252-1001


$25 | Sold for: $25
לוט תוי מזון, אזור לודג' והסביבה כיבוש גרמני 1918
Lot of ration stamps, Lodz and its surrounding area, German occupation 1918

252-1002


$25
לוט תוי מזון, אזור לודג' והסביבה כיבוש גרמני 1918
Lot of ration stamps, Lodz and its surrounding area, German occupation 1918

252-1003


$25
אסימון של שדה תעופה Trio-Volo לוב, שנות ה30
Token from Trio-Volo airport, Lybia, the 1930's

252-1004


$25 | Sold for: $25
תעודת מניה של מע' החשמליות של העיר סלוניקי, יוון
Stock bond of the Saloniki

252-1005


$90
אלבום עם 130 מעטפות, ביול מיוחד ארצות אירופה לרוב, בנושאי ספורט, חלל ועוד, שנות ה80
Album of 130 covers, special stamping, mostly European countries, on the subject of sports, space and more, 1950's

252-1006


$25 | Sold for: $25
אלבום עם בולים חתומים ותמונות של ממשלת צ'כוסלובקיה אחרי חזרתה מגלות, 1948
Stamp and picture album, of the Czech government, after its return from exile, 1948

252-1007


$50 | Sold for: $50
אוסף קטן של בולי כל העולם חתומים ולא חתומים, cut-outs וכו'
Small collection of stamps from around the world, postmarked and not postmarked, and cuts etc.

252-1008


$50
ארבע מעטפות דואר אוויר, טיסה ראשונה מפולין לארץ ישראל 27.10.1936
Four airmail covers, first flight from Poland to Eretz Israel, 27.10.1936

252-1009


$80
קלסר עם בולים "כל העולם-מאה 20" סידור חובבני
Folder with stamps from around the world-20th C., organized in an amateur fashion

252-1011


$25
מטבע כסף מוזהב, לכבוד האולימפיאדה במקסיקו, 1968
Gilded silver coin, memento for the Olympic games in Mexico, 1968

252-1012


$120
חמש מטבעות כסף אינפלציוני, גרמניה 500 Mark Provinz Westfalen 1922, 1000 Mark 1923, 5.000.000 Mark 1923, 50.000.000 Mark aluminum, 50.000.000 Mark 1923
Five inflationary coins, Germany, 500 Mark Provinz Westfalen 1922, 1000 Mark 1923, 5.000.000 Mark 1923, 50.000.000 Mark aluminum, 50.000.000 Mark 1923

252-1013


$30
תשעה סטים מטבעות פרופ אוסטריה, 1981, 1982, 1983 (2), 1984, 1985, 1987, 1989 (2)
Oesterr. Hauptmuenzamt Wien
Nine sets of proof coins: Austria 1981, 1982, 1983 (2), 1984, 1985, 1987, 1989 (2)Oesterr. Hauptmuenzamt Wien

252-1014


$150
ארבע מטבעות כסף ע"ס 5 ריאל כ"א אירן, 1310-1313 1892-1895
Four silver coins IAO 5 rial each, Iran 1310-1313 (1892-1895)

252-1015


$50 | Sold for: $70
שבעה לוטים, מטבעות ארה"ב הטבעות מיוחדות (proof) וכו': דולר כסף John Adams Birth year set, 1938, דולר כסף Thomas Jefferson, כנ"ל George Washington Legacy Colletion, ושלושה נוספים
Seven lots of US coins, special mints (proof) etc.: Silver Dollar 1938, John Adams Birth year set, Thomas Jefferson Silver Dollar, George Washington Legacy Collection Silver Dollar, and three more

252-1016


$200
אלבום עם אוסף מטבעות כל העולם, תקופות שונות
Album with a coin collection from around the world, various periods

252-1017


$60
שלוש מטבעות כסף Maria Theresia Thaler אוסטריה, 1780, Fine, XF Restrike
Three silver Maria Theresa Thaler coins, Austria, Fine, XF Restrike

252-1018


$300
אלבום עם מטבעות Nederland 2.5 גילדן 1864-1980 (21), 1 גילדן (25)
Coin album of the Netherlands, 2.5 guilder 1864-1980 (21), 1 guilder (25)

252-1019


$100
אלבום עם מטבעות, גרמניה המערבית כולל: 50 פפניג (20), 1 מרק (40), 2 מרק (17), 5 מרק (36), כולל מיוחדים ומטבעות כסף
Bundesrepublik Deutschland
Album of West German coins, comprises: 50 pfg. (20), 1 Mark (40), 2 Mark (17), 5 Mark (36), including special and silver coinsBundesrepublik Deutschland

252-1020


$325 | Sold for: $325
אוגדן מטבעות, שוויץ, מצבים שונים, שנים שונות, לא רציף: 0.05 (3), 0.10 (12), 0.20 (28), 0.50 (26), 1 (36), 2 (33), 5 (32) , ס"ה 281.95 SFR ערך נומינלי
Binder of Swiss coins, various conditions and years, inconsecutive: 0.05 (3), 0.10 (12), 0.20 (28), 0.50 (26), 1 (36), 2 (33), 5 (32), total 281.95 SFR nominal value

252-1021


$100 | Sold for: $400
אוגדן עם מטבעות ארה"ב 1881-1964 לא רציף, מצבים שונים: 5 סנט (23), 10 סנט (4), 25 סנט (3), חצי דולר (54), 1 דולר (8), ס"ה 37.30 דולר ערך נומינלי
Binder with US coins, 1881-1964, inconsecutive, various conditions: 5 cent (23), 10 cent (4), 25 cent (3), 1/2 dollar (64), 1 dollar (8), total 37.30 nominal value

252-1022


$100
אוגדן עם מטבעות ארה"ב 1965-2014 לא רציף, מצבים שונים: 5 סנט (20), 10 סנט (17), 25 סנט (72), חצי דולר (95), 1 דולר (19), סה"כ 87.20 דולר ערך נומינלי
Binder with US coins, 1965-2014, inconsecutive, various conditions, 5 cent (20), 10 cent (17), 25 cent (75), 1/2 dollar (95), 1 dollar (19), total 87.20 dollars nominal value

252-1024


$25
מדלית ברונזה של Federation Cosmonauts רוסיה הסובייטית 1992
Bronze medal of the Federation Cosmonauts, Soviet Russia, 1992

252-1025


$40
מדלית ארד לכבוד היריד הבינלאומי צרפת 1889 (שחוקה)
Bronze medal for the international Fair France 1889 (worn)

252-1026


$30
מדלית ברונזה, לכבוד: Wilhelm I, Koenig der Nederlanden, 1830-31
Bronze medal, in honor of Wilhelm, King of the Netherlands

252-1027


$50
שש סיכות, פולין, שנות ה40 אחרי מלחמת העולם השניה, עד 1960
Six pins, Poland, 1940's post WWII, until 1960

252-1029


$25
אות צבא בריטניה: The Defence Medal- 1939-1945
Military decoration, Britain: The Defence Medal- 1939-1945

