233-1001


$25
בולה (bula) איסלמית, ארץ ישראל התקופה הערבית, מאות 7-8 לספירה
Islamic Bulla, Eretz Israel, Arab perid, 7th-8th c. CE

233-1002


$60
קערית טרה קוטה, קפריסין, המאה הרביעית לפנה"ס (תיקון)
Small terracotta bowl, Cyprus, 4th c. BCE (repaired)

233-1003


$40 | Sold for: $60
חלק מתבליט אבן רומי, פני אישה מאות 2-3 לספירה
Segment of a Roman stone relief, 2nd-3rd c. CE

233-1004


$60 | Sold for: $65
שלושה פריטי ברונזה הלניסטיים מאות 2-3 לפנה"ס, חלק מראה, מצקת וחישוק קטן
Three Hellenistic bronze artifacts, 2nd-3rd c. BCE, part of a mirror, ladle and a small hoop

233-1005


$40 | Sold for: $40
כד שמן מיניאטורי, תקופה הלניסטית
Miniature oil jar, Hellenistic period

233-1006


$70
כד זכוכית קטן, תקופה ביזנטית המאה השישית לספירה
Small glass pitcher, Byzantine era, 6th c. CE

233-1007


$40
כד שמן מיניאטורי, תקופה ביזנטית מאות 4-6 לספירה, עם תיקון ותוספת
Miniature oil jar, Byzantine era, 4-6th c.CE, with a repair and an addition

233-1008


$70 | Sold for: $220
בקבוקון זכוכית רומי, מאה ראשונה עד שניה לספירה
Roman glass vial, 1st – 2nd century CE

233-1009


$40
נר שמן, תקופה ביזנטית המאה ה-4 לספירה
Oil lamp, Byzantine era, 4th c. CE

233-1010


$70
שני פריטי קרמיקה: א. תקופה יוונית נר מאה רביעית לפניה"ס (תיקונים רבים),ב. תקופה הלניסטית, כד קטן, מאה שניה-שלישית לפניה"ס
Two ceramic artifacts: a. Greek period, lamp, 4th c. BCE (numerous repairs), b. Hellenistic period, small jar, 2nd-3rd c. BCE

233-1011


$40 | Sold for: $45
פיגורת זכוכית מיניאטורית ברווז, מצרים, מאות 7-8 לפניה"ס
Miniature glass figurine, duck, Egypt, 7th-8th c. BCE

233-1012


$80 | Sold for: $120
בקבוקון זכוכית רומי, מאה ראשונה עד שניה לספירה
Roman glass vial, 1st – 2nd century CE

233-1013


$40 | Sold for: $80
שבר לוח טרה קוטה, עם כתב יתדות מסופוטמיה, אלף שלישי לפניה"ס
Fragment of a terracotta tablet with Mesopotamian cuneiform script, 3rd millennium BCE

233-1014


$80 | Sold for: $80
בקבוקון בושם רומי, (juglet) זכוכית הטבעה מרובעת, מאה ראשונה או שניה לספירה
Roman glass perfume Juglet, with a square imprint, 1st- 2nd c. CE

233-1015


$40 | Sold for: $80
נר שמן כנעני, תחילת תקופת הברזל (תקופת האבות), ארץ ישראל, 1200-1100 לפנה"ס
Canaanite oil lamp, Iron Age, Eretz Israel 1200-1100 BCE

233-1016


$80 | Sold for: $110
חמישה נרות שמן רומים: שניים מתקופת בר כוכבא, עם דיסקוס שבור (הוצא ע"י המורדים), אחד שומרוני עם קישוט,ושניים נוספים
Five Roman oil lamps: two from the Bar Kochba period, with broken discus (removed by the rebels), one Samarian with an ornament, and two more

233-1017


$40
חלק מעבודת גילוף עצם רומית
Part of a Roman bone carving

233-1018


$90 | Sold for: $100
פיגורת טרה קוטה, יוון, תקופה הלניסטית 500-400 לפנה"ס
Terracotta figurine, Greece, Hellenistic period, 500-400 BCE

233-1020


$100
כד מיניאטורי (פנכה), קורינת המאה הרביעית לפנה"ס
Miniature (Pinax) plate-bowl, Corinth, 4th c. BCE

233-1021


$40 | Sold for: $40
שלושה פריטי טרה קוטה, ארץ ישראל: נר וכד קטן, תקופה ביזנטית, מאות 4-6 לספירה, ידית כד עם חותם, תקופה ממלוקית
Three terracotta artifacts, Eretz Israel: small lamp and jar, Byzantine period,4-6th c. CE, jar handle with signet, Mamluk period

233-1022


$100 | Sold for: $100
חמישה פריטי זכוכית רומיים המזרח התיכון, מאות ראשונה ושניה לספירה
Five Roman glassware artifacts, Middle East, 1st-2nd c. CE

233-1023


$50 | Sold for: $80
בקבוקון בושם רומי, (juglet) זכוכית עם פטינה יפה, מאה ראשונה או שניה לספירה
Roman glass perfume Juglet, with beautiful patina, 1st -2nd c. CE

233-1024


$100
ארבעה פריטי זכוכית איסלמית המזרח התיכון, מאות 12-13 לספירה
Four Islamic glassware artifacts, Middle East, 12th-13th c. CE

233-1025


$50 | Sold for: $110
בקבוקון בושם רומי, (juglet) זכוכית עם פטינה יפה, מאה ראשונה או שניה לספירה
Roman glass perfume Juglet, with beautiful patina, 1st -2nd c. CE

233-1026


$120 | Sold for: $130
קצה אחורי של חנית עשוי ברונזה תקופת הברונזה המרכזית עד ברונזה מאוחרת, 1700-1200 לפנה"ס
Bronze back end of a spear, Bronze Age, 1700-1200 BCE

233-1027


$50 | Sold for: $130
שלושה בקבוקונים מזכוכית רומית כולם פגומים
Three Roman glass vials, all of them damaged

233-1028


$120 | Sold for: $130
שלוש פכיות קרמיקה, תקופת הברזל מאות 9-7 לפנה"ס, שנים ממלכת יהודה (שחור ולבן), השלישית טרה קוטה, מתקופת הממלכה המאוחדת (עם תוספת כפתור תחתון)
Three earthenware cruses, Iron Age period,9-7 c. BC, two from the Kingdom of Judah (black and white), the third Terracotta, United Monarchy period (additional bottom knob)

233-1029


$50 | Sold for: $170
בקבוקון זכוכית רומי, מאה ראשונה עד שניה לספירה
Roman glass vial, 1st – 2nd century CE

233-1030


$120 | Sold for: $160
ארבע פכיות קרמיקה, תקופת הברזל ממלכת יהודה, מאות 7-9 לפנה"ס
Four earthenware cruses, Iron Age period, Kingdom of Judah, 9-7 c. BCE,

