264-001


$40 | Sold for: $90
לוט מטבעות מנדט: 50 מיל 1933, 5 מיל (10), 2 מיל (12), 1 מיל (20)
Lot of mandate coins: 50 Mil 1933, 5 Mil (10), 2 Mil (12), 1 Mil (20)

264-002


$100 | Sold for: $3000
מטבע 25 מיל אלומיניום הטבעה רק צד ב' ישראל עם אשכול ענבים וצד א' עם הטבעת נגטיב של צד ב' (נדיר)
Aluminum 25 Mil coin, minted on side b Israel with bunch of grapes, side a with negative of side b (rare)

264-003


$50
שלוש צלוחיות פליז, כ"א עם שילוב מטבע ישראלי: 250 פרוטה תש"ט, 100 פרוטה תשט"ו, 50 פרוטה תשי"ד
Three brass plates, each integrated with a Israeli coin: 250 Pruta 1949, 100 Pruta 1955, 50 Pruta 1954

264-004


$30 | Sold for: $120
שבעה אסימוני הטבעה שונים ללא הטבעה
Seven minting tokens with no minting

264-005


$90 | Sold for: $95
אלבום עם 185 מטבעות ישראל תש"ט-תשי"ז 1 פרוטה עד 250 פרוטה: 250 פר' (83), 100 פר' (19), 50 פר' (25), 10 פר' (37), 1 פר' (17), 25 פר' (4)
Album with 185 Israeli coins: 1 Pruta -250 Pruta: 50 Pr (83), 100 Pr (19), 50 Pr (25), 10 Pr (37), 1 Pr (17), 25 Pr (4)

264-006


$140 | Sold for: $1600
ארבעה אסימוני צדקה ירושלמיים סוף המאה ה19 תחילת המאה ה20
Four charity tokens, Jerusalem, late 19th century early 20th century

264-007


$160
חמישה אסימוני צדקה ירושלמיים סוף המאה ה19 תחילת המאה ה20
Five charity tokens, Jerusalem,late 19th century early 20th century

264-008


$140
ארבעה אסימוני צדקה ירושלמיים סוף המאה ה19 תחילת המאה ה20
Four charity tokens, Jerusalem, late 19th century early 20th century

264-009


$120 | Sold for: $375
ארבע מדליות 25 מעריב: א. הטבעת נסיון על עופרת, ב+ג כסף 935 מספרים 2,3 של ההטבעה, (המספור מוטבע על צד המטבעות) ד. ברונזה
Four medals, 25 Maariv: a. test minting on lead b+g silver 935 numbered 2,3 (numbers on side of coins) d. bronze

264-010


$25 | Sold for: $25
שלוש מטבעות-מדליות זכרון לשואה א. מרד גטו ורשה, בית לוחמי הגטאות ב. 50 שנה למרד גטו ורשה 1943-1993 (החברה הממשלתית) ג. מטבע 2 שקלים כסף 925 proof, חמישים שנה לנצחון על גרמניה הנאצית
Three coins-medals, commemorating the Holocaust: a. Warsaw Getto uprise, Beit Lochamey Hagetaot b. 50 years for Warsaw getto uprise 1943-1993 c. 2 Shkels proof coin 50 years to victory over nazi Germany

264-011


$200
מדלית זהב 900, מפגש ראשי כנסיות האפיפיור יוחנן-23, וראש הכנסיה היוונית אורתודוקסית בירושלים 1964, 5 גרם
Gold 900 medal,Joannes XXIII Pontifex Maximus, Jeruslem 1964, 5 gm

264-012


$25 | Sold for: $25
מדליה מרובעת מצופה כסף מלחמת יום הכיפורים, תשל"ד "וירם כבוד לעמו ויכבוש שריון כגבור"
Silver plated rectangle medal, Yom Kippur war, 1974, "Veyarem Kavod Leamo Veyichbosh Shirion Kagibor"

264-013


$280 | Sold for: $280
אלבום עם 46 מדליות ברונזה כולל נדירים
החברה הממשלתית
Album with 46 bronze medals, including rare onesIsrael Coins and Medals Corp.

264-014


$25 | Sold for: $25
מדלית כסף "מפגש נומיסמטי בינלאומי ירושלים 1979", Jerusalem International Numismatic Meeting 1979, Davids Tower מגדל דוד כסף 935 , 48 גרם
Silver 935 medal "Jerusalem International Numismatic Meeting 1979, Davids Tower", 48 gm

264-015


$300 | Sold for: $300
מדלית זהב 900, יצחק בן צבי נשיא ישראל-הכנסת, כ-8 גרם
Gold 900 medal, Itshak Ben Zvi, Nesi Israel- Haknesset, appr 8 gm

264-016


$25 | Sold for: $25
מדלית כסף "מפגש נומיסמטי בינלאומי ירושלים 1979", Jerusalem International Numismatic Meeting 1979, Davids Tower מגדל דוד כסף 935 , 48 גרם
Silver 935 medal "Jerusalem International Numismatic Meeting 1979, Davids Tower", 48 gm

264-017


$300 | Sold for: $300
מדלית זהב 900, שביט 5.7.1961 אם תרצו אין זו אגדה, תשכ"ב 1962 8 גרם
החברה הממשלתית
Gold 900 medal, Shavit 5.7.1961," Im Tirtzu En Zo Agada", 8 gmIsrael Coins and Medals Corp.

264-018


$25 | Sold for: $40
שש מטבעות 5 אגורות תשכ"ד 1964
Six 5 Agorot coins, 1964

264-019


$300 | Sold for: $300
מדלית זהב 900, חיים ויצמן הנשיא הראשון, הכנסת, כ-8 גרם
החברה הממשלתית
Gold 900 medal, Chaim Weizman Hanasi Harishon, Haknesset, appr 8 gmIsrael Coins and Medals Corp.

264-020


$25
מדלית כסף, גלתה יהודה תל"א עשור לחרות ישראל, תשי"ח 1958, 30 גרם
החברה הממשלתית
Silver medal "Galta Yehuda.. Asor L'Herut Israel", Israel, 1958, 30 gmIsrael Coins and Medals Corp.