252-1030


$50
שלושה אותות צבא הוד מלכותה, bar וסיכת כומתה War Medal, Italy Star, 1939-1945 Star
Three decorations of Her Majesty's army, bar and beret pin, War Medal, Italy Star, 1939-1945 Star

252-1031


$50
אות צבא General de Div. Ignacio Comuniort, Cuerpo de Defensores dela Republica, Servisios Distinguiros desde 1836
Military decoration, General de Div. Ignacio Comuniort, Cuerpo de Defensores dela Republica, Servisios Distinguiros desde 1836

252-1032


$60 | Sold for: $60
שני אותות צבא הוד מלכותה, bar וסיכת כומתה War Medal, Italy Star,
Two decorations of Her Majesty's army, bar and beret pin, War Medal, Italy Star

252-1034


$25 | Sold for: $25
מדלית ארד: הכנסת הגדולה השישית של הסתדרות אגודת ישראל העולמית, טבת תש"מ 1980, עיצוב: ג. שמיר
Bronze medal, Haknesset Hagdola Hashishit Shel Histadrut Agudat Israel Haolamit, Tevet 5740, 1980, design by G. Shamir

252-1035


$30 | Sold for: $50
שתי מדליות ארד: א. בית המדרש הגדול אהבת ישראל, קרית ויזניץ ב"ב תשמ"ג
Two bronze medals: a. Beit Hamidrash Hagadol Ahavat Israel, Kiryat Vizhnitz Bnei Brak 5743

252-1036


$30 | Sold for: $40
שתי מדליות ארד: א. בית המדרש הגדול אהבת ישראל, קרית ויזניץ ב"ב תשמ"ג
Two bronze medals: a. Beit Hamidrash Hagadol Ahavat Israel, Kiryat Vizhnitz Bnei Brak 5743

252-1037


$30 | Sold for: $50
שתי מדליות ארד: א. בית המדרש הגדול אהבת ישראל, קרית ויזניץ ב"ב תשמ"ג
Two bronze medals: a. Beit Hamidrash Hagadol Ahavat Israel, Kiryat Vizhnitz Bnei Brak 5743

252-1038


$30 | Sold for: $80
שתי מדליות ארד: א. בית המדרש הגדול אהבת ישראל, קרית ויזניץ ב"ב תשמ"ג
Two bronze medals: a. Beit Hamidrash Hagadol Ahavat Israel, Kiryat Vizhnitz Bnei Brak 5743

252-1040


$25 | Sold for: $30
מטבע אלומיניום ע"ס 10 מרק, גטו לודז', 1943 Ghetto Litzmannstadt, fine
10 Marks aluminum coin, Ghetto Litzmannstadt, fine

252-1041


$25 | Sold for: $25
מטבע אלומיניום ע"ס 5 מרק, גטו לודז', 1943 Ghetto Litzmannstadt, good
5 Marks aluminum coin, Ghetto Litzmannstadt, good

252-1042


$40 | Sold for: $55
סיכת זכרון: "פארן כבוד פון יידישן פאלק, ווארשע 19.4.1943-1948, לזכר השואה "לתפארת העם היהודי"
Commemoration pin "forn Kavod fon Yidishen folk", Warsaw 19.4.1943-1948

252-1044


$25 | Sold for: $40
10 כרטיסי נסיעה באוטובוס א"י, שנות ה40: המעביר, אחוד-רגב, המקשר, דן, אשד וכן שני כרטיסים ללחם של אג' צרכנות שיתופית של חברי המעביר בע"מ
10 bus tickets, Eretz Israel, 1940's: Hamaavir, Ikhud-Regev, Hamekasher, Dan, Eshed

252-1045


$35
שני שטרות-המחאות, ארץ ישראל העותמאנית, 1911, 1913
Two bills of exchange, Ottoman Palestine, 1911-1913

252-1046


$25 | Sold for: $50
4 פנקסי חסכון - פקדונות סטנדרט, בנק לארץ ישראל ת"א , הלואה וחסכון ירושלים 1939-1945, בנק אשראי ת"א, בנק יהודי בע"מ
4 standard savings-trusts booklets, Bank L'Eretz Israel Tel Aviv, loan and savings Jerusalem 1939-1945, Bank Ashrai Tel Aviv, Bank Yehudi ltd.

252-1047


$40
שטר חתום בעניין ערבות על חוב של נחת ז'בוטינסקי, מושב עובדים של בית"ר, עם חתימות רבות של חברי התנועה הרוויזיוניסטית, 1.4.1953
Signed bill regarding a debt guarantee of Nachlat Jabotinsky, Moshav Ovdim of Betar, with many signatures by members of the revisionist movement, 1.4.1953

252-1048


$30 | Sold for: $30
לוט תוי חלוקה תקופת קום המדינה סוף שנות ה40 תחילת שנות ה50,: כרטיס נפט, ועדי שכונת מאה שערים י-ם, כרטיס לחלוקת מים, ירושלים, פנקס תלושים מדינת ישראל, פנקס מזון משרד המסחר ותעשיה,
Collection of distribution tickets, end of the 1940's beginning of the 1950's

252-1049


$40
לוט 8 שטרות סילוק חוב לחברת פיק"א, נרשמו בשנות ה30, וסולקו בשנות ה50-70
Lot of 8 clearing of debt bills to the PICA company, registered in the 1930's and cleared in the 1950's-70's

252-1051


$25 | Sold for: $160
תעודת מניה של חב' אנגלו-פלשתינה בע"מ ע"ס לירה אחת the Anglo-Palestine Company Ltd., each share "One Pound", 29.5.1911
Bearer bond, the Anglo-Palestine Company Ltd., each share "One Pound", 29.5.1911

252-1052


$30
שתי תעודות מניה, בנק קופת עם בערבון מוגבל, 1953, 1954
Two bearer bonds, Kupat Am Bank Limited., 1953, 1954

252-1053


$25 | Sold for: $50
תעודת מניה של ישיבת תורת חיים הכללית, ע"ס 20 פרנקים זהב, תחילת המאה ה20 (תקופה עותמאנית) (מצב פגום מאד)
Stock bond of the General Torat Chayim Yeshiva, early 20th century (Ottman period, severly damaged)

252-1054


$30 | Sold for: $30
12 תעודות מלווה עממי: 1950 (3), 1952 (1), 1954 (8)
מדינת ישראל
12 loan certificates: 1950 (3), 1952 (1), 1954 (8)The State of Israel

252-1055


$30 | Sold for: $65
תעודת מניה שנפדתה של אוצר התישבות היהודים, Jewish Colonial Trust, 24.7.1901
Bearer bond of the Jewish Colonial Trust, redeemed, 24.7.1931

252-1056


$40 | Sold for: $100
תעודת מניה: "קליה" שפת ים ומבראה בערבון מוגבל, שנות ה30
Share certificate: "Kallia" Seaside and Health resort Limited, the 1930's

252-1058


$25 | Sold for: $30
קופסת קרטון עם בולים ישראלים לא חתומים, שנות ה60-70
Cardboard box containing Israeli stamps, not postmarked, 1960's-70's

