bedouin bride ornament

231-1061


$160
מטבע כסף גרמני ע"ס חמישה מארק, שלטון הקייזר וילהלם השני, מלך פרוסיה, 1907, דירוג NGC-AU58
German silver five Mark coin, Wilhelm II Deutscher Kaiser, Koenig of Preussen, 1907, (NGC-AU58)

231-1062


$70
מטבע כסף אנגלי ע"ס פאונד אחד המלכה אליזבט השניה, 1983, (המטבע הראשון של פאונד מכסף שיצא בהטבעה מיוחדת עבור המלכה מסדרה זו), מצב UC
English silver coin IAO one pound, Queen Elisabeth II, 1983, (first issued silver pound coin specially minted for the Queen from this series), UC

231-1063


$180
מטבע כסף ע"ס רובל אחד, רוסיה זמן מלחמת האזרחים, דירוג PCGS מצב UNC תיקון קל
Silver coin IAO one Ruble, Russia, civil war period, graded PGCS, UNC, minor repair

231-1064


$70 | Sold for: $80
תשעה עשר מטבעות כסף, ארצות שונות מצבים שונים, ס"ה 116 גרם
Nineteen silver coins from various countries, various conditions, total of 116 gm

231-1065


$180
מטבע כסף ע"ס רובל אחד, רוסיה הצארית 1878, דירוג PGCS מצב AU50
Silver coin IAO one Ruble, Tsarist Russia, 1878, graded PGCS, AU50

231-1066


$75
שלושה מטבעות נחושת אנגליים ע"ס פני אחד אחד של המלכה ויקטוריה, 1862, שניים של המלך ג'ורג' החמישי, 1919, 1921, מצב XF
Three English copper coins IAO one penny, one of Queen Victoria, 1862, two of King George V, 1919, 1921, XF

231-1067


$200
מטבע דולר כסף, ארה"ב 1883 Morgan Dollar דרוג PCG-MS62 DMPL
Silver dollar coin USA, 1883, Morgan Dollar, graded PCG-MS62 DMPL

231-1068


$75
מטבע נחושת ע"ס חמש קופיקות, רוסיה הצארית 1789, דירוג PNG, מצב XF environmental damage
Copper coin IAO five kopeks, Tsarist Russia, 1789, graded PNG, XF environmental

231-1070


$80 | Sold for: $85
חמישה מטבעות כסף מריה טרזיה 1780 הקיסרות האוסטרית, מצב VG-VT
Five Maria Theresa silver coins 1780, Austrian Empire, VG-VT

231-1071


$200 | Sold for: $260
לוט מטבעות כסף, כל העולם מצבים שונים
Lot of silver coins, the world, various conditions

231-1072


$80
מטבע נחושת ע"ס 20 מיל, פלשתינה-א"י 1942, דרוג NGC מצב UNC (חמצון קל)
Palestine-Eretz Israel copper coin, one mil, 1942, graded NGC, UNC (slight oxidation)

231-1073


$200
ארבעה מטבעות כסף, אנגליה ע"ס שילינג אחד המלכה ויקטוריה Victoria Dei Gratia Britanniari Reg F.D, שנים: 1856, 1879, 1884, 1885, מצב XF-AU ,
Four English silver coins IAO one shilling, Victoria Dei Gratia Btitanniar Reg F.D, 1856, 1879, 1884 1886, XF-AU

231-1074


$80 | Sold for: $150
ארבעה מטבעות, ארץ ישראל שלטון הצלבנים
Four Eretz Israel coins, Crusader rule

231-1075


$200
סט של 45 אסימוני אלומיניום של הרכבת החשמלית של Nuerenberg, שנות ה20, מצב מינט (UNC) באריזה מקורית
Set of 45 aluminum tokens of the Nurenberg electric tram, 1920’s, mint condition (UNC), in original box

231-1076


$90 | Sold for: $90
לוט של כ-20 ק"ג מטבעות ישראל וכל העולם
Lot of appr. 20 kg of coins, Israel and the world

231-1077


$200 | Sold for: $200
לוט מטבעות, רוסיה הצארית ורוסיה הסובייטית
Lot of coins, Tsarist Russia and Soviet Russia

231-1078


$100
מטבע כסף גרמני ע"ס חמישה מארק, שלטון הקייזר וילהלם השני, מלך פרוסיה, 1907, אישור Genuine PCGS
German silver five Mark coin, Wilhelm II Deutscher Kaiser, Koenig of Preussen, 1907, (Genuine PCGS)

231-1079


$200
עשרים וחמישה מטבעות ארד, המזרח התיכון, תקופה ערבית, מאות ה-6-10 לספירה
Twenty five bronze coins, Middle East, Arabian period 6-10 C. CE

231-1080


$100
מטבע כסף, בורמה, 1852, ע"ס Kyat אחד (Rupee), דרוג NGC מצב VF30
Silver coin Burma, 1852, IAO one Kyat (Rupee), NGC- VF30

231-1081


$240
שבעה מטבעות כסף אנגלים, ע"ס ששה פנס חמישה של המלכה ויקטוריה, שנים: 1871, 1885, 1887, 1888, 1901, אחד של המלך ג'ורג' הרביעי, 1828, אחד של אדוארד השביעי, 1906, מצבים XF-AU
Seven English silver coins IAO sixpence, five of Queen Victoria, 1871,1885, 1887, 1888, 1901, one of King Edward VII, 1906, XF-AU

231-1082


$100 | Sold for: $100
סט של שני מטבעות כסף אנגלים ע"ס שני פאונד המלכה אליזבט השניה, לכבוד שלוש מאות שנה להצהרת הזכויות, בקופסה "Tercentenary of the Bill of Rights 1689-1989, מצב UC
Set of two English silver coins IAO two pounds, Queen Elisabeth II, in honor of the Tercentenary of the Bill of Rights 1689-1989, UC

