243-1001


$25 | Sold for: $25
לוט של 20 צ'קים, ישראל, שנות ה40-60
Lot of 20 checks, Israel, 1940'-60's

243-1002


$50 | Sold for: $60
לוט גדול של אמצעי תשלום כרטיסי כניסה, הגרלות וכו', שנות ה60-70
Large lot of means of payment, entrance tickets, lottery tickets etc., the 1960's-70's

243-1003


$25
גליון קופונים לתשלום של המפלגה הקומוניסטית הישראלית (לא חתום)
Sheet of payment coupons of the Israeli Communist Party (not stamped)

243-1004


$50
תעודת פיקדון של הלואה וחסכון ירושלים,אגודה הדדית בע"מ, עיצוב גור אריה -רבן, בצלאל, 1931
Deposit certificate of Loan and Savings Jerusalem, Aguda Hadadit B'am, design Gur Arieh-Raban, Bezalel 1931

243-1005


$25 | Sold for: $50
אלבום עם פריטי נייר שונים: 8 תעודות מלווה (מלווה עממי וכו'), 2 תעודות מניה (זרובבל ), 13 שנות טובות עם בולים חתומים של השרות הבולאי, 18 עלוני פרסומת צורת שטרות
Album with various paper items: 8 Milve certificates, 2 shares (Zrubavel ) 13 New Year cards with marked stamps , 18 advertizing flyers shaped like banknotes

243-1006


$80
עשרה קופונים, סדרה ע"ס 1,5,10,20,50,100,200,500 פרוטה, 1,5 לירות
במאבק נוה-יער
Ten coupons, series IAO 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 pruta, 1, 5 ILBamaavak-Neve-Yaar

243-1007


$40
אסימון תרומה לישיבת ר' חיים, ברלין ארה"ב 1928
Donation token to the Rabbi Chaim Berlin Yeshiva, USA 1928

243-1008


$300
אסימון רכבות תקופת המנדט
Palestine Railways
Railway token, British mandate periodPalestine Railways

243-1009


$50
שלושה קופונים, סחורה ע"ס 10,15,20 אגורות
מזנון הבית הכחול
Three coupons, goods IAO 10, 15, 20 agorotHabait Hakachol diner

243-1011


$25 | Sold for: $40
תעודת 5 מניות ע"ס 5 ל"י כ"א על שם
בנק קופת עם בע"מ
Five bearer bonds IAO 5 IL each of them namedBank Kupat Am

243-1012


$90
שש תעודות מניה, 4 מהן נפדו: בנק לאומי , 1968, אוצר התישבות הישובים, 1963, חברת ב.א.פ. להשקעות, 1951, הלוואה וחסכון, תרצ"א 1931, קופת עם, 1955, בנק קרדיט לישראל, 1966
Six bearer bonds, 4 of them were redeemed: Leumi Bank 1968, JCT 1963, B.A.P. Investment comp. 1951, Halva'a V'Chisachon 5691 1931, Kupat Am 1955, Israel Credit Bank 1966

243-1013


$25
תעודת סטוק של אגרת חוב בסך 2000 ל"י של בנק משכנתאות וחסכונות בע"מ העתק מ-1961
Debenture stock share IAO 2000 IL, Mortgages and Savings Bank Ltd., copy from 1961

243-1014


$90
שש תעודות מניה, מהן 4 נפדו: חברת ב.א.פ. 1948, בנק לאומי, 1970, בנק קרדיט 1962, קופת עם 1956, חב' למפעלי כלכלה ותרבות של עובדי המדינה, 1966, בנק זרובבל, 1962
Six bearer bonds, 4 of them were redeemed: B.A.P. comp. 1948, Leumi Bank 1970, Credit Bank 1962, Kupat Am 1956, Culture & Economic Projects for State's Workers 1966, Zrubavel Bank 1962

243-1015


$40 | Sold for: $180
תעודת מניה של אוצר התישבות היהודים כ Jewish Colonial Trust, של 142 מניות כ"א 1 פפונט אנגלי, 1949, נפדה-בוטל
JCT bearer bond 142 shares each, 1 English pound, 1949, redeemed-canceled

243-1017


$25 | Sold for: $70
שטר חמש מאות פרוטה 1955 מצב UNC
בנק ישראל
Banknote IAO 500 prutah, 1955, UNC cond.Bank of Israel

243-1018


$40 | Sold for: $40
שני שטרות, בנק ישראל 1968, ע"ס 50 ל"י, ו 100 ל"י, מצב AUC
Two banknotes, Bank of Israel 1968, IAO 50 IL and 100 IL AUC cond.

243-1019


$25 | Sold for: $45
לוט שטרות מצבים VF-XF 1968 : חמש ל"י (5), עשר ל"י (5), 50 ל"י (4)
בנק ישראל
Lot of banknotes, conditions VF-XF, 1968, five IL (5), ten IL (5), fifty IL (4)Bank of Israel

243-1020


$40 | Sold for: $65
לוט שטרות מצבים VF-XF, שנת 1958, 1960, חצי ל"י (12), 1 ל"י (22), חמישים ל"י (2)
בנק ישראל
Lot of banknotes, conditions VF-XF, 1958,1960, 1/2 IL (12), one IL (22), fifty IL (2)Bank of Israel

243-1021


$25 | Sold for: $25
שטר הצעת מטבע חוקית 250 פרוטה סדרה ג' (חלודה)
Banknote Proposal for legal currency 250 prutah, series c. (foxing)

243-1022


$40
לוט 36 שטרות: 50 שקלים תשל"ח 1978 (20) חמישה שקלים 1978 (4), 5 ₪ תשמ"ה 1985 (5), 5 ל"י תשל"ג 1973 (7)
בנק ישראל
Lot of 36 banknotes: 50 Shekel 5738 1978 (20), 5 Shekel 1978 (4), 5 NIS 5745 1985 (5), 5 IL 5733 1973 (7)Bank of Israel

243-1023


$25 | Sold for: $65
שטר חמש מאות פרוטה 1955 מצב UNC
בנק ישראל
Banknote IAO 500 prutah, 1955, UNC condBank of Israel

243-1024


$50 | Sold for: $50
סדרת שטרות לירה, 1968: 5,10,50,100 ל"י, מצב UNC
Series of Israeli pound notes: 5, 10, 50, 100 I£, UNC cond.

243-1025


$25 | Sold for: $65
שטר חמש מאות פרוטה 1955 מצב UNC
בנק ישראל
Banknote IAO 500 prutah, 1955, UNC condBank of Israel

243-1026


$50 | Sold for: $55
סדרת שטרות לירה חצי, 1,5,10,ל"י 1958, 50 ל"י 1960, מצב UNC
Series of Israeli pound notes: 1/2, 1, 5, 10 IL, 1958, UNC cond.