252-1059


$60 | Sold for: $60
שלוש מעטפות פילאטליות עם בלוקי בולי "נהריה-חיפה", דואר לשעת חירום, חתומים, הגליל המערבי המנותק, נהריה 17.Mai.1948 ערכים: 10 מיל (4), 20 מיל (4) ו-50 מיל (4)
Three philately envelopes, with stamp blocks, "Nahariya-Haifa", emergency mail, stamped, isolated western Galilee

252-1060


$25 | Sold for: $30
מעטפת דואר רשום, עם ביול בולי עליה, OPDA, 24.4.38
Registered mail envelope, with Aliya stamps, OPDA, 24.4.38

252-1061


$60 | Sold for: $140
חותמת דואר Beer-Sheba 17 Oct. 1948
Post-office stamp, Beer Sheba, 17 Oct.1948

252-1062


$35 | Sold for: $35
לוט בולי דואר והכנסות פלשתינה-א"י, כולל H.J.Z., O.P.D.A., Pictorial, Revenue
Lot of postal and revenue stamp, Palestine-Eretz Israel, including H.J.Z., O.P.D.A., Pictorial, Revenue

252-1063


$75 | Sold for: $75
כ-2 ורבע ק"ג בולי ישראל חתומים ושטופים
2.1/4 kg of Israeli stamps, postmarked and washed

252-1064


$50 | Sold for: $50
אלבום עם צמדות גלופה plate blocks ישראל, משנות ה50 עד 70, לא שלם, לא רציף
Album of plate blocks, Israel, 1950's to 1970's, incomplete, inconsecutive

252-1065


$75 | Sold for: $75
כ-2 ורבע ק"ג בולי ישראל חתומים ושטופים
2.1/4 kg of Israeli stamps, postmarked and washed

252-1066


$50
שני קלסרים עם אוסף בולי ישראל 1960-1975 לא שלם
Two folders containing an Israeli stamp collection (incomplete)

252-1067


$100 | Sold for: $100
קרטון נעלים, בולי ישראל מינט ומשומשים, עם ובלי שובלים used, mint never hinged
Shoebox of Israeli stamps, with and without tabs, used, mint, never hinged

252-1068


$50
אלבום עם מעטפות יום הופעת הבול ישראל
Album of First Day Covers, Israel

252-1069


$100 | Sold for: $100
קופסה עם כ-1800 בולי ישראל עד 1985, חלודה, כתמים
Box with 1800 Israeli stamps, until 1985, foxing, stains

252-1070


$50 | Sold for: $55
שני אלבומי בולים "אלבום בולי ישראל 1949-1973, חלקי בלבד
Two stamp albums, Israeli stamp album 1949-1973, only partial

252-1071


$120 | Sold for: $120
כ-3 ק"ג בולי ישראל לא חתומים, עד 1985
3 kg of Israeli stamps, not postmarked, until 1985

252-1072


$50 | Sold for: $120
אוסף קטן של בולי ישראל כולל: אלבומים, מעטפות יום הופעת הבול, וגם מעטפות של השירות הבולאי שלא נפתחו, שנות ה50-90
Small collection of Israeli stamps, including albums, First Day Covers and also unopened covers of the philatelic service, 1950's-90's

252-1073


$750 | Sold for: $750
לוט בולי ישראל לא חתומים ס"ה כ-5000 ₪ ערך נומינלי
Lot of Israeli stamps, not postmarked, total of 5000 NIS nominal value

252-1075


$25 | Sold for: $25
לוט של שטרות "שקל" 1978/83 מצבים good-XF: שקל אחד (4), 10 שקלים (1), 50 שקל (5), 500 שקל (2), 1000 שקל (5)
בנק ישראל
Lot of "Shekel" banknotes 1978/83, good-XF conditions: 1 shekel (4), 10 shekel (1), 50 shekel (5), 500 shekel (2),, 1000 shekel (5)Bank of Israel

252-1076


$40 | Sold for: $50
סדרת שטרות, 1958-1960 מצבים XF-AUC, ע"ס חצי, 1,5,10 לירה, 50 ל"י מצב VF
בנק ישראל
Series of banknotes, 1958-1960, XF-AUC conditions, IAO 1/2, 1,5, 10 pounds, 50 IL, VFBank of Israel

252-1077


$25
לוט של שטרות לירה, 1973, מצבים VG-XF 5 לירה (2), 10 לירה (8)
בנק ישראל
Lot of Israeli pound banknotes, 1973, VG-XF conditions: 5 pounds (2), 10 pounds (8)Bank of Israel

252-1078


$40 | Sold for: $45
לוט שטרות 1958 1 ל"י (30), 5 ל"י (10) (V.F-Mint)
בנק ישראל
Lot of banknotes, 1958: 1 IL (30), 5 IL (10) (VF- Mint)Bank of Israel

252-1079


$25 | Sold for: $45
שני שטרות, הצעת מטבע חוקית: אשכול-נאמן, ע"ס 50 פרוטה, מצב Fine, ו- 100 פרוטה, מצב VF,
מדינת ישראל
Two banknotes, proposal for legal currency,Eshkol-Ne’eman, IAO 50 Pruta, Fine, and 100 Pruta, VFThe State of Israel

252-1080


$40 | Sold for: $45
סדרת "אישים בישראל" שבעה שטרי כסף של בנק ישראל, מהדורה של 2000 בלבד, מצב UNC, כולל : 5 שקל 1980, חיים ויצמן, 10 שקל בנימין זאב הרצל, 1980, 50 שקל 1980 דוד בן גוריון, 100 שקל 1980 זאב ז'בוטינסקי, 500 שקל 1982 אדמונד דה רו
Series of "Personalities of Israel", seven banknotes of the Bank of Israel, edition of only 2000, UNC condition, comprises: 5 shekel 1980, Haim Weitzman, 10 shekel Theodor Herzl, 1980, 50 shekel 1980 David Ben Gurion,

252-1081


$25 | Sold for: $50
שטר ע"ס לירה א"י אחת, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote, one Palestine Pound, FineAnglo Palestine Bank

252-1082


$40
סדרת שטרות, 1968 כולל: 5,10,50,100 לירות מצבים XF-UNC
בנק ישראל
Series of banknotes, 1968, including: 100, 50, 10, 5 pounds, XF-UNC conditionsBank of Israel

252-1083


$25 | Sold for: $90
שטר 1929 ע"ס פונט פלשתינאי (א"י) מצב fair (קרוע ל-4)
Palestine Currency Board
Banknote, 1929, IAO 1 Palestine pound, fair condition (torn into 4 pieces)Palestine Currency Board

252-1084


$40 | Sold for: $40
ארבעה שטרות 1955: 500 פרוטה, 1,5,10 ל"י, מצבים VG-Fine
בנק ישראל
Four banknotes, 1955: 500 pruta, 1, 5, 10 IL, VG-Fine cond.Bank of Israel