231-1083


$240
מטבע כסף ע"ס רובל אחד, שלוש מאות שנה שלטון רומנוב 1613-1913, מצב UNC (עבר ניקוי)
Silver coin IAO one Ruble, tercentennial reign of the Romanovs 1613-1913, AUC (has been cleaned)

231-1084


$110
שלושה מטבעות כסף אנגליים, ע"ס פאונד אחד המלכה אליזבו השניה, 1983, 1999, 2002 (הטבעה רגילה)
Three English silver coins IAO one pound, Queen Elisabeth II, 1983, 1998, 2002 (regular minting)

231-1085


$350
מטבע כסף ע"ס רובל אחד, רוסיה הצארית 1831, דירוג NGC מצב XF surface hairlines
Silver coin IAO one Ruble, Tsarist Russia, 1831, graded NGC, XF surface hairlines

231-1086


$120
שני מטבעות אנגליים ע"ס חצי פני המלך ג'ורג' הרביעי, 1827, 1837, מצב XF
Two English coins IAO half a penny, King George IV, 1827, 1837, XF

231-1087


$350
לוט מטבעות אנגליים, ס"ה 208.5 פאונד כולל מהדורות רגילות משומשות, ומהדורות אספנים במצב UNC, של 0.50 פאונד (15), 1 פאונד (18), 2 פאונד (24), 5 פאונד (27)
Lot of English coins, total of 208.5 pounds, comprises regular used issues, and collectors issues, UNC cond., 0.50 pound (15), 1 pound (18), 2 pounds (24), 5 pounds (27)

231-1088


$120 | Sold for: $120
מטבע כסף אנגלי ע"ס שני פאונד, עם דיוקן המלכה אליזבט השניה, 1998 (אונקיה כסף טהור), מהדורה של ס"ה הטבעה 2168 יחידות, מצב UC
English silver 2 Pound coin, Elizabeth II D.G. Reg. F.D. Britannia, 1998, one ounce fine silver, edition of 2168 units, UC

231-1089


$400
מטבע כסף גרמני ע"ס שני גולדן המלך לודויג הראשון, בווריה, 1845, דרוג PGC-MS62
German silver Zwei Gulden coin, Ludwig I Koenig v. Bayern, PGC-MS62

231-1090


$120
ארבעה מטבעות נחושת אנגליים ע"ס חצי פני שניים של המלכה ויקטוריה, שנים 1879, 1901, אחד של המלך אדוארד השביעי, 1908, אחד של המלך ג'ורג' החמישי, 1929
Four English copper coins IAO half a penny, two of Queen Victoria, 1879, 1901, one of King Edward VII, 1908, and one of King George V, 1929

231-1091


$450
מטבע זהב ע"ס 40 פרנק צרפתי שלטון מלך צרפת Charles X
Gold coin IAO 40 French franc, reign of King Charles X of France

231-1092


$130
מטבע כסף גרמני, ע"ס חמישה מארק שלטון הקיסר וילהלם השני מלך פרוסיה, 1913, דרוג PCF-MS62
German silver five Mark coin, Wilehlm II Koenig v. Preussen, PCG-MS62

231-1093


$40
שני גליונות מודפסים וממוסגרים,, עם דוגמאות מטבעות אנגליה, המלך ג'ורג' ה-6 והמלכה אליזבת השניה
Two printed and framed sheets, with images of English coins, King George VI and Queen Elisabeth ii

231-1095


$50 | Sold for: $50
מדלית זכרון שהוטבעה בבלגיה, 1914 לכבוד הגיבורים הרוסיים, VG
Commemorative medal, struck in Belgium 1914 in honor of the Russian heroes, VG

231-1096


$50 | Sold for: $50
מדלית ברונזה, לזכר השואה הונגריה: יזכור 1944
Bronze medal, commemorating the Holocaust, Hungary: Yizkor 1944

231-1098


$25 | Sold for: $25
קופסה עם מטבעות ישראלים ישנים כ-3.300 ק"ג
Box with old Israeli coins, 3.300 kg.

231-1099


$60 | Sold for: $60
שבעה מטבעות יום העצמאות: כסף 900, 26 גרם: תשל"ד 1974, תחיית הלשון העברית, קישוט ו2X רגיל, תשל"ה 1975 "כח לישראל", קישוט ורגיל, כסף 500, 20 גרם: "אחוות עמים בירושלים", קישוט ורגיל
7 Israel's Independence Day coins: silver 900, 26 gr: 1974 "Revival of the Hebrew language", proof and 2X Bu, 1976, "Strength through Faith", proof+Bu, silver 500, 20 gr: "Brotherhood in Jerusalem", proof+Bu

231-1100


$30 | Sold for: $45
לוט מטבעות: כסף 500 חנוכה תשל"ד 1973 רגיל+קישוט, ס"ה 40 גרם, "ל" שנים למדינת ישראל, 1977, כסף 900, 26 למדינת ישראל 1974 וכן חנוכה תשל"ח ניקל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of silver 500 coins, Chanukah 5734,1973 regular+decorative, total of 40 gm, 30 years to the state of Israel, 1978, silver 900, 26 to the state of Israel, 1974 and Chanukah 5738 nickelIsrel government coins and medals corporation

231-1101


$60 | Sold for: $60
לוט קטן של מטבעות מנדט 2 מיל (4), 5 מיל (4), 10 מיל (3), 20 מיל (1), וכן מטבע אלומיניום' מדינת ישראל תש"ט ע"ס 25 מיל
Small lot of British Mandate coins: 2 mil (4), 5 mil (4), 10 mil (3), 20 mil (1), and a state of Israel aluminum coin 5709 IAO 25 mil