264-021


$550 | Sold for: $550
מדלית זהב 900 "גלתה יהודה Jehuda Capta תל"א, עשור לחרות ישראל, Israel Liberation תשי"ח, 15 גרם
Gold 900 medal "Galta Yehuda""Asor K'Herut Israel -Israel Liberation", 1958, 15 gm

264-022


$40
שתי מדליות להענקה רשמית צים, מחצית היובל 1975: כסף 935, 47 גרם וברונזה
Two official award medals, ZIM, 25 anniversary 1975: Silver 935, 47 gm, and bronze

264-023


$650 | Sold for: $700
מדלית זהב 900, תיאודור הרצל ישראל, ה אייר תש"ח שנים עשר השבטים, תש"ך 1960 , 16.7 גרם
Gold 900 medal, Theodor Herzl, Israel, 5 Iyar 1948, 12 tribes, 1960 16.7 gm

264-024


$50
מדלית זכרון World Satellite Network-Philadelphia USA First world wide satellite telecast, Jerusalem 1976
Medal- World Satellite Network-Philadelphia USA First world wide satellite telecast, Jerusalem 1976

264-025


$2200 | Sold for: $2300
סט מדליות זהב 900 זאב זבוטינסקי תרמ"א-ת"ש, 30.2 גרם, 20 גרם, 10 גרם
Set of gold 900 medals, Zeev Jabotinsky 1881-1940, 30.2 gm, 20 gm, 10 gm

264-026


$100 | Sold for: $120
מדלית זהב 900, משה דיין, שער האריות, 7.6.1967, כ-2.9 גרם
Gold 900 medal, Moshe Dayan, Lions gate, 7.6.1967, appr 2.7 gm

264-027


$3600 | Sold for: $3600
מדלית זהב "לאור גויים" 22K-916 93.6 גרם, 1979, עיצוב מרק שאגאל עבור חב' קורת גג 1978, חתום
Gold 22K-916 medal "Laor Goyim", 93.6 gm, designed by Marc Chagall for Korat Gag comp. 1978, signed

264-028


$100 | Sold for: $110
מדלית זהב 900, משה דיין שער האריות, 7.6.1967, כ-2.7 גרם
Gold 900 medal, Moshe Dayan, Lions gate, 7.6.1967, appr 2.7 gm

264-029


$140 | Sold for: $260
לוט מטבעות כסף : 1 שקל, 2 שקל, חנוכה תשמ"ג 44 גרם, חנוכה תשמ"ד 44 גרם, 1 ₪, 1 ₪ פסח תש"ס 44 גרם, מדלית אסתר המלכה 22 גרם, מדלית פסיפסים עתיקים בא"י,31 גרם, מדלית ירושלים של זהב 26 גרם, יצחק רבין 1,2, ₪ 44 גרם, ס"ה
החברה הממשלתית
Lot of silver coins: 1 Shkel, 2 Shekel, Chanuka 1984, 44 gm, 1 NIS, 1NIS Passover 2000, 44 gm, Esther Hamalka medal, 22 gm, Antique mosaics in EI, 31 gm, Jerusalem of gold, 26 gm, Itshak Rabin 1,2 NIS 44 gm, total of 255 gmIsrael Coins and Medals Corp.

264-030


$25
דרגת רס"ר (צורת שעון יד), צה"ל שנות ה50-60, (ישן, משומש)
Rasar (master sergant) military rank, watch shaped, IDF, the 1950's-1960's (used)

264-031


$40 | Sold for: $60
סיכה-סמל כומתה של משטרת המנדט Palestine Police
Beret badge-pin of the British Mandate Palestine Police

264-032


$25 | Sold for: $30
עשרה מחזיקי מפתחות, עם סמלי ואותות צה"ל
Ten key holders with IDF emblems

264-034


$25 | Sold for: $25
12 בולי קק"ל, 15 פר בשורה של 6 עם שובל ו-25 פר בשורה של 6 עם שובל
12 JNF stamps, 15 pr.in a line of 6 with labels, and 25 pr in a line of 6 with label

264-035


$30 | Sold for: $35
מעטפה שנשלחה בדואר רשום ביום הופעת הבול, "קקל", 24.6.51 עם שובלים
Cover sent with registered mail, day of appearance, JNF, 24.6.51, with labels

264-036


$25 | Sold for: $25
שש מעטפות Limited Ed Aps 30 שנה למלחמת ששת הימים, כולם מס' 156 מס"ה 500
Six covers Limited ed Aps, 30 years for Six days war, all no. 156/500

264-037


$40 | Sold for: $40
אלבום עם 23 דפי מזכרת דואר ישראל 1989-2003
Album with 23 Souvenir leafs, Israel Postal Service 1989-2003

264-038


$25
מעטפה פילאטלית עם בול קק"ל רמת גן, וחותמת מנהלת עם
Filateli cover with JNF stamp, Ramat-Gan, and Minhelet Am stamp

264-039


$50
מעטפה שנשלחה בדואר רשום ביום הופעת הבול "המנורה", 27.2.52 שובל רגיל ראה צילום
Envelope sent with registered post on day of appearance "Hamenora", 27.2.52, regular label

264-040


$25
מעטפה שנשלחה מת"א לניו יורק ארה"ב בדואר אוויר, ביול 40, 80 פר' UPU, עם שובלים, יום הופעת הבול
Cover mailed from Tel-Aviv to New York in airmail, stamping 40,80 pr. UPU, with labels, day of appearance

264-041


$180
אלבום עם 53 מעטפות מהדורות בין 300-500 Limited Edition, וכן 9 מעטפות של חומר תואם
Album with 53 covers, editions of 300-500 Limited Edition and 9 covers of matching material

264-042


$25
שש מעטפות Limited Ed. Aps 30 שנה למלחמת ששת הימים, כולם מס' 156 מס"ה 500
Six covers Limited ed Aps, 30 years for Six days war, all no. 156/500

264-046


$40 | Sold for: $85
שאל צעיף, עם עבודת רקמה פלשתינאית, אורך 158 ס"מ
Shawl-scarf, with Palestininan embroidery, length 158 cm

264-047


$160
לוט של 43 פריטי ימאות וצים כולל מעטפות, בולים, שתי מדליות ברונזה וגם שני כרטיסי נסיעה (תיאודור הרצל) ותפריט של א.ק. ירושלים
Lot of 43 maritime and Zim, including covers, stamps, two bronze medals,two ship tickets, and a menue from the ship Jerusalem

264-048


$60 | Sold for: $90
קופת קק"ל, ארה"ב, שנות ה40 צד א': מפת הארץ ממטולה עד חברון וכיתוב: "Redeem the land of Israel, contribute regulary to the Jewish National Fund צד ב': עם כיתוב "גאולה תתנו לארץ! לייזט אויס ארץ ישראל!" (פגמים וחלודה)
JNF box, USA, 1940's, side a: map of Israel from Metula to Hebron and the inscription "Redeem the Land of Israel, Contribute regularly to the Jewish National Fund", side b: "Geula Titnu L'aretz!..." (damages and rust)

264-050


$25
פור-לי, משחק חברתי, כולל: קופסה, הוראות משחק, 60 קלפים, 4 קנים, בהם 10 חריצים ממוספרים לשם הצבת הקלפים, הוצ' פז לידע, שנות ה60
Por-Li, party game, comprises: box, game instructions, 60 playing cards, 4 rods with 10 slots for purpose of placing the cards, by Paz L'yeda, 1960's

