236-1001


$40
אסימון טלפון של חב' PTT צרפת 1937 (האסימון הראשון)
Telephone token of the PTT company, France, 1937 (the first token)

236-1002


$50
לוט גדול של אסימונים כל העולם סוגים שונים, כולל טלפון, תחבורה, מכונות משחק ועוד (גם כפולים)
Large lot of tokens from around the world, various types, including telephone, transport, slot machines and more (also doubles)

236-1003


$40 | Sold for: $55
לוט של תויות מדבקות ואמצעי תשלום
Lot of labels, stickers and means of payment

236-1004


$60 | Sold for: $60
סט אסימונים, נשיאי ארה"ב ס"ה 32 יחידות, חסרים 22,24, 20 כפול
Set of tokens, US Presidents, total of 32 pieces, missing 22 and 24, 20 is double

236-1005


$40 | Sold for: $55
אלבום עם אמצעי תשלום, תלושים, תוי קניה וכו', ישראל, תקופת המנדט עד שנות ה70
Album of means of payment,
Slips, coupons etc., Israel, B. Mandate period till the 1970's

236-1006


$50 | Sold for: $60
לוט של 105 המחאות דואר של בנק הדואר, כ"א ע"ס לירה ישראלית אחת
Lot of 105 postal checks of the postal bank, each IAO one IL

236-1007


$80 | Sold for: $80
שטר מכר חצי בית בצפת א. שמכר הרב משה ישועה פלאג'י להרבנים האחים מזרחי שקנה מהרב ש. ענתבי, צפת תרע"ה 1915, כתוב וחתום ביד, חתימטות מסולסלות, ב. הבהרה נוספת מעבר לדף כתובה וחתומה בידי הבית דין, בחתימות מסולסלות, באותו תאריך
Bill of sale for half a house in Safed, a. sold by HaRav Moshe Yeshua Falagi, to the Rabbis the brothers Mizrachi, who purchased from Rabbi S. Antabi Safed 5675 1915, handwritten and signed, ornate signatures, b. another clarification on the reverse side of the page, handwritten and signed in a court of law, with ornate signatures, on the same date

236-1009


$25 | Sold for: $40
לוט של מטבעות מצרים שנים שונות המאה ה20
Lot of Egyptian coins, various years, 20th c.

236-1010


$60
חמש מטבעות, רוסיה הסובייטית מלחמת האזרחים: 20 קופיקות (1922, 1923), 15 קופיקות (1923,1925), 10 קופיקות, 1925
Five coins, Soviet Russia, Civil War: 20 kopeks (1922, 1923), 15 kopeks (1923, 1925), 10 kopeks (1925)

236-1011


$25 | Sold for: $25
לוט של שש עשרה מטבעות פיאסטר קפריסין, תקופת המנדט הבריטי
Lot of sixteen Cyprian Piasters, British Mandate period

236-1012


$200 | Sold for: $240
לוט גדול של מטבעות כסף "כל העולם"
Large lot of silver coin from around the world

236-1013


$60 | Sold for: $60
חמש מטבעות 500 פזו, מכסיקו
Five 500 peso coins, Mexico

236-1015


$25
שתי מדליות זהות של הרפובליקה הטורקית, משרד התיירות, לא חרוטים, עם מראה עתיקות Ephesus
Two identical medals of the Turkish Republic, Tourist Ministry, un-engraved, with a scenery of ancient Ephesus

236-1016


$40
מדלית ברונזה בעיצובו של V.D. Brenner לחריטה " Motherhood "הוצא ע"י The Medalic Art Co, NY
Bronze medal , desighed by V.D. Brenner, for engraving, "Motherhood", by The Medalic Art Co., NY

236-1017


$25
מדליה של מח' המדינה, ארה"ב "Moritorios Honor Award"
Department of Staff United States of America
Department of Staff of the USA, "Meritorious Honor Award" medal

236-1018


$40
מדליה, 300 שנה לבית רומנוב 1613-1913, ברונזה, רוסיה הצארית
Bronze medal, 300 years to the House of Romanov, 1613-1913, Tsarist Russia

236-1019


$40
מדלית ברונזה לזכרו של J.H. Fubre 1852-1952
Bronze medal commemorating J.H. Fubre 1852-1952

236-1021


$25 | Sold for: $25
שתי מדליות: כנס עציוני 1968 כנס אלכסנדרוני, 1973
Two medals: Etzioni conference, Alexandroni conference, 1973

236-1022


$30 | Sold for: $30
לוט של 11 מדליות ברונזה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of 11 bronze medalsIsrel government coins and medals corporation

236-1023


$25
מדלית ברונזה, חיים וייצמן
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Bronze medal, Chaim WeitzmanIsrel government coins and medals corporation

236-1024


$30 | Sold for: $30
מדלית ברונזה, זכרון הרצל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Commemoration medal, HerzlIsrel government coins and medals corporation

236-1025


$30 | Sold for: $50
לוט של 30 אסימוני ברכה שונים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of thirty greeting tokensIsrel government coins and medals corporation

236-1026


$30 | Sold for: $40
לוט של 11 מדליות ברונזה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of 11 bronze medalsIsrel government coins and medals corporation