231-1102


$40 | Sold for: $75
ששה מטבעות פדיון הבן: תשל"ה 1975, קישוט ורגיל, כסף 900, 26 גרם כ"א, תשל"ו 1976, קישוט ורגיל, כסף 800, 30 גרם כ"א, תשל"ז 1977, קישוט ורגיל, כסף 900, 26 גרם כ"א
6 Pidion Haben coins: 1975, silver 900, proof+Bu, 26 gr each, 1976, silver 800, proof +Bu, 30 gr each, 1977, silver 900, proof+Bu, 26 gr each

231-1103


$100
שלוש עשרה מטבעות חנוכה: כסף 500, 20 גרם: תשל"ה 1974, דמשק קישוט ורגיל, תשל"ו 1975, הולנד, קישוט ורגיל, תשל"ז 1976, ארה"ב רגיל, תש"ך 1959, מצרים קישוט ורגיל נחושת וניקל: קישוט ורגיל, תשל"ח 1977, ירושלים, תשל"ט 1978, צרפת
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
13 Hanukka coins: silver 500, 20 gr: 1974, Damascus proof + Bu, 1975, Holland proof+Bu, 1976, America Bu only, 1979 Egypt proof + Bu, copper-nickel: 1977 Jerusalem proof +Bu, 1978 France proof+BuIsrel government coins and medals corporation

231-1104


$50 | Sold for: $75
לוט של אחד עשר מטבעות מנדט: 1 מיל (3), 2 מיל (3), 5 מיל (2), 10 מיל (1940, 1942)
Lot of eleven B. Mandate coins: 1 mil (3), 2 mil (3), 5 mil (2), 10 mil (1940, 1942)

231-1105


$900
סדרת מטבעות זכרון לדוד בן גוריון תשל"ה 1974, כולל: מטבע זהב 900, 28 גרם, ושני מטבעות כסף, כ"א 28 גרם
Series of commemorative coins for David Ben Gurion, 5735, 1974, comprises: gold coin 900, 28 gm, and two silver coins, each 28 gm

231-1106


$50
לוט מטבעות ומדליות ישראל: חנוכה תשמ"ב 1981, תשל"ח 1977, נצחון 1967, כסף 937 26 גרם, מדלית חיפה ארד, עשור לחירות ישראל, ארד, ופריטים נוספים
Lot of Israel coins and medals, Chanukah 5742 1981, 5738 1977, Victory 1967, silver 937, 26 gm, Haifa bronze medal, decade to the libration of Israel, bronze, and other articles

231-1107


$900
שלושה מטבעות ואסימון, יום העצמאות ה27 תשל"ה, כה שנים למלווה העצמאות: זהב 900, 20 גרם ע"ס 500ל"י, כסף 800, 30 גרם, ע"ס 25 ל"י קישוט ורגיל, וכן אסימון ניקל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
3 coins, 27th Israel's Independence Day, 1975: gold 900, 20 gr, nom val. 500 IL, silver 800, 30 gr, nom val 25 IL, proof+BuIsrel government coins and medals corporation

231-1109


$30
שלוש מדליות ספורט: תחרות קליעה ל"ג בעומר תשכ"ב 1962 (גדנ"ע), 55 מ"ר רובה 22, ב. צליחת הכנרת תשל"ז 1977, ג. צעדת השומרון הלילית ה-V (הפועל)
Three sports medals: a. Lag BaOmer shooting competition 5722 1962 (Gadna), 55 sq.m. 22 long rifle, b. Kinneret Crossing 5737, 1977, c. the 5th nighttime Samaria march (Hapoel)

231-1110


$50 | Sold for: $55
עשר מדליות ברונזה: אפרים קישון, זאב ז'בוטינסקי, חטיבת גולני, הירוקים בחזית, גבעתי תש"ח ועוד
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Ten bronze medals: Ephraim Kishon, Ze’ev Jabotinsky, Golani Brigade, Hayerukim B’chazit, Giv’ati 5708 and othersIsrel government coins and medals corporation

231-1111


$30 | Sold for: $30
תליון -מדליה, כנס חטיבת כרמלי חיפה, 23.5.68, תש"ח-תשכ"ח, עם ברכה חתומה של אלוף מ. כרמלי
Pendant-medal, Carmeli Brigade Assembly, Haifa 23.5.68, 5708-5728, with a signed blessing by General M. Carmeli

231-1112


$50 | Sold for: $50
מדלית כסף, חוזה שלום, ישראל מצרים תשל"ט 1979
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver 935 Medal, Israel Egypt Peace Treaty, 5739 1979Isrel government coins and medals corporation

231-1113


$30
שלוש מדליות ברונזה: דוד בן גוריון לגבורות, תשכ"ז 1967, אדמונד דה רוטשילד ובנו ג'ימס בונה משכן הכנסת תשכ"ו 1966(2)
3 Bronze medals: Ben-Gurion 1967, Edmund Rothchild Father of the Yeshuv and his son, 1966 (2)

231-1114


$90
מדליה של "התאחדות לכדורגל בישראל" גמר גביע המדינה תש"ל 1969-70
“Israel Football Association” medal, Israel State Cup finals 1969-70

231-1116


$40
תשעה מחזיקי מפתחות שונים כ"א עם סמל יחי' צה"ל
Nine different keychains, each with an IDF unit emblem

231-1117


$50
שלושים מדליות צעדות, ישראל, שנות ה50-70
Thirty parade medals, Israel, 1950’s-70’s

231-1118


$50 | Sold for: $75
סמל כובע של רב צבאי, ביחידות הבריטיות, מלחמת העולם השניה
Beret badge of an army Rabbi, of the British units, WWII