264-051


$25
משחק "איך נוצר הבול הישראלי" יחד עם תאור הבולים הכלולים במשחק הבולים, מאת תעשית קלפים ירושלמית פור בע"מ, תחילת שנות ה60
Game "Eich Notzar Habul Haisraeli", together with a description of the stamps included in the game, by the Jerusalem card industry For? Ltd., early 1960's

264-052


$25
משחק הרכבה פאזל jigsaw puzzle ישראל, שנות ה60
Jigsaw puzzle, Israel 1960's

264-053


$30
משחק "עולם המוסיקה" משחק קל חינוכי ומבדר לצעיר ולמבוגר.., כולל קופסה, הוראות משחק, לוחיות משחק עם שמות האמנים, היצירות וסוג היצירה, וכן 4 מסילות לסידור התשובות
Game "Olam Hamusika", an easy, educational and amusing game for the young and old, comprises: box, game instructions, with eight tablets with eight artists, the compositions and the type of composition and 4 racks for organization of the answers

264-055


$25
קופסת אתרוג מעץ זית עם פלק: "פרי עץ הדר", (צירים חסרים), 15X11
Olive wood Ethrog box with plaque: "Pri Etz Hadar", (hinges missing), 15X11

264-056


$50
חמש עבודות גילוף, חריטה צדף בית לחם, עבודת יד אומן
Five seashell artistic carvings, Bethlehem

264-057


$40 | Sold for: $40
ארבעה תליונים קטנים שונים, כ"א עם מראה קבר רחל
Four small varied pendants, each with view of Rachel tomb

264-058


$60 | Sold for: $120
לוט פריטי עץ זית, ירושלים 2 קופסאות, אלבום תמונות ופרחים מיובשים, כוס וסט כוסיות מיניאטוריות, פמוט
Lot of olivewood items, Jerusalem: 2 boxes, album of photos and dried flowers, cup and set of miniature cups, candlestick

264-059


$50
חמש עבודות גילוף, חריטה צדף בית לחם, עבודת יד אומן
Five seashell artistic carvings, Bethlehem

264-060


$60
חמש סיכות וארבעה תליונים ישראל, שנות ה40-60
Five pins and four pendants, Israel, the 1940's-1960's

264-061


$50
חמש עבודות גילוף, חריטה צדף בית לחם, עבודת יד אומן
Five seashell artistic carvings, Bethlehem

264-062


$100
לוט 15 פריטי קרמיקה ארמנית גווני ירוק עם קישוטים שחורים, Jerusalem, פגמים
Lot of 15 Armenian ceramics items, green shades with black ornaments, Jerusalem, damages

264-064


$25
מתקן לבקבוק יין, פליז תוצ ישראל, שנות ה50
Brass contraption for wine bottle, made in Israel, the 1950's

264-065


$50
צלחת פסח עשויה מנחושת רקועה ישראל, שנות ה50
Passover plate made of hammered copper, Israel, the 1950's

264-066


$30 | Sold for: $30
סלסלת פליז צורת עגלה תוצ תמר, ישראל, שנות ה60, אורך 33.5, גובה 10 ס"מ
Brass basket for wine bottle, shaped like a wagon, by Tamar, Israel, 19760's, length 33.5, height 10 cm

264-067


$75
שלושה עשר פלקי פליז, תוצ' פלבל, הקישוט וכו', ישראל, שנות ה40-60
Thirteen brass plaques by Pal-bell, Hakishut etc, Israel, the 1940's-1960's

264-068


$30
זוג פמוטים דוגמת חומת ירושלים גובה 6 ס"מ כ"א
Pair of candlesticks shaped like Jerusalem wall, height 6 cm each

264-069


$325
מגש נחושת גדול עם ריקוע מפת החלוקה, 1947 וכיתוב: "מזכרת מישראל, אזכר כי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי,.. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי ..., קוטר 66.5 ס"מ
Large brass tray with etched map inscribed: "Mazkeret M'Israel"…"Im Eshkachech Yerushalim.."

264-070


$30 | Sold for: $30
מתקן פליז לצלוחיות צורת אניית מפרש, כולל 5 צלוחיות, תוצ נורדיה, ישראל, שנות ה50
Brass ship shaped contraption for plates, including 5 saucers, by Nordia, Israel, the 1950's

264-072


$25 | Sold for: $25
חנוכיה מיניאטורית לנרות גב עם מראה ירושלים, תוצ' פאר, גובה 8 ס"מ
Miniature Chanuka lamp for candles, back with image showing Jerusalem, by Peer, height 8 cm

264-073


$40 | Sold for: $65
חנוכיה זקופה צורת מנורה לנרות תוצ תמר, ישראל, שנות ה60
Erect Menora shaped Chanuka lamp for candles, by Tamar, Israel, the 1960's

264-074


$25 | Sold for: $40
חנוכית קרמיקה, ישראל, שנות ה60-70, רוחב 24 ס"מ
Ceramic Chanuka lamp, Israel, the 1960's-1970's, width 24 cm

264-075


$40
שתי חנוכיות פליז לנרות, ישראל, שנות ה50: א. גב עם מראה עיר עתיקה וכיתוב Jerusalem ב. גב עם כד וכיתוב הנרות הללו
Two brass Chanuka lamps for candles, Israel, the 1950's: a. back showing the old city inscribed Jerusalem b. back with pitcher inscribed "Hanerot Halalu"

264-076


$25
חנוכית פליז זקופה לנרות צורת מנורה, ישראל, שנות ה50, גובה 22 ס"מ
Brass erect Chanuka lamp for candles, Menora shaped, Israel, the 1950's, height 22 cm

264-077


$50 | Sold for: $50
חנוכיה מעץ זית, גב עם ציור ירושלים, ישראל, שנות ה70, רוחב 31.5, גובה 14 ס"מ
Olive wood Chanuka lamp, back with painting of Jerusalem, Israel, the 1970's, width 31.5, height 14 cm

264-078


$30 | Sold for: $30
חנוכית פליז לנרות, ישראל שנות ה60, רוחב 21.5 ס"מ
Bras Chanuka lamp for candles, Israel, the 1960's, width 21.5 cm

264-079


$80 | Sold for: $80
חנוכית פליז לשמן, הבזיכים צורת ציפורים, אורך 53 ס"מ
Brass Chanuka lamp for oil, cornets shaped like birds, length 53 cm

264-080


$40 | Sold for: $60
חנוכית פליז דוגמת שער האריות רוחב 20.5 ס"מ
Brass Chanuka lamp shaped like the lions' gate, width 20.5 cm