243-1027


$40 | Sold for: $40
שני שטרות, בנק ישראל 1968, ע"ס 50 ל"י, ו 100 ל"י, מצב AUC
Two banknotes, Bank of Israel 1968, IAO 50 IL and 100 IL AUC cond.

243-1028


$80
לוט 26 שטרות: 1 ל"י 1958 (3) 10 ל"י 1968, 1 שקל 1978 (6), 5 שקל 1978, 10 שקל 1978, 50 שקל (10), 100 שקל 1979, 500 שקל 1982, 10,000 שקל 1984, 10 שקל חדש 1985
Lot of 26 banknotes: 1 I£ 1958 (3), 10 I£ 1968, 1 IS 1978 (6), 5 IS 1978, 10 IS 1978, 50 IS (10), 100 IS 1979, 500 IS 1982, 10.000 1984, 10 NIS 1985

243-1029


$40
סדרת שטרות שקל: 1,5,10,50 שקל 1978, 100 שקל 1979 מצב UNC
בנק ישראל
Series of Shekel notes: 1, 5, 10, 50 Shekels 1978, 100 Shekels 1979, UNCBank of Israel

243-1030


$200
אוסף קטן של שטרות ישראלים ואחרים הכולל: בנק אנגלו 1 לא"י VF, בלל 5 ל"י VF, הצעת מטבע 50, 100 פרוטה אשכול-נוימן XF, אחת ושתי קרונות מחנה טרזין fine, בנק ישראל 1956 1,5,10,10 ו-50 ל"י fine-vf, וכן כל השטרות עד 1987 במצבים שונים
Small collection of Israeli banknotes, including : Bank Anglo-Palestine 1 E"I Liira VF, Leumi 5 IL, VF, coin bill 50,100 Pruta Eshkol-Neuman XF, 2 Krones Terezin, fine,and more, and all the banknotes up to 1987 in various conditions

243-1032


$85 | Sold for: $85
לוט מטבעות מנדט: שתי מטבעות 100 מיל, 1942, 1935, אסימוני כפר היישוב
Lot of B. Mandate coins: two 100 mil coins, 1935, 1942, Kofer Hayishuv tokens

243-1033


$1600
סט מטבעות פלשתינה א"י באלבום שלם,מצבים Fine-XF, שלם
Set of Palestine-Eretz Israel coins, complete album, Fine-XF conditions, complete

243-1035


$25 | Sold for: $60
ארבע סימניות לספר, עם מדליה קטנה "ישראל המשוחררת"
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Four bookmarks with a small medal "Liberated Israel"Isrel government coins and medals corporation

243-1036


$50
מדלית כסף "60 לבימה"
Silver medal "60 L'HaBima"

243-1037


$25 | Sold for: $25
פלק ברונזה, סמל "כינור דוד"
Bronze plaque, "Kinor David" symbol

243-1038


$90
מדליה-פלק, דוד המלך ע"פ מארק שאגאל קוטר 190 מ"מ
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Medal-plaque, King David, after Marc Chagall, 190 mm in diameterIsrel government coins and medals corporation

243-1039


$40
מדלית זכרון, קבלת פרס נובל לשלום ע"י אנוואר סאדאת
Commemoration medal, Reception of the Nobel Peace Prize by Anwar Sadat

243-1040


$500
מדלית זהב "הרצל 1890-1904"
Gold medal, "Herzl 1890-1904"

243-1041


$30 | Sold for: $30
משקולת נייר, ישראל, שנות ה-60, ע"פ חותם "לשמע עבד ירבעם", שנמצא בחפירות שומכר
Paperweight, Israel, the 1960's, replica of a signet "Leshema Eved Yeravam" which was found in excavation

243-1043


$90
פלק ברונזה תוצ Medalic Art NY עיצוב Louis Rosenthal 1939, עם כיתוב: In the union of faith we are fortified to serve mankind"
Bronze plaque, by Medalic Art N.Y, design Louis Rosenthal, 1939, inscribed: In the union of faith we are fortified to serve humankind

243-1044


$240 | Sold for: $1500
סט מדליות כסף כולל 120 מדליות כסף סטרלינג The Medalic History of the Jewish People, משקל כולל מעל 3200 גרם
Set of 120 sterling silver medals "The Medalic History of the Jewish People"

243-1046


$25 | Sold for: $35
לוט 27 שטרות "כל העולם" שנות ה30-40 של המאה ה20, מצב good-VG
Lot of 27 banknotes "around the word", 1930's-40's, good-VG cond.

243-1047


$120 | Sold for: $120
שטר ע"ס לירה, טורקיה העותמאנית מצב AUC
Banknote IAO one pound, Ottoman Turkey, AUC cond

243-1048


$50 | Sold for: $50
לוט שטרות כל העולם וישראל מצבים Fine-good
Lot of banknotes from around the world and Israel, Fine-good conditions

243-1049


$220 | Sold for: $260
שלושה תלושים-שטרות של Aussenkommando Schwerte SS Standort kantine Buchenwald ע"ס 2 RM, של Aussenkommando ko Rottleberode ע"ס 50 RM, וקופון Arbeitslager Mittelbau, ע"ס 0.01 RM
Three notes-scrips:: of Aussenkommando Schwerte SS Standort Kantine Buchenwald IAO 2 RM, of the Aussenkommando ko Rottleberode IAO 50 RM and a coupon for Arbeitslager Mittelbau IAO 0.01 RM

243-1051


$25 | Sold for: $25
לוט 66 מטבעות קנדה (ניקל) 1 Dollar British Columbia 1871-1971 (10), Manitoba 1870-1970 (12), 1 Dollar 1969 (5), 5 cent 1970 (9), 25 cent 1976 (1), 5 cent 1924 (1), 1940 (2), 1942 (1), 1944 (3), 1945 (4), 1951 (1), 1966 (17)
Lot of 66 Canadian (nickel) coins 1 Dollar British Columbia 1871-1971 (10), Manitoba 1870-1970 (12), 1 Dollar 1969 (5), 5 cent 1970 (9), 25 cent 1976 (1), 5 cent 1924 (1), 1940 (2), 1942 (1), 1944 (3), 1945 (4), 1951 (1), 1966 (17)

243-1052


$40 | Sold for: $70
לוט מטבעות ארה"ב כסף 900: 1 דולר 1921, 1926, חצי דולר: 43,60,62,62,64 כסף 900 וכן 7 מטבעות חצי דולר, ניקל
Lot of US coins,silver 900: 1 Dollar 1921, 1926, 1/2 Dollar: 43, 60, 62, 62, 64, and 7 nickel

243-1053


$30 | Sold for: $45
לוט 14 מטבעות זכרון ע"ס 5 מרק גרמניה המערבית, כסף 625 : Europaeischer Denksmal Schatz (8), Kleist 1977 ( 2), Gauss 1977
Lot of 14 commemoration coins IAO 5 Mark, West Germany, silver 625, Europaeischer Denksmal Schatz (8), Kleist 1977 ( 2), Gauss 1977