231-1120


$50
סמל תזמורת כפר הילדים שפע כסף, צורת נבל
Emblem of the Shefa children’s village orchestra, silver, harp shaped

231-1121


$50 | Sold for: $100
תשעה עשר סמלים ודרגות צה"ל, מ 1948 עד שנות ה70
Nineteen IDF badges and ranks, 1948-1970’s

231-1122


$50 | Sold for: $100
שמונה עשרה סיכות, ישראל, שנות ה50-70, כולל: צעדות, אירועים מיוחדים, אות הספורט
Eighteen pins, Israel, 1950’s-70’s, comprises: marches, special events, sports badge

231-1123


$50 | Sold for: $120
שמונה עשרה סיכות, ישראל, שנות ה50-70, כולל: צעדות, עיריות, אירועים מיוחדים, אות הספורט
Eighteen pins, Israel, 1950’s-70’s, comprises: marches, municipalities, special events, sports badge

231-1124


$50 | Sold for: $50
ששה פריטי "משמר הכנסת" שני כפתורים, סיכת המשמר, שני סמלי המדינה ו"מחלקה ראשונה"
Six “Mishmar Haknesset” items, two buttons, Hamishmar pin, two state of Israel emblems, and “First Class”

231-1125


$100 | Sold for: $100
שבע עשרה סיכות, סמלים וכפתורים של קצין ששירת ב-Royal Army Service Corps R.A.S.C יחידות שרות ארצישראליות
Seventeen pins, badges and buttons of an officer who served in the R.A.S.C (Royal Army Service Corps)

231-1126


$50 | Sold for: $75
שלוש עשרה סיכות, ישראל, שנות ה50-70, כולל: תנועות נוער, אירועים מיוחדים, אות הספורט, יום העצמאות
Thirteen pins, Israel, 1950’s-70’s, comprises: youth groups, special events, sports badge, Independence day

231-1129


$40
מדלית של בריטניה, מלחמת העולם השניה Special Constable Long Service Medal 1945
Special Constable Long Service Medal 1945, Britain, WWII

231-1130


$100
שלושה אותות צבא סוריה a. Syrian Arab Army Medal 1962, b. Union Order c. Order of Devotion 2nd class with star
Three Syrian army decorations: a. Syrian Arab Army Medal 1962, b. Union Order c. Order of Devotion 2nd class with star

231-1131


$90 | Sold for: $120
"סט" אותות צבא של קצין ארצישראלי ששירת ביחידות הבריטיות, כולל: Africa Star 1939-1945, Defence medal, War medal, עם סרטים, מצב מינט, בקופסא מקורית
“Set” of military decorations of an Eretz Israeli officer who served in the British units, comprises: Africa Star 1939-1945, Defense medal, War medal, with ribbons, in mint cond., in original box

231-1132


$100 | Sold for: $100
סט אותות צבא לחליפת ערב מלחמת העולם השניה, של חייל ארצישראלי ששירת בחיל Jewish Brigades, כולל: Star 1933-45, Star of Africa, Star of Italy, War Medal, Defence Medal וסיכת חיל מאוחרת
Set of military decorations for an e Tuxedo, WWII, of an Eretz Israel soldier who served in the Jewish Brigade, comprises: Star 1933-45, Star of Africa, Star of Italy, War Medal, Defense Medal,

231-1134


$40
סכין להפרדת דפי ספר (להמנע ממגע יד), עץ זית ירושלים, שנות ה20-30
Knife for separating book pages, olive wood, Jerusalem, 1920’s – 30’s

231-1135


$50
קופסת כסף 935 לטבק, ישראל עם ריקוע ציור ירושלים על המכסה
Silver 935 tobacco box, Israel, with a hammered image of Jerusalem on the lid

231-1136


$40 | Sold for: $75
שמלה תוצ' משכית, ישראל שנות ה60
Dress by Maskit, Israel, 1960’s

231-1137


$80 | Sold for: $160
קופסת ברונזה קטנה, צורת תיבה עם אינליי כסף, עבודת דמשק, עם כיתוב: "מזל טוב" ותבליט דגים
Small chest shaped bronze box, inlayed with silver, Damascene work, inscribed: “Mazal Tov” and fish embossment

231-1138


$40
קופסת תכשיטים מעץ זית ירושלים, עם תמונת שיירת גמלים על המכסה וכיתוב Jerusalem
Olive wood jewelry box, Jerusalem, with an image of a camel caravan on the lid and the inscription Jerusalem

231-1139


$120
כובע טייסים, ארה"ב, מלחמת העולם השניה כולל אוזניות ומיקרופון עם מגן דוד כחול תפור על המצח, כנראה של אחד מראשוני הטייסים בחיל האויר הישראלי, תוצ Shure Bros. Chicago
WWII US aviator helmet, with headset and microphone, with a blue star of David sewn to the forehead part, apparently of one of the first Israeli air force pilots, by Shure Bros. Chicago

231-1140


$40 | Sold for: $40
קופת חסכון, ישראל, שנות ה50
Coin bank, Israel, 1950’s

231-1141


$120
דגם מרגמה, ניתן מתנה לאל"מ שמעון יפתח, ראש אמל"ח, מהתעשיה הצבאית, 1958
Mortar model, presented as a gift to colonel Shimon Yiftach, head of weaponry, of the military industry, 1958

231-1142


$50 | Sold for: $70
שרשרת -ענק, כסף, עם תבליט "רבקה", חתום, ירושלים
Silver chain-necklace, embossed with “Rivka”, marked, Jerusalem

231-1143


$200
עשר גלופות עץ, אותיות דפוס עבריות שנות ה20-30
Ten wooden printing blocks, Hebrew print letters, 1920’s-30’s

231-1144


$50 | Sold for: $60
כלי "אבן ים המלח", צורת חבית (מכסה שבור)
Dead Sea stone barrel shaped vessel (broken lid)