264-082


$90 | Sold for: $120
חנוכית ברונזה לנרות צורת מנורה, עם שמש קבוע וקישוט ציפור מעל, רגליות צורת דולפין, גובה 32 ס"מ
Menorah shaped bronze Chanukah lamp for candles, with a permanent Shamash and an ornamental bird above, dolphin shaped feet, height 32 cm

264-083


$300 | Sold for: $325
חנוכיה זקופה לנרות, כסף גובה 28 ס"מ, 371 גרם
Erect silver Chanuka lamp for candles, height 28 cm, 371 gm

264-084


$100
ארבע חנוכיות ברונזה, דוגמת צפון אפריקה
Four bronze Chanuka lamps, north african style

264-085


$400
חנוכיה זקופה לנרות, כסף גובה 34 ס"מ, 490 גרם
Erect silver Chanuka lamp for candles, height 34 cm, 490 gm

264-086


$120
חנוכיה עשויה ברונזה, דוגמת קראקוב
Bronze Chanuka lamp, Krakow style

264-087


$550
חנוכיה זקופה לנרות, כסף גובה 41 ס"מ, 676 גרם
Erect silver Chanuka lamp for candles, height 41 cm, 676 gm

264-090


$25 | Sold for: $25
שבעה פריטי קרמיקה, מזכרות לפראג היהודית
Seven ceramic items, mementos for jewish Prague

264-091


$120
קופסת עור קטנה עם כיתוב "ירושלם" המכילה 18 חמסות, כסף עם פיליגרן וחומרים אחרים
Small leather box inscribed "Yerusalem", with 18 Chamsas, silver filigree and other materials

264-092


$40 | Sold for: $45
זוג מכסי תפילין, בצלאל ירושלם כ"א עם ארבעה מראות מקומות בארץ ישראל
Pair of Tefillin covers, Bezalel Jerusalem, each with four views of sites in Eretz Israel

264-093


$140
כוס קידוש וצלוחית להבדלה כסף, דוגמת עירק, 45 גרם, 58 גרם
Silver Kiddush cup and Havdalah saucer, Iraq style, 45 gm, 58 gm

264-094


$50 | Sold for: $110
ארבע טבעות עם כיתוב עברי קבלי
Four rings with hebrew kabbali inscription

264-095


$150 | Sold for: $150
ביצה עם כיתוב מיניאטורי של כל מגילת שיר השירים
Egg shell with miniature writing of the whole Song of songs

264-096


$50 | Sold for: $60
תליון כסף עם שיבוץ אבני חן עבודת מאוריציו סמואל, צורת החושן של הכהן הגדול, חתום 7/100
Silver pendant set with gemstones, by Maurizio Samuel, shaped like the high priest breastplate (Hoshen), signed 7/100

264-097


$400 | Sold for: $400
קופסת כסף 925 לאתרוג, תוצ הצורפים, גובה 14.5 , 14.5X10 ס"מ, 487 גרם
Silver 925 Ethrog case by Hazorfim, height 14.5, 14.5X10 cm, 487 gm

264-098


$50
קופסת פח עם פנקסי תרומה וחותמת של "ארגון הנוער החרדי", תחילת שנות ה50
Tin box with booklets of donations and stamp of "Irgun Hanoar Hacharedi", early 1950's

264-099


$600
שטיח צמר עבודת יד טורקית עם מראה עקדת יצחק, פגמים, 198X123
Wool carpet, turkish hand craft, showing Isaac's sacrifice, damage, 198X123

264-101


$25 | Sold for: $35
בית מזוזה, כסף 925 22 גרם
Silver 925 Mezuza case, 22 gm

264-102


$25 | Sold for: $25
בית מזוזה, כסף 925 22 גרם
Silver 925 Mezuza case, 22 gm

264-103


$25 | Sold for: $75
חמסה עשויה נחושת רקועה ביד 17X10.5
Chamsa made of hand hammered copper, 17X10.5

264-104


$100
קופסה עם אוסף של 25 חמסות, עשויים חומרים שונים (פליז, מצופי כסף, זכוכית ועוד)
Box with a collection of 25 Chamsas, made with various materials (brass, silverplates, glass and more)

264-106


$45
ששה מחזיקי טלית, כסף ומצופי כסף דוגמאות שונות
Six Talith holders, silver and silverplates, various patterns

264-107


$45
ששה מחזיקי טלית, כסף ומצופי כסף דוגמאות שונות
Six Talith holders, silver and silverplates, various patterns

264-108


$45
ששה מחזיקי טלית, כסף ומצופי כסף דוגמאות שונות
Six Talith holders, silver and silverplates, various patterns

264-110


$50
קופת צדקה, מוסדות "יטב לב די ירושלים", סטאמאר ניו יורק, צורת בנין מוסדות סאטמאר, גובה 14 ס"מ,
Charity box, Mosdot "Yitav Lev Di Yerushalaim", Satmar, New York, shaped like the building of Satmar institutions, height 14 cm

264-111


$90 | Sold for: $140
קופת צדקה, כסף, סגנון עתיק גובה 12, 174 גרם
Silver charity box, antique style, height 12 cm, 174 gm

264-113


$25 | Sold for: $45
מגדל בשמים מצופה כסף עם עבודת פיליגרן, גובה 18.5 ס"מ
Silver plated Besamim spice tower with filigree, height 18.5 gm

264-114


$100 | Sold for: $100
קופסה עם 10 כלי בשמים מיניאטוריים
Box with 10 miniature Besamim-spice towers

264-115


$60
ארבעה מזלפי ורדים, צפון אפריקה
Four rose water sprinklers, North Africa

264-116


$120 | Sold for: $130
קופסה עם 12 מגדלי בשמים
Box with 12 Besamim -spice towers

264-117


$80 | Sold for: $85
מגדל בשמים, כסף 925 כ-68 גרם, גובה 11 ס"מ
Besamim spice tower, silver 925, appr 68 gm, height 11 cm

264-119


$40
Jerusalem the saga of the Holy City w. contributions by M. Avi Yonah, D. H.K. Amiran, J.J. Rothchild, H.M.Z.Meyer, The Universitas Publ., Jerusalem 1954 ללא המפה בסוף
Jerusalem the saga of the Holy City, w. contributions by M. Avi Yonah, D. H.K. Amiran, J.J. Rothchild, H.M.Z.Meyer, The Universitas Publ., Jerusalem, without the map at the end

264-120


$150
אוצר למלאכת הדפוס העברי הראשונה במאה החמש עשרה, פקסימיליה של המהדורה הראשונה שחובר ע"י אהרון פריימן ומשה מרקס ויצא לאור בין השנים 1924-1931 בהוצ' מרקס ושות, ברלין, הוצאה זו שהוצאה ברשות ע"י בי"מ ספרים אוניברסיטס ירושלים, 196
Facsimile ed. of Thesaurus Typographie Hebreaicae saeculi XV by Aron Freimann and Moses Marx w. app originaly in Berlin bet. 1924-1931, publ. by Universitas booksellers, Jerusalem, 1968 In collab w. the orig publisher, incl supplement