233-1031


$50 | Sold for: $50
פיגורת קרמיקה פרסית, רוכב על סוס המאה החמישית לפניה"ס (פגמים רבים)
Persian ceramic figurine, equestrian, 5th c. BCE (numerous damages)

233-1032


$140 | Sold for: $160
נר שמן, ארץ ישראל, המאה הראשונה או שניה לספירה, עם שתי מנורות על הבסיס, בקופסת תצוגה
Oil lamp, Eretz Israel, 1st or 2nd century CE, with two lamps on the base, in display box

233-1033


$50 | Sold for: $140
פכית ארכובית, תקופה מיקנית 1200 לפנה"ס (חסר, פגום ומתוקן)
Juglet, Mycenaean era, 1200 BCE, (missing, damaged and repaired)

233-1034


$150 | Sold for: $150
שלושה בקבוקונים מזכוכית, תקופה איסלמית מאוחרת, מאות 10-11
Three glass vials, late Islamic period, 10th-11th c.

233-1035


$50 | Sold for: $70
חמישה נרות שמן רומיים
Five Roman oil lamps

233-1036


$150 | Sold for: $150
ארבעה פריטי טרה קוטה הלניסטיים מאות 2-3 לפנה"ס, המזרח התיכון, כולל נר מיניאטורי, נרי שלושה קנים, פיגורת תרנגול וראש שחקן תיאטרון
Four Hellenistic terracotta artifacts, 2nd-3rd c. BCE, Middle East, comprises: miniature lamp, three armed lamps, rooster figurine and the head of a theater actor

233-1037


$50 | Sold for: $50
שני נרות שמן רומיים: תקופה אימפריאלית א. מאה ראשונה לספירה (חסרה פיה), ב. עם תבליט, מאה שלישית לספירה
Two Roman oil lamps, Imperial era, a. 1st c. CE, (missing spout), b. with an embossment, 3rd c. CE

233-1038


$180
חמישה פריטי קרמיקה, תקופה כנענית ארבע פנכות, וראש צלמית
Five ceramic artifacts, Canaanite period, four (Pinaces) plates-bowls and the head of a statuette

233-1040


$180
כד קרמיקה juglet, תקופת הברונזה המרכזית, בין 1750-1550 לפנה"ס
Ceramic juglet, middle bronze age, 1750-1550 BCE

233-1041


$50 | Sold for: $95
בקבוקון בושם רומי, (juglet) זכוכית עם פטינה יפה, מאה 1-2 לספירה
Roman glass perfume Juglet, with beautiful patina, 1st -2nd c. CE

233-1042


$190
טבעת ברונזה, תקופה הרודיאנית/ חשמונאית, מאה שניה או ראשונה לפנה"ס, עם תבליט קרנות שפע ושבולת ביניהן
Bronze ring, Herodian/ Hasmonean period, 2nd or1st century BCE, with an impression of Cornucopias and a stalk of grain in between

233-1043


$50 | Sold for: $50
קערית קרמיקה ביזנטית, המשפך מתוקן
Byzantine Ceramic bowl (repaired spout)

233-1044


$475 | Sold for: $500
אוסף נרות שמן, ארץ ישראל, אלפיים לפנה"ס עד אלף לספירה, כולל: תקופת עזרא ונחמיה, תקופה יוונית, תקופת הורדוס-בית שני, שלטון רומי, תקופה ביזנטית, תקופה ערבית ראשונה וכו', עזבון אריה פינקוס
Collection of oil lamps, Eretz Israel, 2000 BCE-1000 CE, Patriarchal Age, Israelite Conquest, Judges, Kings, Return to Zion, Greece, Herod, second Temple, Rome, Judea,early Islam etc., from the Estate of the late Arie L. Pincus

233-1045


$60
שלושה פריטים רומיים: ראש פיגורת טרה קוטה, צלמית קיסרית, מאות 2-3 לספירה, ידית נר טרה קוטה, בסיס גביע (קלוס) עשוי ברונזה, המאה השניה לספירה
Three Roman artifacts: head of a terracotta figurine, imperial statuette, 2nd-3rd c. CE, terracotta lamp handle, bronze goblet base, 2nd c. CE

233-1050


$40 | Sold for: $60
דינר כסף, שלטון הקיסרית יוליה דומינה 195 לספירה, מצב Fine
Silver Denarius, Julia Domna 193-211 CE, Fine

233-1051


$70 | Sold for: $90
דינר כסף, שלטון הקיסר לוציוס וורוס מצב VF
Silver Denarius, Emperor Lucius Verus 161-169 CE, VF cond

233-1052


$40 | Sold for: $60
דינר כסף, תקופת הרפובליקה הרומית מאות ה-2-3 לספירה
Silver Denarius, Roman Republic 2nd-3rd c. CE

233-1053


$120
טטרה דרכמה כסף, הטבעת פפוס-קפריסין שלטון פתולומיי ה-10
Silver Tetradrachm, Paphos-Cyprus mint, reign of Ptolemy X

233-1054


$40 | Sold for: $75
מטבע כסף רומי ע"ס אנטוטיאנוס שלטון גורדיאנוס ה-3, 240 לספירה
Silver Antoninianus coin, Gordian III 238-244 CE

233-1055


$120 | Sold for: $120
טטרה דרכמה כסף, הטבעת פפוס-קפריסין שלטון פתולומיי ה-10
Silver Tetradrachm, Paphos-Cyprus mint, reign of Ptolemy X

233-1056


$40
שתי מטבעות ברונזה ע"ס אס כ"א שלטון הקיסר מקסימינוס, סוף המאה ה3 לספירה
Two bronze As coins, Emperor Maximian 286-305 CE

233-1057


$120 | Sold for: $120
טטרה דרכמה כסף, הטבעת פפוס-קפריסין שלטון פתולומיי ה-10
Silver Tetradrachm, Paphos-Cyprus mint, reign of Ptolemy X

233-1058


$40 | Sold for: $130
שתי מטבעות ברונזה: א. הורדוס המלך ב. מתיתיוס אנטיגונוס
Two bronze coins: a. King Herod, b. Antigonus Mattathias

233-1059


$120 | Sold for: $140
טטרה דרכמה כסף, הטבעת פפוס-קפריסין שלטון פתולומיי ה-10
Silver Tetradrachm, Paphos-Cyprus mint, reign of Ptolemy X

233-1060


$40
ארבע מטבעות ברונזה רומיים שלטון קלאוביוס ה-II, שלטון ולנטינין, קונסטנטינוס ה-III, ומטבע עיר
Four Roman bronze coins, Claudius Gothicus, Valentinian, Constantine III