231-1146


$40 | Sold for: $50
דודאים, לקט צלליות מאת מ. גור-אריה חרוזים: מאיר פרבר, הוצ' פנינה, תל-אביב, תשי"ב 1952 (כתמים, נזקי עש קלים)
Duda’im, collection of silhouettes by M. Gur-Arieh, rhymes by Meir Farber, publ. by Pnina, Tel Aviv, 5712 1962 (stains, slight moth damages)

231-1147


$180
שיר השירים, צייר זאב רבן בצלאל ירושלם, הוצ' שיר השירים ירושלים תר"צ 1930, מהדורה אנגלית עם פלק: שי לדר ס. גרונהמן הדרמטורגן הפיקח למלאת לו שבעים שנה.. פורים תש"ה 1945, כריכה פגומה
Shir Hashirim, illustrated by Zeev Raban, Bezalel, Jerusalem, publ. by Shir Hashirim, Jerusalem, 5690 1930, English edition with a plaque: Gift to Dr S. Gronemann the sharp dramaturg on the occasion of his 70th birthday, Purim 5705 1945, damaged cover

231-1148


$60 | Sold for: $60
ירושלם הבנויה, חלום בהקיץ הוצ בצלאל, תרפ"ד 1924
פרופ בוריס שץ
Yerushalaim Habnuya, Chalom B’hakitz, Bezalel, 5684 1924Prof. Boris Schatz

231-1149


$1200
זוג תרמילי פגזים עם עבודת אינליי וריקוע עבודת דמשק, בצלאל, ירושלם, שנות ה20
Pair of shell cases, inlayed and hammer work, damascene work, Jerusalem, 1920’s

231-1150


$50
תורה עם הפטרות לכל השנה, ספר תורה מיניאטורי, הוצ' סיני, ת"א, שנות ה50, כרוך בכריכת עור עם תבליט מגדל דוד (פגמים)
Torah with Haftarot for the entire year, Miniature Sefer Torah, by Sinai, 1950’s, leather bound embossed with the tower of David (damages)

231-1151


$30 | Sold for: $30
אגרטל נחושת צורת כד, ישראל, שנות ה50
Jug shaped copper vase, Israel, 1950’s

231-1152


$60
אגרטל קשוט עשוי פליז, ישראל שנות ה50, עם פלקים: ויאהב יעקב את רחל"
Brass ornamental vase, Israel, 1950’s, with plaques: “Va’yohav Yaakov Et Rachel”

231-1153


$40 | Sold for: $70
פלק ברונזה עם תבליט דמוי פסיפס "רות ובועז", תוצ' דייגי, שנות ה50
Bronze plaque, with a mosaic like embossment “Ruth and Boaz”, by Dayagi, 1950’s

231-1154


$80
עשרה בתי מזוזה, פליז ומתכות אחרות ישראל, שנות ה50-60
Ten Mezuzah cases, brass and other metals, Israel, 1950’s - 60’s

231-1155


$50
עבודת קישוט מברונזה, פל-בל ישראל, צורת ראש ילד תימני
Bronze ornament, Pal-Bell, Israel, in the shape of a Yemeni boy’s head

231-1156


$160
תשעה פריטי פליז, ישראל, שנות ה50 פל-בל ואחרים: שלוש צלחות קישוט, אגרטל, מתקן עישון, בסיס מנורה, קופסת אתרוג, מתקן כתיבה ופותחן
Nine brass artifacts, Israel, 1950’s, Pal-Bell and others: three ornamental plates, vase, smoking device, lamp base, Etrog box, writing device and an opener

231-1158


$30 | Sold for: $90
חנוכיה ברונזה לנרות תוצ' דייגי, חתום
Bronze Chanukah lamp for candles, by Dayagi, marked

231-1159


$75 | Sold for: $150
שלוש חנוכיות פליז לנרות, ישראל, שנות ה50: תוצ' Ofer, בסיס מנורה, גב כד שמן עם ענף זית וכיתוב: "להדליק נר של חנוכה", וגב מנורה עם ענפי זית וכיתוב: " שלום למדינת ישראל"
Three brass Chanukah lamps for candles, Israel, 1950’s, by Ofer, base Menorah, back oil jar with an olive branch and inscribed: “L’hadlik Ner Shel Chanukah”, and back with a Menorah with olive branches and inscribed: “Shalom L”Medinat Israel”

231-1160


$40 | Sold for: $220
חנוכיה לנרות, עשויה ברזל עם גב עבודת מוזאיקה, ישראל, שנות ה60
Iron Chanukah lamp for candles, back with mosaic work, Israel, 1960’s

231-1161


$75 | Sold for: $75
שלוש חנוכיות פליז לנרות, ישראל, שנות ה50: בסיס עם כד וענפי זית, בסיס צורת המרגלים עם הענבים, ובסיס עם מנורה
Three brass Chanukah lamps for candles, Israel, 1950’s: base with jar and olive branches, base in the shape of the spies with the grapes, and base with a Menorah

231-1162


$40
חנוכיה לנרות, גב עם ענפי זית וכד, ישראל, שנות ה50
Chanukah lamp for candles, back with olive branches and pitcher, Israel 1950’s

231-1163


$75
שלוש חנוכיות פליז לנרות, ישראל, שנות ה60: בסיס מנורה דוגמת תוצ Ofer, לא חתום, גב עם ענפי זית ופלק מראה הכותל המערבי עם כיתוב "Jerusalem" ותיארוך 7.6.67, ובסיס עם כיתוב "ישראל"
Three brass Chanukah lamps for candles, Israel, 1960’s: base Menorah Ofer style, not marked, back with olive branches and a plaque showing the Western Wall, inscribed: “Jerusalem” and dated: 7.6.67, and base inscribed “Israel”