264-121


$90
Extermination of Polish Jews, Zaglada Zydostwa Polskiego Lodz 1945, פולנית, רוסית, אנגלית צרפתית , אידיש ועברית, נזקי מים
Extermination of Polish Jews, Zaglada Zydostwa Polskiego, Lodz 1945, Polish, Russian, English, French, Yiddish and Hebrew, water damage

264-122


$25
הגדה של פסח, עם פיתוחי עץ מאת יעקב שטיינהרדט, כתב מאת פרנצסקה ברוך, הוצ' דביר, ת"א 1979, מצב משומש
Passover Haggada with woodcuts by Jakob Steinhardt, letters by F. Baruch, Dvir publ, Tel-Aviv 1979, used condition

264-123


$200 | Sold for: $220
קופסת עץ עם 17 הגדות פסח, מהמאה ה19 (כולל אופיבך 1821) עד אמצע המאה ה20
Wooden box with 17 Passover Haggadas, from 19th century (including Offibach 1821) to mid 20th century

264-124


$150 | Sold for: $280
הגדת ראשי הציפורים The Birds Head Haggada כרך פקסימיליה וכרך הקדמה אנגלית, הוצ' תרשיש, ספרית ל.א. מאייר, ירושלים, תשכ"ו 1966, מס 437 ממהדורה של 600
The Birds Head Haggada, facsimile volume and English introduction, by Tarshish, Jerusalem 1966, numbered 437/600

264-128


$25
שלוש מטבעות-אסימונים עם מראות דינוזאורים
Three coins-tokens, with images of Dinosaures

264-129


$25 | Sold for: $25
מטבע כסף 1953 Southern Rhodesia ע"ס Crown , מצב XF
Silver coin Southern Rhodesia, one crown, 1953, condition XF

264-130


$25
מטבע כסף מערב גרמניה 1972 ע"ס 10 מרק Spiele der XX Olympiade 1972 in Muenchen
Silver coin, west Germany, 1972, IAO 10 Mark, Spiele der XX Olympiade 1972 in Muenchen

264-131


$30 | Sold for: $30
מדלית ברונזה "שרל אזנבור" כיתוב ארמני ולטיני, 1991
Bronze medal "Charles Aznavour", with Armenian and Latin inscription, 1991

264-132


$25
מדלית ברונזה 75 שנה לבנק איטליה בריו פלטה, בואנוס איירס, ארגנטינה 1872-1947, Banco de Italia y Rio de la Plata-Buenos Aires
Bronze medal, 75 year 1872-1947, Banco de Italia y Rio de la Plata-Buenos Aires

264-134


$25 | Sold for: $25
חמישה סטים, מטבעות ישראל רשמיים: תש"מ 1980, תשמ"ד 1984 (עובי כפול), תשמ"ב רגיל 1982, תשמ"ו+תשמ"ז חנוכה, תשמ"ו 1986 (עובי כפול)
Five sets, oins of Israel: 1980, 1984 (double width), 1982, 1985+1986 Chanuka, 1986 double width

264-135


$650 | Sold for: $950
מטבע זהב 900, ארה"ב 1910(s) , Indian Head ע"ס 10 דולר, כ-16.7 גרם
Gold 900 coin, USA 1910(s), Indian Head,IAO 10 Dollar, appr 16.7 gm

264-136


$25
מטבע Una Onza Troy de Platapira מקסיקו, 1980, מצב VG
Una Onza Troy de Platapira coin, Mexico, 1980, condition VG

264-137


$1200 | Sold for: $1200
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-138


$30 | Sold for: $35
שלוש מטבעות, תש"ט 1949 : 250 פר רגיל, 250 פר כסף (H), ו500 פר כסף
מדינת ישראל
Three coins, 1949: 250 Pruta regular, 250 Pruta silver (H), 500 Pruta silverThe State of Israel

264-139


$1200 | Sold for: $1200
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-140


$30 | Sold for: $65
לוט של 16 אגורות אלומיניום בין השנים תש"ך-תש"מ, כולם עם טעויות הטבעה
Lot of 16 aluminum Agorot, years 1960-1980, all with mint errors

264-141


$1200 | Sold for: $1300
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-142


$30 | Sold for: $65
שתי מטבעות-אסימונים מאלומיניום Getto Litzmannstadt 1943 10 Mark (good), 5 Mark (fair)
Two aluminum coins-tokens: Getto Litzmannstadt 1943 10 Mark (good), 5 Mark (fair)

264-143


$1200 | Sold for: $1200
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-144


$30
שלושה פרופ סטים, מטבעות ארה"ב 1975,1976,1990, וכן מטבע דולר ארה"ב 1917 UNC
Three proof sets, USA coins 1975, 1976, 1990, and one Dollar coin USA 1917, UNC

264-145


$1200 | Sold for: $1200
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-146


$40
שתי מטבעות כסף ע"ס 25 לירות ישראליות, 1974, לזכר דוד בן גוריון, רגיל וקישוט
Two silver coins IAO 25 IL, 1974, in memory of David Ben Gurion,

264-147


$1200 | Sold for: $1200
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-148


$50
ארבעה מטבעות 5 ארו, אוסטריה 2002 כסף 800 UNC, כ"א באריזה אספנית מיוחדת, מהדורת 250 שנה גן חיות Schoenbrun
Four 5 Euro coins, Austria, silver 800 UNC, each in special collectors pack, edition of 250 to the Schoenbrun zoo

264-149


$1200 | Sold for: $1200
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-150


$50 | Sold for: $50
לוט מטבעות בריטניה א. Pre-Decimal British Coins סט של 9 מטבעות ב. Complete Decimal Issue and last Pound s.d. Issue ס"ה 12 מטבעות ג. סט Coinage of Great Britain 1970 פרופ סט אחרון של המטבעות בשיטה הישנה (הדצימלית נכנסה
Lot of british coins: a. Pre-Decimal British Coins, set of 9 coins b.Complete Decimal Issue and last Pound s.d. Issue, total of 12 coins c. Coinage of Great Britain 1970, last proof set in the old system (decimal system started in 31.8.71

264-151


$1300 | Sold for: $1300
מטבע זהב 900, ארה"ב 1881(s) ע"ס 20 דולר, כ-33.4 גרם
Gold 900 coin, USA 1881(s), IAO 20 Dollar, appr 33.4 gm