243-1054


$90 | Sold for: $120
לוט 23 מטבעות קנדה: 1 דולר: 63,64,65,66,67, כסף 800, 69,70 ניקל, חצי דולר: 45,50,51,52,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 כסף 800, 69,70 ניקל
Lot of 23 Canadian coins: 1 Dollar 63, 64, 65, 66, 67, (silver 800), 69, 70 nickel, half a Dollar 45, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, (silver 900), 69, 70, nickel

243-1055


$30 | Sold for: $45
לוט 14 מטבעות זכרון ע"ס 5 מרק גרמניה המערבית, כסף 625 : Europaeischer Denksmal schutz Jahr (10), Kleist 1977 ( 2), Gauss 1977
Lot of 14 commemoration coins, IAO 5 Mark, West Germany, silver 625, Europaeischer Denkmal schutz Jahr (10), Kleist 1977 ( 2), Gauss 1977

243-1056


$160 | Sold for: $160
לוט 31 מטבעות קנדה: כסף 800: דולר אחד: 64 (1), 65 (4), 66 (1), 67 (2), חמישים סנט: 45 (1), 50 (2), 57 (2), 58 (1), 59 (3), 60 (5), 61 (4), 62 (2), 63 (3)
Lot of 31 Canadian coins, silver 800: 1 Dollar 64 (1), 65 (4), 66 (1), 67 (2), 50 Cents 45 (1), 50 (2), 57 (2), 58 (1), 59 (3), 60 (5), 61 (4), 62 (2), 63 (3)

243-1057


$30
63 מטבעות 5 סנטבו, מכסיקו, מצבים שונים
63 Centavos coins, Mexico, various conditions

243-1058


$180 | Sold for: $220
לוט 54 מטבעות קנדה: 1 דולר: 52,54,57,58,61,62,63,64,65,66 כסף 800, 69,70,71,76 ניקל, חצי דולר: 41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67 כסף 800, 69,70, ניקל וכן 14 מטבעות 5 סנט 1922-1967 ניקל
Lot of 54 Canadian coins: 1 Dollar 52,54,57,58,61,62,63,64,65,66, (silver 800), nickel 69, 70, 76, half a Dollar 41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,,66,67, (silver 800), 14 five cent coins 1922 nickel 1967

243-1059


$35 | Sold for: $40
לוט 15 מטבעות זכרון ע"ס 5 מרק גרמניה המערבית, כסף 625 : Europaeischer Denksmal Schutz (10), Kleist 1977 ( 2), Gauss 1977
Lot of 15 commemoration coins, IAO 5 Mark, West Germany, silver 625, Europaeischer Denkmal schutz (10), Kleist 1977 ( 2), Gauss 1977

243-1060


$200 | Sold for: $550
לוט 222 מטבעות Quarter Dollar Washington כסף 900, מצבים VG-VF
Lot of 222 Washington Quarter Dollar coins, silver 900, VG-VF cond.

243-1062


$25
פלק ברונזה עם דיוקן אישה סוף המאה ה19
Bronze plaque with a portrait of a woman, late 19th C.

243-1064


$25 | Sold for: $25
לוט של כ-200 מעטפות ביול פילטלי, ישראל, חותמות מיוחדות
Lot of 200 philately covers, Israel, special postmarking

243-1065


$50 | Sold for: $80
ארגז עם חומר פילאטלי ישראלי כולל מעטפות יום הופעת הבול וכו'
Box of Israeli philately material, including first day covers etc.

243-1066


$25 | Sold for: $30
אלבום עם מעטפות "יום הופעת הבול" ישראל, 1978-1981, כולל גם בולים לא חתומים
Album with First Day Covers, Israel, 1978-1981, including un postmarked stamps

243-1068


$25 | Sold for: $60
לוט חומר פילאטלי כל העולם
Lot of philately material from around the world

243-1069


$100 | Sold for: $100
קרטון עם בולים cutouts כל העולם
Box of stamps and cutouts, all the world

243-1070


$25
אלבום עם 37 מעטפות יום הופעת הבול קנדה, וכן 20 מעטפות הונגריה ונוספים
Album of 37 First Day Covers, Canada, and 20 Hungary and other covers

243-1071


$150
אוסף בולים מיוחדבנושא מלריה
Special stamp collection on the subject of Malaria

243-1074


$25
שלוש סיכות, סמל יחידות הגורקה ששירתו בצבא הוד מלכותה (נפאל(
Three pins with emblem of the Gurkha units who served in Her Majesty's Army (Nepal)

243-1075


$50
לוט של 16 סיכות וסמלים מדינת ישראל, כלל צה"ל, תנועות נוער, מפלגות וכו'
Lot of 16 pins and badges, State of Israel, including the IDF, youth movements, political parties etc.

243-1076


$40
לוט של 20 סיכות וסמלים, ארצות שונות
Lot of 20 pins and badges, various countries

243-1077


$100
לוט פריטי "צופי ישראל" הכולל: גלויה, תג, סיכה וזוג תגי כתף, הסיכה בעיצובו של זאב רבן
Lot of Israeli "scouts" articles, comprises: postcard, badge, pin and a pair of shoulder badges, pin designed by Zeev Raban

243-1078


$40
לוט סמלים וכו' של גופי שיטור בישראל: קורס קציני הג"א, דרגות הג"א ושלוש סיכות משמר אזרחי
Lot of badges etc. of policing bodies in Israel: Civil Defense officers course, Civil Defense ranks and three Civil Guard pins

243-1079


$120
אסימון-תליון נחושת, נטבע לציון ישוב המושבה רשל"ץ בשנת תרמ"ב 1882, צד א' נוףהמושבה, תארוך תרמ"ב וכיתוב: ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן, קולוניא ראשוןלציון" צד ב' יהודי זורע, יהודים ליד הכותל וכיתוב: אם אשכח ירושלם תשכח ימיני בגדול ו"מי יתן מציון, ישועת ישראל (בקטן), (ראה גם אוסף פויכטוונגר פריט 760)
Copper token-pendant, to commemorate the settlement of the Rishon L'Zion Colony in 5642 1882, obverse: view of the colony, date 5642 and the inscription: Rishon LeZion..", reverse a jewish man sawing and jews pray by the western wall, inscribed: "Im Eshkachech Yerushalaim.."

243-1080


$50 | Sold for: $50
לוט של 16 סיכות וסמלים מדינת ישראל, כלל צה"ל, תנועות נוער, מפלגות וכו'
Lot of 16 pins and badges, State of Israel, including the IDF, youth movements, political parties etc.

