230-1112


$350
אלבום עם 44 שטרות בנק ישראל, מצבים שונים: תשט"ז, 1955: 500 פר', 1 ל"י, 5 ל"י, 10 ל"י (2), 50 ל"י, תשי"ח, 1958: חצי ל"י, 1 ל"י, 5 ל"י, 10 ל"י (2), 50 ל"י , תשכ"ח 1968: 5 ל"י, 10 ל"י, 50 ל"י (2) 100 ל"י (2),
Album with 44 Bank of Israel banknotes, various conditions: 1955: 500 Pr., 1 Li, 5 Li, 10 Li (2), 50 Li, 1958: half Li, 1 Li, 5 Li, 10 Li (2), 50 Li, 1968: 5 Li, 10 Li , 50 Li 1978-1984: 1 Sh.,5 Sh, 10 Sh, 50 Sh, 100 Sh, 500 Sh (2), 1000 Sh (2), 5000 Sh, 10000 Sh, 1986-1994: 1 Nis, 5 NIS, 10 NIS, 20 NIS, 50 NIS, 100 NIS, 200 NIS(2), 100 Li (2), 1973: 5 Li, 10 Li , 50 Li , 100 Li, 500 Li, 1978-1984: 1 Sh.,

230-1113


$350 | Sold for: $350
שטר ע"ס 500 פרוטה מצב XF-UNC
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote in the amount of 500 pruta, XF-UNC conditionLeumi Bank of Israel

230-1114


$40 | Sold for: $55
לוט של 125 שטרות,1955-1987 ערכים שונים, מצבים שונים
בנק ישראל
Lot of 125 bank notes, different values, 1955-1987, various cond.Bank of Israel

230-1115


$400
שטר ע"ס עשר לירות א"י מצב XF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote in the amount of ten Eretz Israel pounds, XF conditionAnglo-Palestine Bank

230-1116


$90 | Sold for: $150
לוט גדול של כ-570 שטרות 5 לירות, 1 שקל, 5 שקל, 10 שקל, מצבים שונים
בנק ישראל
Large lot of approx. 570 banknotes, 5 IL, 1 IS, 5 IS, 10 IS, various cond.Bank of Israel

230-1117


$400
שטר ע"ס לירה א"י אחת, מלבד נקודת חלודה מצב UNC
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote in the amount of one Eretz Israel pound, except for a rust stain UNC conditionAnglo-Palestine Bank

230-1119


$450
פלקי כסף, שטרות בנק ישראל סדרה ג' (לירות), ארבע לוחיות כסף עם הדפסת צבע, מתוך סידרה מוגבלת של 666 עותקים, בקופסה תואמת
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver plaques, Bank of Israel banknotes, series c. (pound), four silver plates with color print, of a limited series of 666 copies in original matching caseIsrel government coins and medals corporation

230-1120


$950
פלקי כסף "שטרות בנק ישראל סדרת השקל", תשעה לוחות כסף עם הדפסת צבע מתוך סידרה מוגבלת של 555 עותקים, בקופסה תואמת
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver plaques ”Bank of Israel banknotes the Shekel series”, nine silver plates with color print of a limited series of 555 copies in original matching caseIsrel government coins and medals corporation

230-1121


$500
פלקי כסף שטרות בנק ישראל סדרה ד' (לירות), חמש לוחיות כסף עם הדפסת צבע, מתוך סדרה מוגבלת של 555 עותקים בקופסה תואמת
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver plaques, Bank of Israel banknotes, series d. (pound), five silver plates with color print, of a limited series of 555 copies in original matching caseIsrel government coins and medals corporation

236-1032


$50
שלושה שטרות, מצב AUC: עשר ל"י, חמש ל"י, לירה אחת
בנק ישראל, 1958
Three banknotes in Auc. Condition: 10 IL, 5 IL, 1 ILBankof Israel, 1958

236-1032


$50
שלושה שטרות, מצב AUC: עשר ל"י, חמש ל"י, לירה אחת
בנק ישראל, 1958
Three banknotes in Auc. Condition: 10 IL, 5 IL, 1 ILBankof Israel, 1958

236-1033


$200
לוט של 5 שטרות, מצבים שונים: שנים של לירה ישראלית אחת, מצב VF-Fine, עשר לירות ישראליות, מצב Fine- XF
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
Lot of five banknotes in various conditions: two IAO 1 IL, VF-Fine, 10 IL, Fine-XFBank Leumi L'Israel

236-1033


$200 | Sold for: $220
לוט של 5 שטרות, מצבים שונים: שנים של לירה ישראלית אחת, מצב VF-Fine, עשר לירות ישראליות, מצב Fine- XF
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
Lot of five banknotes in various conditions: two IAO 1 IL, VF-Fine, 10 IL, Fine-XFBank Leumi L'Israel

236-1034


$100
ארבעה שטרות, מצב Auc: מאה ₪, 1995, חמישים ₪ 1992, 20 ₪ 1993, עשרה ₪ 1992
בנק ישראל 1992-1995
Four banknotes in Auc. Condition: 100 INS 1995, 50 INS 1992, 10 INS 1992Bank of Israel, 1995

236-1034


$100 | Sold for: $140
ארבעה שטרות, מצב Auc: מאה ₪, 1995, חמישים ₪ 1992, 20 ₪ 1993, עשרה ₪ 1992
בנק ישראל 1992-1995
Four banknotes in Auc. Condition: 100 INS 1995, 50 INS 1992, 10 INS 1992Bank of Israel, 1995