264-152


$100 | Sold for: $350
שני אסימוני ברכה, זהב 900 Prosit Neujahr 1965, 6 gm, Best Wishes, 3.6 gm
Two tokens, gold 900, Prosit Neujahr 1965, 6 gm, Best Wishes, 3.6 gm

264-153


$1300 | Sold for: $1300
מטבע זהב 900 ארה"ב, 1904(s) ע"ס 20 דולר, כ-33.4 גרם
Gold 900 coin, USA 1904(s), IAO 20 Dollar, appr 33.4 gm

264-155


$1700 | Sold for: $1700
שבע מטבעות 20 פרנק שוויץ, זהב 900, כ"א כ 6.45 גרם: 1892(4), 1886 (3) סה"כ כ-451.5 גרם
Seven 20 Frank coins Switzerland, gold 900, each appr 6.45 gm: 1886 (3), 1892 (4), total appr 451.5 gm

264-156


$150 | Sold for: $500
מטבע זהב 875, מצרים 1341-1923 ע"ס 50 פיאסטר, כ-4.25 גרם
Gold 875 coin, Egypt 1341-1923, IAO 50 Piaster, appr 4.25 gm

264-157


$1900 | Sold for: $1900
שמונה מטבעות 20 פרנק שוויץ זהב 900, כ"א 6.45 גרם, סה"כ כ-51.6 גרם: 1886,188, 6,1892,1892,1901,1902,1908,1911
Eight 20 Frank coins Switzerland, gold 900, each appr 6.45 gm: 1886 (2), 1889, 1892, 1901, 1902, 1908, 1911, total of 51.6 gm

264-158


$180
אוסף של 390 מטבעות, בריטניה ומדינות ה- Commonwealth (חבר העמים), מסוף המאה ה19 עד תחילת שנות ה-2000 (2 אלבומים), כולל מטבעות כסף
Collection of 390 coins, Britain and Commonwealth, late 19th to early 21th centuries (2 albums), including silver coins

264-159


$1900 | Sold for: $1900
שמונה מטבעות 20 פרנק שוויץ זהב 900, כ"א כ6.45 גרם, סה"כ כ-51.6 גרם: 1886,1886,1892,1892,1908,1910,1911,1912
Eight 20 Frank coins Switzerland, gold 900, each appr 6.45 gm: 1886 (2), 1892 (2), 1908, 1910, 1911, 1912, total of 51.6 gm

264-160


$300 | Sold for: $300
מטבע זהב Sovereign Eduard VII 1906, 7.99 gm
Gold coin Sovereign, Eduard VII 1906, 7.99 gm

264-161


$1900 | Sold for: $2000
שמונה מטבעות 20 פרנק שוויץ זהב 900, כ"א כ-6.45 גרם, סה"כ כ-51.6 גרם: 1886,1886,1889,1890,1892,1894,1897,1899
Eight 20 Frank coins Switzerland, gold 900, each appr 6.45 gm: 1886 (2), 1889, 1890, 1892, 1894, 1897, 1899, total of 51.6 gm

264-162


$500 | Sold for: $500
מטבע זהב 900, אוסטריה 1976 ע"ס 1000 שילינג, Einsetzung der Baben berger 976-1976" משקל 13.5 גרם
Gold 900 medal, Austria 1976, IAO 1000 Shilings, Einsetzung der Baben berger 976-1976, 13.5 gm

264-163


$1900 | Sold for: $2100
שמונה מטבעות 20 פרנק, שוויץ זהב 900, כ"א 6.45 גרם, סה"כ כ-51.6 גרם: 1886,1886,1892,1893,1901,1902,1902,1907
Eight 20 Frank coins Switzerland, gold 900, each appr 6.45 gm: 1886 (2), 1892, 1893, 1901, 1902 (2), 1907, total of 51.6 gm

264-164


$500 | Sold for: $500
שלוש מטבעות זהב 900, צרפת Napoleon III 1886, 3.3 gm, 1900 3.3 gm, 20 Fr 1907, 6.6 gm, total of 13.2 gm
Three gold 900 coins, France, Napoleon III 1886, 3.3 gm, 1900 3.3 gm, 20 Fr 1907, 6.6 gm, total of 13.2 gm

264-166


$40 | Sold for: $45
לוט של 13 אסימונים שונים: ישראל, ארצות אחרות, טלפונים, תחבורה וכו'
Lot of 13 tokens: Israel, other countries, phone, transportation and more

264-168


$70
לוט של 43 שטרות גרמניה: 1908 - 100 מרק (6),1910 - 100 מרק (10), 1000 מרק (22), 1922 - 10000 מרק (1), 1923 - 1000 מרק (2), 10000000 מרק (2)
Lot of 43 banknotes, Germany: 1908-100 Mark (6), 1910- 100 Mark (10), 1000 Mark (22), 1922 - 10000 Mark (1), 1923 - 1000 Mark (2), 10000000 Mark (2)

264-170


$25
קופסת תכשיטים קטנה מצופה כסף 13X10
Small silverplated jewelry box, 13X10

264-171


$40 | Sold for: $45
קופסת תכשיטים קטנה תוצ WMF גרמניה סגנון Jugendstil, סוף המאה ה19, ציפוי כסף (מתקלף), 9.5X7.5X8 ס"מ
Small jewelry box by WMF, Germany, late 19th century Jugenstil style, silverplated (peeling), 9.5X7.5X8 cm

264-172


$25
קערה מצופה כסף, ישראל שנות ה50, תוצ מכסף
Silverplated bowl, Israel, the 1950's, by Michsaf

264-173


$45
סנטר פיס, בסיס מצופה כסף פנים זכוכית קריסטל מלוטשת (פגמים קלים, צ'יפים), 39X17.5 ס"מ
Centerpiec, silverplated base, inside cut crystal glass (light damage, chips), 39X17.5 cm

264-174


$25
קערית מצופה כסף דוגמת Paul Revere תוצ Gorham, וכן צלחת מצופה כסף מיצרן אחר
Small silver plated Paul Revere bowl, Gorham, and a silver plated plate

264-175


$60
זוג פמוטים מצופים כסף תוצ Henneberg, ורשה, גובה 30.5 ס"מ
Two silverplated candlesticks by Henneberg, Warsaw, height 30.5 cm

264-176


$40
קנקן שוקולד קטן, פיוטר עם ציפוי כסף (מתקלף), תוצ WMF סגנון Jugendstil, גרמניה, סוף המאה ה19, גובה 14 ס"מ
Small chocolate pitcher, pewter with silverplate (peeling), by WMF, Germany late 19th century, Jugenstil style, height 14 cm

264-177


$90 | Sold for: $90
מגש עתיק מצופה כסף עם תבליט אישה עם פוטי ולביאה, 37X27.5 ס"מ
Antique silverplated tray, with relief showing a woman with putto and lioness, 37X27.5 cm

