236-1001


$40
אסימון טלפון של חב' PTT צרפת 1937 (האסימון הראשון)
Telephone token of the PTT company, France, 1937 (the first token)

236-1002


$50
לוט גדול של אסימונים כל העולם סוגים שונים, כולל טלפון, תחבורה, מכונות משחק ועוד (גם כפולים)
Large lot of tokens from around the world, various types, including telephone, transport, slot machines and more (also doubles)

236-1003


$40 | Sold for: $55
לוט של תויות מדבקות ואמצעי תשלום
Lot of labels, stickers and means of payment

236-1004


$60 | Sold for: $60
סט אסימונים, נשיאי ארה"ב ס"ה 32 יחידות, חסרים 22,24, 20 כפול
Set of tokens, US Presidents, total of 32 pieces, missing 22 and 24, 20 is double

236-1005


$40 | Sold for: $55
אלבום עם אמצעי תשלום, תלושים, תוי קניה וכו', ישראל, תקופת המנדט עד שנות ה70
Album of means of payment, Slips, coupons etc., Israel, B. Mandate period till the 1970's

236-1006


$50 | Sold for: $60
לוט של 105 המחאות דואר של בנק הדואר, כ"א ע"ס לירה ישראלית אחת
Lot of 105 postal checks of the postal bank, each IAO one IL

236-1007


$80 | Sold for: $80
שטר מכר חצי בית בצפת א. שמכר הרב משה ישועה פלאג'י להרבנים האחים מזרחי שקנה מהרב ש. ענתבי, צפת תרע"ה 1915, כתוב וחתום ביד, חתימטות מסולסלות, ב. הבהרה נוספת מעבר לדף כתובה וחתומה בידי הבית דין, בחתימות מסולסלות, באותו תאריך
Bill of sale for half a house in Safed, a. sold by HaRav Moshe Yeshua Falagi, to the Rabbis the brothers Mizrachi, who purchased from Rabbi S. Antabi Safed 5675 1915, handwritten and signed, ornate signatures, b. another clarification on the reverse side of the page, handwritten and signed in a court of law, with ornate signatures, on the same date

236-1009


$25 | Sold for: $40
לוט של מטבעות מצרים שנים שונות המאה ה20
Lot of Egyptian coins, various years, 20th c.

236-1010


$60
חמש מטבעות, רוסיה הסובייטית מלחמת האזרחים: 20 קופיקות (1922, 1923), 15 קופיקות (1923,1925), 10 קופיקות, 1925
Five coins, Soviet Russia, Civil War: 20 kopeks (1922, 1923), 15 kopeks (1923, 1925), 10 kopeks (1925)

236-1011


$25 | Sold for: $25
לוט של שש עשרה מטבעות פיאסטר קפריסין, תקופת המנדט הבריטי
Lot of sixteen Cyprian Piasters, British Mandate period

236-1012


$200 | Sold for: $240
לוט גדול של מטבעות כסף "כל העולם"
Large lot of silver coin from around the world

236-1013


$60 | Sold for: $60
חמש מטבעות 500 פזו, מכסיקו
Five 500 peso coins, Mexico

236-1015


$25
שתי מדליות זהות של הרפובליקה הטורקית, משרד התיירות, לא חרוטים, עם מראה עתיקות Ephesus
Two identical medals of the Turkish Republic, Tourist Ministry, un-engraved, with a scenery of ancient Ephesus

236-1016


$40
מדלית ברונזה בעיצובו של V.D. Brenner לחריטה " Motherhood "הוצא ע"י The Medalic Art Co, NY
Bronze medal , desighed by V.D. Brenner, for engraving, "Motherhood", by The Medalic Art Co., NY

236-1017


$25
מדליה של מח' המדינה, ארה"ב "Moritorios Honor Award"
Department of Staff United States of America
Department of Staff of the USA, "Meritorious Honor Award" medal

236-1018


$40
מדליה, 300 שנה לבית רומנוב 1613-1913, ברונזה, רוסיה הצארית
Bronze medal, 300 years to the House of Romanov, 1613-1913, Tsarist Russia

236-1019


$40
מדלית ברונזה לזכרו של J.H. Fubre 1852-1952
Bronze medal commemorating J.H. Fubre 1852-1952

236-1021


$25 | Sold for: $25
שתי מדליות: כנס עציוני 1968 כנס אלכסנדרוני, 1973
Two medals: Etzioni conference, Alexandroni conference, 1973

236-1022


$30 | Sold for: $30
לוט של 11 מדליות ברונזה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of 11 bronze medalsIsrel government coins and medals corporation

236-1023


$25
מדלית ברונזה, חיים וייצמן
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Bronze medal, Chaim WeitzmanIsrel government coins and medals corporation

236-1024


$30 | Sold for: $30
מדלית ברונזה, זכרון הרצל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Commemoration medal, HerzlIsrel government coins and medals corporation

236-1025


$30 | Sold for: $50
לוט של 30 אסימוני ברכה שונים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of thirty greeting tokensIsrel government coins and medals corporation

236-1026


$30 | Sold for: $40
לוט של 11 מדליות ברונזה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of 11 bronze medalsIsrel government coins and medals corporation

236-1027


$30 | Sold for: $45
לוט של 11 מדליות ברונזה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of 11 bronze medalsIsrel government coins and medals corporation

236-1028


$120
אלבום עם 20 מדליות ברונזה ו 30 אסימונים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Album with 20 bronze medals and 30 tokensIsrel government coins and medals corporation