252-1085


$25
לוט של שטרות לירה 1968, מצבים VG-XF 5 לירה (2), 10 ל"י (2), 50 ל"י (1), 10 ל"י (2)
בנק ישראל
Lot of Israeli pound banknotes, 1968, VG-XF conditions: 5 pounds (2), 10 IL (2), 50 IL (1), 100 IL (2)Bank of Israel

252-1086


$40 | Sold for: $40
סדרת שטרות, 1958-1960 מצבים XF-AUC, ע"ס חצי, 1,5,10 לירה, 50 ל"י מצב VF
בנק ישראל
Series of banknotes, 1958-1960, XF-AUC conditions, IAO 1/2, 1,5, 10 pounds, 50 IL, VFBank of Israel

252-1087


$30 | Sold for: $65
שלושה שטרות לא גזורים 1983 ע"ס 1000 שקל עם כיתוב: "ררב"
בנק ישראל
Three uncut banknotes 1983, IAO 1000 shekels, with the writing "RRB"Bank of Israel

252-1088


$40 | Sold for: $65
לוט שטרות, תקופת קום המדינה: 250 פרוטה (הצעת מטבע), 5 ל"י בנק אנגלו-פלשתינה (מחורר), בנק ישראל 1955 500 פר (1), 5 ל"י (1), 10 ל"י (6)
Lot of banknotes, establishment of the state period: 250 pruta (proposal for legal currency), 5 pounds Anglo-Palestine Bank (perforated), Bank of Israel 1955 500 pruta (1), 5 IL (1), 10 IL (6)

252-1089


$30
שלושה שטרות 1955: 500 פרוטה, 1,10 ל"י
בנק ישראל
Three banknotes, 1955: 500 pruta, 1, 10 ILBank of Israel

252-1090


$60 | Sold for: $130
סדרת שטרות, 1955, מצבים VG-Fine ע"ס 500 פרוטה, 1 ל"י, 5 ל"י, 10 ל"י(4), 50 ל"י
בנק ישראל
Series of banknotes, 1955, VG-Fine condition, IAO 500 pruta, 1 IL, 5 IL, 10 IL (4), 50 ILBank of Israel

252-1091


$30 | Sold for: $30
לוט של שטרות לירה, 1958, מצבים Fine-XF חצי לירה (2), לירה (35), 5 ל"י (2) 10 ל"י (4)
בנק ישראל
Lot of Israeli pound banknotes, 1958, Fine-XF conditions: 1/2 pound (2), 1 pound (35), 5 IL (2), 10 IL (4)Bank of Israel

252-1092


$60 | Sold for: $60
לוט 7 שטרות 20 שקל חדש, מצב UNC
בנק ישראל 2008
Lot of seven 20 NIS banknotes, UNC conditionBank of Israel

252-1093


$35 | Sold for: $40
שלושה שטרות-המחאות: חיפה 1910 (אנגלית), יפו 1911 (ערבית), ת"א 1932
בנק אנגלו-פלשתינה
Three bills of exchange: Haifa 1910 (in English), Jaffa 1911 (in Arabic), Tel Aviv 1932Anglo Palestine Bank

252-1094


$120 | Sold for: $160
שלושה סטים, שטרות שקל לא גזורים (3 שטרות בגליון): 1000 שקל 1983 (2), 5000 שקל 1984, 10000 שקל 1984
בנק ישראל
Three sets of shekel banknotes, uncut (3 bills to a sheet), 1000 shekel 1983 (2), 5000 shekel 1984, 10.000 shekel 1984Bank of Israel

252-1095


$40
סדרת שטרות, 1968, מצבים VF-AUC ע"ס: 5 ,10,50,100 ל"י
בנק ישראל
Series of banknotes, 1968, VF-AUC, IAO 5, 10, 50, 100 ILBank of Israel

252-1096


$850
סדרת שטרות מנדט, השטרות הראשונים שהונפקו בא"י, ע"י מועצת המטבע של פלשתינה א"י, שש רפליקות כסף סטרלינג עם צבע וציפוי זהב טהור סלקטיבי, מהדורה מוגבלת ל-360 סדרות בלבד
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Series of B. Mandate banknotes, the first banknotes to be issued in Eretz Israel, by the Palestine Currency Board, six Sterling silver replicas selectively colored and plated with pure gold, limited edition of only 360 serialsIsrel government coins and medals corporation

252-1097


$40 | Sold for: $90
שני שטרות ע"ס 5 לירות ישראליות ו-10 לירות ישראליות, מצבים Fine-XF
בנק לאומי לישראל
Two banknotes: 5 IL and 10 IL, Fine-XFBank Leumi L'Israel

252-1101


$25
מטבע כסף בר מצווה,
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver Bar Mitzvah coinIsrel government coins and medals corporation

252-1102


$90 | Sold for: $90
חמישה סטים של מטבעות חנוכה, ישראל כ"א עם חנוכיה של קהילה יהודית: 2005-יהדות הולנד, 2006 יהדות יוון, 2007 יהדות מצרים, 2008 יהדות פראג, 2008 יהדות אלג'יריה
Five sets of Chanukah coins, Israel, each with a Chanukah lamp of a Jewish community: 2005 Dutch Jewry, 2006 Greek Jewry, 2007 Egyptian Jewry, 2008 Prague Jewry, 2008 Algerian Jewry

252-1103


$25 | Sold for: $25
מטבע ע"ס 50 מיל, כסף, פלשתינה Palestine, א"י 1939, מצב XF
50 mil silver coin, Palestine-Eretz Israel 1939, XF condition

252-1104


$100
לוט 32 מטבעות פלשתינה א"י מצבים שונים: 100 מיל (1927), 50 מיל (1935), 20 מיל (1942), 10 מיל (4), 5 מיל (1), 2 מיל (5), 1 מיל (5)
Lot of 32 Palestine (Eretz Israel) coins, various conditions: 100 mil (1927), 50 mil (1935), 20 mil (1942), 10 mil (4), 5 mil (1), 2 mil (5), 1 mil (5)

252-1105


$30
שני מטבעות ע"ס 25 מיל תש"ט 1949, מצב VG-XF
Two 25 mil coins, 5709 1949, VG-XF condition

252-1106


$100 | Sold for: $120
לוט 33 מטבעות, פלשתינה א"י מצבים שונים: 100 מיל (1935), 50 מיל (1927, 1935, 1939), 20 מיל (1927, 1942), 10 מיל (10), 5 מיל (5), 2 מיל (4), 1 מיל (7)
Lot of 33 Palestine (Eretz Israel) coins, various conditions: 100 mil (1935), 50 mil (1927, 1935, 1939), 20 mil (1927, 1942), 10 mil (10), 5 mil (5), 2 mil (4), 1 mil (7)

252-1107


$30
שני מטבעות ע"ס 25 מיל תש"ט 1949, מצב VG-XF
Two 25 mil coins, 5709 1949, VG-XF condition