264-178


$40
סט כלי הגשה מצופים כסף תוצ Valentine Hensley הכולל: כלי לחלב, כלי סוכר וכלי נוסף
Silverplated serving set by Valentine Hensley, including: milk jug, sugar bowl and another

264-179


$140
סרוויס קפה עשוי פיוטר מצופה כסף תוצ J. Lintor, פאריז, צרפת, כולל 3 קנקנים (לאחד חסר ידית), כלי סוכר וכלי חלב
Silver plated pewter coffee service, J. Lintor, Paris, France, comprises: 3 pots (one with missing handle), sugar bowl and creamer

264-181


$25 | Sold for: $25
כוס כסף 833 עם מונוגרמה 38 גרם
Silver 833 cup with monogram, 38 gm

264-182


$75
זוג פמוטים, כסף 925 עם פיליגרן גובה 19.5 ס"מ, 102 גרם
Pair of silver 925 candlesticks with filigree, height 19.5 cm, 102 gm

264-183


$25 | Sold for: $35
צלוחית כסף 925, עם כיתוב צרוב: ואת חומת ירושלים סביב, קוטר 13 ס"מ, 75 גרם
925 silver saucer, etched inscription, surrounded by the walls of Jerusalem, 13 cm in diameter, 75 gm

264-184


$90 | Sold for: $100
שתים עשרה כפיות מוקה, כסף 800, גרמניה, תחילת המאה ה20, דוגמת אר נובו בקופסה תואמת, כ-148 גרם נטו
Twelve mocca spoons, silver 800, Germany, early 20th century, Art nouveau, in matching box, net weight appr. 148 gm

264-185


$30 | Sold for: $50
זוג פמוטים, כסף עם פיליגרן 36 גרם
Pair of silver candlesticks with filigree, 36 gm

264-186


$100 | Sold for: $130
זוג פמוטים, כסף 800, עבודת פיליגרן, פגמים, גובה 22 ס"מ, 147.2 גרם
Pair of silver 800 candlesticks with filigree, damages, height 22 cm, 147.2 gm

264-187


$40 | Sold for: $40
גביע כסף Sterling, עם עבודת פיליגרן, פגמים קלים, 68 גרם
Sterling silver goblet with filigree, light damage, 68 gm

264-188


$110 | Sold for: $150
זוג פמוטים, כסף עם פיליגרן 143 גרם
Pair of silver candlesticks with filigree, 143 gm

264-189


$45 | Sold for: $50
סלסלת כסף 800, עם תבליט במרכז "נגנים", 59 גרם
Silver 800 basket with relief "musicians", 59 gm

264-190


$700 | Sold for: $700
זוג פמוטים, כסף 925 משקל ללא הכבדה (ההכבדה ניתנת לפירוק בהברגה) 1360 גרם, גובה 40 ס"מ
Pair of silver 925 candlesticks, weight without the weightings (the weighting can be dismantled) 1360 gm, height 40 cm

264-191


$50 | Sold for: $55
קופסת פודרה, כסף 833, ארץ ישראל תקופת המנדט, עם מפת א"י, וכיתוב Palestine
Silver 833 Powder case, Eretz-Israel, mandate time, with map of Eretz-Israel inscribed Palestine

264-192


$750
פמוט קנדלברה, כסף 925 איטליה,תוצ Bandini, גובה 50 ס"מ, 950 גרם
Silver 925 candelabra, by Bandini, Italy, height 50 cm, 950 gm

264-193


$50 | Sold for: $60
זוג פמוטים, כסף עם פיליגרן 72 גרם
Pair of silver candlesticks with filigree, 72 gm

264-194


$65
קופסת סיגריות, כסף 800 פולין, שנות ה20 (פגמים), 122 גרם
Silver 800 cigarette case, Poland, the 1920's (damage), 122 gm

264-200


$60 | Sold for: $65
סיכת זהב 14K, צורת wishbone קמע, 2.1 גרם, אורך 3.3 ס"מ
14k gold brooch, wishbone shaped amulet, 2.1 gm, length 3.3 cm

264-201


$700
טבעת זהב 18K עם שיבוץ ששה יהלומים, ס"ה כ90 נק', 13.3 גרם
18K gold ring, set with six diamonds, 90 pnt.

264-202


$90
טבעת זהב 14K תוצ Artcrest משובצת ב-3 יהלומים, כ-1 נק כ"א, 3.5 גרם
14k gold ring, Artcrest, set with 3 diamonds, 1 pt. each

264-203


$800
זוג עגילי זהב 18K, משובצים כ"א ב-14 יהלומים, ס"ה כ-40 נק', 19.4 גרם
Pair of 18k gold earrings, each set with 14 diamonds, total 40 pts.

264-204


$140 | Sold for: $140
טבעת זהב 14K, עם עבודת פיליגרן מיוחדת (פגם קל), 4.7 גרם, מידה 7
14k gold ring, with special filigree setting (minor damage) 4.7 gm, size 7

264-205


$900
סיכת זהב 14K, עם עבודת אמייל ושיבוץ רובי וארבעה דיאמנטים, 9.9 גרם
14k gold brooch, with enamel work and set with a ruby and four brilliants

264-206


$160
סיכת זהב 18K, רטרו, 5 גרם, אורך 4.6 ס"מ
18k gold brooch, retro, 5 gm, length 4.6 cm

264-207


$1000
סיכת תליון, זהב לבן וצהוב 18K עם שיבוץ של מעל 100 יהלומים, ס"ה כ-2 קראט, 25 ספירים כחולים ושני רובינים, 10 גרם
18k white and yellow gold brooch-pendant, set with over a 100 diamonds, total 2 ct., 25 blue sapphires and two rubies, 10 gm

264-208


$200 | Sold for: $450
טבעת זהב משובצת ב-3 יהלומים ליטוש ישן OMC : 20 נק' (1), 12 נק' (2) ו-10 דיאמנטים כ"א כנקודה אחת, 2.9 גרם
Gold ring set with 3 OMC diamonds: 20 pt (1), 12 pt. (2),and 10 of 1 pt, 3 gm

264-209


$1100 | Sold for: $1100
מע' תכשיטים הכוללת: זוג עגילים טבעת וסיכה, זהב 18K עם שיבוץ פנינים ורודות וספירים כחולים (נקודות), 32.4 גרם
Set of jewelry, comprises: a pair of earrings, ring and a brooch, 18k gold set with pink pearls and blue sapphire (dots)