236-1030


$400
לוט מטבעות מנדט, ללא כפולים, כולל שנים שונות: 1 מיל (10 כל מה שהיה), 2 מיל (5 כל מה שהיה), 5 מיל (6 ), 10 מיל (9), 20 מיל (1927,1935,1940,1942), 50 מיל (1927,1933,1935,1939,1940,1942), 100 מיל (1927,1935)
Lot of B Mandate coins, with no doubles, various years: 1 mil (10 all there was), 2 mil (5 all there was), 5 mil (6), 10 mil (9), 20 mil (1927, 1935, 1940, 1942), 50 mil (1927, 1933, 1935, 1939, 1940, 1942), 100 mil (1927, 1935)

236-1032


$50
שלושה שטרות, מצב AUC: עשר ל"י, חמש ל"י, לירה אחת
בנק ישראל, 1958
Three banknotes in Auc. Condition: 10 IL, 5 IL, 1 ILBankof Israel, 1958

236-1033


$200 | Sold for: $220
לוט של 5 שטרות, מצבים שונים: שנים של לירה ישראלית אחת, מצב VF-Fine, עשר לירות ישראליות, מצב Fine- XF
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
Lot of five banknotes in various conditions: two IAO 1 IL, VF-Fine, 10 IL, Fine-XFBank Leumi L'Israel

236-1034


$100 | Sold for: $140
ארבעה שטרות, מצב Auc: מאה ₪, 1995, חמישים ₪ 1992, 20 ₪ 1993, עשרה ₪ 1992
בנק ישראל 1992-1995
Four banknotes in Auc. Condition: 100 INS 1995, 50 INS 1992, 10 INS 1992Bank of Israel, 1995

236-1035


$500
שבעה שטרות מצבים שונים: שלושה של 500 מיל, מצב Fine-good חמש לירות א"י מצב Fine-VF, עשר לירות א"י, מצב VF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ 1948
Seven banknotes in various conditions: three IAO 500 mil, Fine-good cond., 5 Palestine pounds, Fine-VF cond., 10 Palestine pounds, VF cond.Anglo-Palestine Bank

236-1037


$40 | Sold for: $40
לוט של בולים, cut-outs ובודדים ס"ה כ-1750 גרם
Lot of stamps cutouts and singles, total of 1750 gm

236-1038


$80 | Sold for: $80
אלבום עם 36 גליונות בולים
Album containing 36 sheets of stamps

236-1039


$50
אוסף בולי "כל העולם" חובבני ב-4 אלבומים ישנים
Amateur stamp collection "around the world", in 4 old albums

236-1040


$100 | Sold for: $100
קופסת נעליים עם בולי כל העולם חתומים ולא חתומים
Shoebox containing stamps from around the world, postmarked and not postmarked

236-1042


$40 | Sold for: $40
לוט בולי ישראל פשוטים כפולים רבים וכו', סוף שנות ה40
Lot of ordinary Israeli stamps, many doubles etc., late 1940's

236-1043


$80 | Sold for: $80
לוט בולים ישראלים לא חתומים ס"ה כ-700 גרם
Lot of Israeli stamp, not postmarked, total of 700 gm

236-1044


$40 | Sold for: $55
שני ארגזים של מעטפות יום הופעת הבול ישראל, שנות ה50-70
Two boxes of First Day of issue envelopes, Israel, 1950's-60's

236-1045


$100 | Sold for: $100
קופסת נעליים עם בולי ישראל חתומים ולא חתומים, עם ובלי שובל
Shoebox containing Israeli stamps, postmarked and not postmarked, with and without tab

236-1046


$50 | Sold for: $50
לוט של מעטפות יום הופעת הבול שנשלחו בפועל, ישראל, שנות ה50-60
Lot of first day covers, which were actually mailed, Israel, 1950's-60's

236-1047


$140 | Sold for: $140
לוט של כ- 10000 בולי הכנסה משומשים, שנות ה50-80
Lot of about 10000 used revenue stamps, 1850's-80's

236-1048


$50
לוט של מעטפות, אירועים מיוחדים חותמות מיוחדות, ישראל, שנות ה50-60
Lot of envelopes, special events, special postmarks, Israel, 1950's-60's

236-1050


$25 | Sold for: $45
אות בונים חופשיים, "הלשכה הגדולה למדינת ישראל, ירושלים" The great Lodge of the State of Israel for Jerusalem
Freemasonry badge, The great Lodge of the State of Israel for Jerusalem

236-1051


$60 | Sold for: $60
שמונה סיכות-סמלים, ארץ ישראל שנות ה30-40: יריד המזרח, 1936, יריד המזרח נוסף, ז'בוטינסקי, ביאליק (2), בית"ר, היכל הגרדום, דב גרונה וקק"ל
Eight pins-badges, Eretz Israel, 1930's-40's, Yarid HaMizrach 1936, another Yarid HaMizrach, Jabotinsky, Bialik (2), Betar, Heichal HaGardom, Dov Gruer and JNF

236-1052


$40
שתי חגורות, ישראל, שנות ה50 : כל אחת עם אבזם, סמל: אגד, גדנ"ע
Two belts, Israel, 1950's,each with buckle with emblem: Egged, Gadna

236-1053


$80
עשרים ושבעה סמלים-סיכות ארצות שונות, גופים שונים, איגודים מקצועיים וכו', וכן שלושה זוגות חפתים כנ"ל
Twenty nine pins-badges, various countries, various institutions, business organizations etc., also three pairs of cufflinks of the above

236-1054


$40
שבעה סמלי בד וכו', תחרויות כדורגל קבוצות שונות: F.C. Bayern-Muenchen, Liverpool F.C. ושלושה נוספים
Seven cloth badges etc., competitions, soccer various teams: ,F.C. Bayern Muenchen, Liverpool F.C, and three others