236-1035


$500
שבעה שטרות מצבים שונים: שלושה של 500 מיל, מצב Fine-good חמש לירות א"י מצב Fine-VF, עשר לירות א"י, מצב VF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ 1948
Seven banknotes in various conditions: three IAO 500 mil, Fine-good cond., 5 Palestine pounds, Fine-VF cond., 10 Palestine pounds, VF cond.Anglo-Palestine Bank

236-1035


$500
שבעה שטרות מצבים שונים: שלושה של 500 מיל, מצב Fine-good חמש לירות א"י מצב Fine-VF, עשר לירות א"י, מצב VF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ 1948
Seven banknotes in various conditions: three IAO 500 mil, Fine-good cond., 5 Palestine pounds, Fine-VF cond., 10 Palestine pounds, VF cond.Anglo-Palestine Bank

241-1056


$25 | Sold for: $40
שלושה שטרות, 1958, מצב UNC חצי, 1, 5 לירות
בנק ישראל
Three banknotes 1958, UNC, 1/2, 1, 5 IS poundBank of Israel

241-1057


$600
שטר ע"ס חמישים לירות ישראליות טעות מיספור, מספרים לא זהים, דירוג PMG-50 מצב AU
בנק ישראל 1960
Banknote, value of 50 Israeli Lira, numbering error, unidentical numbers, graded PMG-50, AUBank of Israel 1960

241-1058


$25
שלושה שטרות, ע"ס 500 לירות 1975, מצב XF-UC
בנק ישראל
Three banknotes, IAO 500 IS pound, 1975, XF-UCBank of Israel

241-1060


$25 | Sold for: $65
שטר ע"ס לירה א"י אחת מצב Fine-VF
בנק אנגלו-פלשתינה, 1948
Banknote IAO 1 Palestine pound, Fine-VFAnglo Palestine Bank

241-1061


$120 | Sold for: $130
שני שטרות ע"ס 500 פרוטה ולירה ישראלית אחת, מצב AU
בנק ישראל, 1955
Two banknotes, value of 500 Pruta and One Lira, AUBank of Israel, 1955

241-1062


$25 | Sold for: $45
לוט שטרות בנק ישראל, 1958-1968 מצבים שונים, בדרך כלל משומשים
Lot of Bank of Israel banknotes, 1958-1968, various conditions, mostly used

241-1063


$400
שטר ע"ס 500 פרוטה, ללא מיספור דירוג PMG - 55 מצב AU
בנק ישראל 1955
Bank note, value of 500 Pruta, unnumbered, graded PMG-55, AUBank of Israel, 1955

241-1064


$350 | Sold for: $425
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות 1952 דירוג PMG 58
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote, value of ten Israeli Lira, graded PMG- 58Bank Leumi of Israel ltd

241-1065


$200 | Sold for: $200
שטר, ע"ס חמש לירות ישראליות, 1952 מצב UNC
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote, value of Five Israeli Lira, UNCBank Leumi of Israel ltd

241-1066


$25
שלושה שטרות: 5 ₪ 1985, 10 ₪ 1987, 50 ₪ 1992, מצבים XF-UNC
בנק ישראל
Three banknotes: 5 NIS 1985, 10 NIS 1987, 50 NIS 1992, XF-UNCBank of Israel

241-1068


$25 | Sold for: $140
שני שטרות: 50 שקל, 4 פסים 1978 מצב UC, ו 100 שקל שני פסים, 1979, מצב UC
בנק ישראל
Two banknotes: 50 IS, 4 thread 1978 UC, and 100 I£ two threads, 1979, UCBank of Israel

241-1070


$25 | Sold for: $25
שלושה שטרות, 1968, XF-UNC 5,50,100 ל"י
בנק ישראל
Three banknotes, 1968, XF-UNC, 5, 50, 100 I LiraBank of Israel

241-1072


$40 | Sold for: $40
שבעה שטרות, שקלים: 1 שקל, 1978 מצב UNC, 5 שקל, 1978, מצב UNC, 10 שקל 1978, מצב UNC, 50 שקל 1978, מצב UNC, 100 ₪, 1979 2 פסים, מצב XF, 500 שקל 1982, מצב UNC, 1000 שקל
בנק ישראל
Seven banknotes, Shekels: 1 IS 1978 UNC, 5 IS 1978 UNC, 10 IS 1978 UNC, 50 IS 1978 UNC, 100 INS 1979 2 threads UNC, 500 INS 1982 XF, 1000 IS UNCBank of Israel

241-1073


$100 | Sold for: $110
חמישה שטרות: 500 פרוטה VF 1 לירה XF-UC, ו 5 ל"י VF, ו 10 ל"י XF, ו 50 ל"י VF
בנק ישראל, 1955
Five banknotes: 500 pr. VF, 1 pound XF-UC, 5 IS pound VF, 10 IS pound VFBank of Israel, 1955

241-1074


$50 | Sold for: $60
חמישה שטרות הצעת מטבע חוקית 50, 100 פרוטה, אשכול-נאמן, מצב UC וכן שלושה שטרות ע"ס 250 פרוטה, סדרה א+ב+ג, מצבים Fine-VF
Five banknotes proposal for legal currency, 50, 100 pr., Eshkol, UC, and 250 pr., three banknotes a+b+c series, Fine-VF

241-1075


$300 | Sold for: $450
זוג מעות כסף מנייר (שטיחים) ע"ס 50, 100 מיל, 1948, מצב VF
Pair of paper coins (carpets), 50 Mil, 100 Mil 1948, VF