231-1164


$75 | Sold for: $85
שלוש חנוכיות פליז לנרות, ישראל, שנות ה60: בסיס עם סמלי שנים עשר השבטים, בסיס עם מגדל דוד וכיתוב "נס גדול..", ובסיס עם סמלי שנים עשר השבטים, זוג אריות ומנורה
Three brass Chanukah lamps for candles, Israel, 1960’s: base with the symbols of the twelve tribes, base with the tower of David inscribed “Ness Gadol…”, and base with the symbols of the twelve tribes, a pair of lions and a Menorah

231-1165


$75
שלוש חנוכיות פליז לנרות, ישראל, שנות ה60: גב עם כד שמן וענפי זית, בסיס צורת חומה עם אריות וכיתוב "ישראל", ובסיס צורת חיילים יוונים עם מגן דוד וכיתוב "ישראל"
Three brass Chanukah lamps for candles, Israel, 1960’s: back with oil jar and olive branches, base in the shape of a wall with lions and inscribed: “Israel”, and base in the shape of Greek soldiers with a Star of David and inscribed: “Israel”

231-1166


$75 | Sold for: $100
שלוש חנוכיות פליז לנרות ישראל, שנות ה60: בסיס עם מנורה, זוג אילות וכיתוב: "הנרות הללו..", גב צורת להבות "לו נאה לשבח", תוצ הדני, ובסיס עם אריות וכיתוב "ישראל"
Three brass Chanukah lamps for candles, Israel, 1960’s: base with a Menorah, pair of deer and inscribed “Hanerot Halalu…”, flame shaped back “Lo Na’eh L’shabeach” by Hadani, base with lions and inscribed “Israel”

231-1167


$75
שלוש חנוכיות פליז לנרות ישראל, שנות ה60: בסיס צורת שורת כדי שמן וכיתוב "ישראל" בחזית, בסיס עם תשעה פלקים, מראות הארץ, וגב עם כד וענפי זית, עם כיתוב Made in Israel 7.6.67 בצד האחורי
Three brass Chanukah lamps for candles, Israel, 1960’s: base in the shape of a line of oil jars inscribed: “Israel” in the front, base with nine plaques with images of the land, and back with jar and olive branches, inscribed: “Made in Israel 7.6.67”

231-1168


$75 | Sold for: $75
שלוש חנוכיות פליז לנרות, ישראל, שנות ה50: גב אריות מחזיקים מנורה וגפנים, בסיס לוחות הברית, וגב צורת קשת עם כיתוב: "הנרות הללו.."
Three brass Chanukah lamps for candles, Israel, 1950’s: back with lions holding a Menorah and vines, base tables of the covenant, and arc shaped back inscribed “Hanerot Halalu…”

231-1169


$75
שלוש חנוכיות פליז לנרות, ישראל, שנות ה50: גב כד עם ענף זית וכיתוב: "עצמאות ישראל", בסיס שני ענפי זית וכיתוב "חנוכה", ובסיס צורת שורת לוחמים מכבים וכיתוב "ישראל"
Three brass Chanukah lamps for candles, Israel, 1950’s: back jar, olive branch and inscribed: “Atzma’ut Israel”, base two olive branches inscribed: “Chanukah”, and base in the shape of a line of Maccabean Warriors, inscribed: “Israel”

231-1170


$75 | Sold for: $75
שלוש חנוכיות פליז לנרות תוצ' תמר: בסיס עם סמלי שנים עשר השבטים וזוג אריות, שנות ה50, גב זוג אריות ולוחות הברית, שנות ה50, ובסיס עם אריות, סמלי השבטים ועוד, שנות ה60
Three brass Chanukah lamps for candles by Tamar: base with the symbols of the twelve tribes and a pair of lions, 1950’s, back with a pair of lions and the tables of the covenant, 1950’s, and base with lions, symbols of the tribes and more, 1960’s

231-1172


$30
קערת קרמיקה תוצ לפיד, ישראל חתום Lapid Israel by Yehudith
Ceramic bowl by Lapid, Israel, marked Yehudith

231-1173


$40 | Sold for: $50
אגרטל קרמיקה תוצ Keramos ישראל, פגם
Ceramic vase by Keramos, Israel, minor damage

231-1174


$40 | Sold for: $40
חמש סיכות כסף פיליגרן עם אבן חן, חתום, ישראל
Five silver filigree pins with a gemstone, marked, Israel

231-1175


$40 | Sold for: $45
ארבע סיכות כסף פיליגרן עם אבן חן, חתום, ישראל
Four silver filigree pins with a gemstone, marked, Israel

231-1176


$40 | Sold for: $40
צלחת פסח מקרמיקה,תוצ' בית היוצר
Ceramic Passover plate, by Beit Hayotzer

231-1177


$60 | Sold for: $160
שלושה אריחים קטנים, עם תבליטים: סוס, יונה ותרנגול, חתומים
גופר יפו
Three small tiles, with embossments, horse, dove and rooster, signedGofer, Jaffa

231-1179


$30 | Sold for: $30
רשמים מישראל, אוגדן עם לוחות Impressions of Israel
י. בן מנחם
Reshamim M’Israel, Impressions of Israel, folder with platesJ. Ben Menahem

231-1180


$50 | Sold for: $425
ששה קטלוגים אודות תערוכות צלמים ארצישראלים: טים גידל, 1975, א. הימלרייך, 1987, אברהם חי 1987, אברהם אילת 1986, יעקב בן דב 1978, אנה ריבקין-בריק 1969
Six catalogues on exhibitions of Eretz Israel photographers: Tim N. Gidal 1975, Alfons Himmelreich 1987, Avraham Chay,1987, Avraham Eilat 1986, Yaakov Ben Dov 1978, Anna Riwkin-Brick 1969