252-1108


$100 | Sold for: $100
אלבום מטבעות ישראל, כל הוריאציות של הלירה הרגילה 1960-1980: 1 אג', 1960-1980, 5 אג', 1960-1979, 10 אג' 1960-1980, 25 אג' 1960-1980, חצי ל"י 1963-1979, ל"י אחד 1963-1979 (שלם)
Album of Israeli coins, all variations of the regular pound 1960-1980: 1 ag. 1960-1980, 5 ag. 1960-1979, 10 ag. 1960-1980, 25 ag. 1960-1980, 1/2 IL 1963-1979, 1 IL 1963-1979 (complete)

252-1109


$40 | Sold for: $40
שתי מטבעות מנדט כסף, ע"ס 100 מיל 1942, 50 מיל 1935
Two British Mandate silver coins, IAO 100 mil 1942, 50 mil 1935

252-1110


$120 | Sold for: $240
לוט 40 מטבעות מנדט: 100 מיל (1927,1935), 50 מיל (1927,1935,1939,1940,1942), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 10 מיל (12), 5 מיל (4), 2 מיל (5), 1 מיל (8)
Lot of B. Mandate coins: 100 mil (1927, 1935), 50 mil (1927, 1935, 1939, 1940, 1942), 20 mil (1927, 1935, 1942, 1944), 10 mil (12), 5 mil (4), 2 mil (5), 1 mil (8)

252-1111


$40
לוט מטבעות מדינת ישראל תש"ט-תשכ"א, כולל 25 מיל , תש"ט, ו-10 נוספים
Lot of State of Israel coins, 5709-5721, including 25 mil, 5709 and ten more

252-1112


$150
שתי מטבעות 25 מיל אלומיניום א. תש"ח המטבע היהודי הראשון אחרי 2000 שנה, ב. תש"ט
Two 25 mil coins, aluminum: a. 5708 the first Jewish coin after 2000 years, b. 5709

252-1113


$40
לוט מטבעות מדינת ישראל תש"ט-תשי"ז: 500 פרוטה תש"ט (כסף), 250 פרוטה (ניקל), ו-10 נוספים
Lot of State of Israel coins, 5709-5717: 50 pruta 5709 (silver), 250 pruta (nickel) and ten more

252-1114


$200
20 מטבעות ע"ס אגורה אחת אלומיניום, כולן עם טעויות הטבעה, תשל"ח-תש"מ
20 aluminum coins IAO 1 agora, all of them with minting errors, 5738-5740, 1978-1980

252-1115


$50 | Sold for: $50
לוט 12 מטבעות, תקופת קום המדינה: 25 מיל תש"ט , XF, מטבע של 250 פרוטה, AUC, מטבע של 500 פרוטה XF כסף, ונוספים
Lot of 12 coins, founding of the state period: 25 mil 5709, XF, 250 pruta coin, AUC, 500 pruta silver coin XF, and more

252-1116


$240
סט מטבעות-מדליות: שקל חדש זהב 900, 8.6 גרם, וכן שלוש מטבעות כסף: שרות מסור, דוד המלך, ברוך רופא חולים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Set of New Shekel coins-medals, gold 900, 8.6 gm, and three silver coins, Dedicated Service, King David, Baruch Rofe Cholim Silver centerpiece, Vienna, 19th C., base with Putti figure with a plate on top, repairedIsrel government coins and medals corporation

252-1117


$50 | Sold for: $55
סט מטבעות ישראל, תש"ט-תשל"ב כולל 250 פרוטה (כסף –H) ו-500 פרוטה, תש"ט (כסף )
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Set of Israeli coins, 1949-1972, including 250 pruta(silver -H), and 500 pruta, 1949,( silver)Isrel government coins and medals corporation

252-1118


$325 | Sold for: $400
סט מטבעות יום העצמאות תשל"ח 1978 מטבע זהב 900, 12 גרם, ע"ס 1000 ל"י, כסף 500 קישוט ורגיל, כ"א 20 גרם
Set of Independence Day coins, 5738 1978, gold 900 coin 12 gm, IAO 1000 IL, silver 500 proof and regular, 20 gm

252-1119


$50 | Sold for: $190
לוט מטבעות מנדט: 100 מיל (1927,1935,1939), 50 מיל (1935,1939), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 10 מיל (8), 5 מיל (1), 2 מיל (5), 1 מיל (7)
Lot of B. Mandate coins: 100 mil (1927, 1935, 1939), 50 mil (1935, 1939), 20 mil (1927, 1935, 1942, 1944), 10 mil (8), 5 mil (1), 2 mil (5), 1 mil (7)

252-1120


$325 | Sold for: $375
סט מטבעות יום העצמאות תשל"ח 1978 מטבע זהב 900, 12 גרם, ע"ס 1000 ל"י, כסף 500 קישוט ורגיל, כ"א 20 גרם
Set of Independence Day coins, 5738 1978, gold 900 coin 12 gm, IAO 1000 IL, silver 500 proof and regular silver 20 gm

252-1121


$50 | Sold for: $55
סט מטבעות ישראל, תש"ט-תשל"ב כולל 250 פרוטה ו-500 פרוטה, תש"ט, כסף 800
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Set of Israeli coins, 5709-5732, including 250 pruta and 500 pruta, 5709, silver 800Isrel government coins and medals corporation

252-1122


$600 | Sold for: $1200
אלבום מטבעות ארץ ישראל תקופת המנדט הבריטי, 1927-1946, חסרים 5 מיל 1942, 1944, 20 מיל 1944, מצבים שונים
Coin album, Eretz Israel, B. Mandate period 1927-1946, missing 5 mil 1942, 1944, 20 mil 1944, various conditions

252-1123


$50 | Sold for: $75
לוט 20 מטבעות, פלשתינה א"י 50 מיל (1935, 1939), 20 מיל (1927, 1942), 10 מיל (5), 5 מיל (1), 2 מיל (5), 1 מיל (5)
Lot of 20 Palestine (Eretz Israel) coins: 50 mil (1935, 1939), 20 mil (1927, 1942), 10 mil (5), 5 mil (1), 2 mil (5), 1 mil (5)

252-1124


$600
32 מטבעות ומדליות כסף שנות ה60 עד העשור הראשון של 2000
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
32 silver coins and medals, 1960's until the first decade of 2000Isrel government coins and medals corporation

252-1125


$800 | Sold for: $1300
אוסף שלם מטבעות מנדט בריטי בארץ ישראל 1927-1946, באלבום (פגום) British Mandate Coins of Palestine מצבים שונים
Complete collection of British Mandate coins, Palestine 1927-1946, in an album (damaged), coins in various conditions

252-1127


$25 | Sold for: $25
מדלית כסף "אין זו אגדה- הרצל" 20 לישראל, 18.4 גרם
Silver medal "Ein Zu Agada - Herzl", 20th anniversary of Israel, 18 gm

252-1128


$120 | Sold for: $120
סט מטבעות "מגילת עצמאות" כולל שתי רפליקות: Judea Capta של הקיסר וספסיאנוס, מרד בר כוכבא, שמעון נשיא ישראל ומדלית ארץ הצבי, כסף טהור, 28.8 גרם, מהדורה מוגבלת של 120 סטים בלבד, 2008
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Coin set "Independence Scroll", including two replicas: Judaea Capta, of emperor Vespasian, Bar Kokhba Revolt, Shimon Nassi Israel, and an Eretz Hatzvi medal, pure silver, 28.8 gm, limited edition of only 120 sets , 2008Isrel government coins and medals corporation