241-1076


$50 | Sold for: $200
ארבעה שטרות, 1952 500 פרוטה, VG, ו 1 ל"י, מצב VF (עם כתם), 5 ל"י VG ו 10 ל"י VF עם חותמת
בנק לאומי לישראל
Four banknotes 1952: 500 pr. VG, 1 IS pound VF with stain, 5 IS pound, VG, 10 IS pound ,VF with stampBank Leumi of Israel ltd

241-1077


$12000
שטר specimen, ע"ס חמישים לירות ארץ ישראליות, דירוג PMG-65
בנק אנגלו-פלשתינה
Specimen banknote IAO 50 EIL, grade PMG-65Anglo Palestine Bank

243-1017


$25 | Sold for: $70
שטר חמש מאות פרוטה 1955 מצב UNC
בנק ישראל
Banknote IAO 500 prutah, 1955, UNC cond.Bank of Israel

243-1018


$40 | Sold for: $40
שני שטרות, בנק ישראל 1968, ע"ס 50 ל"י, ו 100 ל"י, מצב AUC
Two banknotes, Bank of Israel 1968, IAO 50 IL and 100 IL AUC cond.

243-1019


$25 | Sold for: $45
לוט שטרות מצבים VF-XF 1968 : חמש ל"י (5), עשר ל"י (5), 50 ל"י (4)
בנק ישראל
Lot of banknotes, conditions VF-XF, 1968, five IL (5), ten IL (5), fifty IL (4)Bank of Israel

243-1020


$40 | Sold for: $65
לוט שטרות מצבים VF-XF, שנת 1958, 1960, חצי ל"י (12), 1 ל"י (22), חמישים ל"י (2)
בנק ישראל
Lot of banknotes, conditions VF-XF, 1958,1960, 1/2 IL (12), one IL (22), fifty IL (2)Bank of Israel

243-1021


$25 | Sold for: $25
שטר הצעת מטבע חוקית 250 פרוטה סדרה ג' (חלודה)
Banknote Proposal for legal currency 250 prutah, series c. (foxing)

243-1022


$40
לוט 36 שטרות: 50 שקלים תשל"ח 1978 (20) חמישה שקלים 1978 (4), 5 ₪ תשמ"ה 1985 (5), 5 ל"י תשל"ג 1973 (7)
בנק ישראל
Lot of 36 banknotes: 50 Shekel 5738 1978 (20), 5 Shekel 1978 (4), 5 NIS 5745 1985 (5), 5 IL 5733 1973 (7)Bank of Israel

243-1023


$25 | Sold for: $65
שטר חמש מאות פרוטה 1955 מצב UNC
בנק ישראל
Banknote IAO 500 prutah, 1955, UNC condBank of Israel

243-1024


$50 | Sold for: $50
סדרת שטרות לירה, 1968: 5,10,50,100 ל"י, מצב UNC
Series of Israeli pound notes: 5, 10, 50, 100 I£, UNC cond.

243-1025


$25 | Sold for: $65
שטר חמש מאות פרוטה 1955 מצב UNC
בנק ישראל
Banknote IAO 500 prutah, 1955, UNC condBank of Israel

243-1026


$50 | Sold for: $55
סדרת שטרות לירה חצי, 1,5,10,ל"י 1958, 50 ל"י 1960, מצב UNC
Series of Israeli pound notes: 1/2, 1, 5, 10 IL, 1958, UNC cond.

243-1027


$40 | Sold for: $40
שני שטרות, בנק ישראל 1968, ע"ס 50 ל"י, ו 100 ל"י, מצב AUC
Two banknotes, Bank of Israel 1968, IAO 50 IL and 100 IL AUC cond.

243-1028


$80
לוט 26 שטרות: 1 ל"י 1958 (3) 10 ל"י 1968, 1 שקל 1978 (6), 5 שקל 1978, 10 שקל 1978, 50 שקל (10), 100 שקל 1979, 500 שקל 1982, 10,000 שקל 1984, 10 שקל חדש 1985
Lot of 26 banknotes: 1 I£ 1958 (3), 10 I£ 1968, 1 IS 1978 (6), 5 IS 1978, 10 IS 1978, 50 IS (10), 100 IS 1979, 500 IS 1982, 10.000 1984, 10 NIS 1985

243-1029


$40
סדרת שטרות שקל: 1,5,10,50 שקל 1978, 100 שקל 1979 מצב UNC
בנק ישראל
Series of Shekel notes: 1, 5, 10, 50 Shekels 1978, 100 Shekels 1979, UNCBank of Israel

243-1030


$200
אוסף קטן של שטרות ישראלים ואחרים הכולל: בנק אנגלו 1 לא"י VF, בלל 5 ל"י VF, הצעת מטבע 50, 100 פרוטה אשכול-נוימן XF, אחת ושתי קרונות מחנה טרזין fine, בנק ישראל 1956 1,5,10,10 ו-50 ל"י fine-vf, וכן כל השטרות עד 1987 במצבים שונים
Small collection of Israeli banknotes, including : Bank Anglo-Palestine 1 E"I Liira VF, Leumi 5 IL, VF, coin bill 50,100 Pruta Eshkol-Neuman XF, 2 Krones Terezin, fine,and more, and all the banknotes up to 1987 in various conditions

252-1075


$25 | Sold for: $25
לוט של שטרות "שקל" 1978/83 מצבים good-XF: שקל אחד (4), 10 שקלים (1), 50 שקל (5), 500 שקל (2), 1000 שקל (5)
בנק ישראל
Lot of "Shekel" banknotes 1978/83, good-XF conditions: 1 shekel (4), 10 shekel (1), 50 shekel (5), 500 shekel (2),, 1000 shekel (5)Bank of Israel