243-1081


$40 | Sold for: $40
אות ההתנדבות כולל תעודה וכן עיטור לוחמי המדינה
Volunteer medal including certificate, and a decoration of state warriors

243-1082


$850
אותות צבא של חייל ששירת בצבא הוד מלכותה במלחמת העולם השניה, למעשה התגייס ליחידה הסקוטית, ב-1936 שירת בארץ ישראל, הודו בורמה ואירופה (גרמניה וצרפת), על כך קיבל את אות פלשתינה, כוכב מלחמת העולם השניה, כוכב בורמה, כוכב גרמניה צרפת, אות המלחמה ואות 1939-41, בנוסף הכומתה עם סמל היחידה ותעודות שונות
Military awards of a soldier who served in Her Majesty's Royal Army during WWII, he actually enlisted into the Scottish unit, in 1936 he served in Palestine, India, Burma and Europe (Germany and France), was awarded the Palestine medal, 1939-1945, with beret and documents

243-1100


$25
קומקום "בישול", ישראל שנות ה50
"Cooking" kettle, Israel, 1950's

243-1101


$50
שטיח קיר עם מראה נוף ירושלים "למען ירושלים לא אשקוט"
Tapestry depicting a Jerusalem scenery "L'maan Yerushalayim Lo Eshkot"

243-1102


$25 | Sold for: $25
אגרטל קרמיקה ארמני, ירושלים 1998
Armenian ceramic vase, Jerusalem 1998

243-1103


$50
שייקר מצופה כסף, מלון המלך דוד ירושלים, תוצ WMF
Silver plated shaker, King David Hotel, Jerusalem, by WMF

243-1104


$25
כפית ודוחף, "סכו"ם ראשון לתינוק" תוצ' פרינצנטל, ארץ ישראל
Spoon and pusher, "First cutlery set for an infant", by Princenteil, Eretz Israel

243-1105


$120
שלושה מגלי יד עתיקים ארץ ישראל, המאה ה19 וה20
Three antique hand held sickles, Eretz Israel, 19th-20th C.

243-1106


$40
דגל ישראל תפור, שנות ה50 (לא מודפס)
Sewn Israeli flag, 1950's (not printed)

243-1107


$400
תיק-ארנק לאישה, עבודת יד תימנית, כסף עם פיליגרן וחרוזי קורניאול
Ladies purse-wallet, Yemeni hand crafted, silver with filigree and carnelian beads

243-1108


$90 | Sold for: $90
שש צלחות פורצלן: צלחת לשבת ירושלים, בעיצובו של שמואל כץ, צלחת פסח בעיצוב כנ"ל, קיבוץ, עיצוב י. גלברט, פרחי ארץ ישראל, צלחת פסח
Six porcelain plates: plate for Shabbat Yerushalayim, design by Shmuel Katz, Passover plate design by the above, Kibbutz design J. Gilbert, Flowers of Eretz Israel, Passover plate

243-1109


$25
שתי מאפרות- פרסומות: נאמן (מוצרי חרסינה), פניציה (זכוכית)
Two advertisement ashtrays, Ne'eman (porcelain products), Phoenicia (glass)

243-1110


$80 | Sold for: $80
לוט גדול של פריטי אל-על הכולל: כלי אוכל, סט רחצה, עט, פריטי נייר, גלויות ועוד
Large lot of El-Al articles, comprises: food utensils, toilet set, pen, paper items, postcards and more

243-1111


$70 | Sold for: $70
לוט פריטי אל-על: תיק קרור, אלבום לכרטיסי ביקור (שרות מטען אוויר), שני מדריכי טייסים למטוס 747, ודין וחשבון לשנת 1986/7
Lot of El-Al articles: cooler bag, calling card album (Air Cargo Service), two pilot guides for a 747 plane and the report for 1966/7

243-1113


$25 | Sold for: $70
משחק לוח "משחק הנצחון" מבוסס על מלחמת ששת הימים, הוצ' משחקי פרץ (1968), כולל קופסה מקורית , לוח ו15 מס"ה 19 כלים Victory Play - based on the six day war
Board game, "Victory Play based on the Six Day War", by Peretz games (1968), including original box, board and 15 of 19 playing pieces

243-1114


$80 | Sold for: $80
קופת פח, תוצ' צעצועי מאל, תל-אביב
Coin bank, by Mal Toys, Tel Aviv

243-1115


$30
קסת דיו מעץ זית, צורת גמל עם כיתוב "Jerusalem"
Camel shaped olive wood inkwell, with the inscription "Jerusalem"

243-1116


$25 | Sold for: $30
מחזור לכל מועדי השנה כרך יום כיפור, הוצ תפלה ורשה, עם כריכת עץ זית, בצלאל ירושלם
Mahsor for all the holydays of the year

243-1117


$180
קופסת עץ זית, צורה מתומנת עם גילוף מראה כיפת הסלע, וכיתוב:"Jerusalem"
Octagonal olive wood box, with a carved image of the Dome of the Rock and the inscription "Jerusalem"

243-1118


$80 | Sold for: $80
שני אלבומים Flowers from the Holy Land עם כריכת עץ זית (פורמט קטן)
Two albums: Flowers from the Holy Land, olive wood binding (small format)

243-1119


$180
קופסת אתרוג, עשויה עץ זית עם חריטת מראות קדושים: הכותל, קבר רחל, יד אבשלום, כיפת הסלע, מערת המכפלה, הר ציון, קבר זכריה וקבר שאול, על המכסה גילוף עשרת הדיברות
Olive wood Etrog box, engraved with images of holy sites: the Western Wall, Rachel's Tomb, Tomb of Absalom, the Dome of the Rock, the Cave of the Patriarchs, Mount Zion, Tomb of Zechariah and Tomb of Saul, with a carving of the ten commandments on the lid

243-1121


$100
שיר השירים, צייר זאב רבן בצלאל ירושלם, תר"צ Das Hohe Lied Salomons in Bilder v. Seew Raban, Jerusalem 1930 נייר חום מתפורר
Song of Songs,Das Hohe Lied Salomons in Bilder, illustrated by Zeev Raban, Bezalel Jerusalem, 5690 1930, yellowing crumbling paper

243-1122


$100
שיר השירים, צייר זאב רבן בצלאל ירושלם, תר"צ 1930, Le Cantique de Salomon Enlumine par Zeev Raban,נייר חום מתפורר
Le Cantique de Salomon Enlumine par Zeev Raban, Song of Songs, illustrated by Zeev Raban, Bezalel Jerusalem, 5690 1930, yellowing crumbling paper

243-1123


$3200
פלק ברונזה, "אחד מעם הספר" חתום בלוח, שנות ה-20
בוריס שץ
Bronze plaque, "Echad M'Am HaSefer", signed on plate, the 1920'sBoris Schatz

243-1125


$25
סיכת כסף פיליגרן, חתום made in Palestine
Silver filigree brooch, marked made in Palestine