231-1181


$40 | Sold for: $40
The Woodcuts of Jakob Steinhardt San Francisco, 1959
Leon Kolb
The Woodcuts of Jakob Steinhardt San Francisco, 1959Leon Kolb

231-1182


$50 | Sold for: $50
עשר חוברות של תערוכות אמנים: זיוה כספי, ינקל אדלר, מ. רוזנטליס, בוריס פנסון, בתיה גרוסברד, מנחם גפן, אברהם נתון, מיכאל גרובמן, שמואל בק, מיכאל גיטלין
Ten booklets on artists’ exhibitions: Ziva Kaspi, Jacob Adler, M. Rosenthalis, Boris Penson, Batya Grossberg, Shmuel Bak, Michael Gitlin

231-1183


$40
פולדר אודותיו (קטלוג תערוכה) עם חתימתו והקדשה, 28.4.1964, ממוספר 294
משה בר עם ברומברג
Folder about the artist (exhibition catalog) with his signature and a dedication 28.4.1964, numbered 294Moshe Bar Am Bromberg

231-1184


$70 | Sold for: $120
E.M. Lilien, eine kuenstlerische Entwicklung 226 Abb. , B. Harz Vlg. Berlin-Wien
Lothar Brieger
E.M. Lilien, eine kuenstlerische Entwicklung 226 Abb. , B. Harz Vlg. Berlin-WienLothar Brieger

231-1185


$40
מבקר עד ערב, תרל"ד-תרפ"ד ספר יובל לר' מרדכי בן הלל הכהן במלאת חמשים שנה לעבודתו הספרותית, דפוס המדפיס, ירושלם, תרפ"ה 1925
M’Boker Ad Erev, 5634-5684, jubilee book dedicated to Rabbi Mordechai Ben Hilel Hakohen upon reaching 50 years of his literary work, Hamadpis print, Jerusalem, 5685 1925

231-1186


$80 | Sold for: $90
ציורים לסיפורי פרנץ קפקא הוצ שבא, ת"א, 1990, בשער הספר רישום יד מקורי של י. ברגנר
יוסל ברגנר
Illustrations for stories by Franz Kafka, publ. by Shva, Tel Aviv, 1990, book's title page with an original hand drawing of Yosl BergnerYosl Bergner

231-1187


$40
זריצקי, הוצ' מסדה, תשמ"ז 1987
מרדכי עומר
Zaritzky, publ. by Masada, 5747 1987Mordechai Omer

231-1188


$120 | Sold for: $240
19 קטלוגים של תערוכות אמנים: י. אגם 1973, מ. אבניאל 1975, י. צים 1994 י. פלדי 1972, ח. גליקסברג 1976, א. לובין 1969, ל. קלאפיש 1976, מ. ארגוב, 1972, מ. ארדון, 1963, א. יעקובי 1967, ד. הנדלר 1981, א. ליפשיץ, 1969, מ. מורה 1974, ל. ניקל, ד. שריר, ל. שוורין, א. סוסקין, נ. גוטמן, 1969, מ. ינקו, 1972, מ. גרוס, 1988
19 catalogues on artists’ exhibitions: Y. Agam 1973, M. Avniel 1975, J. Zim 1994, I. Paldi 1972, H. Glicksberg 1976, A. Lubin 1969, L. Klapisch 1976, M. Argov 1972, M. Ardon 1963, E. Jacobi 1967, D. Hendler 1981, U. Lifshitz 1969, M. Moreh 1974, L. Nickel, D. Sharir, L. Schwerin, A. Soskin, N. Gutman 1969, M. Janco 1972, M. Gross 1988

231-1189


$50 | Sold for: $50
תומרקין Tumarkin הוצ' מפעלי נייר חדרה 1970, American Israeli paper Mills, Ltd Hadera 1970
Tumarkin, publ. by the American Israeli paper Mills, Ltd Hedera 1970

231-1190


$120 | Sold for: $280
19 קטלוגים של תערוכות אמנים: א. ארוך 1976, א. סטימצקי, 1972, א. לובין, י. פלדי 1972, ח. גליקסברג 1976, ל. קלאפיש, 1976, צ. מאירוביץ, צ. טולקובסקי 1975, י. ברגנר 1976, א. ריבקין-בריק,1969, ר. רובין, 1966, ח. סמואל, שוובל, 1974, נ. גוטמן, 1969, ב. שקי, ז'. אטלאן, 1964, י. וכסלר, 1969, י. גרבוז, 1973, י. אגם
19 catalogues on artists’ exhibitions: A. Aroch 1976, A. Stematsky 1972, A. Lubin, I. Paldi 1972, H. Glicksberg 1976, L. Klapisch 1976, Z. Meirovitch, Z. Tolkovsky 1975, Y. Bergner 1976, E. Riwkin-Brick 1969, R. Rubin 1966, H. Samuel, Schwebel, 1974, N. Gutman 1969, B. Shaki, J. Atalan 1964, I. Wexler 1969, I. Garbuz 1973, I. Agam

231-1191


$50 | Sold for: $50
ירושלים טירה נמה, הוצ' עקד תשמ"ו 1986, מהדורה שניה, עם הקדשה חתומה של המשורר, תשמ"ו
ש. שלום-יעקב שטיינהרדט
Yerushalaim Tira Nama, publ. by Eked, 5746 1986, second edition, with a signed dedication by the poet, 5746Sh. Shalom-Jacob Steinhardt

231-1192


$120
בתים בישראל, הוצ' הקיבוץ המאוחד כ"ה לוחות מודפסים, חתומים ע"י האמן
אברהם גולדברג
Batim B’Israel, publ. by Hakibbutz Hame’uchad, 25 plates signed by the artistAvraham Goldberg