252-1076


$40 | Sold for: $50
סדרת שטרות, 1958-1960 מצבים XF-AUC, ע"ס חצי, 1,5,10 לירה, 50 ל"י מצב VF
בנק ישראל
Series of banknotes, 1958-1960, XF-AUC conditions, IAO 1/2, 1,5, 10 pounds, 50 IL, VFBank of Israel

252-1077


$25
לוט של שטרות לירה, 1973, מצבים VG-XF 5 לירה (2), 10 לירה (8)
בנק ישראל
Lot of Israeli pound banknotes, 1973, VG-XF conditions: 5 pounds (2), 10 pounds (8)Bank of Israel

252-1078


$40 | Sold for: $45
לוט שטרות 1958 1 ל"י (30), 5 ל"י (10) (V.F-Mint)
בנק ישראל
Lot of banknotes, 1958: 1 IL (30), 5 IL (10) (VF- Mint)Bank of Israel

252-1079


$25 | Sold for: $45
שני שטרות, הצעת מטבע חוקית: אשכול-נאמן, ע"ס 50 פרוטה, מצב Fine, ו- 100 פרוטה, מצב VF,
מדינת ישראל
Two banknotes, proposal for legal currency,Eshkol-Ne’eman, IAO 50 Pruta, Fine, and 100 Pruta, VFThe State of Israel

252-1080


$40 | Sold for: $45
סדרת "אישים בישראל" שבעה שטרי כסף של בנק ישראל, מהדורה של 2000 בלבד, מצב UNC, כולל : 5 שקל 1980, חיים ויצמן, 10 שקל בנימין זאב הרצל, 1980, 50 שקל 1980 דוד בן גוריון, 100 שקל 1980 זאב ז'בוטינסקי, 500 שקל 1982 אדמונד דה רו
Series of "Personalities of Israel", seven banknotes of the Bank of Israel, edition of only 2000, UNC condition, comprises: 5 shekel 1980, Haim Weitzman, 10 shekel Theodor Herzl, 1980, 50 shekel 1980 David Ben Gurion,

252-1081


$25 | Sold for: $50
שטר ע"ס לירה א"י אחת, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote, one Palestine Pound, FineAnglo Palestine Bank

252-1082


$40
סדרת שטרות, 1968 כולל: 5,10,50,100 לירות מצבים XF-UNC
בנק ישראל
Series of banknotes, 1968, including: 100, 50, 10, 5 pounds, XF-UNC conditionsBank of Israel

252-1083


$25 | Sold for: $90
שטר 1929 ע"ס פונט פלשתינאי (א"י) מצב fair (קרוע ל-4)
Palestine Currency Board
Banknote, 1929, IAO 1 Palestine pound, fair condition (torn into 4 pieces)Palestine Currency Board

252-1084


$40 | Sold for: $40
ארבעה שטרות 1955: 500 פרוטה, 1,5,10 ל"י, מצבים VG-Fine
בנק ישראל
Four banknotes, 1955: 500 pruta, 1, 5, 10 IL, VG-Fine cond.Bank of Israel

252-1085


$25
לוט של שטרות לירה 1968, מצבים VG-XF 5 לירה (2), 10 ל"י (2), 50 ל"י (1), 10 ל"י (2)
בנק ישראל
Lot of Israeli pound banknotes, 1968, VG-XF conditions: 5 pounds (2), 10 IL (2), 50 IL (1), 100 IL (2)Bank of Israel

252-1086


$40 | Sold for: $40
סדרת שטרות, 1958-1960 מצבים XF-AUC, ע"ס חצי, 1,5,10 לירה, 50 ל"י מצב VF
בנק ישראל
Series of banknotes, 1958-1960, XF-AUC conditions, IAO 1/2, 1,5, 10 pounds, 50 IL, VFBank of Israel

252-1087


$30 | Sold for: $65
שלושה שטרות לא גזורים 1983 ע"ס 1000 שקל עם כיתוב: "ררב"
בנק ישראל
Three uncut banknotes 1983, IAO 1000 shekels, with the writing "RRB"Bank of Israel

252-1088


$40 | Sold for: $65
לוט שטרות, תקופת קום המדינה: 250 פרוטה (הצעת מטבע), 5 ל"י בנק אנגלו-פלשתינה (מחורר), בנק ישראל 1955 500 פר (1), 5 ל"י (1), 10 ל"י (6)
Lot of banknotes, establishment of the state period: 250 pruta (proposal for legal currency), 5 pounds Anglo-Palestine Bank (perforated), Bank of Israel 1955 500 pruta (1), 5 IL (1), 10 IL (6)

252-1089


$30
שלושה שטרות 1955: 500 פרוטה, 1,10 ל"י
בנק ישראל
Three banknotes, 1955: 500 pruta, 1, 10 ILBank of Israel

252-1090


$60 | Sold for: $130
סדרת שטרות, 1955, מצבים VG-Fine ע"ס 500 פרוטה, 1 ל"י, 5 ל"י, 10 ל"י(4), 50 ל"י
בנק ישראל
Series of banknotes, 1955, VG-Fine condition, IAO 500 pruta, 1 IL, 5 IL, 10 IL (4), 50 ILBank of Israel

252-1091


$30 | Sold for: $30
לוט של שטרות לירה, 1958, מצבים Fine-XF חצי לירה (2), לירה (35), 5 ל"י (2) 10 ל"י (4)
בנק ישראל
Lot of Israeli pound banknotes, 1958, Fine-XF conditions: 1/2 pound (2), 1 pound (35), 5 IL (2), 10 IL (4)Bank of Israel