243-1126


$50
סיכת כסף פיליגרן עם הזהבה ישראל, שנות ה50
Silver filigree brooch with gilding, Israel, 1950's

243-1127


$25
שני זוגות חפתים, כ"א עם מחזיק עניבה כסף, ישראל, שנות ה50
Two pairs of cufflinks, each with a silver tie clip, Israel 1950's

243-1128


$50
סיכת כסף פיליגרן, חתם ירושלם, תקופת המנדט, קוטר 5 ס"מ
Silver filigree brooch, marked Jerusalem, British Mandate period, diameter 5 cm

243-1129


$50
זוג עגילי כסף פיליגרן, ארץ ישראל, אורך 6.5 ס"מ
Pair of silver filigree earrings, Eretz Israel, length 6.5 cm

243-1130


$90
צמיד כסף, פלשתינה ארץ ישראל
Silver bracelet, Palestine, Eretz Israel

243-1131


$50
סיכת כסף פיליגרן עם הזהבה עבודת בצלאל, חתום
Silver filigree brooch with gilding, Bezalel work, marked

243-1132


$120 | Sold for: $120
לוט של תכשיטי כסף ישראליים משובצים אבני חן, שנות ה50-60, ס"ה 91 גרם
Lot of Israeli silver jewelry set with gemstones, 1950's-60's, total 91 gm

243-1134


$25 | Sold for: $25
בקבוק קרמיקה, של "יין פורת עתיק" (ריק)
Ceramic "Porath Atic wine" bottle (empty)

243-1135


$40
צלחת פסח, קרמיקה, מוריה ישראל קוטר 30 ס"מ
Ceramic Passover plate, by Moriya Israel

243-1136


$25 | Sold for: $25
צלחת פסח עשויה קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל, שנות ה60
Ceramic Passover plate, Lapid, Israel, 1960's

243-1137


$60 | Sold for: $60
אגרטל קרמיקה צורת כד שנות ה60
Jar shaped ceramic vase, 1960's

243-1138


$40
צלחת פסח, קרמיקה, תוצ מוריה ישראל, קוטר 29 ס"מ
Ceramic Passover plate, by Moriya Israel

243-1139


$90
אגרטל קרמיקה תוצ' קרמוס ישראל, חתום, גובה 38 ס"מ
Ceramic vase, by Keramos, Israel, marked, height 38 cm

243-1141


$40 | Sold for: $40
דרך החומר, חמישה עשורים לקרמיקה בישראל
Derech HaChomer, three decades of ceramics in Israel

243-1142


$260
לוט גדול של תעודות ומסמכים של חב' פלקרמיק, שנות ה40-60
Large lot of documents of the Pal-Ceramic company, 1940's-60's

243-1143


$50 | Sold for: $50
הקרמיקה הארמנית של ירושלים קטלוג תערוכה של מוזיאון ת"א, תשמ"ו 1986
The Armenian pottery of Jerusalem, exhibition catalog of the Tel Aviv Museum, 5746 1986

243-1145


$25 | Sold for: $80
קופסת נחושת עם פרפר כידית תוצ פלד יד-אמן, מדינת ישראל
Copper box with a butterfly for a handle, by Peled Yad-Aman, State of Israel

243-1146


$40
צלחת פסח תוצ' תמר, ישראל עם כיתוב עברי ואנגלי
Passover plate by Tamar, Israel, with Hebrew and English inscriptions

243-1147


$25
זוג מחזיקי ספרים, עץ עם אינליי כ"א עם רקדן- רקדנית הורה
Pair of bookends, wood with inlay, each with a Hora dancer

243-1148


$40 | Sold for: $85
קופסת אתרוג, עבודת תבליט ישראל, שנות ה50-60
Etrog box, embossment work, Israel, 1950's-60's

243-1149


$25 | Sold for: $50
שלושה פקקי בקבוקים, כ"א עם פיגורת פליז מעל: צבי, פיל וסנאי, ישראל, שנות ה50
Three bottle corks with a brass figurine on top: stag, elephant and squirrel, Israel, 1950's

243-1150


$40 | Sold for: $190
קופסה תוצ פל-בל, ישראל עם פיגורת צבי מעל, פטינה ירוקה
Box by Pal-Bell, Israel, with a stag figurine on top, green patina

243-1151


$25
מאפרת פליז תוצ נורדיה, ישראל שנות ה50
Brass ashtray, by Nordia, Israel, 1950's

243-1152


$50
צלחת פסח תוצ' הקישוט, ישראל שנות ה50
Passover plate, by Hakishut, 1950’s

243-1153


$25
מיבש דיו, תוצ' פל-בל, א"י
Ink blotter, by Pal-Bell, Eretz Israel

243-1154


$60
מאפרת פליז תוצ כנען צפת ארץ ישראל, עם זוג לטאות, פגם קל
Brass ashtray, by Knaan Safed, Eretz Israel, with a pair of lizards, minor damage

243-1155


$30 | Sold for: $35
פסלון ברונזה, ראש ילד תימני ישראל, שנות ה50, גובה 15 ס"מ
Bronze statuette, head of a Yemeni boy, Israel, 1950's, height 15 cm

243-1156


$65
זוג מחזיקי ספרים, כ"א עם מפת ארץ ישראל, בצורת תבליט, תוצ' אופנהיים, ארץ ישראל, חתום Oppenheim made in Palestine
Pair of bookends, each with a map of Eretz Israel, embossment shaped, hallmarked Oppenheim Made in Palestine

243-1157


$30 | Sold for: $30
שלושה סכיני מכתבים, עשויים פליז ישראל, שנות ה60
Three brass letter openers, Israel, 1960's

243-1158


$70 | Sold for: $70
ארבעה פריטי פליז, תוצ' תמר ישראל: מחזיק לבקבוק צורת עגלה, קופסה על עגלה נגררת ע"י חמור, זוג פמוטים קטנים
Four brass artifacts by Tamar, Israel: wagon shaped bottle holder, box on a donkey drawn wagon, pair of small candlesticks

243-1159


$30 | Sold for: $30
זוג מחזיקי ספרים, כ"א עם סמלי 12 השבטים, ישראל, שנות ה50
Pair of bookends, each with the symbols of the 12 tribes, Israel, 1950's

243-1160


$80
צלחת קישוט עשויה נחושת עם פלק, מראה הכותל ע"פ עיצוב של זאב רבן, ארץ ישראל, תקופת המנדט
Copper ornamental plate with a plaque, showing the western wall after Ze'ev Raban, Eretz Israel, British Mandate period

243-1161


$35 | Sold for: $35
צלחת פסח וזוג פמוטי שבת פליז, ישראל, שנות ה60
Passover plate and a pair of Shabbat candlesticks, brass, Israel, 1960's