233-1061


$120 | Sold for: $120
טטרה דרכמה כסף, הטבעת פפוס-קפריסין שלטון פתולומיי ה-10
Silver Tetradrachm, Paphos-Cyprus mint, reign of Ptolemy X

233-1062


$60 | Sold for: $60
ארבע מטבעות ברונזה, ארץ ישראל רומים Sc, עם הטבעת משנה פניקי של העיר מטרופוליס, נבטי של המלך חרטט ה-4 (סוף המאה ה-1 לספירה), ופתלמי ה-II, שלטון מצרים
Four Roman bronze coins, Eretz Israel: Roman Sc, with Phoenician secondary imprint, with Nabatean imprint

233-1063


$120 | Sold for: $120
טטרה דרכמה, כסף, M. Aurelius Antonius Elgablus, ruled 218-222 CE
Silver Tetradrachm, M. Aurelius Antonius Elgablus, ruled 218-222 CE

233-1065


$25 | Sold for: $30
קופסה עם מטבעות, ישראל, תקופות שונות ס"ה כ 10 ק"ג
Box of coins, Israel, various periods, total of 10 kg

233-1066


$35 | Sold for: $65
שבעה מטבעות כסף: עצמאות- חמש לירות 1988 (2) 10 לירות 1973, 10 לירות, 1974 (2), 10 לירות חנוכה תשל"ו, ו-10 לירות, חנוכה תשל"ה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Seven silver coins Independence-five IL 1988 (2), 10 IL 1973, 10 IL 1974 (2), 10 IL Chanukah 5736 and 10 IL Chanukah 5736Isrel government coins and medals corporation

233-1067


$25 | Sold for: $25
קופסה עם מטבעות, ישראל, תקופות שונות ס"ה כ 10 ק"ג
Box of coins, Israel, various periods, total of 10 kg

233-1068


$40 | Sold for: $40
שתי מטבעות ומדליה, כסף: מטבע נצחון 1967, ע"ס 10 ל"י, כסף 935, 28 גרם, מטבע 5 לירות "מנורה", 1958, 25 גרם, מדליות יום הולדת שמח,כסף 935, 26 גרם
Two silver coins and a medal: victory coin 1967, IAO 10 IL, silver 935, 28 gm, 5 IL coin “Menorah” , 1958, 25 gm, Happy Birthday medal, silver 935, 26 gm

233-1069


$25 | Sold for: $35
קופסה עם מטבעות, ישראל, תקופות שונות ס"ה כ 10 ק"ג
Box of coins, Israel, various periods, total of 10 kg

233-1070


$40 | Sold for: $40
שבעה מטבעות מנדט: מיל, שני מיל, חמישה מיל (2), עשרה מיל (1940), 50 מיל (1927), מאה מיל (1927), מצבים Fine-Good
Seven B Mandate coins: 1 mil, 2 mil, 5 mil (2), 10 mil (1940), 50 mil (1927), 100 mil (1927), Fine-Good

233-1071


$25 | Sold for: $35
קופסה עם מטבעות, ישראל, תקופות שונות ס"ה כ 10 ק"ג
Box of coins, Israel, various periods, total of 10 kg

233-1072


$120 | Sold for: $120
חמש מטבעות כסף מנדט: 50 מיל (1927,1935,1939), 100 מיל (1927,1933)
Five British Mandate coins: 50 mil (1927, 1935, 1939), 100 mil (1927, 1933)

233-1073


$25 | Sold for: $25
קופסה עם מטבעות, ישראל, תקופות שונות ס"ה כ 10 ק"ג
Box of coins, Israel, various periods, total of 10 kg

233-1074


$140 | Sold for: $140
לוט מטבעות ומדליות כולל: עם ישראל חי, זהב 4.4 גרם 18K, שתי מדליות כסף 925: ירושלים 25.8 גרם שערי ירושלים, 25.9 גרם וכן 8 מדליות ארד ואסימון
Lot of coins and medals, comprises: Am Israel Chai, 4.4 gm gold, two silver 925 medals: Jerusalem 25.8 gm, Shaarei Yerushalaim 25.9 gm, 8 bronze medals and a token

233-1075


$30 | Sold for: $35
קופסה עם מטבעות, ישראל, תקופות שונות ס"ה כ 11 ק"ג
Box of coins, Israel, various periods, total of 11 kg

233-1076


$1500 | Sold for: $1500
סט מטבעות מנדט באלבום תואם שלם 1927-1946
Set of B Mandate coins in matching album 1927-1946 complete

233-1078


$30
שתי מדליות כסף 935, "נצחון", כ"א 26 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two silver 935 medals, “Victory”, each 26 gmIsrel government coins and medals corporation

233-1079


$500 | Sold for: $500
מדלית זהב 900, "עשור לחרות ישראל" תשי"ח "Israel Liberata 1958"
Gold 900 medal, 5718, “Israel Liberata1958”

233-1080


$325 | Sold for: $325
מדלית זהב 900 לזכר דוד בן גוריון המנהיג הגדול של ישראל, In memoriam- David Ben Gurion-The great leader of Israel 1886-1973
Gold 900 medal, In memoriam- David Ben Gurion-The great leader of Israel 1886-1973

233-1082


$25 | Sold for: $40
קופסה עם אסימונים, איטליה, ישראל
Box of (Assimonim) tokens, Italy, Israel

233-1083


$50 | Sold for: $70
ארבעה מטבעות יפנים
Four Japanese coins

233-1084


$40 | Sold for: $40
שתי מטבעות כסף ע"ס Thaler מריה טרזיה קיסרית אוסטריה, הטבעה חדשה Restrike S.F. של מטבעות מ 1780, מצב UNC
Two Maria Theresia Thaler coins, Restrike S-F from the 1780 coins, UNC cond.

233-1085


$50 | Sold for: $80
קופסה עם כ-6.5 ק"ג מטבעות כל העולם
Box of 6.5 kg of coins, all the world

233-1086


$40 | Sold for: $45
לוט של מטבעות כל העולם ישראל, ושטרות כל העולם
Lot of coins from around the world, Israel, and banknotes from around the world

233-1087


$70 | Sold for: $75
אוגדן עם 11 מטבעות המתעדים את תולדות מטבעות הרפובליקה של סין, סוף המאה ה19 עד שנות ה70 של המאה ה20 , The History of Mechanical Silver coins in China
Folder of 11 coins, The History of Mechanical Silver coins in China, from the late 19th c. till the 1970’s

233-1088


$50 | Sold for: $60
קופסה עם מטבעות, כל העולם, תקופות שונות, מצבים שונים, ס"ה כ 10 ק"ג
Box of coins, around the world, various periods, various conditions, total of 10 kg

233-1089


$80 | Sold for: $80
16 מטבעות כסף: 5 Mark west Germany, 1951-1973 BRD, 11.1 gr., 14 X 500 Lira Italy 1958-1966, 11.0 gr.
16 silver coins: 5 Mark west Germany, 1951-1973 BRD, 11.1 gr., 14 X 500 Lira Italy 1958-1966, 11.0 gr.