252-1092


$60 | Sold for: $60
לוט 7 שטרות 20 שקל חדש, מצב UNC
בנק ישראל 2008
Lot of seven 20 NIS banknotes, UNC conditionBank of Israel

252-1093


$35 | Sold for: $40
שלושה שטרות-המחאות: חיפה 1910 (אנגלית), יפו 1911 (ערבית), ת"א 1932
בנק אנגלו-פלשתינה
Three bills of exchange: Haifa 1910 (in English), Jaffa 1911 (in Arabic), Tel Aviv 1932Anglo Palestine Bank

252-1094


$120 | Sold for: $160
שלושה סטים, שטרות שקל לא גזורים (3 שטרות בגליון): 1000 שקל 1983 (2), 5000 שקל 1984, 10000 שקל 1984
בנק ישראל
Three sets of shekel banknotes, uncut (3 bills to a sheet), 1000 shekel 1983 (2), 5000 shekel 1984, 10.000 shekel 1984Bank of Israel

252-1095


$40
סדרת שטרות, 1968, מצבים VF-AUC ע"ס: 5 ,10,50,100 ל"י
בנק ישראל
Series of banknotes, 1968, VF-AUC, IAO 5, 10, 50, 100 ILBank of Israel

252-1096


$850
סדרת שטרות מנדט, השטרות הראשונים שהונפקו בא"י, ע"י מועצת המטבע של פלשתינה א"י, שש רפליקות כסף סטרלינג עם צבע וציפוי זהב טהור סלקטיבי, מהדורה מוגבלת ל-360 סדרות בלבד
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Series of B. Mandate banknotes, the first banknotes to be issued in Eretz Israel, by the Palestine Currency Board, six Sterling silver replicas selectively colored and plated with pure gold, limited edition of only 360 serialsIsrel government coins and medals corporation

252-1097


$40 | Sold for: $90
שני שטרות ע"ס 5 לירות ישראליות ו-10 לירות ישראליות, מצבים Fine-XF
בנק לאומי לישראל
Two banknotes: 5 IL and 10 IL, Fine-XFBank Leumi L'Israel

253-2004


$25 | Sold for: $30
שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948 פריפקס A, מצב VG
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO one Palestine pound, 1948, prefix A, VGAnglo-Palestine Bank

253-2005


$30
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות 1955 פריפקס מ', מצב VF
בנק ישראל
Banknote IAO ten IL, 1955, prefix Mem, tears, XFBank of Israel

253-2006


$25 | Sold for: $30
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות 1952 פריפקס H, קרעים מצב Good
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote IAO ten IL, 1952, prefix H, tears, goodLeumi Bank of Israel

253-2007


$30
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות 1955 פריפקס ג', מצב VF
בנק ישראל
Banknote IAO ten IL, 1955, prefix Gimel, tears, VFBank of Israel

253-2008


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת 1952 פריפקס P, קרעים מצב VG
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote IAO one IL, 1952, prefix P, tears, VGLeumi Bank of Israel

253-2009


$40
שלושה שטרות 1968 ע"ס 10 ל"י, פריפקס 0/ב' שחור, 50 ל"י פריפקס 9/ד' שחור, 100 ל"י פריפקס 1/ה' אדום, מצבים VF-VG
בנק ישראל
Three banknotes, 1968: IAO 10 IL, prefix Bet/0, 50 IL, prefix Daled/9 black, 100 IL, prefix Hei/1 red, VF-VGBank of Israel

253-2010


$25 | Sold for: $35
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1952 פריפקס L, קרעים מצב VG-Fine
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote IAO five IL, 1952, prefix L, tears, VG-FineLeumi Bank of Israel

253-2011


$40 | Sold for: $45
שטר ע"ס 5 לירות ישראליות 1952 פריפקס T, מצב VG (קרע)
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote IAO 5 IL, 1952, prefix T, VG (tear)Leumi Bank of Israel

253-2012


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1952 פריפקס W, קרעים מצב Good
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote IAO five IL, 1952, prefix W, tears, goodLeumi Bank of Israel

253-2013


$40
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות 1955 פריפקס ו/ד', מצב XF
בנק ישראל
Banknote IAO ten IL, 1955, prefix Vav/Daled, XFBank of Israel

253-2014


$25
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות 1955 פריפקס ו', מצב XF
בנק ישראל
Banknote IAO ten IL, 1955, prefix Vav, XFBank of Israel

253-2015


$50 | Sold for: $50
לוט שטרות: 100 שקל 1979 50 שקל 1978, 5 שקל 1978, 1 שקל 1978 (16), 1000 שקל 1983, חצי לירה 1958, 1 לירה 1958, 5 לירות 1973 (4), 10 לירות 1973 (9), 50 לירות 1973 (2)
בנק ישראל
Lot of banknotes: 100 IS 1979, 50 IS 1978, 5 IS 1978, 1 IS 1978 (16), 1000 IL1983, 1/2 IL 1958, 1 IL 1958, 5 IL 1973 (4), 10 IL 1973 (9), 50 IL 1973 (2)Bank of Israel

253-2016


$25 | Sold for: $30
שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948 פריפקס A, מצב VG
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO one Palestine pound, 1948, prefix A, VGAnglo-Palestine Bank

253-2017


$50 | Sold for: $50
שטר ע"ס חמישים לירות ישראליות 1955 פריפקס א', מצב VG
בנק ישראל
Banknote IAO five IL, 1955, prefix Alef, tears, VGBank of Israel