236-1055


$90
כנפי טייס , כסף, צה"ל, שנות ה50
Silver aviator badge, IDF, 1950's

236-1056


$50 | Sold for: $50
סמל קציני מדריכי צניחה של צה"ל פליז
IDF parachuting instructors officers' badge, brass

236-1057


$150
שלושים וחמש סיכות-סמלים ישראל, שנות ה40 עד שנות ה80
Thirty five pins-badges, Israel, 1940's till 1980's

236-1058


$60
סמל סיכת כובע, עם הטבעת אניית מפרש על הסמל חריטה: "לרותי-קפריסין-בני"
Beret badge, with sailing ship imprint, engraved on the badge engraved: "Leruti-Kafrisin-Beny"

236-1060


$120 | Sold for: $120
מדליה שניתנה ע"י צבא דרום לבנון זמן מלחמת לבנון הראשונה יחד עם אלבום צילומי צה"ל וצבא דרום לבנון
Medal awarded by the South Lebanese Army, 1982 Lebanon War, together with an IDF and SLA photo album

236-1061


$500
עיטור הצבא הסובייטי, מלחמת העולם השנייה דרגה II (כסף וזהב), עם המתלה המקורי , חתום וממוספר
Soviet Russian military decoration, WWII, rank II (silver and gold), with the original hanger, marked and numbered

236-1062


$300
אות צבא ברית המועצות, מלחמת העולם השניה 1943, מסדר הנס האדום של חיילים לוחמים Order of the red Banner 1943, מס 253247
Soviet Union military decoration, WWII 1943, Order of the Red Banner 1943, no. 253247

236-1064


$25
קופסת קישוט, ישראל, שנות ה50 עם ציור גמלים מעל וכיתוב "ישראל" על התחתית
Decorative box, Israel, 1950's, painted camels on top, inscribed "Israel" on the bottom

236-1065


$60 | Sold for: $60
פיגורה מעץ זית מגולף, אישה עם תינוק, חתום
ש.ה. S.H
Carved olive wood figurine, woman with infant, signedS.H.

236-1066


$25
בקבוק יין הנשיא, 1958
HaNassi wine bottle, 1958

236-1067


$100 | Sold for: $100
שמונה פיגורות בד וחוטי ברזל תוצ' פיזנטי ויצרנים אחרים, כולל: חסיד, הדלקת נרות שבת, ושבע דמויות ערבים ובדוים (פגמים)
Eight cloth and wire figurines, Pizanti and other manufacturers, comprises: Chassid, lighting of the Shabbat candles and seven Arab and Bedouin figures (damages)

236-1068


$25 | Sold for: $25
קומקום שורק "שבדי", אלומיניום תוצ מאיבו, תל אביב, שנות ה60 (חדש, לא היה בשימוש, באריזה מקורית)
Swedish whistling kettle, aluminum, Maibo, Tel Aviv, 1960's (new, never used, in its original box)

236-1069


$150
מחזיק פנקס עם לוחית כסף חרוט "ליום הבר מצווה יונה 24.12.38 דוד עם פנקס קטן, יומן המלחמה 1940-1942
Notepad holder with an engraved silver disc "L'Yom HaBar Mitzva Yona 24.12.38 David with a small notepad, war journal 1940-42

236-1070


$50
פיגורת עץ ובד, חתן וכלה חסידים, חתום
Frank Meisler
Figurine, made of wood and cloth, Chassidic bride and groom, signedFrank Meisler

236-1071


$180
תרמיל פגז עם עבודת ריקוע מראה קבר רחל והקדשה משנת תשט"ז 1956
Hammered shell casing, showing Rachel's tomb and a dedication from 5797 1956

236-1072


$50
קישוט לפקק שעם ליין, צורת "דוד המלך"
Wine bottle cork ornament, shaped like "King David"

236-1073


$280
דגם הכותל עשוי נחושת ופליז רקוע
Model of the western wall, hammered copper and brass

236-1074


$80 | Sold for: $80
כובע טייסים, ארה"ב, מלחמת העולם השניה כולל אוזניות ומיקרופון עם מגן דוד כחול תפור על המצח, כנראה של אחד מראשוני הטייסים בחיל האויר הישראלי, תוצ Shure Bros. Chicago
WWII US aviator helmet, with headset and microphone, with a blue star of David sewn to the forehead part, apparently of one of the first Israeli air force pilots, by Shure Bros. Chicago

236-1075


$25
פיגורת עץ זית מגולף, ילד עם טלה
Carved olive wood figurine, boy with lamb

236-1076


$40
קופסת עץ זית חרוט, צורת חבית קסת דיו, חסרה הזכוכית, ישראל, שנות ה40-50
Engraved olive wood box, inkpot shaped, missing glass, Israel, 1940's-50's

236-1078


$60 | Sold for: $65
קסת דיו, בקופסת עץ זית, עם כיתוב על המכסה "ירושלים", תחילת המאה ה20
Ink well in an olive wood box, inscribed on the lid "Jerusalem", early 20th c.