252-1129


$45 | Sold for: $45
מדלית כסף 925 "הצהרת בלפור" 46 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
925 silver medal "The Balfour Declaration", 46 gmIsrel government coins and medals corporation

252-1130


$160
סט ארבע מדליות ארד מוזהבות ארבע האמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, בקופסה תואמת, 2007-2008
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Set of four gilded bronze medals, The Matriarchs, Sarah, Rebecca, Rachel and Leah, in matching box, 2007-2008Isrel government coins and medals corporation

252-1131


$80 | Sold for: $190
שמונה פלקי ברונזה (מתוך 12) שבטי ישראל, בעיצובו של סלבדור דאלי
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Eight bronze plaques (out of twelve), Tribes of Israel, design by Salvador DaliIsrel government coins and medals corporation

252-1132


$900
סדרת מדליות כסף 999 "10 הדיברות" הוצא ב-2013, בקופסה מיוחדת, ס"ה 10 אונקיות (31.1 גרם כ"א) כסף טהור, מס 402 מסך 1000
Series of medals 999 silver, "Ten Commandments", released in 2013, in a special box, total of 10 ounces (each 31.1 gm) pure silver, no' 402 of 1000

252-1134


$25
מגן מזכרת, מתנה לגדנ"ע אוויר מחיל האויר, 1982
Shield shaped memento, Gadna Avir of the Air Force, 1982

252-1135


$25 | Sold for: $25
חמש סיכות דואר הבי-IPI
Five postal pins (P)

252-1136


$25 | Sold for: $25
סמל כובע ושלושה כפתורים רכבת ישראל, שנות ה50-60
Beret badge and three buttons, Israel Railways, 1950’s-60’s

252-1137


$30 | Sold for: $30
חמש סיכות, ישראל, שנות ה60-70
Five pins, Israel, the 1960's-1970's

252-1138


$25 | Sold for: $35
שלוש סיכות: המכביה השניה תרצ"ד 1935 כינוס ביה"ס "בני יהודה קשת", תרצ"ח, המכביה השלישית תשי"א 1950
Three pins: the 2nd Maccabiah games 5694 1935, the "Bnei Yehuda Keshet " school convention 5698, the 3rd Maccabiah games 5711 1950

252-1139


$35 | Sold for: $35
סמל -סיכה, "מבקר", חב' דן, שנות ה40
Badge-pin, “Mevaker”, Dan Comp., 1940’s

252-1140


$25 | Sold for: $50
סרט "מ.צ.", צה"ל שנות ה50
"M.P." (Military Police) ribbon, IDF, 1950's

252-1141


$50
לוט 16 סמלי צה"ל
Lot of 16 IDF insignias

252-1142


$25 | Sold for: $30
חמש סיכות דואר הבי-IPI
Five postal pins (P)

252-1143


$60
שמונה תגי חולצות בתי ספר ישראלים, שנות ה50-60
Eight Israeli school uniform tags, 1950's-60's

252-1144


$25 | Sold for: $30
שארית מסכו"ם כסף 100 ישראל, שנות ה50, ס"ה 37 חלקים
Remainers from a 100 silver silverware, Israel, the 1950's, total of 37 pieces

252-1145


$25
קופסה עם חיפוי עור ופלק קבר רחל (פגמים)
Leather coated box with a plaque of Rachel's Tomb (damages)

252-1146


$40
סכין מכתבים עם כיתוב חרוט: כביש חיפה, 26.11.47
Letter opener, with an engraved inscription, Haifa Road 26.11.47

252-1147


$25
פיגורת כסף, ירושלים, בקופסת פרספקס עם בסיס עץ זית
א. קליין
Silver figurine, Jerusalem, in a Perspex box on an olivewood baseA. Klein

252-1148


$40
צלחת קישוט גדולה, עבודת אמנות זכוכית, קוטר 50 ס"מ, ע"י שדמי, קיבוץ נחשון
Large ornamental plate, artisan glass work, 50 cm in diameter, by Haim Shadmi, Kibbutz Nachshon

252-1149


$25 | Sold for: $35
אסימון "ראשון לציון 1882 תשמ"ב חלוד ופגום
Rishon Letzion token, 1982, 5742, (rusty, damaged)

252-1150


$50
פיגורת כסף, ירושלים עם בית המקדש בקופסת פרספקס עם בסיס עץ זית
א. קליין
Silver figurine, Jerusalem with the Temple, in a Perspex box on an olivewood baseA. Klein

252-1151


$25 | Sold for: $25
מפת שולחן ליום העצמאות, עם סמלי צה"ל ושבטי ישראל
Table cloth for Independence Day, with the symbols of the IDF and the tribes of Israel

252-1152


$50
20 תליונים מיניאטוריים עם תבליטים שונים עשרת השבטים, סמלים יהודים וכו', כסף 925, חלקם מצופים, ארץ ישראל, תקופת המנדט
20 miniature pendants with various reliefs, the ten tribes, Jewish symbols etc., silver 925, some silver plated, Eretz Israel, B. Mandate period

252-1153


$25
אגרטל קישוט עשוי נחושת עבודת פטיש, תוצ' אופנהיים
Ornamental vase, made of hammered copper, Oppenheim design

252-1154


$80
חותם של מוסד דת ירושלמי, סוף המאה התשע עשרה, Vincentius Gelat-Mission arius Latinus, Jerusalem
Signet-stamp of a religious Jerusalem institution, late 19th C., Vincentius Gelat-Mission arius Latinus, Jerusalem

252-1155


$25 | Sold for: $30
משחק רביעיות עולם החי ברלוי, מס 100
Quartet card game, animals, Barlevi, no' 100

252-1156


$300
סרבל של Warden (סוהר), ארץ ישראל, תקופת המנדט הבריטי
Warden overall, Israel, British Mandate period

252-1157


$35 | Sold for: $35
סט תנ"כ בארבעה חלקים במתקן מתכת תואם, כריכות עם מפת ישראל על השער
Four part Bible set, in matching metal holding device, with a map of Israel on the front covers

252-1158


$35
סכו"ם מצופה כסף תוצ Radad ישראל, שנות ה50, חלקי ל-12, כולל: סכין (12), מזלג (10, כף (12), כפית (12), מזלג דגים (10), סכין דגים (12)
Silverplated partial silverware by Radad, Israel, the 1950's for 12, includes: knife (12), fork (10), spoon (12), teaspoon (12), fish fork (10), fish knife (12)

252-1159


$25
קלמר, שי לחוסכי "אגור" בנק דיסקונט
Pencil case, gift by Leumi Bank "Agur" savings

252-1160


$25
שני עלוני פרסום של מפעלי שמן חיפה ארץ ישראל, לשמן זית ופתיתי סבון "אורה", אנגלית, שנות ה30
2 Advertisement newletters of Oil factories Haifa Eretz Israel