236-1027


$30 | Sold for: $45
לוט של 11 מדליות ברונזה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of 11 bronze medalsIsrel government coins and medals corporation

236-1028


$120
אלבום עם 20 מדליות ברונזה ו 30 אסימונים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Album with 20 bronze medals and 30 tokensIsrel government coins and medals corporation

236-1030


$400
לוט מטבעות מנדט, ללא כפולים, כולל שנים שונות: 1 מיל (10 כל מה שהיה), 2 מיל (5 כל מה שהיה), 5 מיל (6 ), 10 מיל (9), 20 מיל (1927,1935,1940,1942), 50 מיל (1927,1933,1935,1939,1940,1942), 100 מיל (1927,1935)
Lot of B Mandate coins, with no doubles, various years: 1 mil (10 all there was), 2 mil (5 all there was), 5 mil (6), 10 mil (9), 20 mil (1927, 1935, 1940, 1942), 50 mil (1927, 1933, 1935, 1939, 1940, 1942), 100 mil (1927, 1935)

236-1032


$50
שלושה שטרות, מצב AUC: עשר ל"י, חמש ל"י, לירה אחת
בנק ישראל, 1958
Three banknotes in Auc. Condition: 10 IL, 5 IL, 1 ILBankof Israel, 1958

236-1033


$200 | Sold for: $220
לוט של 5 שטרות, מצבים שונים: שנים של לירה ישראלית אחת, מצב VF-Fine, עשר לירות ישראליות, מצב Fine- XF
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
Lot of five banknotes in various conditions: two IAO 1 IL, VF-Fine, 10 IL, Fine-XFBank Leumi L'Israel

236-1034


$100 | Sold for: $140
ארבעה שטרות, מצב Auc: מאה ₪, 1995, חמישים ₪ 1992, 20 ₪ 1993, עשרה ₪ 1992
בנק ישראל 1992-1995
Four banknotes in Auc. Condition: 100 INS 1995, 50 INS 1992, 10 INS 1992Bank of Israel, 1995

236-1035


$500
שבעה שטרות מצבים שונים: שלושה של 500 מיל, מצב Fine-good חמש לירות א"י מצב Fine-VF, עשר לירות א"י, מצב VF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ 1948
Seven banknotes in various conditions: three IAO 500 mil, Fine-good cond., 5 Palestine pounds, Fine-VF cond., 10 Palestine pounds, VF cond.Anglo-Palestine Bank

236-1037


$40 | Sold for: $40
לוט של בולים, cut-outs ובודדים ס"ה כ-1750 גרם
Lot of stamps cutouts and singles, total of 1750 gm

236-1038


$80 | Sold for: $80
אלבום עם 36 גליונות בולים
Album containing 36 sheets of stamps

236-1039


$50
אוסף בולי "כל העולם" חובבני ב-4 אלבומים ישנים
Amateur stamp collection "around the world", in 4 old albums

236-1040


$100 | Sold for: $100
קופסת נעליים עם בולי כל העולם חתומים ולא חתומים
Shoebox containing stamps from around the world, postmarked and not postmarked

236-1042


$40 | Sold for: $40
לוט בולי ישראל פשוטים כפולים רבים וכו', סוף שנות ה40
Lot of ordinary Israeli stamps, many doubles etc., late 1940's

236-1043


$80 | Sold for: $80
לוט בולים ישראלים לא חתומים ס"ה כ-700 גרם
Lot of Israeli stamp, not postmarked, total of 700 gm

236-1044


$40 | Sold for: $55
שני ארגזים של מעטפות יום הופעת הבול ישראל, שנות ה50-70
Two boxes of First Day of issue envelopes, Israel, 1950's-60's

236-1045


$100 | Sold for: $100
קופסת נעליים עם בולי ישראל חתומים ולא חתומים, עם ובלי שובל
Shoebox containing Israeli stamps, postmarked and not postmarked, with and without tab

236-1046


$50 | Sold for: $50
לוט של מעטפות יום הופעת הבול שנשלחו בפועל, ישראל, שנות ה50-60
Lot of first day covers, which were actually mailed, Israel, 1950's-60's

236-1047


$140 | Sold for: $140
לוט של כ- 10000 בולי הכנסה משומשים, שנות ה50-80
Lot of about 10000 used revenue stamps, 1850's-80's

236-1048


$50
לוט של מעטפות, אירועים מיוחדים חותמות מיוחדות, ישראל, שנות ה50-60
Lot of envelopes, special events, special postmarks, Israel, 1950's-60's

236-1050


$25 | Sold for: $45
אות בונים חופשיים, "הלשכה הגדולה למדינת ישראל, ירושלים" The great Lodge of the State of Israel for Jerusalem
Freemasonry badge, The great Lodge of the State of Israel for Jerusalem

236-1051


$60 | Sold for: $60
שמונה סיכות-סמלים, ארץ ישראל שנות ה30-40: יריד המזרח, 1936, יריד המזרח נוסף, ז'בוטינסקי, ביאליק (2), בית"ר, היכל הגרדום, דב גרונה וקק"ל
Eight pins-badges, Eretz Israel, 1930's-40's, Yarid H