253-2018


$25 | Sold for: $30
שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948 פריפקס H, מצב VG
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO one Palestine pound, 1948, prefix H, VGAnglo-Palestine Bank

253-2019


$50 | Sold for: $50
שטר ע"ס 50 לירות, 1955 מצב fine
בנק ישראל
50 IL banknote, 1955, FineBank of Israel

253-2020


$25 | Sold for: $40
שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948 פריפקס C, מצב VG-Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO one Palestine pound, 1948, prefix C, VG-FineAnglo-Palestine Bank

253-2021


$80
ארבעה שטרות 1960 ע"ס 50 לירות ישראליות, פריפיקסים: 1/ו', 2/ע', ק', ו', מצבים VG-Fine
בנק ישראל
Four banknotes 1960, IAO 50 IL, prefixes Vav/1, Ayn/2, Kuf, Vav, VG-FineBank of Israel

253-2022


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948 פריפקס E, מצב VG
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO one Palestine pound, 1948, prefix E, VGAnglo-Palestine Bank

253-2023


$90
סדרת שטרות 1958-1960 חצי,1, 5, 10, 50 לירות ישראליות, מצבים VF-XF
בנק ישראל
Series of banknotes, 1968-1960: 1/2, 1, 5, 10, 50 IL, VF-XFBank of Israel

253-2024


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות 1955 פריפקס מ', מצב XF
בנק ישראל
Banknote IAO ten IL, 1955, prefix Mem, XFBank of Israel

255-1039


$25
שטר 1979, ע"ס מאה שקל, מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote, 1979, IAO 100 IS, XF-AUC conditionBank of Israel

255-1040


$50
שטר 1948 ע"ס חמש לירות א"י פסילה של בנק ישראל (ששה חורים גזורים)
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, 1948, IAO five Palestine pounds, invalidation by the Bank of Israel (six cut holes)Anglo-Palestine Bank

255-1041


$25
שני שטרות 1968, ע"ס 5,10 ל"י מצב VG-Fine
בנק ישראל
Two banknotes 1968, IAO 5, 10 IL, VG-Fine conditionBank of Israel

255-1042


$50
שלושה שטרות, 1955 ע"ס 5,10,50 ל"י, מצבים VG-Fine
בנק ישראל
Three banknotes, 1955, IAO 5, 10 and 50 IL, VG-Fine conditionsBank of Israel

255-1043


$25
שטר, 1968, ע"ס חמש לירות ישראליות מצב XF, פריפיקס 1/ח
בנק ישראל
Banknote, 1968, IAO 5 IL, prefix 1/Chet, XF conditionBank of Israel

255-1044


$50
תשעה שטרות, 1978-1984 ע"ס 1,5,10,50,100,500,1000,5,000,10,000 שקל חדש, מצבים XF-UNC
בנק ישראל
Nine banknotes, 1978-1984, IAO 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 and 10.000 NIS, XF-UNC conditionsBank of Israel

255-1045


$25 | Sold for: $60
שטר ע"ס עשר לירות א"י מצב fair-good
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote IAO ten Palestine pound, fair-good conditionAnglo-Palestine Bank

255-1046


$50
שטר ע"ס 500 פרוטה 1955 פריפיקס ז', מצב VF-XF
בנק ישראל
Banknote IAO 500 pruta, 1955, prefix Zayn, VF-XF conditionBank of Israel

255-1047


$25
שטר 1958, ע"ס עשר לירות ישראליות מצב XF-AUC, פריפיקס 2/ב
בנק ישראל
Banknote, 1958, IAO 10 IL, prefix 2/Bet, XF-AUC conditionBank of Israel

255-1048


$50
שטר ע"ס 50 שקלים חדשים 2014 דירוג PMG 65, בלווית חוברת "השטרות החדשים של ישראל", של מח' המטבע של בנק ישראל
בנק ישראל
50 NIS banknote, 2014, PMG 65, accompanied by the booklet of the new banknotes of IsraelBank of Israel

255-1049


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1952 פריפיקס T, מצב VG-Fine
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote IAO 5 IL, 1952, prefix T, VG-Fine conditionLeumi Bank of Israel

255-1050


$50
לוט שטרות, ישראל 1953-1978 הצעת מטבע 250 פרוטה (א), 5 ל"י, 1955, חצי ל"י, 1 ל"י (4), 1958, 50 ל"י , 1960, 10 ל"י, 100 ל"י, 1968, 5 ל"י, 10 ל"י, 50 ל"י(2), 1973, 50 שקל (5), 100 שקל (2), 500 ל"י (5),1978-1982
Lot of banknotes, Israel 1953-1978, proposal of the 250 pruta coin, 5 IL 1955, 1/2 IL, 1 IL (4), 1958, 50 IL, 1960, 10 IL, 1968, 5 IL, 10 IL, 50 IL (2), 1973, 50 IS (5), 100 IS (2), 500 IS (5), 1978-1982

255-1051


$25 | Sold for: $25
שטר 1975, ע"ס חמש מאות לירות מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote, 1975, IAO 500 IL, XF-AUC conditionBank of Israel

255-1052


$60 | Sold for: $60
שטר ע"ס 500 מיל 1948 מצב VG
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO 500 mil, 1948, VG conditionAnglo-Palestine Bank

255-1053


$25
שני שטרות ע"ס 1 ₪ 1986 ו-5 ₪ 1985, מצב XF-UNC
בנק ישראל
Two banknotes, IAO one NIS, 1986 and five NIS 1985, XF-UNC conditionBank of Israel