252-1161


$25 | Sold for: $35
לוט של תעודות, מכתבי אישור מכירה וכו', חב' "אנכונא" 1943-1946
Lot of certificates, sales confirmation letters etc., Ancona company, 1943-46

252-1162


$25
חותם חשמלי של "סופר נעל" להטבעה על עור, ישראל, שנות ה60
Electronic stamp of "Super Na'al", for impression on leather, Israel 1960's

252-1163


$25 | Sold for: $25
שתי קופסאות ריקות של סיגרים תוצ ארץ ישראל: גדהא, האחים דה האז, Superiores ש. יעקובי, חיפה
Two empty cigar boxes, made in Israel, Gadha, De Haaz Bros. Superiors, S. Jacobi Haifa

252-1164


$140
סיכת כסף 925, פיליגרן עם תבליט וכיתוב "רות", בצלאל, ירושלם
Silver 925 brooch with filigree, relief inscribed: "Ruth", Bezalel, Jerusalem

252-1165


$25
דפים לרקמה אמנותית, 1945
בצלאל החדשה, ירושלים
Sheets for artistic embroidery, 1945New Bezalel

252-1166


$60
פומית לסיגריות, כסף עם פיליגרן וענבר, בצלאל ירושלם
Cigarette holder, silver with filigree and amber, Bezalel, Jerusalem

252-1167


$40
פומית לסיגריות, כסף פיליגרן חתום ירושלים
Silver filigree cigarette holder, marked Jerusalem

252-1168


$80 | Sold for: $80
שיר השירים, צייר זאב רבן בצלאל ירושלים, פריז, תר"צ 1930, גירסה אנגלית, שדרה פגומה
Song of Songs, illustrator Zeev Raban, Bezalel Jerusalem, 5690, 1930, English version, damaged spine

252-1169


$40 | Sold for: $40
פלק ברונזה "יד אבשלום" עיצוב בצלאל
Bronze plaque "Absalom's Tomb", Bezalel design

252-1170


$1500
כלי אתרוג, כסף עם צריבה ופיליגרן בצלאל ירושלם
Etrog box, etched silver with filigree, Bezalel Jerusalem

252-1171


$50 | Sold for: $65
מזרח בעיצובו של רפאל אברהם שלם בצלאל, גרסה מוזהבת , בית הכנסת בסלוניקי
Mizrach designed by Raphael Avraham Shalem, Bezalel, gilded version, Synagogue in Salonika

252-1172


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן חתומה Palestine, משקל 14 גרם
Silver filigree brooch marked Palestine, 14 gm

252-1173


$80
קופסת אתרוג מעץ זית, עם מפתח גילופים מראות מקומות קדושים: הכותל, קבר רחל, יד אבשלום, מערת המכפלה, הר ציון, הר הבית, קבר זכריה, קבר שמואל
Olive wood Ethrog case with key, carved holy sites: the Western Wall, Rachel's tomb, Yad Abshalom, Cave of the Patriarchs, Mount Zion, Temple Mount, Tomb of Zecharia, Tomb of Samuel

252-1174


$550
מכתביה, עץ זית, עבודת יד אומן ירושלמית, תחילת המאה ה20
Olive wood writing case, Jerusalem artisan craft, early 20th century

252-1175


$350
שולחנית עץ זית מתומנת, עם מדף עגול, על הלוח כיתוב "ירושלם" "Jerusalem" (מחוק, פגמים בלוח), חריטת צלב ירושלים על המדף, א"י המאה ה19, גובה 56 ס"מ
Octagonal olive wood small table with round shelf, table inscribed "Jerusalem" (faded, damaged plate) on shelf etched Jerusalem cross, height 56 cm

252-1176


$50
קופסת עץ זית מתומנת עם כיתוב Jerusalem, ותמונת הכותל המערבי על המכסה, א"י, שנות ה20
Ocragonal olive wood box, with writing "Jerusalem", and picture of the Western Wall on lid, Eretz-Israel, the 1920's

252-1177


$25
פלק ברונזה תוצ' פל-בל, ישראל שנות ה50, עם דיוקן ילד תימני
Bronze plaque by Pal-Bell, Israel, 1950's, with a portrait of a Yemeni boy

252-1178


$40
זוג מחזיקי ספרים, פליז, ישראל, שנות ה60, עם דמות נערה מדליקה נרות, לאחד כיתוב ברכה: "Mazal Tov on your Bas Mitzvah"
Pair of brass bookends, Israel, 1960's, with a figure of a young girl lighting candles, one with an inscribed blessing: "Mazal Tov on Your Bas Mitzvah"

252-1179


$30
קערית נחושת תוצ' פל-בל ישראל, עם אורנמנטים אוריינטלים, חתום, קוטר 7.8 ס"מ
Copper bowl by Pal-Bell, Israel

252-1180


$40
מע' כלים למים אחרונים תוצ' פל-בל, ישראל, שנות ה50, כולל: קערית, רשת, וכד קטן
Mayim Achronim set, by Pal-Bell, Israel, 1950's, comprises: small bowl, strainer and small water pitcher

252-1181


$35 | Sold for: $35
זוג מחזיקי ספרים, פליז עם קישוט דמוי מוזאיקה, ישראל, שנות ה50
Pair of brass bookends, with mosaic like ornament, Israel, 1950's

252-1182


$50
קופסת נחושת תוצ הארץ Hakuli made in Palestine
Copper box, Hakuli, Made in Palestine

252-1183


$35
זוג מחזיקי ספרים, פליז תוצ פל-בל, כ"א עם תבליט מפת א"י
Pair of brass bookends, by Pal-Bell, each with a embossed map of Eretz Israel

252-1184


$90
חמש מיניאטורות ברונזה תוצ' ביר Bier, ישראל: פיל, אריה, דב ושני שוורים
Five bronze miniatures by Bier, Israel: elephant, lion, bear and two bulls

252-1186


$25 | Sold for: $25
חנוכיית קרמיקה, עיצוב בית היוצר ויסהוף
Ceramic Chanukah lamp, Beit Hayotzer, Weishoff design

252-1187


$150
חנוכיה ברונזה לשמן, גב עם אייל ודקלים, חתומה שאול בז Shaul Baz רוחב 21, גובה 19.5 ס"מ
Bronze Chanukah oil lamp marked Shaul Baz, back depicting a deer and palm trees, width 21 cm, height 19.5 cm

252-1188


$120
חנוכיה לנרות, בצלאל ירושלם לפי עיצוב של זאב רבן
Chanukah lamp for candles, Bezalel Jerusalem, after the design by Ze'ev Raban

252-1190


$25
אגרטל תולה, עשוי קרמיקה תוצ' בית היוצר, ירושלים
Ceramic hanging vase, Beit Hayotzer, Jerusalem

252-1191


$75 | Sold for: $75
עבודת קרמיקה, אוקרינה צורת חזיר, חתום
ג'יין מאייר
Ceramic work, pig shaped ocarina, signedJane Meier