236-1080


$70
בחוצות ירושלם, 8 מס"ה 10 צלליות סט גלויות במארז המקורי, 1933 (מצב מינט)
גור אריה מאיר, בצלאל ירושלם
B'Chutzot Yerushalaim, 8 of 10, Tzlilut, set of postcards in their original box, 1933 (mint condition)Gur Arieh Meir

236-1081


$150 | Sold for: $325
קופסת סיגריות, בצלאל ירושלם פח עם הדפסה: חלוצים ופירות הארץ, ארץ ישראל, שנות ה30
Cigarette case, Bezalel, Jerusalem, tin with print: Chalutzim and fruit of the land, Eretz Israel, 1930's

236-1083


$40 | Sold for: $40
סיכת כסף פיליגרן, עבודת יד אומן תימנית, ישראל, שנות ה50
Silver filigree pin, Yemeni artisan work, Israel, 1950's

236-1084


$40 | Sold for: $60
צמיד כסף עם 5 לוחיות, מראות א"י
Silver bracelet with five discs, Eretz Israel sceneries

236-1085


$40
סיכת כסף פיליגרן, עבודת יד אומן תימנית, ישראל, שנות ה50
Silver filigree pin, Yemeni artisan work, Israel, 1950's

236-1086


$40 | Sold for: $45
שלושה תליוני כסף, צורת מזוזות
Three silver pendants in the shape of Mezuzahs

236-1087


$40
סיכת כסף פיליגרן, עבודת יד תימנית, ישראל, שנות ה50
Silver filigree pin, hand crafted Yemeni work, Israel, 1950's

236-1088


$40 | Sold for: $40
סיכת כסף פיליגרן, עבודת יד תימנית, ישראל, שנות ה50
Silver filigree pin, hand crafted Yemeni work, Israel, 1950's

236-1089


$40 | Sold for: $40
סיכת כסף פיליגרן, עבודת יד תימנית, ישראל, שנות ה50
Silver filigree pin, hand crafted Yemeni work, Israel, 1950's

236-1090


$50
סיכת כסף 925, עם תבליט מנורה ירושלים Israel
Silver 925 pin, embossed with a Menorah, Jerusalem, Israel

236-1091


$40 | Sold for: $40
סיכת כסף פיליגרן, עבודת יד אומן תימנית, ישראל, שנות ה50
Silver filigree pin, Yemeni artisan work, Israel, 1950's

236-1092


$90
צמיד כסף 925 עם שיבוץ קבושונים ירוקים, Made in Palestine
Silver 925 bracelet, set with green cabochons, made in Palestine

236-1093


$40 | Sold for: $45
סיכת כסף 935 פיליגרן עם צלב ירושלים made in Palestine- Jerusalem
Silver filigree 935 pin, with a Jerusalem cross, made in Palestine- Jerusalem

236-1095


$80
קופסת קרמיקה ארמנית, ארץ ישראל שנות ה30, חתום, קערית הבסיס מתוקנת
Armenian pottery box, Eretz Israel, 1930's, signed, repaired base

236-1096


$40
קערית קרמיקה ארמנית, ירושלים שנות ה70, ציורי פרחים חומים (ידית מודבקת)
Small Armenian pottery bowl, Jerusalem, 1970's, with painted brown floral images (glued handle)

236-1097


$80
קערת קרמיקה ארמנית, ירושלים, שנות ה70, חתום בגלזורה, (אוסף גיטה שרובר)
Armenian pottery bowl, Jerusalem, 1970's, marked in the glazing (Gita Sherover collection), minor damages

236-1098


$50
קופסת קרמיקה ארמנית, כלי ומכסה ארץ ישראל, שנות ה30, בסיס שבור ומתוקן
Armenian pottery box with lid, Eretz Israel, 1930's, repaired cracked base

236-1099


$80
ספל קרמיקה ארמני, ארץ ישראל תקופת המנדט, עם ציורי פרחים, חתום מרי בליאן
Armenian pottery cup, Eretz Israel, B. Mandate period, with painted floral images, signed Marie Balian

236-1100


$50
כלי קרמיקה ארמני, ירושלים שנות ה80, עם ציור אניה, חתום
Armenian pottery vessel, Jerusalem, 1980's, painted with an image of a ship, signed

236-1101


$120
קערית קרמיקה ארמנית, ארץ ישראל שנות ה30 , עם ציור ציפור, חתום מרי בליאן Palestine
Small Armenian pottery bowl, Eretz Israel, 1930's, with a painted image of a bird, signed Marie Balian, Palestine

236-1102


$50
כוס קרמיקה ארמנית, ארץ ישראל שנות ה20, לא חתום, ידית חסרה, סדנת משפ' קרקשיאן
Armenian pottery cup, Eretz Israel, 1920's, unmarked, missing handle, Karakashian family workshop

236-1103


$120
אגרטל קרמיקה קטן, ארץ ישראל שנות ה30, אאונסיאן
Small Armenian pottery vase, Eretz Israel, 1930's, Ohannessian

236-1104


$50
כד קרמיקה ארמנית, ארץ ישראל שנות ה30, חתום מרי בליאן, חסרה ידית
Armenian pottery jug, Eretz Israel, 1030's, signed Marie Balian, missing handle

236-1105


$120
סט של ארבע קעריות קרמיקה ארמנית ירושלים, שנות ה60, חתומים ( אחד מתוקן)
Set of four small Armenian pottery bowls, Jerusalem, 1960's, signed, (one repaired)

236-1106


$50
צלחת קרמיקה ארמנית, חתומה עם כיתוב נוסף Rivoh Tel-Aviv
Armenian pottery plate, marked with additional inscription Rivoh Tel-Aviv

236-1107


$140
אגרטל קרמיקה ארמני קטן ארץ ישראל, שנות ה30, ציורי פרחים, חתום מרי בליאן
Small Armenian pottery vase, Eretz Israel, 1930's, painted floral images, signed Marie Balian

236-1108


$50
מאפרת קרמיקה ארמנית, ירושלים שנות ה70, חתום בגלוזרה (אוסף גיטה שרובר) פגמים קלים
Armenian pottery ashtray, Jerusalem, 1970's, marked in the glazing (Gita Sherover collection), minor damages

236-1109


$140
אריח קרמיקה ארמני, ארץ ישראל שנות ה20, עם ציור ציפור, לא חתום, פגמים
Armenian pottery tile, Eretz Israel, 1930's, with a painted bird image, unsigned, damages