233-1091


$50 | Sold for: $50
שתי מדליות כסף Sterling: א. בנימין דיזראלי בעיצובו של Caesar Rufo הוצאה ע"י The Britania Commemorative Society ב. תפילת חנוכה עברית ואנגלית הוצאה ע"י Franklin Mint ארה"ב
Two Sterling Silver medals: a. Benjamin Disraeli , design by Caesar Rufo, The Britania Commemorative Society b. Hebrew-English Hanuka prayer, by Franklin Mint , USA

233-1092


$260 | Sold for: $280
מדלית זהב 750 איטליה, צד א': גודלה מאיר, הכנסת, וכיתוב: "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויעציך כבתחילה" (ישעיהו א' כה)
Gold 750 medal, Italy, obverse: Golda Meir, the Knesset and inscribed: “V’Ashiva Shoftecha K’barishona V’yoatzecha K’batchila”

233-1093


$50
מדלית ארד של Belfer Graduate School fo Science, Yeshiva University 1965-5726 Science center
Bronze medal: Belfer Graduate School fo Science, Yeshiva University 1965-5726 Science center

233-1094


$900
עשר מדליות כסף (999), סידרת עשרת הדיברות 1975, כ-51 גרם כ"א, חתומים בלוח, בשתי קופסאות פרספקס מקוריות עם הטבעת חתימת האמן
Salvador Dali
Ten Silver 999 medals, The Ten Commandments series, 1975, appr 51 gm each, signed on plate, in two original perspex cases with artist's imprint signatureSalvador Dali

233-1095


$70
זוג מדליות כסף וארד של Medalic Art Co, בעיצובו של אברהם בלסקי A. Belski
Pair of medals, silver and bronze by the Medalic Art Co. design by Avraham Belski.

233-1098


$40 | Sold for: $90
שטר ע"ס 500 פרוטה, 1952, מצב Fine
בנק לאומי לישראל בע"מ
500 pruta banknote, 1952, fineBank Leumi of Israel ltd

233-1099


$50 | Sold for: $60
שטר ע"ס לירה א"י אחת 1948 מצב: v.g.-fine
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
1 IL banknote, 1948, vg-fineAnglo-Palestine Bank Ltd.

233-1100


$40
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1952 מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ
5 IL banknote 1952, VFBank Leumi of Israel ltd

233-1101


$70 | Sold for: $100
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות, 1952, מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ
Ten Israeli pounds banknote, 1952, VFBank Leumi of Israel ltd

233-1102


$40 | Sold for: $45
שטר ע"ס 500 פרוטה, 1955 מצב:vf-xf
בנק ישראל
500 pruta banknote, 1955, vf-xfBank of Israel

233-1103


$70 | Sold for: $140
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות, 1952, מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ
Ten Israeli pounds banknote, 1952, VFBank Leumi of Israel ltd

233-1104


$40 | Sold for: $45
שטר ע"ס 500 פרוטה, 1952 מצב: fine
בנק לאומי לישראל בע"מ
500 pruta banknote, 1952, fineBank Leumi of Israel ltd

233-1105


$80 | Sold for: $130
שטר ע"ס חמש לירות א"י, 1948 מצב Fine-VF
בנק אנגלו-פלשתינה
5 Eretz Israel pounds Banknote, 1948, Fine-VFAnglo-Palestine Bank Ltd.

233-1106


$40 | Sold for: $45
שטר ע"ס חמש לירות, 1955 מצב:vf
בנק ישראל
5 IL banknote, 1955, vfBank of Israel

233-1107


$100 | Sold for: $120
שטר ע"ס חמש לירות א"י מצב:vf
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
5 IL banknote, Eretz Israel, 1948, vfAnglo-Palestine Bank Ltd.

233-1108


$50 | Sold for: $180
שטר ע"ס עשר לירות, 1952 מצב: fine-vf
בנק לאומי לישראל בע"מ
10 IL banknote, vf-fineBank Leumi of Israel ltd

233-1109


$120 | Sold for: $300
שטר ע"ס עשר לירות א"י" 1948 מצב: fine-vf
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
10 IL banknote, Eretz Israel, 1948, fine-vfAnglo-Palestine Bank Ltd.

233-1110


$50 | Sold for: $85
שטר ע"ס חמש מאות מיל, 1948 מצב: v.g.-fine
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
500 mil banknote, Eretz Israel, 1948, vg-fineAnglo-Palestine Bank Ltd.

233-1111


$150 | Sold for: $150
שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948, מצב Fine-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
One Palestine pound, Eretz Israel 1948, fine-vfAnglo-Palestine Bank Ltd.

233-1113


$30
שטר Reichsbanknote, גרמניה, 1.5.1923, ע"ס 500000 מרק, מספר חילופי Replacement no
Reichsbanknote, Germany, 1.5.1923, 500000 Mark, Replacement no

233-1114


$50
שנים עשר שטרות Reichs banknotes גרמניה, 7.7.1922, ע"ס 500 מרק (uniface), מספרים ירוקים, (מהם 4 של שמונה ספרות), מסודרים לפי פריפיקסים
Twelve 500 Mark Reichsbanknotes, Germany, 7.7.1922, uniface, green numbers (4 of eight numbers) arranged by prefix

233-1115


$30
חמישה שטרות Reichsbanknote גרמניה, 1.5.1923, ע"ס 500000 מרק
Five 500000 Mark Reichsbanknotes, Germany, 1.5.1923,

233-1116


$75 | Sold for: $200
שטר ע"ס לירה עותמאנית אחת
One Ottoman lira banknote

233-1117


$50
ארבעה שטרות Reichsbanknote גרמניה, 1.5.1923, ע"ס 500000 מרק, מספרים רצים
Four 500000 Reichsbanknotes, Germany, 1.5.1923, running numbers

233-1118


$350
אלבום עם ס"ה 114 שטרות מהם 78 ארצות אסיה, 16 ארצות אפריקה ו-20 ארצות דרום אמריקה, בדרך כלל מצבים XF-AUC
Album with 114 banknotes: 78 Asian countries, 16 African countries and 20 South American countries, conditions xf-auc

233-1119


$50 | Sold for: $50
שמונה שטרות Banque du Liban ערכים: Five Livres, 1986, 50 Livres,1985, 1988, 100 Livres, 1985, 1988, 250 Livres (3) 1988, condiition XF-AUC
Banque du Liban, Eight banknotes, values: Five Livres, 1986, 50 Livres,1985, 1988, 100 Livres, 1985, 1988, 250 Livres (3) 1988, condiition XF-AUC