243-1162


$90
קופסת ברונזה, תוצ' פל-בל, ישראל עם תבליטים, סמלי שנים עשר השבטים, ידית-מכסה עם מפת ארץ ישראל
Bronze box, by Pal-Bell, Israel, embossed with the symbols of the twelve tribes, handle-lid with a map of Eretz Israel

243-1163


$35
שני פריטי מתכת: פמוט תולה עם חמסה וזוג בזיכים, ופמוט עם מנורה ושני בזיכים
Two metal artifacts: hanging candlestick with a Hamsa and a pair of cornets, and a candlestick with a Menorah and two cornets

243-1164


$90 | Sold for: $90
קופה עם תבליט מראה ירושלים וכיתוב: חזה ציון עיניך, תראינה ירושלים נוה שאנן אהל יתדתיו לנצח, חתום Frank Meisler 74/560
פרנק מייזלר
Coin box with an embossed image of Jerusalem and inscribed: marked Frank Meisler 74/560Frank Meisler

243-1165


$40 | Sold for: $40
שתי מיניאטורות פליז, סנאי וכלבלב ישראל, שנות ה50
Two brass miniatures, squirrel and puppy, Israel, 1950's

243-1167


$25 | Sold for: $45
חנוכיה זקופה לנרות, עם כיתוב "ציון"
Erect Chanukah lamp for candles, with the inscription "Zion"

243-1168


$40
חנוכית ברונזה זקופה, צורת מנורה לנרות
Erect bronze Chanukah lamp for candles, Menorah shaped

243-1169


$25
חנוכית פליז מיניאטורית, בסיס עם כיתוב "שלום"
Miniature brass Chanukah lamp, base with the inscription "Shalom"

243-1170


$40 | Sold for: $60
חנוכיה צורת רכב, סדנת מטכ"ל
Vehicle shaped Chanukah lamp, General Staff workshop

243-1171


$25
חנוכית "מכבים", ישראל, שנות ה60
"Maccabean" Chanukah lamp, Israel 1960's

243-1172


$50 | Sold for: $110
חנוכיה דוגמת בצלאל לנרות, גב עם אריות ומנורה
Chanukah lamp for candles, Bezalel design, back with lions and Menorah

243-1173


$40 | Sold for: $150
חנוכיה לנרות, ישראל, שנות ה60 גב עם כיתוב "ישראל" ורות המואביה
Chanukah lamp for candles, Israel, 1960's,, back with the inscription "Israel" and Ruth the Moabitess

243-1174


$60
חנוכיה לנרות, עיצוב מיוחד
Chanukah lamp for candles, special design

243-1176


$25 | Sold for: $25
שלושה תיקים בעניין בית הכנסת התימני בנהריה
Three files concerning the Yemeni synagogue in Nahariya

243-1177


$50
פספורט של לילה (פרנסי) פרקש יהודיה שעלתה לארץ מטורקיה, שנות ה60
Passport of Laila (Franci) Farkash, a Jewish woman who immigrated to Israel from Turkey, 1960's

243-1178


$25 | Sold for: $25
עשר תעודות-מסמכים, של הבונים החופשיים ועוד
Ten documents of the Freemasons and more

243-1179


$50 | Sold for: $85
ארגז עם תעודות ומכתבים, חוברות שונות וכו', שנות ה-30-50, לרוב ישראל, וגם אירופה
Box of documents, certificates, magazines etc., 1930's-50's, mostly Israel, and also Europe

243-1180


$25 | Sold for: $25
כרטיס ישיבה לטקס הפתיחה של המכביה ה-5, 1957, כולל סיכה
Seat ticket for the opening ceremony to the 5th Maccabiah Games 1957, including a pin

243-1181


$90 | Sold for: $140
אלבום עם 40 תעודות ומסמכים ארץ ישראל, תקופת המנדט, ותקופת קום המדינה
Album with 40 documents and certificates, Eretz Israel, British Mandate period and the establishment of the state

243-1182


$25 | Sold for: $60
ארגז עם ניירת
Box of papers

243-1183


$100
קלסר עם כ-27 פריטי נייר וחוברות א"י, רובם שנות ה30-40 של המאה ה-20
Folder containing 27 paper items and magazines, Eretz Israel, mostly 1930's-40's

243-1184


$25 | Sold for: $450
לוט גדול של כרטיסי אספנות העולם המופלא, דגלים,ספורט וכו', וכן ניירות מסטיק, כרטיסי טלקרד ועוד
Large lot of collector cards, HaOlam HaMufla, flags, sports etc., also gum wrappers, Telecard and more

243-1185


$100
ארגז קרטון עם בולים וחומר פילטלי ספרים, תעודות, מסמכים, צילומים, גלויות, עיתונים, מפות ועוד
Cardboard box of stamps and philately material, books, certificates, documents, photographs, postcards, newspapers, maps and more

243-1186


$25 | Sold for: $25
כתבה מתוך עיתון אנגלי 1880 כולל שני חיתוכי עץ מראה הכותל ורחוב בירושלים
Article out of an English newspaper from 1880, including two woodcuts depicting the western wall and a street in Jerusalem

243-1187


$120 | Sold for: $280
אלבום עם כ-60 פריטים: תעודות, מסמכים, כרוזים, מכתבים (כולל מכתבי רבנים) ועוד
Album with 60 items: certificates, documents, proclamations, letters (including Rabbinic letters) and more

243-1188


$30 | Sold for: $160
גליון סטנסיל גלות קפריסין, 27.10.1948
Stencil issue, Cyprus exile, 27.10.1948

243-1189


$120 | Sold for: $550
אלבום עם 110 תעודות, מסמכים גלויות, שטרות, צילומים ועוד
Album with 110 documents, certificates, postcards, banknotes, photographs and more

243-1190


$45 | Sold for: $45
תעודת השתתפות ביריד הבינלאומי, פריז 1937 המשתתף הוא זיגפריד גרוס, תושב גדרה, א"י פלשתינה, יהודי בעל אזרחות גרמנית
Participation pass for the International fare, Paris 1937, participant Siegfried Gross, resident of Gedera, Eretz Israel, Palestine, a Jew with German citizenship

243-1191


$120 | Sold for: $190
אלבום קטן עם כ-46 גלויות, חוברות, תוכניות תיאטרון ופריטי נייר, ארץ ישראל, שנות ה20-40
Small album of 46 postcards, brochures, theatre programs and other paper items, Eretz Israel, 1920;s-40's

243-1192


$50 | Sold for: $50
פספורט של פאולט רביבו, יהודיה שעלתה לארץ ממרוקו, 1947
Passport of Paulette Ravivo, a Jewish woman who immigrated to Israel from Morocco, 1947

243-1194


$40
כרוז לגיוס: "צו הגיוס עומד בתקפו, יזדרז כל אחד למלא חובתו!"
Drafting poster "Tzav HaGius Omed B'tokpo, Yizdarez Kol Echad Lemale Chovato!"