236-1110


$60
קערית קרמיקה ארמנית, ארץ ישראל שנות ה30-40, ציורי פרחים, מתוקן
Small Armenian pottery bowl, Eretz Israel, 1930's-40's, painted floral images, repaired

236-1111


$150
אגרטל קרמיקה ארמנית, ארץ ישראל שנות ה20-30 (פגמים זעירים)
Armenian pottery vase, Eretz Israel, 1920's-30's (miniscule damages)

236-1112


$60
כד קרמיקה ארמנית קטן, ירושלים שנות ה70, ציורי פרחים, חתום בליאן
Armenian pottery jug, Jerusalem, 1970's, painted floral images, signed Balian

236-1113


$180
ספל קרמיקה ארמני, חתום Palestine
Armenian pottery cup, marked Palestine

236-1114


$70 | Sold for: $70
צלחת פסח, קרמיקה ארמנית, חתום Jerusalem
Armenian pottery Passover plate, marked Jerusalem

236-1115


$220
אריח קרמיקה ארמני, ציור פרחים
Armenian pottery tile, painted floral image

236-1116


$80
שני כדי קרמיקה ארמנית מיניאטוריים כ"א עם 4 ידיות (לאחד ידית שבורה)
Two miniature Armenian pottery jugs, each with four handles (one has a broken handle)

236-1117


$280
אגרטל קרמיקה ארמני, ארץ ישראל שנות ה30, ציורי פרחים , חתום מרי בליאן Palestine
Armenian pottery vase, Eretz Israel, 1930's, painted floral images, signed Marie Balian Palestine

236-1118


$40
אגרטל תולה צורת נאד מים, קרמיקה ארמנית ירושלים, שנות ה70, לא חתום
hanging vase shaped like Water skin, Armenian pottery, Jerusalem, 1970's, unmarked

236-1119


$40 | Sold for: $40
מאפרת קרמיקה צורת מקטרת סגנון ארמני, ישראל, שנות ה60, חתום איל, פגם קל
Pipe shaped ceramic ashtray, Armenian pottery style, 1960's, signed Eyal, minor damage

236-1120


$25
נטלה נחושת, תוצ אופנהיים ישראל, חתום
Copper washing cup, Oppenheim, Israel, marked

236-1121


$40 | Sold for: $40
מתקן פליז קטן צורת נוף עם דקלים עם מאפרה, שבמרכזה תבליט גמל
Small brass device, in the shape of a landscape with palm trees, including an ashtray, with a camel embossed in its center

236-1122


$25 | Sold for: $55
זוג מחזיקי ספרים, כ"א עם תבליט רקדנית, ישראל, שנות ה50
Pair of bookends, each embossed with a female dancer, Israel, 1950's

236-1123


$40 | Sold for: $40
פמוט ברונזה 4 קנים, תוצ' פל-בל ישראל, שנות ה50
Bronze candelabra, 4 arms, Pal-Bell, Israel, 1950's

236-1124


$25 | Sold for: $30
משקולת נייר תוצ' הדני, ישראל עם כיתוב בעברית עתיקה: "ירושלם", ברונזה מצופה כסף
Silver plated bronze paperweight, Hadani, Israel, inscribed in ancient Hebrew "Yerushalem"

236-1125


$50
צלחת קישוט מנחושת רקועה צבועה, רות קוצרת, תוצ' פל-בל, שנות ה50
Hammered and colored ornamental copper plate, Ruth Harvesting, Pal-Bell, 1950's

236-1126


$40 | Sold for: $45
שתי קופסאות אתרוג, ישראל שנות ה50
Two Etrog boxes, Israel 1950's

236-1127


$90 | Sold for: $90
קופסת אתרוג תוצ' הדר Hadar ישראל, שנות ה50
Etrog box, by Hadar, Israel, 1950's

236-1128


$40
קישוט ברונזה צורת ראש אישה תימניה ישראל, שנות ה50
Bronze ornament in the shape of a Yemeni woman's head, Israel, 1950's

236-1130


$40 | Sold for: $40
חנוכית פליז לשמן, גב עם אריות ומגדל דוד
Brass Chanukah oil lamp, back with lions and the tower of David

236-1131


$40 | Sold for: $40
חנוכית פליז קטנה לנרות, גב עם ענפי זית, כד וכיתוב "ישראל"
Small brass Chanukah lamp for candles, back with olive branches, jar and inscribed "Israel"

236-1132


$40 | Sold for: $40
חנוכית פליז לנרות, גב עם איש על חמור ישראל, שנות ה60
Brass Chanukah lamp for candles, back with a man on a donkey, Israel, 1960's

236-1133


$40
חנוכיה לנרות, גב עם כתר תורה ולוח צבעוני עליו כיתוב "ישראל"
Chanukah lamp for candles, back with Torah crown and a colored plate inscribed "Israel"

236-1134


$40 | Sold for: $40
חנוכית פליז לשמן, גב עם ענפי זית וכד שמן
Brass Chanukah oil lamp, back with olive branches and an oil jar

236-1135


$40 | Sold for: $45
חנוכית פליז לנרות, תוצ Wainberg ישראל
Brass Chanukah lamp for candles, Weinberg, Israel

236-1136


$40
חנוכית פליז לנרות, בסיס צורת נר שמן עליו פלק עם מראה מגדל דוד
Brass Chanukah lamp for candles, oil lamp shaped base, with a plaque showing the tower of David

236-1137


$40 | Sold for: $40
חנוכיה לנרות, בסיס עם זוג אריות וכד צבעוני עליו כיתוב "ישראל"
Chanukah lamp for candles, base with a pair of lions and a colored jug inscribed "Israel"

236-1138


$40
חנוכיה לנרות, גב עם ענפי זית ומראה הכותל 7.6.67 Jerusalem
Chanukah lamp for candles, back with olive branches and the western wall, Jerusalem 7.6.67