233-1120


$400 | Sold for: $1500
סדרת שטרות גטו לודז' ע"ס 0.50,1,2,5,10,20,50 מרק, 15.5.1940 Ghetto Litzmannstadt
Litzmannstadt (Lodz) ghetto Lagergeld bill series IAO: 0.50, 1, 2, 5, 10, 20, 50 Mark, 15.5.1940,

233-1122


$40
תעודת מלווה, אגרת חוב, פולין 1931 של Markus Kohn
Bond certificate, of Markus Kohn, Poland 1931

233-1123


$60 | Sold for: $140
שבע תעודות מניה, תקופת המנדט שנות ה40-שנות ה70: אוצר התישבות היהודים (2 פסולים), עסיס, האחים בזרנו משוק ועסק בע"מ, ושלושה נוספים
Seven bearer bonds, B Mandate period, 1940’s-70’s, Otzar Hityashvut Hayehudim (2 invalid), Assis, HaAchim Bejerano Meshavek V’essek Ltd. And two more

233-1124


$50 | Sold for: $120
תעודת מניה ע"ש של בנק ירושלים בע"מ, תעודה מס' 81, התלושים פגומים, שנת תרפ"ח 1928
Bearer bond with holder's name, of the Jerusalem Bank Ltd., bond no. 81, damaged slips, 5688 1928

233-1126


$30 | Sold for: $40
לוט של כ-40 המחאות בנק ארץ ישראל לדיסקונט בע"מ, ת"א The Palestine Dicount Bank Ltd, Tel-Aviv וכן 15 העתקי המחאות, 1949
Lot of 40 checks of the Palestine Discount Bank Ltd., Tel Aviv, and 15 copies of checks, 1949

233-1127


$50 | Sold for: $55
ארבעה עשר כרטיסים שונים עודף לנסיעה בתחבורה ציבורית, תקופת המנדט עד שנות ה50
Fourteen different tickets, public transportation surplus, B Mandate period until 1950’s

233-1128


$40
ששה קונטרסים עם הוצאות ראשונות של טלכרטים
Six pamphlets with first editions of Telecarts

233-1129


$50 | Sold for: $50
שתים עשרה אגרות חוב ומלווה עממי שנות ה40 עד שנות ה80: "ישליט" חסכון ופקדון, "עזרה ובצרון (2 נפרעו), מלווה עממי 1950 (4), מלווה ר"ג (2), וחמישה נוספים
Twelve bond certificates, the 1940's-1980's:: "Milve Amami" 1950 (4) , Relief and consolidation housing comp.,(2)cashed, Yashlit etc

233-1130


$40
אסימון טכנאים של דואר ישראל שנות ה50
Phone Technician’s token (Assimon), of the Israel postal service, 1950’s

233-1131


$50 | Sold for: $130
לוט גדול של קבלות חלוקה מקופת בית ועד הכללי כנסת ישראל, ירושלים, שנת תרע"ו 1916
Large lot of distribution receipts of Kupat Beit Vaad Haklali Knesset Israel, Jerusalem, 1916

233-1132


$40
פנקס תלושים של קיבוץ גבת תשל"ה 1974-1975
Coupon booklet of Kibbutz Gvat 5735 1974-75

233-1133


$70
עשרים וחמש המחאות, ארץ ישראל שנות ה40-שנות ה60, בנקים שונים (כפולים)
Twenty five checks, Eretz Israel, 1940’s-60’s, different banks (duplicates)

233-1134


$40 | Sold for: $40
ארבע קבלות-שטרות מוסדות ירושלמים, תחילת המאה ה20
Four receipts-bills of Jerusalem institutions, early 20th c.

233-1135


$200 | Sold for: $425
ארבעה שטרות -תלושים, מחנות ריכוז מלחמת העולם השניה, שלושה Buchenwald, אחד Mittelbau
Four bills-scrips (Lagergeld) WWII concentration camps, three Buchenwald, one Mittelbau

233-1137


$25 | Sold for: $25
חמש שנות טובות של השרות הבולאי עם בולים וחומר נוסף
Five new year greeting cards of the Israeli Philateli service, with stamps and additional material

233-1138


$65
לוט של מעטפות יום הופעת הבול כולל מעטפות משנות ה40,50,60,70
Lot of envelopes day of stamp appearance, incl envelopes from the 1940's, 1950's, 1960's, 1970's

233-1139


$25 | Sold for: $45
סדרת בולי שנים עשר השבטים משנת 1959, במסגרת מיוחדת, מתנה לפעיל ציוני בארה"ב
Stamp series, twelve tribes, 1959, in a special frame, given as a gift to a Zionist functionary

233-1140


$80
שבע עשרה מעטפות, חלקן נשלחו בדואר השאר פילאטליות, תקופת קום המדינה ושנות ה50
Seventeen envelopes, some of which were sent by mail, the rest are philately, establishment of the state period and 1950’s

233-1141


$30 | Sold for: $30
לוט קטן של מעטפות יום הופעת הבול שנשלחו בדואר ישראל, שנות ה50 וה60
Small lot of day of stamp appearance envelopes that were mailed in Israeli post, the 1950's, 1960's

233-1142


$90
מעטפה של בולי דואר עברי 16.5.48 עם בול 15 מיל עם טעות בחיתוך
Envelope of Hebrew Post stamps, with a 15 mil stamp, cutting error

233-1143


$40 | Sold for: $40
ארבע מעטפות שנשלחו מישראל בדואר רשום לשוויץ (3) וארה"ב (1), שנות ה50
Four envelopes sent from Israel via registered mail to Switzerland (3) and USA (1), 1950’s

233-1144


$100 | Sold for: $100
קרטון נעלים עם בולי ישראל חתומים ולא חתומים
Shoebox of Israeli stamps, postmarked and not postmarked

233-1145


$40 | Sold for: $40
ארבעים ושלושה גליונות זכרון מבויילים לפתיחת סניף הדואר הראשון באלון שבות, 24.7.73
Forty three stamped sheets commemorating the opening of the first post office in Alon Shvut, 24.7.73

233-1146


$100 | Sold for: $100
לוט של תשעה אלבומים, בולי ישראל
Lot of nine albums, Israeli stamps

233-1147


$50
לוט בולים לא חתומים, כולל שובל ישראל, שנות ה50-60
Lot of unstamped stamps, with labels, Israel, the 1950's-1950's

233-1148


$160
לוט כ-130 מעטפות ובולים של השרות הבולאי
Lot of 130 envelopes and stamps of the philatelic service