243-1195


$40 | Sold for: $45
כרוז של לוחמי חירות ישראל, "הודעה... בעניין מעפילים
Lehi proclamation, "Notification…concerning the illegal immigrants (Ha'Maapilim)

243-1197


$40
כרזה "שים לב, הכרטיס שלך עשוי לזכות ב-45000 ל"י
מפעל הפיס
Poster, "Sim Lev, HaKartis Shelcha Asui L'zkot B' 45000 IL" (Attention, Your ticket might win 45000 IL)Mifal Hapais

243-1198


$60
חמש כרזות בחירות, עבור "את": "רשום לפניך להצביע את", "אני אתה ואת בוחרים את", "הבוחר זכור- את לבחור", הכרטיס שמור לבקורת, את שמור לקלפי", מא' עד ת' בוחרים את"
Five election posters for "At": "Reshom Leifanecha Lehatzbia At", "Ani Ata V'At Bocharim At", "HaBocher Z'khor-At L'vchor", "Hakartis Shmor L'bikoret, At Shmor Lakalpi", "M'Alef Ad Taf Bocharim At"

243-1199


$40 | Sold for: $40
כרזה, תערוכת חיים ויצמן בית ציוני אמריקה, במלאת חמש שנים להבחרו לנשיא המדינה, 17.2.54
עיריית תל-אביב יפו
Poster, Chaim Weitzman exhibition, ZOA House, upon reaching the 5th year of his election as State President, 17.2.54Tel-Aviv Municipality

243-1200


$60
כרזה, "מענדעלע מויכער ספארים, 1836-1917" מוצמדת לבד,
Poster (attached to canvas) "Mendele Moykher Sfarim 1836-1917"

243-1201


$40
כרזת קולנוע: "שלושה ועוד אחת" עם אסי דיין, יונה אליאן ואורי לוי (פגמים)
Cinema poster: "Shlosha V'od Achat", with Assi Dayan, Yona Eliyan and Uri Levi (damages)

243-1202


$70 | Sold for: $70
כרזה, פתיחה חגיגית של המגבית ביום ד', כו חשון 3.11.1926
קרן היסוד בארץ ישראל סניף תל-אביב-יפו
Poster, the formal opening of the United Jewish Appeal Wednesday 28 Cheshvan, 3.11.1926Keren Hayessod

243-1203


$50 | Sold for: $50
כרזה: "ר' יצחק אלחנן ספקטור אב"ד דק"ק קאוונא, נפטר כג אדר תרנ"ו 1896"
Poster "Rav Yitzchak Elchanan Spektor Av Beit Din D'kehila K'dosha Kaunas, Died 23 Adar 5656 1896"

243-1204


$80 | Sold for: $80
כרזה של חב' מפיצי השכלה "אידען אין דער מוזיק", Juden i.d. Musik
Poster of the Society for the Promotion of Culture among the Jews of Russia "Yidden in de Musik"

243-1205


$50
עיתון רשמי, כרזה בעיצובו של ארתור שיק
Iton Rishmi, poster design by Arthur Szyk

243-1206


$100
ארבע כרזות בנושא זהירות בדרכים
המועצה הלאומית למניעת תאונות
Four posters on the subject of Road SafetyNational council for preventing accidents

243-1207


$50
כרזה, טו בשבט- חג האילנות מוצמדת לבד
קרן קיימת לישראל
Poster (attached to canvas), 15 BiShvat - Chag HaIlanotJewish National Fund

243-1208


$160
שתי כרזות אצ"ל, יום זכרון לחללי האצ"ל, כג אייר תש"י 10.5.50, 100X69.5, כג אייר תשכ"ב, 1962, 100X70
Two Irgun posters, Memorial Day for the fallen Irgun soldiers, 23 Iyar 5710 10.5.50, 100X69.5, 23 Iyar 5722 1962, 100X70

243-1209


$50 | Sold for: $75
כרזת פרסום להופעה של העלמה אסתר שכטר,מלכת פורים הנבחרת "פורים בתל אביב", 1931 "Dem Fraeulein Esther Schaechter der gewaehlten Purim Koenigin
Poster advertising the performance of Miss Esther Shaechter, the elected Purim Queen, "Purim in Tel Aviv", "Dem Fraeulein Asther Schaechter der gewaehlten Purim Koenigin", 1931

243-1210


$180
כרזה, מועצת הפועלות, עיצוב מ. וורוביציק
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י
Poster, Mo'etzet Hapo'a lot, design: VorobeichicHahistadrut Haklalit

243-1211


$60
כרזה של ה"אהל": נפוליאון בניו אורליאנס, עיצוב : בס
"HaOhel" poster, Napoleon in New Orleans, design: Joseph Bass

243-1213


$40 | Sold for: $45
הגדת קיבוץ דגניה ב', תש"י 1950
Passover Hagadah, Kibbutz D'ganya Bet, 5710 1950

243-1214


$40 | Sold for: $45
הגדה של פסח, השומר הצעיר הקבה"א תש"ז 1947
Passover Hagadah, HaShomer Hatza'ir, HaKibbutz Ha'artzi 5707 1947

243-1215


$40 | Sold for: $65
הגדת קיבוץ יגור, תש"ה 1945
Passover Hagadah, Kibbutz Yagur, 5705 1945

243-1217


$25
לוח לילדי ישראל 5710 התש"י 1949-50 הוצ' ליאון המדפיס, ת"א
Luach L'Yaldei Israel, 5710 1949-50, calendar publ. Lion Hamadpis Tel Aviv

243-1218


$40
מזרחי, חוברת של הסתדרות ציונית דתית (דפים קרועים מקושקש)
Mizrachi, booklet of the Religious Zionist Union (torn pages, scribbled on)

243-1219


$25
סקירת חדשות, כרך ינואר-דצמבר 1961 הוצ' מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, ענף הסברה
Skirat Chadashot, volume Jan.-Dec. 1961, publ. General Staff, Chief Education Officer, department for information

243-1220


$60
החייל העברי, עתון אגוד החיילים המשוחררים בישראל, 15 חוברות, מס' 52, 54-58, 61-75
HaChayal HaIvri, newsletter of the Israeli veterans organization, 15 magazines, no' 52, 54-58, 61-75

243-1221


$25
פתקאות דאר האוויר Air mail labels פנקס קטן, "להשיג בכל משרדי הדואר"
Airmail labels, small notebook, "available at every post office"

243-1222


$60 | Sold for: $220
כמות של חוברות ופרסומים בעניין בישול ותזונה, ישראל, שנות ה40-60
Amount of booklets and publications on the subject cooking and nutrition, Israel 1940's-60's