236-1139


$40
חנוכיה עשויה פליז ועץ, עבודה נאיבית
Brass and wood Chanukah lamp, naïve work

236-1140


$40
חנוכית פליז, בסיס 12 השבטים זוג אריות ומנורה (בזיך אחד חסר)
Brass Chanukah lamp, base with the 12 tribes, a pair of lions and a Menorah, (one missing cornet)

236-1141


$50
חנוכיה עשויה פליז לנרות צורת מפל מים, ישראל, שנות ה60
Brass Chanukah lamp for candles, waterfall shaped, Israel, 1960's

236-1142


$40 | Sold for: $50
חנוכית פליז לנרות, גב זוג אריות עם ענפי זית ומנורה
Brass Chanukah lamp for candles, back pair of lions with olive branches and a Menorah

236-1143


$50 | Sold for: $50
חנוכית פליז לנרות, תוצ Hakuli ישראל, שנות ה50
Brass Chanukah lamp for candles, Hakuli, Israel 1950's

236-1144


$40
חנוכית פליז לנרות, במרכז תבליט צורת כד שמן
Brass Chanukah lamp for candles, in its center an embossment of an oil jar

236-1145


$50 | Sold for: $50
חנוכית פליז תוצ Hen Holon-Israel צורת מנורה לנרות, עם כיתוב: "מעוז צור ישועתי" על הבסיס, שנות ה60 עבור השוק האמריקני
Brass Chanukah lamp, Hen Holon Israel, in the shape of a Menorah for candles, inscribed "Maoz Tzur Yeshuati" on the base, 1960's, for the American market

236-1146


$40 | Sold for: $50
חנוכית פליז לשמן, גב עם לוחות הברית אריות, מנורה וכתר תורה
Brass Chanukah oil lamp, back with the tables of the covenant, lions, Menorah and Torah crown

236-1147


$80
חנוכיה נחושת זקופה לנרות צורת שיח, עבודת יד, חתומה S. MishalyErect copper Chanukah lamp for candles, bush shaped, handmade, signed S. Mishaly
Erect copper Chanukah lamp for candles, bush shaped, marked S. Mishaly

236-1148


$40 | Sold for: $40
חנוכיה לנרות, הגב עם כתר תורה זוג אריות ושני דקלים
Chanukah lamp for candles, back with Torah crown, a pair of lions and two palm trees

236-1149


$120 | Sold for: $120
חנוכית גב מקרמיקה לנרות, בעיצובו של אליעזר ויסהוף הגב עם אריות, לוחות הברית, וכתר תורה
Ceramic Chanukah lamp for candles, design by Eliezer Weishoff, back with lions, tables of the covenant and Torah crown

236-1150


$40
חנוכיה לנרות צורת מנורה, תוצ' תמר שנות ה70
Menorah shaped Chanukah lamp for candles, Tamar, 1970's

236-1151


$150 | Sold for: $190
חנוכית ברונזה לנרות, גב צורת קשת עם כיתוב: הנרות הללו קדש הם, תוצ פל-בל, ישראל, שנות ה40
Bronze Chanukah lamp for candles, curved back, inscribed "HaNerot Halalu Kodesh Hem", Pal-Bell, Israel, 1940's

236-1153


$40 | Sold for: $65
ארבע פיגורות פליז, תוצ' טפיך, דמויות חסידים
Five brass figurines, Teppich, figures of Chassidic Jews

236-1154


$40 | Sold for: $40
ארבע פיגורות פליז, תוצ' טפיך, דמויות תנ"כיות: משה, שולמית, אסתר ורחל
Four brass figurines, Teppich, biblical figures: Moses, Sulamit, Esther and Rachel

236-1155


$40 | Sold for: $40
ארבע פיגורות פליז, תוצ' טפיך, דמויות תנ"כיות: אברהם, משה, יוסף ופרעה
Five brass figurines, Teppich, biblical figures: Abraham, Moses, Yosef and Pharaoh

236-1156


$40
ארבע פיגורות פליז, תוצ' טפיך, דמויות תנ"כיות: משה ושלוש אמהות
Four brass figurines, Teppich, biblical figures: Moses and three mothers

236-1157


$40 | Sold for: $65
ארבע פיגורות פליז, תוצ' טפיך, דמויות יהודים תימנים
Five brass figurines, Teppich, figures of Yemeni Jews

236-1158


$50 | Sold for: $50
חמש פיגורות פליז, תוצ' טפיך, דמויות: אסתר, המן, המלך אחשוורוש ושנים נוספים
Five brass figurines, Teppich, figures: Esther, Haman, Ahasuerus and two others

236-1159


$40 | Sold for: $40
ארבע פיגורות פליז, תוצ' טפיך, דמויות תנ"כיות: אברהם, יצחק, אסתר ורחל
Four brass figurines, Teppich, biblical figures: Abraham, Isaac, Esther and Rachel

236-1161


$25 | Sold for: $40
אגרטל קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל חתום סידי
Ceramic vase, Lapid, Israel, marked Sidi

236-1162


$40
אהיל קרמיקה לנר, ישראל, שנות ה60
Ceramic candle shade, Israel, 1960's

236-1163


$25 | Sold for: $25
אגרטל קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל, חתום EH
Ceramic vase, Lapid, Israel, marked EH

236-1164


$50 | Sold for: $50
צלחת קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, דוגמת פרחים
Ceramic plate, Keramos, Israel, 1950's, floral pattern

236-1165


$25
אגרטל קרמיקה גדול, חתום ראובן 42 ישראל, שנות ה70
Large ceramic vase, marked Reuben 42, Israel, 1970's