233-1149


$50
מעטפה שנשלחה בדואר"27.4.1590" (חותמת דואר עם טעות הדפסה)
Envelope sent by mail, “27.4.1590” (stmaped with a printing error)

233-1150


$260
מעטפת יום הופעת הבול, של בולי דאר עברי , 16.5.48
First Day Envelopes of the Hebrew Postal Service, 16.5.48

233-1151


$50
לוט מעטפות יום הופעת הבול ומספר בולים, ישראל, שנות ה50
Lot of First Day Envelopes and number of stamps, Israel, 1950’s

233-1152


$1000
שלושה אלבומי בולי ישראל 1948-2003 שלם מ-1951, בין 1948-1949 חלקי בלבד
Three albums of Israeli stamps 1948-2003, complete from 1951, between 48-49 only partial

233-1153


$50 | Sold for: $50
לוט קטן של הדפסות בולים מיוחדים בול 10 פרוטה בר כוכבא (טט-בש) (4), תערוכת בולים תשכ"ה (4), אל-על (2), בלוק מועדים לשמחה תשט"ו תביב (3), וחומר נוסף
Small lot of special stamp publications: 10 Pruta Bar Kochva (4), stamp exhibition 1965 (4), El-Al (2), Moadim Lesimcha, 1955, Taviv (3) and additional material

233-1154


$100 | Sold for: $100
לוט מעטפות "יום הופעת הבול" ישראל, שנות ה50-60
Lot of first day envelopes, Israel, 1950’s- 60’s

233-1155


$25 | Sold for: $25
מכתב דואר אויר שנכתב ונשלח בזמן מלחמת העולם השניה (1944) לארץ ישראל, ע"י חייל ארץ ישראלי, ששירת באיטליה
Air mail letter written and sent by an Eretz Israel soldier who served in Italy during WWII (1944), to Eretz Israel

233-1156


$100
עשרים ותשעה אלבומים עם גלויות ומעטפות שנשלחו בדואר, מכל העולם
Twenty nine albums with postcards and envelopes sent by mail, from all around the world

233-1157


$40 | Sold for: $55
שני גליונות בולים לזכר "דיאנה" וכן סט הכתרה של המלכה אליזבט ה-II
Two sheets of stamps in memory of “Diana” and a set of Queen Elisabeth II coronation stamps

233-1158


$100
קרטון נעלים עם בולים כל העולם חתומים ולא חתומים
Shoebox of stamps all the world, postmarked and not postmarked

233-1159


$40 | Sold for: $40
לוט חומר פילאטלי "כל העולם" כולל בולים חדשים חתומים וכו'
Lot of philately material from around the world, including new and postmarked stamps etc.

233-1162


$120
אלבום בולים: אוסף אוסטריה גרמניה ומדינות גרמניה, ובולים של חב' דואר בלוונט, סוף המאה ה19 עד שנות ה70 לא שלם
Stamp collection album, Austria, Germany and German states, and stamps of postal companies of the Levant, late 19th c. until the 1970’s, incomplete

233-1163


$50 | Sold for: $50
אלבום בולים של ביח"ר לסיגריות בזרנו, ת"א עם אוסף חובבני, כל העולם, וכן דפים עם בולים נוספים מודבקים על דפים, הבולים מהמאה ה19-ה20
Stamp album of Bejerano Bros. cigarette factory, Tel Aviv, with an amatuer collection, all the world, and additional stamps pasted upon sheets of paper, stamps from the 19th and 20th c.

233-1164


$150 | Sold for: $180
לוט של עשרים ושניים אלבומים עם בולים מכל העולם
Lot of twenty two albums, containing stamps from all around the world

233-1165


$50 | Sold for: $65
שבעים גלויות ארצות שונות עם ביול פילטלי, תחילת המאה ה20
Seventy postcards from different countries, with philately stamping, early 20th c.

233-1166


$200
לוט של 11 אלבומי בולים "כל העולם"
Lot of 11 stamp albums, all the world

233-1167


$90
ארבעה אלבומים, אוסף בולים "כל העולם", גרמניה כולל בווריה, מושבות גרמניות, מושבות צרפתיות, בלקן, רוסיה הסובייטית וכו', ב3 אלבומים לא שלם חלודה
Four albums, stamp collection from around the world, Germany, including Bavaria, German colonies, French colonies, Balkan, Soviet Russia etc., three albums incomplete, foxing

233-1168


$200
מכתב שניצל ממטוס שהתרסק בקו פריז-טוניס, 20.11.49, ממוען ל "הנשיא את חדד", כולל חומר נוסף אודות המשפחה
Letter salvaged from a crashes airplane, Paris-Tunis 29.11.49, addressed to “Hadad”, including further material regarding the family

233-1170


$25 | Sold for: $55
סיכת כסף: 25 שנה להסתדרות המורים בא"י תרס"ה-תרפ"ה (1905-1925)
Silver pin, 25th anniversary for Eretz Israel teachers’ union, 5665-5675, 1905-1925

233-1171


$30
שבע סיכות נהג זהיר, בטיחות בדרכים וכו', שנות ה60
Seven pins, cautious driver, safety on the road etc., 1960’s

233-1172


$30
ארבעה סמלי כובע, צבאות ערב: מצרים, ירדן, UAR -שנים
Four beret badges, Arab forces: Egypt, Jordan, UAR (2)

233-1173


$40 | Sold for: $40
לוט תשעה סמלי צופים ישראל, שנות ה50-80
Lot of nine " Tzofim" (boy/girl scouts) badges, Israel 1950’s-80’s

233-1174


$30
לוט של 11 סיכות יום העצמאות קק"ל וכו'
Lot of 11 Independence Day pins, JNF etc.

233-1175


$40
לוט של 13 סיכות, ישראל, שנות ה50-70
Lot of 13 pins, Israel, 1950’s-70’s

233-1176


$30 | Sold for: $30
שמונה סיכות בחירות של מפלגות קלפי וכו'
Eight election pins of parties and ballot box

233-1177


$50 | Sold for: $75
לוט סמלים, אותות ודרגות, צה"ל
Lot of IDF insignias, badges, ranks and decorations

233-1178


$30
חמישה חפתי פלסטיק, צה"ל תחילת שנות ה60
Five plastic cufflinks, IDF, early 1960’s

233-1179


$60
לוט סמלים, צבאות ערב, ירדן, מצרים וכו'
Lot of military insignias of Arab armies, Jordan, Egypt etc.