243-1223


$40
האזרח, קבץ לספרות ומדע ולענייני העם והארץ, כרך א' תרע"ט 1919
ש. בן ציון (עורך)
HaEzrach, anthology of literature and science and on matters of the people and the land, volume one, 5679 1919S. Ben Zion (editor)

243-1225


$40 | Sold for: $40
שבעה פרסומים, ששה של תנועות הנוער העובד והלומד, ישראל, שנות ה50-60, וחוברת אחת של תנועת הבונים
Seven publications, six by the HaNoar HaOved V'HaLomed youth groups, Israel, 1950's-60's, and one booklet by the Habonim movement

243-1226


$90
עשרים ושנים פרסומים של צה"ל סוף שנות ה40, ושנות ה50: מערכות-ים כט-כז, במערכה, 6,7,8, מערכות וכו'
Twenty two IDF publications, late 1940's-50's: Maarchot Yam 27-29, Bamaaracha, 6,7,8, Maarchot etc

243-1227


$40 | Sold for: $65
הגדה בלתי מפלגתית, מעט הומור ומרור כשר לפסח, הוצ' בדיחותא, ת"א, תש"ז 1947
דודסון אפרים (עורך)
Hagadah Bilti Miflagtit, Me'at Humor V'Maror Kasher L'Pessach, publ. B'dichot, Tel Aviv, 5707 1947Dodson Ephraim (editor)

243-1228


$90
אלבום עם 38 עלונים של ריקודי עם כולל תוים, ותרשימים של צעדי הריקודים, הוצא ע"י המרכז לתרבות וחינוך של ההסתדרות הכללית
Album containing 38 brochures of folk dancing, including sheet music and diagrams of the dance steps, publ. by the center for culture and education of the Histadrut HaKlalit

243-1230


$25 | Sold for: $35
אטלס, הוצ' הספר, לונדון-ליפסיה 1925
ז. זבוטינסקי, ש. פרלמן
Atlas, publ. Hasefer, London-Leipzig, 1925Z. Zabotinsky, S. Perelman

243-1231


$40 | Sold for: $220
ספר טייס ואימונים של טייס ישראלי שהתאמן על "Mister", בצרפת, שנת 1957
Book Pilot and the training of an Israeli pilot who trained on a "Mister" in France 1957

243-1232


$25
דע את הנגב, הוצ' ק. ספר, ירושלים, תשט"ו 1955
מיכאל דשא, יעקב גורן (עורכים)
Da Et HaNegev, publ. K. Sefer, Jerusalem, 5715 1955Michael Deshe, Yaacov Goren (editors)

243-1233


$50
מורה דרך בארץ ישראל, למשוטט, למורה ולתיר, ירושלים, התרצ"ח 1938, כולל מפות
פנחס כהן-דוד בנבנישתי
Guide to Eretz Israel, for the wanderer, the guide and the tourist, Jerusalem 5698 1938, including mapsPinchas Cohen-David Benbenisti

243-1234


$40 | Sold for: $65
ישראל, אלבום היסטורי, צילומים יעקב בן דב
Israel, historical album, photographs Yaakov Ben Dov

243-1235


$25
The German attack on the Hebrew Schools in Palestine, London, 1918
Israel Cohen
The German attack on the Hebrew Schools in Palestine, London, 1918Israel Cohen

243-1236


$40 | Sold for: $40
Palestine Bilder fra en reise av Focko Luepsen, ספר עם צילומים, נורבגיה
Palestine Bilder fra en reise av Focko, Lupsen, book with photographs, Norway

243-1238


$40
עודד הנודד, סיפור ע"פ הסרט (שהיה הסרט העברי המדבר הראשון) 1948
צבי ליברמן
Oded Hanoded, book after the film (the first Hebrew speaking film), 1948Zvi Liberman

243-1239


$120
כתבים ומבחר תרגומיו, מהדורה חצי קלף, איורים יוסף בודקו (מהדורה של 1100 טפסים), נקבי עש!
ח.נ. ביאליק
Writings and a selection of his translations, half parchment edition, illustrations Joseph Budko (edition of 1100 copies), moth damages!C.N. Bialik

243-1240


$50
שירי עם עבריים, קובץ, התשי"ח 1958 ליקט אליהו הכהן, סטנסיל, כריכה עם נזקי עש
Hebrew folk songs, collection, 5718 1958, compiled by Eliyahu Hacohen, stencil, cover with moth damages

243-1241


$140
גן המשלים והחידות, אוסף שירי טדרוס, בן יהודה אבו אל עפיה, ע"פ כתב היד, שאול בן עבד-אל יוסף, שלושה כרכים, חלק ראשון ושני א+ב, ירושלים, תרצ"ב-תרצ"ב 1932-1937, יחד עם גבעת שאול, ביאור על שירי יהודה הלוי, חיבר ר' שאול בן עבדאללה יוסף, וינה תרפ"ג 1923
Gan HaMeshalim V'HaChidot, collection of poems by Todros ben Judah Halevi Abulafia, after the manuscript, Sha'ul Abdullah Yosef, three volumes, part 1 and 2 Jerusalem, 5692-5697 1932-1937, together with Giv'at Sha'ul,exegesis on the Judah Halevi poetry, written by Sha'ul Abdullah Yosef, Wien, 1923

243-1243


$25
למך ולמך, ספר אגדה לילדים פייטרקוב, תרנ"ט 1899 (לא כרוך)
יהודה צבי לוין
Lemech V'Lemech, a children's fairytale, Piotrkow, 5659 1899 (not bound)Yehuda Zvi Levin

243-1244


$75
חמישה כרכים של סדרת ספרי ילדים בהוצ' יסוד: הקדילק יורד דרומה, אלופי המרוץ, פקודה סודית ביותר, הדבה הגדולה, שד 2 יוצא לגבול, 1958-60 פגמים
מ. גרעין עורך
Five volumes of a children's book series, publ. Yesod: HaCadilac Yored Daroma, Alufei Hamerotz, Pkuda Sodit B'yoter, HaDuba Hagdola, Shed 2 Yotze L'Gvul, 1958-60, damagesM. Garin ed

243-1245


$60
תשע חוברות לילדים: הציר, שבועון, ת"א יט שבט, כו שבט, תרפ"ח 1928, עתוננו, דו שבועון, ירושלים, גליונות: ד' כסלו תרצ"ד, ה' טבת תרצ"ד, ז-ח, שבט תרצ"ד, י-יא אדר תרצ"ד, טו, אייר תרצ"ד, יח, סיון תרצ"ד, יט תמוז תרצ"ד
Nine magazines for children: Hatzir, weekly, Tel Aviv, 19 Shvat, 5688 1928, Itonenu, biweekly, Jerusalem, issues: 4 Kislev 5694, 5 Tevet 5694, 7-8 Shvat 5694, 10-11 Adar 5694, 15 Iyar 5694, 18 Sivan 5694, 19 Tamuz 5694