255-1054


$60
שטר 1973, ע"ס חמש לירות ישראליות דירוג PMG-66
בנק ישראל
Banknote 1973 IAO 5 IL, PMG-66Bank of Israel

255-1055


$25
שני שטרות, ע"ס 1 ₪ 1986 ו-5 ₪ 1987, מצב XF-UNC
בנק ישראל
Two banknotes, IAO one NIS, 1986 and five NIS 1987, XF-UNC conditionBank of Israel

255-1056


$60
שטר 1958, ע"ס עשר לירות ישראליות דירוג PMG-66, פריפיקס 5/כ
בנק ישראל
Banknote 1958 IAO 10 IL, graded PMG-66, prefix 5/KafBank of Israel

255-1057


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס 500 מיל, 1940, VG
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote IAO 500 mil, 1940, VGAnglo-Palestine Bank

255-1058


$60
שטר 1968, ע"ס 50 לירות ישראליות דירוג PMG-66, פריפיקס 1/ע
בנק ישראל
Banknote 1968 IAO 50 IL, PMG-66, prefix 1/AynBank of Israel

255-1059


$25 | Sold for: $30
שלושה שטרות, 1983 ע"ס 1000 שקל לא גזורים, 3008856743-5 (סימני דבק בשטר העליון) XF
בנק ישראל
Three banknotes, 1983, IAO 1.000 IL, unseparated (signs of glue on the top bill), XFBank of Israel

255-1060


$60
שלושה שטרות 1958, ע"ס עשר לירות ישראליות מצב XF-VF, קיפולים זעירים, פריפיקס 3/א, 2/א, 6/פ
בנק ישראל
Three banknotes, 1958, IAO 10 IL, XF-VF condition, minor folding traces, prefix 3/Alef, 2/Alef, 6/PeBank of Israel

255-1061


$25
שטר 1984, ע"ס 5000 שקל מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote, 1984, IAO 5000 IS, XF-AUC conditionBank of Israel

255-1062


$60
שטר 1978, ע"ס עשרה שקלים דירוג PMG-66
בנק ישראל
Banknote 1976 IAO 10 IS, PMG-66Bank of Israel

255-1063


$30
שטר 1968, ע"ס חמישים לירות ישראליות מצב XF-AUC, פריפיקס 0/א
בנק ישראל
Banknote, 1968, 50 IL, prefix 0/Alef, XF-AUC conditionBank of Israel

255-1064


$60
שטר 1968 ע"ס עשר לירות ישראליות דירוג PMG-66, פריפיקס 0/א
בנק ישראל
Banknote 1968, IAO 10 IL, PMG-66, prefix 0/AlefBank of Israel

255-1065


$40 | Sold for: $45
שטר ע"ס לירה א"י אחת, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO one Palestine pound, Fine conditionAnglo-Palestine Bank

255-1066


$80 | Sold for: $95
שלושה פריטי שטרות: א. שלושה שטרי כסף ע"ס 50 ₪ לא מופרדים (מהדורה של 3333) ב. סדרת 5 שטרי כסף (1-50 ₪), בעלי מספר סדורי זהה (מס 940/2000) ג. סדרת שטרי מזכרת של שטרי בנק ישראל הראושנים, 1954, רפליקות של שטרות מס 1589/2000
בנק ישראל
Three banknote items: a. three banknotes IAO 50 NIS, unseparated (edition of 3333), b. series of 5 banknotes (1-50 NIS) with identical serial numbers (no. 9402000), series of souvenir banknotes of the first Bank of Israel banknotes, 1954,Bank of Israel

255-1067


$40
שני שטרות 1968, ע"ס 50 ו-100 לירות מצב VF, פריפיקס 4/ט, 50 לי עם כתם
בנק ישראל
Two banknotes, 1968, IAO 50 and 100 IL, prefix 4/Tet, VF condition, 50 IL has a stainBank of Israel

255-1068


$80 | Sold for: $80
שלושה שטרות 1955: עשר לירות ישראליות פריפיקס 1/ו, מצב XF, שנים של חמישים לירות ישראליות פריפיקס א', מצבים VF
בנק ישראל
Three banknotes, 1955: 10 IL, prefix Vav/Vav, XF condition, two IAO 50 IL, prefix Alef, VF conditionsBank of Israel

255-1069


$40 | Sold for: $80
שטר ע"ס חמש לירות א"י מצב Fine-VF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote IAO five Palestine pound, Fine-VF conditionAnglo-Palestine Bank

255-1070


$80
סדרת שטרות, 1956-1960 חצי ל"י, א/1, 1 ל"י T/8, 5 ל"י מ/2, עשר ל"י א/6, 5 ל"י צ' אדום, מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote series, 1956-1960, 1/2 IL, prefix Alef/1, one IL, prefix T/8., 5 IL, prefix Mem/2, 10 IL, prefix Alef/6, 5 IL, prefix Zadik red, XV-AUCBank of Israel

255-1071


$40 | Sold for: $40
שטר, 1948, ע"ס לירה א"י אחת פריפיקס A, מצב VG
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, 1948, one Palestine pound, prefix A, VG conditionAnglo-Palestine Bank

255-1072


$80
שטר 1979 ע"ס 100 שקל שני פסים חומים, מצב XF-UNC
בנק ישראל
Banknote, 1979, IAO 100 IS, two brown threads, XF-UNC conditionBank of Israel

255-1073


$40
שטר 1978 ע"ס 50 שקל ארבעה פסים חומים, מצב Fine
בנק ישראל
Banknote, 1978, IAO 50 IS, four brown threads, Fine conditionBank of Israel