233-1180


$30 | Sold for: $400
שלוש סיכות אל-על: סיכת "Co-pilot El-Al, Jet-prop Britannia" ושתי סיכות עם סמל אל-על
Three El Al pins: “Co-pilot El-Al, Jet-prop Britannia" pin, and two pins with the El Al logo

233-1182


$40
שלושה אותות צבא מיניאטוריים לבגדי ערב, בריטניה מלחמת העולם השניה, כולל: WWII medal, Defence medal, 1939-1945 Star
Three miniature military decoration for evening wear, Britain, WWII, comprises: WWII medal, Defense medal, 1939-1945 Star

233-1183


$90
מדלית הידידות "סין-רוסיה הסובייטית 1953"
Friendship medal, “China-Soviet Russia, 1953”

233-1184


$80 | Sold for: $85
אות צבא רוסי, צלב ג'יאורג הקדוש Georgi Crest
Russian military decoration, Cross of Saint George

233-1186


$40 | Sold for: $40
זוג דרגות סרן, צה"ל, תקופת קום המדינה
Pair of captain ranks, IDF, establishment of the state period

233-1187


$50
זוג דרגות אלוף של צבי צור, לימים הרמטכל ה-6 של צה"ל, נחושת על רקע אדום מוצמדים לבד חאקי, וכן אות מלחמת העצמאות ומלחמת סיני
Pair of Major General ranks of Tzvi Tzur later the 6th IDF Chief of Staff, copper on red background attached to khaki material, and campaign medal for the Independence war and Suez Crisis

233-1188


$50 | Sold for: $50
זוג דרגות אלוף של צבי צור לימים הרמטכ"ל הששי של צה"ל, נחושת על רקע אדום מולבשים על כתפיות ירוקות קשיחות, וכן תג רמטכ"ל ואות מלחמות העצמאות וסיני
Pair of Major General ranks of Tzvi Tzur later the 6th IDF Chief of Staff, copper on red background worn on stiff green epaulettes, also the Chief of Staff badge and campaign medal for the Independence war and Suez Crisis

233-1189


$120
זוג דרגות רב אלוף של הרמטכ"ל צבי צור וכן זוג צהלונים, שבעה כפתורים של מעיל חורף, ואות מלחמות העצמאות וסיני, תג מטכ"ל ושלושה צילומים של רא"ל צור עם הדרגות
Pair of Lieutenant General ranks of Chief of Staff Tzvi Tzur and a pair of emblems, 7 buttons of a winter coat, and campaign medal for the Independence war and Suez Crisis, the General Staff badge and 3 photographs of him wearing the medals and badges

233-1190


$50 | Sold for: $50
דרגות רא"ל של הרמטכ"ל צבי צור חרבות אותו כוון, יחד עם צילום רא"ל צבי צור
Pair of Lieutenant General ranks of Chief of Staff Tzvi Tzur, swords in same direction, together with a photograph of Lt. General Tzvi Tzur

233-1191


$200 | Sold for: $280
דרגות הרא"ל של הרמטכ"ל צבי צור נחושת על רקע אדום, ע"ג בד חאקי, וכן אות מלחמות העצמאות וסיני, תג המטכ"ל וחמישה צילומים עם הדרגות
Lieutenant General rank of the Chief of Staff Tzvi Tzur, copper on red background attached to khaki material, and campaign medal for the Independence war and Suez Crisis, General Staff badge and five photographs with the ranks

233-1192


$50
זוג דרגות רב אלוף של הרמטכ"ל צבי צור לימים הרמטכ"ל הששי של צה"ל, נחושת על רקע אדום מוצמד לכתפיות חאקי, תג המטכ"ל, ואות מלחמות העצמאות וסיני
Pair of Lieutenant General ranks of Chief of Staff Tzvi Tzur later the 6th IDF Chief of Staff, copper on red background attached to khaki epaulettes, General Staff badge and campaign medals for the Independence war and Suez Crisis

233-1193


$200
זוג דרגות רב אלוף של הרמטכ"ל צבי צור נחושת על רקע אדום, וכן סמל כומתה, ופס ייצוג מלחמות העצמאות וסיני, יחד עם שלושה צילומים בהם רא"ל צור עונד את הסמלים והדרגות
Pair of Lieutenant General ranks of Chief of Staff Tzvi Tzur, copper on red background, and a beret badge, and campaign medal for the Independence war and Suez Crisis togetherwith 3 photographs in which the Lt. General is wearing the medals and badges

233-1194


$40
זוג חפתים של קציני צה"ל, תחילת שנות ה60 (פלסטיק), עזבון צבי צור
Pair of IDF officers’ cufflinks, early 1960’s (plastic), Tzvi Tzur estate

233-1196


$40
שלוש תעודות ומכתב של חיילים ששירתו ביחידות ארץ ישראליות בצבא בריטניה, זמן מלחמת העולם השניה
Three documents and a letter of soldiers who served in Eretz Israeli units of the British army during WWII

233-1197


$475 | Sold for: $550
לחייל עתון יומי לחילים עברים ביבשת אירופה, איטליה, ממס 167 כט אלול תש"ד 17.9.44 עד מס 300, טז אדר תש"ה 1.3.45 עתון מודפס (נקבי עש)
L’Chayal, daily paper for the Hebrew soldiers on the European continent, from no’ 167 29 Elul 5704 17.9.44, till no’ 300 16 Adar 5705 1.3.45, printed newsletter (moth damages)

233-1198


$50
חוברת קריקטורות ע"ג סטנסיל של יחידת תובלה "י.ע.ל." (יחידה עברית לתובלה), השכפול נעשה ע"ג מכונות "גסטטנר" בתל-אביב, בהנהלת הרצל נדיבי, ינואר 1943, שער ודף מס' 1 חסרים
Caricature booklet on stencil of the transport unit (Yechida Ivrit L’tovala), the copying was done on “Gestetner” machines in Tel Aviv under the direction of Herzl Nedivi, January 1943, title page and page 1 are missing

233-1199


$750 | Sold for: $750
י.ע.ל. יומן היחידה להובלה כללי קיו 468 חיל השירותים המלכותי מס 1 9.5.42 עד מס 83 3.1.44 סטנסיל, רציף ושלם
R.A.S.C Royal Army Servie Corps (the Jewish volunteers from Palestine) newsletter no 1, 9.5.42 to 83, 3.1.44, stencil, complete

233-1200


$425
ידיעות מהארץ, הועד הארצי למען החייל העברי , על הנעשה בארץ, בגולה ובתנועה, יו"ל אחת לשבוע מס' 1 כב כסלו תש"ד 19.12.43 2,, 4, 6-11, 13-22, 24-27, 29-30, 32, 34-37, 40, 44-51, 54-56, 58-78, 80-82, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 93 כ"ה תשרי, תש"ו (2.10.45), ס"ה 73 חוברות סטנסיל, (נייר מחומצן ומתפורר)
Yediot M/Haaretz, Havaad Haartzi Lemaan Hachayal Haivri, no 1 19.12.43 2, 4, 6-11, 13-22, 24-27, 29-30, 32, 34-37, 40, 44-51, 54-56, 58-78, 80-82, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 26 Tishrey 5706 2.10.45, total of 73 stencil booklets (oxidized crumbling paper)