236-1166


$50 | Sold for: $50
שתי צלחות פורצלן תוצ נעמן "כותל המערבי ירושלים כח באייר - ה תשכ"ז" ב "טבריה וים כנרת 1970 "Wailing wall Jerusalem June 1967 " "Tiberias and the lake of Galilee 1970"
Two porcelain plates, Ne'eman: a. "Wailing Wall Jerusalem June 1967", b. "Tiberias and the lake of Galilee 1970"

236-1167


$40
אגרטל קרמיקה תוצ לפיד, ישראל שנות ה60
Ceramic vase, Lapid, Israel, 1960's

236-1168


$50 | Sold for: $55
שני פלקי קרמיקה: יהודי תימני רוקד עם תוף, ערביה עם כדי מים
אליעזר וייסהוף
Two ceramic plaques, Yemeni Jew dancing with a drum, Arab woman with water pitchersEliezer Weishoff

236-1169


$40
אגרטל וקנקן קרמיקה תוצ לפיד ישראל, שנות ה60
Ceramic vase and pitcher, Lapid, Israel, 1960's

236-1170


$70 | Sold for: $85
אגרטל קרמיקה צורת כד עם תבליט קוטפת פירות, תוצ Tekeramik, ישראל, שנות ה50
Ceramic jug shaped vase, embossed with a female fruit picker, Tekeramik, Israel, 1950's

236-1171


$40
אגרטל קרמיקה תוצ לפיד, ישראל שנות ה60, חתום Judith
Ceramic vase, Lapid, Israel, 1960's, marked Judith

236-1172


$80 | Sold for: $80
אגרטל קרמיקה גדול תוצ' חרסה, באר שבע, חתום עזז
Large ceramic vase, Harsa, Beer Sheba, marked Azaz

236-1173


$60
פסל ברונזה, "יציאת מצרים" חתום 88, מס 35 מס"ה 100, קוטר 130 מ"מ
בצלאל אהרון נ. 1926
Bronze sculpture “Exodus”, marked 88, out of a total of 100, diameter 130 mmBezalel Aharon b. 1926

236-1174


$25
כלי מתכת, קערה עם פיגורת ציפור דרור, חתום
יואב חומסקי
Metal vessel, bowl with a sparrow figurine, signedYoav Chomsky

236-1175


$50
מונופרינט, דגים (לא חתום)
Monoprint, fish (not signed)

236-1176


$100
תצריב, רחוב בירושלים עם גמל חתום
איזנברג יעקב 1897-1966
Etching, street in Jerusalem with a camel, signedEisenberg Yaacov 1897-1966

236-1177


$100 | Sold for: $110
גואש, בתים בטבריה, לא חתום
איזנשר יעקב 1896-1980
Gouache, houses in Tiberias, not signedEisenscher Jacob 1896-1980

236-1178


$25
רישום טוש, דמות ליד בתים חתום
אלטר אלקס
Ink drawing, figure next to houses, signedAlter Alex

236-1179


$50
רישום טוש, עירום אישה, חתום
ארמן צבי
Ink drawing, female nude, signedEhrman Zvi

236-1180


$100
אקוורל עם טוש, רחוב הזונות חתום
בונים שמואל
Aquarelle with ink, street of the prostitutes, signedBunim Shmuel

236-1181


$240
גואש, קבר רבי מאיר בעל הנס, חתום
ברנר ציפורה
Gouache, tomb of Rabbi Meir Baal HaNess, signedBrener Zipora

236-1182


$40
תצריב, נוף, חתום
בקון יהודה נ. 1929
Etching, landscape, signedBacon Yehuda b. 1929

236-1183


$50
רישום טוש, אישה שוכבת, חתום
ברנשטיין משה 1920-2006
Ink drawing, recumbent woman, signedBernstein Moshe 1920-2006

236-1184


$120
שמן על בד, פרחים, חתום כולל קטלוג של האמנית
גולבהר פארידה
Oil on canvas, flowers, signed, including the artist's catalogGolbahar Farida

236-1185


$500 | Sold for: $750
שמן על לוח, בתים, חתום
גרוסברד יהושע 1900-1992
Oil on panel, houses, signedGrossbard Yehoshua 1902-1992

236-1186


$50
טוש עם אקוורל, נוף, חתום (מוקדם)
הנדלר דוד 1904-1984
Ink with aquarelle, landscape, signedHendler David 1904-1984

236-1187


$25 | Sold for: $130
שמן על בד, פני גבר מזרחי
וינטראוב Weintraub
Oil on canvas, face of an oriental manWeintraub

236-1188


$120 | Sold for: $400
שמן על בד, עץ
וינטראוב Weintraub
Oil on canvas, treeWeintraub

236-1189


$25 | Sold for: $280
שמן על בד, פני גבר מזרחי
וינטראוב Weintraub
Oil on canvas, face of an oriental manWeintraub

236-1190


$25 | Sold for: $300
שמן על בד, פני גבר מזרחי
וינטראוב Weintraub
Oil on canvas, face of an oriental manWeintraub

236-1191


$120
שמן על עץ, דומם (פירות על ארגז) חתום
וכסלר נ.
Oil on wood, still life, (fruit on a crate), signedWexler N.

236-1192


$450
שמן על בד, פנים בית הכנסת של האר"י בצפת, חתום
וכסלר יעקב 1912-1995
Oil on canvas, interior of the HaAri Synagogue in Safed, signedWexler Yaacov 1912-1995

236-1193


$40
אקוורל, עין כרם, חתום 55
זינגר ב.
Aquarelle, Ein Karem, signed 55Zinger B.

