248-1465


$70
ששה ספרים עם הקדשות חתומות ע"י מחבריהם ישראל זרחי, חיים תורן, אברהם ברוידס, יעקב פיכמן, חיים חפר, משה אביגל, שמשון מלצר
Six books with signed dedications by their authors, Israel Zarchi, Chaim Toren, Avraham Broides, Yaakov Fichman, Chaim Cheffer, Moshe Avigal, Shimshon Meltzer

248-1466


$75
שלושה מכתבים מודפסים חתומים ביד, 1969-1970
בר לב חיים , רב אלוף רמטכ"ל
Three typed letters signed by hand, 1969-1970Bar-Lev Haim, Liutenant-General, Chief of staff

248-1467


$80
3 מכתבים בכתב יד, על נייר של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, חתומים, תרפ"ג 1923, תרפ"ו 1926, תרפ"ז 1927
ברגמן פרופ הוגו Prof Hugo Bergmann
3 handwritten letters on National libraty stationary 1923, 1926, 1927Begmann Hugo Prof.

248-1468


$120
מכתב קצר כתוב וחתום ביד וכרטיס ביקור עם מכתב קצר בכתב יד, חתום ללא תאריך
ברקוביץ י.ד.
Short handwritten and signed letter and a calling card with a short handwritten letter, signed no dateBerkovitch I.D.

248-1469


$80 | Sold for: $80
מכתב כתוב ביד, חתום אליהו יחד עם תמלול מודפס במכונת כתיבה, דוח בעניני עבודה ועלייה
גולומב אליהו מפקד ה"הגנה"
handwritten letter signed Eliahu, with typed transcription, a report about immigration and workGolomb Eliahu, the "Hagana" chief

248-1470


$50
מכתב תודה מודפס וחתום ביד 4.6.69
דיין משה שר הבטחון
Letter of thanks, typed hand signed, 4.6.69Moshe Dayan Defence Minister

248-1471


$25
הבקר אור, הוצ' באר טוביה תר"צ עם הקדשה חתומה של המחבר
סטבסקי משה
Haboker Or, publ. Beer Tuvia, 5690, with a signed dedication by the authorStavski Moshe

248-1472


$75 | Sold for: $75
כרטיס ביקור עם מכתב קצר בכתב ידו
עגנון ש"י חתן פרס נובל
Calling card with a short letter in his handwritingAgnon Shamuel Yosef Nobel prize laureate

248-1473


$220
מכתב כתוב ביד לכבוד משה מרקס בענין הבעיות שיש לו עם היידישר פארלאג, תרגום "מתי גומר שולם את התרגום?" וחשבון על ספרים כולל רשימת הספרים ומחירים , חתו
עגנון ש"י חתן פרס נובל
handwritten letter addressed to Moshe Marks , telling about his problems with the Juedischer verlag, and list of books with pricesAgnon Shamuel Yosef Nobel prize laureate

248-1474


$25
מכתב כתוב ביד וחתום, ממוען לגולדה מאירסון, בעניין תרומה מאגד למפעל להכשרת ילדי א"י, על נייר פירמה כנ"ל, 5.10.44
פראיר רחה
Handwritten and signed letter addressed to Golda Myerson, regarding a donation Meaged L'mifa'l L'hachsharat Yaldei Eretz Israel, 5.10.44Freier Recha

248-1475


$40
מכתב מודפס ומכתב כתוב ביד שניהם חתומים ביד, בעניין קבוצות נוער, 12.6.36, 9.7.36
פראיר רחה
Typed letter and handwritten letter, both signed, regarding youth groups, 12.6.36, 9.7.36Freier Recha

248-1476


$40 | Sold for: $40
גומזים גומזים, סאטירות הציורים בידי דוש, עם הקדשה חתומה על ידי אפרים קישון, ת"א תשכ"ט 1969
קישון אפרים
Gomzim, Gomzim, satires, illustrations by Dosh, with a signed dedication by Ephraim Kishon, Tel Aviv, 5729 1969Kishon Ephraim

248-1477


$30
מכתב כתוב וחתום ביד 26.2.62
שרת משה הסוכנות היהודית לא"י
Handwritten hand signed letter, 26.2.62Moshe Sharet, Jewish Agency

248-1478


$30
מכתב כתוב וחתום ביד מוצאי סוכות תשכ"ב 1961
שרת משה הסוכנות היהודית לא"י
Handwritten hand signed letter,Sukot 1961Moshe Sharet, Jewish Agency

248-1479


$75
מכתב תשובה מודפס חתום ביד 27.1.41 למכתב של י. שפרינצק מה 19.1.41 בענין הקצבה כספית לכינוס הדרכה למוכתרים, יחד עם פתק חתום ע"י שפרינצק
שרתוק (שרת משה), הסוכנות היהודית לא"י
Typed letter of reply, hand signed 27.1.41. to a letter by J.Sprinzak from 19.1.41, regarding financial allotment ?, together with a note bearing Sprinzak’s signatureShertok (Sharet Moshe)

248-1480


$90
מכתב כתוב ביד וחתום, 16.3.71 תודה על קבלת עתון "קורות"
בן גוריון דוד
Handwritten and signed letter, 16.3.1971, thanking receipt of periodicle "Korot"David Ben-Gurion

251-1310


$120
לוט של תשעה מכתבים של אנשי רוח: דר ע"צ מלמד, עמוס חכם, נ. בן מנחם, אברהם יערי, דן פגיס ועוד
Lot of nine letters of scholars: Dr. E.Z. Melamed, Amos Chacham, N. Ben Menachem, Avraham Yaari, Dan Pagis and others

251-1311


$300
אוסף 40 חתימות אמנים: שחקני במה, ציירים, סופרים ועוד, ישראלים
Collection of 40 autographs of Israeli artists', stage actors, painters, authors and more

251-1312


$50 | Sold for: $50
מכתב של יצחק בן צבי מתוארך 24.12.44 חתום בידו
Letter by Yitzchak Ben Tzvi, dated 24.12.44, signed by him

251-1313


$130 | Sold for: $130
לוט של עשרה מכתבים של אנשי רוח: אברהם יערי, ב.ד. בנעט, עמוס חכם, שלמה מורג ועוד
Lot of ten letters of scholars: Avraham Yaari, B.D. Benet, Amos Chacham, Shlomo Morag and more

251-1314


$100 | Sold for: $100
אוסף 15 חתימות, אח"מים ישראלים יצחק בן צבי, לוי אשכול, מרדכי נמיר, דר' יוסף בורג, משה שפירא
Collection of 15 VIP autographs: Yitzchak Ben Tzvi, Levi Eshkol, Mordechai Namir, Dr Joseph Burg, Moshe Shapira