233-1203


$90
מכתב מודפס חתום ביד, כז ניסן תשכ"ו 17.4.66
בגין מנחם (חבר הכנסת)
Typed and hand signed letter, 27 Nissan 5726, 17.4.1966Begin Menachem (Knesset member)

233-1204


$40
מכתב מודפס חתום ביד, הצעה בעניין חקירת מצבו של הספר העברי, 16.4.53
נבנצל י.א.
Typed and signed letter, proposal for analysis of the Hebrew book, 16.4.53Nevenzahl I.A

233-1205


$90
מכתב מודפס חתום ביד, בעניין ארה"ב, ז אייר תשכ"ז 17.5.67
בגין מנחם (חבר הכנסת)
Typed and hand signed letter regarding the USA, 7 Iyar 5727, 17.5.1967Begin Menachem (Knesset member)

233-1206


$50
שלושה פרסומים משפטיים עם הקדשות חתומות של שופטים: פרופ' ש. אגרנט, מיכאל הרפזי, פרופ' אהרון ברק
Three juridical publications, with signed dedications by judges: Prof. S. Agranat, Michael Harpazi, Prof. Aharon Barak

233-1207


$90
מכתב מודפס חתום ביד, יב סיון תשכ"ט 29.5.69
בגין מנחם (לשכת השר)
Typed and hand signed letter, Sivan 5729, 29.5.1969Begin Menachem (Minister office)

233-1208


$50
מכתב תודה מודפס וחתום ביד 4.6.69
דיין משה שר הבטחון
Letter of thanks, typed hand signed, 4.6.69Moshe Dayan Defence Minister

233-1209


$120 | Sold for: $120
מכתב כתוב ביד וחתום, 25.7.38 עם חוזר הזמנה לאסיפה של חוג מצומצם, 27.5.38
בובר מרטין
Handwritten and signed letter 25.7.38, with a communication on an invitation to a meeting of a small circle 27.5.38Buber Martin

233-1210


$80 | Sold for: $100
לוט הכולל: 6 מכתבים חתומים על ידו, מהם 2 כתובים ביד וארבעה מודפסים, שנות ה30, וכן 4 מכתבים כתובים ביד לא חתומים מכתב מופנה אליו וכמה מכתבים משוכפלים ס"ה 15
רמז דוד
Lot comprises: six letters signed by him, 2 handwritten, 4 typed, 1930’s, also 4 handwritten unsigned letters, a letter addressed to him and copied lettersRemez David

233-1211


$120
לוט של 20 חתימות אישים ישראלים כולל חברי כנסת, שרים וכו'
Lot of 20 autographs of Israeli public figures, including members of Knesset and ministers etc.

233-1212


$90
מכתב מודפס חתום ביד, יח ניסן תשכ"ו 8.4.66
בגין מנחם (חבר הכנסת)
Typed and hand signed letter, 18 Nissan 5726, 8.4.1966Begin Menachem (Knesset member)

233-1213


$160
מכתב כתוב ביד וחתום, 16.3.71 תודה על קבלת עתון "קורות"
בן גוריון דוד
Handwritten and signed letter, 16.3.1971, thanking receipt of periodicle "Korot"David Ben-Gurion

233-1215


$30
עשרים ושמונה תגי יום הסרט של הקק"ל, שנות ה50
Twenty eight JNF Ribbon Day badges, 1950’s

233-1216


$50
תעודת קק"ל, תרומת 20 עצים נטעו ע"י מפקד וסגל יח' מחנה מטכל, ביער הישוב ע"ש אלוף צבי צור ראש אג"מ פב. 1956
JNF certificate, donation of 20 trees, planted by the commander and senior staff of the camp in Gayishuv forest

233-1217


$40 | Sold for: $40
מיקרוגרפיה מודפסת, דיוקן הרצל
Printed micrography with portrait of Th. Herzl,

233-1218


$140
מיקרוגרפיה מודפסת עם דיוקן ד"ר תיאודור הרצל , בעיצובו של נתנאל חזן, וושינגטון, ארה"ב 1929
Printed micrography with portrait of Dr. Th. Herzl, designed by Nathaniel Hazan, Washington, USA, 1929

233-1220


$40
לוח אמנותי, ישראל,הוצ' ליאון המדפיס תשכ"א תשכ"ב, והוצ' הקק"ל תשכ"ט 1969
Art calendar, Israel, by Leon Hamadpis, 5721-5722, and publ. by the JNF 1969

233-1221


$50 | Sold for: $80
שתי תעודות מסע (פספורטים) ממשלת פלשתינה: א. עם חותמות רבות, נסיעות שונות לכל העולם, מבוטל ב. לא מבוטל, ללא חותמות
Two passports, Government of Palestine: a. with many stamps, various trips around the world, canceled, c. not canceled, no stamps

233-1222


$40 | Sold for: $90
רישום מקורי, קריקטורה- כרטיס שנה טובה
רוס
Original drawing, caricature-Shana Tova greeting cardRoss

233-1223


$90
לוט חומר בנקאי, ארץ ישראל שנות ה10 עד שנות ה50, כולל בין היתר, תעודות העברה של בנק ברקליס לסולימן ביי נצרי
Lot of banking material, Eretz Israel, 1910’s till 1950’s, including transaction documents of Barclays bank to Suleiman Bey Nazri

233-1224


$50 | Sold for: $50
דו"ח לכבוד דוד בן גוריון של הועדה לחקירת עניין המצעד הצבאי (שלא צעד), בת"א, יום העצמאות תש"ט 1949, 6 עמודי סטנסיל, וכן העתק מכתב מאת רב סרן ראובן "הדחתי מתפקידי" (הנ"ל היה אחראי על המצעד)
Report to David Ben Gurion regarding the military march (that didn't march) 1949

233-1225


$90
המוכתרים העבריים מחוז לוד: א. רשימת המוכתרים ב. סיכומי פגישות מועדון המוכתרים העבריים 1944-1945, ג. מכתבים לכבוד המועדון, 1948
HaMukhtarim HaIvri'im, Lod region: a. list of leaders b. meetings conclusions 1944-1945 c. letters, 1948

233-1226


$50
שש גלויות, ממוענות אל נציג קולומביה באו"ם, באגם סקסס (Lake Success), ממצריים, ב-1947 Remember the Atlantic charter Liberate Egypt and the Sudan
Six postcards addressed to the Colombian representative to the UN, at Lake Success, from Egypt, in 1947, Remember the Atlantic charter Liberate Egypt and the Sudan