236-1194


$150
שמן על בד, צפת, חתום 1972
טאובר בלנקה
Oil on canvas, signed 1972Tauber Blanca

236-1195


$100
פסטל, מושבת הציירים בצפת חתום 1981
טאובר בלנקה
Pastel, the painters' colony in Safed, signed 1981Tauber Blanca

236-1196


$60
רישום טוש עם אקוורל שחור, נערה, חתום
טפלר שמואל 1918-1998
Black ink and aquarelle drawing, young girl, signedTepler Samuel 1918-1998

236-1197


$60
שמן על בד, הכותל המערבי חתום
יעקב
Oil on canvas, the western wall, signedYaacov

236-1198


$50
רישום טוש שחור, פני ילדה, חתום 1967
Leonid B.לאוניד
Black ink drawing, girl's face, signed 1967Leonid B

236-1199


$50 | Sold for: $50
שמן על קרטון, דומם (פרחים באגרטל) חתום
Latori E.לטורי א
Oil on cardboard, still life (flowers in a vase), signedLatori E

236-1200


$400 | Sold for: $400
רישום, דיוקן המשורר שאול טשרניחובסקי, חתום ע"י שניהם
ליטבינובסקי פנחס 1894-1985
Drawing, portrait of the poet Shaul Tchernichovsky, signed by bothLitvinovsky Pinchas 1894-1985

236-1201


$25
שמן על בד, דומם -פרחים באגרטל חתום, מאד פגום
Meisl G. מייסל
Oil on canvas, flowers in a vase, signed, severely damagedMeisl G

236-1202


$180
רישום טוש, דיוקן ילד, שנות ה50 חתום
עובדיהו (אובדובסקי) שמואל 1892-1963
Ink drawing, portrait of a boy, 1950’s, signedOvadyahu (Ovadovsky)Shmuel1892-1963

236-1203


$60
שמן על בד, דומם, חתום
עזוז דוד נ. 1942
Oil on canvas, still life, signedAzuz David b. 1942

236-1204


$1200
חנוכיה גדולה עשויה ברזל הקדשה לחבר א. פינקוס במלאת 60 שנה, 1973
פלומבו דוד 1920-1960
Large iron Chanukah lamp, dedicated to A. Pincus on the occasion of his 60th birthday 1972Palombo David 1920-1960

236-1205


$260 | Sold for: $280
שמן על דיקט, אישה בלבוש מסורתי תימני, יושבת, חתום
פרנל פרנקל יצחק 1899-1981
Oil on plywood, seated woman in traditional Yemeni costume, signedFrenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

236-1206


$600 | Sold for: $600
שמן על בד, בתים בצפת, חתום הודבק על בד חדש
פרנל פרנקל יצחק 1899-1981
Oil on canvas, houses in Safed, signed, pasted to new canvasFrenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

236-1207


$120 | Sold for: $120
שמן על בד, דוד וגולית, חתום
קובץ
Oil on canvas, David and Goliath, signedKovach

236-1208


$150
שמן על לוח אמנים, שתי נשים שותות קפה חתום
קוסובסקי אבינועם 1908-1981
Oil on panel, two women drinking coffee, signedKosovski Avinoam 1908-1981

236-1209


$500 | Sold for: $850
גואש, מופשט, חתום
קריזה יחיאל
Gouache, abstract, signedKrize Yehiel

236-1210


$120 | Sold for: $300
שמן על בד, רחוב ליד הים ביפו חתום
רודן יהודה 1916-2000
Oil on canvas, street near the sea in Jaffa, signedRodan Yehuda 1916-2000

236-1211


$50
גלויה עם ציור קטן והקדשה חתומה של האמן
שוורין לודויג 1897-1983
Postcard with a small painting and dedication signed by the artistSchwerin Ludwig 1897-1983

236-1212


$120 | Sold for: $120
טוש עם אקוורל שחור, כפר סוניל חתום עם הקדשה 1949
שוורין לודויג 1897-1983
Black ink and aquarelle, village, signed with a dedication 1949Schwerin Ludwig 1897-1983

236-1213


$500
אקוורל, אנשים בפארק, חתום
שניאור דוד 1905-1988
Aquarelle, people in the park, signedSchneuer (Shneor) David 1905-1988

236-1214


$200 | Sold for: $200
שלוש עבודות תבליט, מופשט (שמשו לדלתות מזנון), אחת חתומה ע"י האמן
שניאור דוד 1905-1988
Three embossment works, abstract (were attaché to credenza doors) one is signed by the artistSchneuer (Shneor) David 1905-1988

236-1216


$30
קטלוג של מוזיאון ישראל אודות גן הפסלים בעיצובו של איסמו נוגוצ'י, בו אוסף הפסלים שנתרם ע"י בילי רוז The Billy Rose art garden, 1965 designed by Isamu Noguchi
Catalog of the Israel Museum regarding the Billy Rose garden designed by Isamu Noguchi

236-1217


$50 | Sold for: $50
החרס, מבחר צילומים של 45 שנות יצירה בקדרות ופסול קרמי, הוצ' ס. השדה 1972
הדויג גרוסמן - להמן
Terracotta, selection of 45 years of photographs, works in pottery and ceramic sculpting, by S. HaSade 1972Hedwig Grossmann - Lehmann

236-1218


$40 | Sold for: $40
שלושה ספרים אודות אמנות ואמנים ישראלים: יגאל צלמונה, בוריס שץ כוהן אמנות, 2006 ב. האוריינטליסטים, גלויות מצוירות מארץ הקודש 1880-1935, 2008, ג. קדימה, המזרח באמנות ישראל, 1998
Three books about Israeli art and artists: a. Yigal Zalmona, Boris Schatz Kohen Omanut, 2006, b. HaOrientalistim, illustrated postcards of the Holy Land, 1880-1935, 2008, c. Kadima, the orient in Israeli art, 1998