264-210


$220 | Sold for: $220
סיכת עניבה, זהב 14K 9.1 גרם
14k gold tie pin

264-211


$1200
סט תכשיטים זהב 14K : סיכה, וזוג עגילים צורת נוצה כ"א, וכן טבעת, כל הפריטים עם שיבוץ רובינים ואמטיסטים, הטבעת משובצת גם ביהלומים, 29.3 גרם
Set of 14k gold jewelry: brooch and a pair of earrings, each feather shaped, and a ring, all pieces set with rubies and amethysts, ring also set with diamonds

264-212


$260 | Sold for: $260
ענק אר נובו זהב 18K עם שיבוץ ספירים לבנים, 7.3 גרם
18K gold art nouveau necklace, set with white sapphires, 7.3 gm

264-213


$1200 | Sold for: $1200
צמיד זהב 18K, עתיק, עם עבודת אמייל (פגמים קלים), במרכז קופסה עם זוג ידיים שמחזיקים אותה, 36.5 גרם
Antique 18k gold bracelet, with enamel work (slight damages), in its center a box with a pair of hands holding it

264-214


$300 | Sold for: $300
טבעת זהב 14K תוצ Pforzheim גרמניה, 12.2 גרם
14k gold ring, Pfortzheim, Germany

264-215


$1200
סיכת זהב 18K, משובצת ב-40 יהלומים, ס"ה כ-0.5 ct, ס"ה 19.9 גרם
18k gold brooch, set with 40 diamonds, total 0.5 ct.

264-216


$300
תליון זהב עדין, תחילת המאה ה19. עם שיבוץ טורקיזים וקריסטלים לבנים, צורת סל עם זר פרחים (טעון תיקון)
Delicate gold pendant, early 19th C., set with turquoises and white crystals, in the shape of a basket with flowers (in need of repair)

264-217


$1300
צמיד זהב 18K, עם קמאו משולב עבודת גילוף צדף על לוחית אוניקס, ושיבוץ פנינים ורובינים מסביב, ס"ה 38.5 גרם ברוטו
18k gold bracelet, set with a combination of cameo and carved mother of pearl on an onyx disc, surrounded by pearls and rubies, total 38.5 gm brut. weight

264-218


$350 | Sold for: $350
זוג עגילים, זהב 14K, כ"א משובץ בשלושה יהלומים, כ-10 נק' כ"א, 8 גרם
Pair of 14k gold earrings, each set with 3 diamonds, 10 pts. each, 8 gm

264-219


$1600
סיכת זהב לבן 14K, משובצת ב 45 יהלומים ושני אמרלדים (בגטים), גדולים, 10.4 גרם
14K white gold pin, set with 45 diamonds and two large baguette cut emeralds

264-220


$375
טבעת זהב 18K, משובצת בפנינה, 9.4 מ"מ, ו-6 יהלומים, כ-4-5 נק' כ"א, 7.2 גרם, מידה 8
18k gold ring, set with a pearl, 9.4 mm, and six diamonds, 4.5 pts. each, 7.2 gm, size 8

264-221


$1700
מע' תכשיטים, זהב 18K לבן וצהוב עם שיבוץ יהלומים, כוללת ענק, משובץ 23 מתוך 24 יהלומים של 1 נק', וצמיד, 27 יהלומים, כ-1 נק' כ"א, ס"ה 51.6 גרם
Set of 18k white and yellow gold jewelry set with diamonds, including a necklace, set with 23 out of 24 1 pt. diamonds, and a bracelet, 27 diamonds, 1 pt each., total 51.6 gm

264-222


$450
סיכת זהב ויקטוריאנית 9K משובצת ב-11 דיאמנטים (יהלומים ליטוש ישן), 12.6 גרם, אורך 7 ס"מ
9k gold Victorian brooch, set with 11 brilliants (Old Cut diamonds), 12.6 gm, length 7 cm

264-223


$1800
סיכת זהב 14K, משובצת בשמונה דיאמנטים (ליטוש ישן), ואמייל (פגם קל), 21.9 גרם
14k gold brooch, set with eight brilliants (old cut) and enamel (minor damage)

264-224


$500 | Sold for: $500
טבעת זהב 18K, משובצת ב-49 יהלומים: 15 נק' (1), 1-2 נק' (40), ס"ה כ-90 נק', 7.8 גרם,
18K gold ring, set with 49 diamonds: 15 pts. (1), 1-2 pts (40), total of appr 90 pts., 7.9 gm

264-225


$1800
סיכת זהב לבן 14K, משובצת בפנינת הים הדרומי ו-38 יהלומים איכותיים ביותר, כ-4 קראט, 11.1 גרם, 4X4.5
14k white gold brooch, set with a South Sea pearl and 38 high quality diamonds, 4 carats, 11.1 gm, 4X4.5

264-226


$600 | Sold for: $650
סט זוג עגילים וטבעת, זהב 18K משובצים ס"ה 20 יהלומים, כ-1 נק' כ"א', ס"ה 19.3 גרם
Set of a pair of earrings and a ring, 18k gold, set with a total of 20 diamonds, 1 pt. each, total of 19.3 gm

264-227


$2100 | Sold for: $2100
סיכת פלטינה משובצת ב-110 יהלומים (18 מרקיזות, 27 עגולים ו-65 בגטים) , ס"ה כ-5.5 ct, אורך 5 ס"מ, 20.4 גרם
Platinum brooch set with 110 diamonds (18 marquises, 27 round and 85 baguettes), total 5.5 ct., length 5 cm

264-228


$650
טבעת זהב לבן 18K, עם שיבוץ שתי פנינים, כ"א 8 מ"מ ו-20 יהלומים ליטוש ישן (OMC), בין 3-12 נק', ס"ה ב-1.5 ct, משקל 10.8 גרם, מידה 7
18K White gold ring, set with two pearls, 8 mm each, 20 old cut diamonds (OMC), 3-12 pts., total 1.5 ct., 10.9 gm, size 7

264-229


$1500
מע' תכשיטי זהב 18K הכוללת: טבעת עם קורל קבושון ו-28 יהלומים 1-2 נק' כ"א, תליון עם קורל קבושון ו-28 יהלומים 2-3 נק' כ"א, וזוג עגילים, כ"א עם קורל קבושון ו-16 יהלומים כ-2 נק' כ"א, ס"ה כ1.5 קראט יהלומים, סה"כ 40.6 גרם
Set of 18k gold jewelry, comprises: ring set with cabochon coral and 28 diamonds 1-2 pts. each, pendant set with cabochon coral and 28 diamonds 2-3 pts. each, and a pair of earrings, each set with a cabochon coral and 16 diamonds 2 pts. each,

264-230


$120 | Sold for: $120
שעון כיס תוצ Waltam ארה"ב קופסה ו-3 מכסים מצופים זהב, לוח אמייל, לגבר
Man's pocket watch, by Waltam, USA, gold plated watchcase and 3 lids, enamel face