231-1193


$40
אכפת, שירים, עם רישומים מאת יוסל ברגנר ספרי "נור" ע"י הוצ' מחברות לספרות, ת"א 1957, עם הקדשה חתומה מאת המשורר, 15.1.57 (חלודה, נקב עש אחד)
בנו רותנברג
Ichpat, Shirim, illustrations by Yosl Bergner, Sifrei “Nur” publ. by Machbarot L’safrut, Tel Aviv, 1957, with a signed dedication by the poet , 15.1.57, (foxing, one moth hole)beno Rothenberg

231-1195


$750
שמן על בד, בתים ביפו
אבני אהרון 1906-1951
Oil on canvas, houses in JaffaAvni Aharon 1906-1951

231-1196


$400
שמן על בד, דמויות, חתום
אברדם אלפרד 1894-1963
Oil on canvas, figures, signedAberdam Alfred 1894-1963

231-1197


$160
שמן על בד, יצור מיתולוגי חתום 1966 (פגמים)
אברדם אלפרד 1894-1963
Oil on canvas, mythological creature, signed 1966 (damages)Aberdam Alfred 1894-1963

231-1198


$500
פסל, "מנורה", חתום 7/99
אגם יעקב נ. 1928
Sculpture “Menorah”, signed 7/99Agam Yaacov b. 1928

231-1199


$60
ברכה מצויירת
אגם יעקב נ. 1928
Illustrated blessingAgam Yaacov b. 1928

231-1200


$90
גואש על נייר, דומם, אגרטל פרחים חתום
אדלן מישל 1898-1980
Gouache on paper, still life, flower vase, signedAdlen Michel 1898-1980

231-1201


$120
אקוורל, דומם, חתום 1966
אלתר שלמה נ. 1936
Aquarelle, still life, signed 1966Alter Shlomo b. 1936

231-1202


$180
ליטוגרפיה, נוף עם נהר, חתום AP
ארדון מרדכי 1896-1992
Lithograph, scenerey of a river, signedArdon Mordechai 1896-1992

231-1203


$150
תצריב צבעוני, קומפוזיציה חתום 7/100
ארדון מרדכי 1896-1992
Colored etching, composition, signed 7/100Ardon Mordechai 1896-1992

231-1204


$400
עפרון ופחם, מראה ירושלים המאה ה19
ארנסטין Ernestine
Pencil and charcoal, Jerusalem scenery, 19th cErnestine

231-1205


$400
עפרון ופחם, סנטה קטרינה בסיני המאה ה19
ארנסטין Ernestine
Pencil and charcoal, Saint Catherine’s Monastery in the Sinai, 19th cErnestine

231-1206


$400
עפרון ופחם, הר סיני, המאה ה19
ארנסטין Ernestine
Pencil and charcoal, Mount Sinai, 19th cErnestine

231-1207


$35
ליטוגרפיה, מראה ירושלים חתום EA
בזם נפתלי נ. 1924
Lithograph, showing Jerusalem, signed EABezem Naftali b. 1924

231-1208


$200
שמן על דיקט, מופשט
ברוקמן Brukman
Oil on plywood, abstractBrukman

231-1209


$50
גואש שחור, שתי נשים, חתום
גולדברג אברהם 1906-1980
Black gouache, two women, signedGoldberg Avraham 1906-1980

231-1210


$120 | Sold for: $200
תצריב, הר הבית מהר הזיתים, חתום
גור אריה מאיר 1891-1951
Etching, Temple Mount viewed from the Mount of Olives, signedGur Arie Meir 1891-1951

231-1211


$100
פסטל, רחוב בעיר העתיקה חתום 1945,
גלבוע דוד 1910-1976
Pastel, street in the Old City, signed 1945Gilboa David 1910-1976

231-1212


$100
גואש, דמויות ברחוב, חתום
גלעדי אהרון 1907-1993
Gouache, figures on a street, signedGiladi Aharon 1907-1993

231-1213


$120 | Sold for: $120
חמישה אקוורלים ממוסגרים יחד דומם, סצינות רחוב, משפחה ואישה עם עציץ, חתומים
גלעדי אהרון 1907-1993
Five aquarelles framed together: still life, street scene, family and a woman with a flowerpot, signedGiladi Aharon 1907-1993

231-1214


$40 | Sold for: $40
אקוורל, תזמורת, חתום
גלעדי אהרון 1907-1993
Aquarelle, orchestra, signedGiladi Aharon 1907-1993

231-1215


$120 | Sold for: $600
שמן על בד, נוף, חתום
הולצמן שמשון 1907-1986
Oil on canvas, landscape, signedHolzman Shimshon 1907-1986

231-1216


$40
אקוורל, מונוטייפ, קומפוזיציה חתום 2004
הורם רות
Aquarelle, monotype, composition, signed 2004Horam Ruth

231-1217


$70
אקוורל, עירום אישה, חתום J. Har Even 3.6.56
הר אבן יהודית נ. 1926
Aquarelle, female nude, signed J. Har Even 3.6.56Har Even Judith b. 1926

231-1218


$50
אקוול, בתים, חתום
וולקובסקי ערן
Watercolor, houses, signedEran Wolowski

231-1219


$4400
שמן על בד, אישה עם חתול חתום
ויסהוף אליעזר
Oil on canvas, woman with cat, signedWeisshof Eliezer

231-1220


$4400
שמן על בד, נוף אורבני, יפו חתום
ויסהוף אליעזר
Oil on canvas, urban landscape, Jaffa, signedWeisshof Eliezer

231-1221


$300
שמן על בד, דומם, חתום 72
זמיר (זלכה) סמי
Oil on canvas, still life, signed 72Zamir (Zilka) Sammy