252-1192


$25 | Sold for: $130
פיגורת קרמיקה קטנה צורת תרנגול תוצ' גופר , חתום, 10.5X8.5 ס"מ
Small ceramic rooster figurine, by Gofer Ceramics, marked, 10.5X8.5 cm

252-1193


$80
קופת חסכון עשויה קרמיקה תוצ' בית היוצר, עיצוב ויסהוף, צורת ארנבת (נדיר)
Rabbit shaped ceramic coin box, Beit Hayotzer, Weishoff design (rare)

252-1194


$50
עבודת קרמיקה, קערית, חתום
ג'יין מאייר
Ceramic work, small bowl, signedJane Meier

252-1198


$25
שטר, גרמניה 1938, עם הקדשה מזכרת נצח לחברי פנחס היקר מחבריך אהרון גולוב, מעולי שמפליון 25.5.46, משק יגור
Bill, Germany 1938, with a dedication "eternal souvenir to my dear friend Pinkhas from your friend Aaron Gollob, of the Champallion immigrants 25.5.46, Meshek Yagur

252-1199


$40
תעודת חבר של בית הכנסת "אהל מועד", תל-אביב, חתום ע"י הרב עוזיאל, עיצוב מ. עיני, ת"א
Membership card of the "Ohel Moed" synagogue, Tel Aviv, signed by Rabbi Uziel, design Marco Eini, Tel Aviv

252-1200


$25 | Sold for: $35
כרטיס כניסה תמידי Season Ticket יריד המזרח 1934 Levant Fair
Season ticket to the Levant Fair 1934

252-1201


$50 | Sold for: $50
פנקס חבר בונה היכל הרשב"י זיעא, ארגון העדה הספרדית בצפת, א"י פגמים קלים
Builders' membership booklet of the Rashbi Zya"a hall, the Sephardic Organization in Safed, Eretz Israel, minor damages

252-1202


$25 | Sold for: $35
תעודת פספורט של אזרחות פלשתינאית (בוטל) British Passport-Palestine
British Passport-Palestine, (canceled)

252-1203


$50
אוגדן מסמכים של "לשכת ביאליק, אגודת חורין, בני ברית XIV, תל-אביב שנות ה-40
Documents file of, Lishkat Bialik Tel Aviv

252-1204


$25 | Sold for: $40
קלסר קטן עם כ-40 פריטי נייר ארץ ישראל, תקופת המנדט עד שנות ה60
Small folder containing documents, Eretz Israel, B. Mandate period until the 1960's

252-1205


$60
The Hebrew Struggle for Nation al Liberation, a selection of documents on its background and on events punctuating its course, July, 1947 stencil
Irgun Zvai Leumi L'Eretz Israel
The Hebrew Struggle for Nation al Liberation, a selection of documents on its background and on events punctuating its course, July, 1947 stencilIrgun Zvai Leumi L'Eretz Israel

252-1207


$100 | Sold for: $110
קלסר עם כ-70 פריטי נייר ארץ ישראל, מסוף המאה ה19 עד שנות ה50 של המאה ה20, כולל תעודות, מכתבים, קבלות ועוד
Folder containing documents, Eretz Israel, from the late 19th C. up until the 1950's, comprises documents, letters, receipts etc.

252-1208


$25
תעודה, תרצ"ד, וכרזה להרשמה ללימודים, תרצ"א 1931
מכון למסחר ולשפות בהנהלת חיים נפחא
Certificate, 5694, 1934, and a registration for studies poster 5691 1931Institute for Commerce

252-1209


$100 | Sold for: $100
אוגדן עם 50 תעודות ומסמכים ארץ ישראל תחילת עד אמצע המאה ה20
Binder containing 50 documents, Eretz Israel, early to mid-20th C.

252-1210


$25
שלוש תעודות מזהות , תקופת המנדט Gov. of Palestine Identity Card, Defence Regulations, Special Purpose Pass
Three ID cards, B. Mandate

252-1211


$100
ארגז עם תעודות ומסמכים ניירת וספרים, בולים וספרים בעניין בולאות וכו'
Box of documents of sorts and books, stamps and books on the subject of philately etc.

252-1212


$30 | Sold for: $30
הפספורט של סוסל אטקין, יהודי יליד רוסיה, שהתאזרח בקנדה, ונתקע בארץ ישראל, בגלל חובות שלא הצליח להחזיר.. (תקופת המנדט הבריטי)
Passport of Sussel Atkin, Russian born, became a Canadian citizen, yet got stuck in Eretz Israel because of debts he couldn't pay off.. (British mandate time)

252-1213


$100 | Sold for: $130
לוט 24 תעודות ומסמכים בעניין ארץ ישראל והעולם היהודי, תחילת עד אמצע המאה ה20 (כולל מאת אוסישקין, יהודה בורלא ועוד)
Lot of 24 documents regarding Eretz Israel and the Jewish world, early to mid-20th C., (including by Usishkin, Yehuda Burla and others)

252-1214


$35 | Sold for: $35
שש תעודות: תל אביב, מחצית הראשונה של המאה ה20: כרטיס כניסה לחגיגות היובל ה20 של ת"א 1929, יום הולדת המלך ג'ורג' ה-5, כנסת ישראל ועד הקהילה יפו ות"א, מעטפה של כנסת ישראל, רשיון אופניים 1940, רשיון שלטים 1951
Six documents: Tel Aviv first half of the 20th C., entrance ticket to the 20th anniversary celebrations of Tel Aviv, King George Vs' birthday, I Knesset Israel, Tel Aviv-Jaffa Community Committee,

252-1215


$120 | Sold for: $120
מפה עתיקה, תחריט נחושת צבוע ביד Totius Terrae Sanctae delinatio, c. 1667, Laor 215, 267X213
Cluver Philipp
Hand colored copper etching of an antique map, Totius Terrae Sanctae delinatio, c. 1667, Laor 215, 267X213Cluver Philipp

252-1216


$75 | Sold for: $75
דער מעטשליכער קערפער, גוף האדם, פארלאג סירקין, ברלין, 1923
דר שמידט
The Human Body (in Yiddish), Sirkin Vlg. Berlin, 1923Dr. Smidt

252-1217


$25 | Sold for: $25
לוט 17 גלויות, ארץ ישראל נופים שונים, מצבים שונים
Lot of 17 postcards, Eretz Israel, various landscapes, various conditions

252-1218


$40 | Sold for: $40
עשר גלויות, דמויות פלשתינאיות (בדוים, יהודים וכו'), הוצ' Oriental Commercial Bureau Port Said Egypt
Ten postcards, Palestinian figures (Bedouins, Jews etc.), publ. by Oriental Commercial Bureau Port Said Egypt

252-1219


$30 | Sold for: $30
חמש גלויות, מראות ירושלים הוצ' Photochrom -London, תחילת המאה ה20
Five postcards, showing Jerusalem, publ. by Photochrom-London, early 20th C.

252-1221


$25 | Sold for: $25
צילום, דיוקן חייל בריטי ירושלים
M. Sawides
Photograph, portrait of a British soldier, JerusalemM. Sawides