255-1074


$100 | Sold for: $100
שני שטרות ע"ס חמישים לירות ישראליות 1955 פריפיקס ג' אדום, א' שחור, מצבים Fine-VF
בנק ישראל
Two banknotes IAO 50 IL, 1955, prefix Gimel red, Alef black, Fine-VF conditionsBank of Israel

255-1075


$40
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת, 1955 פריפיקס ו', מצב VF
בנק ישראל
Banknote IAO one IL, 1955, prefix Vav, VF conditionBank of Israel

255-1076


$100 | Sold for: $100
ארבעה שטרות 1955: 5 לירות ישראליות, פריפיקס ח', VF, עשר ל"י פר' ו/ז, VF-XF, שני שטרות חמישים ל"י, פר' א, VF
בנק ישראל
Four banknotes, 1955, 5 IL, prefix Chet, VF, 10 Palestine pounds, prefix Vav/Zayn, XF, VF, two 50 IL, prefix Alef, VFBank of Israel

255-1077


$40 | Sold for: $55
שטר ע"ס חמש לירות א"י, 1948 פריפיקס B, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO 5 Palestine pounds, 1948, prefix B, Fine conditionAnglo-Palestine Bank

255-1078


$100 | Sold for: $100
שני שטרות ע"ס חמישים לירות ישראליות 1955 פריפיקס ג' אדום, א' שחור, מצבים Fine-VF
בנק ישראל
Two banknotes IAO 50 IL, 1955, prefix Gimel red, Alef black, Fine-VF conditionsBank of Israel

255-1079


$40
שטר 1948 ע"ס לירה א"י אחת פרפיקס F, מצב VG
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, 1948, IAO one Palestine pound, prefix F, VG conditionAnglo-Palestine Bank

255-1080


$100 | Sold for: $100
שני שטרות ע"ס חמישים לירות ישראליות 1955 פריפיקס ג' אדום, א' שחור, מצבים Fine-VF
בנק ישראל
Two banknotes IAO 50 IL, 1955, prefix Gimel red, Alef black, Fine-VF conditionsBank of Israel

255-1081


$40 | Sold for: $130
שטר ע"ס עשר לירות א"י מצב Fine-VF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote IAO ten Palestine pound, Fine-VF conditionAnglo-Palestine Bank

255-1082


$100
ארבעה שטרות: 50 ₪, 1992, מאה ₪ (2), 1995, 200 ₪ 1984, מצבים fine-VF
בנק ישראל
Four banknotes, 50 NIS 1992, 100 NIS (2) 1995, 200 NIS 1984, Fine-VFBank of Israel

255-1083


$50
ארבעה שטרות, 1968 ע"ס 5,10,50,100 ל"י, מצבים XF-UNC
בנק ישראל
Four banknotes 1968, IAO 5, 10, 50, 100 IL, XF-UNC conditionBank of Israel

255-1084


$150
שטר 1982, ע"ס חמש מאות שקלים דירוג PMG-68 ! Exceptional paper quality
בנק ישראל
Banknote 1982 IAO 500 NS, PMG-68 ! Exceptional paper qualityBank of Israel

255-1085


$50 | Sold for: $50
שטר 1948, ע"ס חמש לירות א"י פריפיקס A, מצב fine
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, 1948, one Palestine pound, prefix A, fine conditionAnglo-Palestine Bank

255-1086


$150
שלושה עשר שטרות, 1968 ע"ס 10 לירות ישראליות, פריפיקס 1/ו' ירוק, מצב UNC, מספרים רצים
בנק ישראל
Thirteen banknotes 1968, IAO ten IL, prefix green 1/Vav, UNC condition, consecutive serial numbersBank of Israel

255-1087


$50
לוט שטרות 1955: חמש מאות פרוטה, מצב good, חמש לירות ישראליות, מצב good-VG, עשר לירות ישראליות מצב fine-VF
בנק ישראל
Lot of banknotes, 1955, 500 pruta, good, 5 IL, good-VG, 10 IL, fine-VF conditionBank of Israel

255-1088


$260
שטר 1929, ע"ס חמש מאות מיל Jerusalem מצב good
Palestine Currency Board
Banknote, 1929, IAO 500 mil, Jerusalem, good conditionPalestine Currency Board

255-1089


$50 | Sold for: $50
אלבום עם 38 שטרות, 1956-1993
בנק ישראל
Album containing 38 banknotes 1956-1993Bank of Israel

255-1090


$350 | Sold for: $750
שטר 1939 ע"ס פונט פלשתינאי (א"י) מצב VG
Palestine Currency Board
Banknote, 1939, IAO one Palestine pound, VG conditionPalestine Currency Board

255-1092


$260
סדרת רפליקות כסף של שטרות בנק אנגלו פלשתינה תש"ח 1948, מהדורה של 2000, כולל 1,5,10,50 לירות ארץ ישראליות (500 מיל חסר)
Series of money replicas, of banknotes Anglo Palestine Bank, 5708 1948, edition of 2000, including 50. 10, 5, 1 Palestine pounds (500 mil missing)

255-1093


$1200
ששה פלקי ברונזה, שטרות בנק ישראל הוצ' זלצמן, מס' 50 מסך 180, כולל: 1,5,10,20,50 ו-200 שקל חדש, כ"א עם מספור מוטבע
Six bronze plaques, Bank of Israel banknotes, publ. by Salzmann, no 50 out of 180, comprising: 1, 5, 10, 20, 50 and 200 NIS, each impressed with numbering

256-2026


$25
שטר 1952 ע"ס לירה ישראלית אחת מצב K-VG
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote 1952 IU one Israeli Lira, K-VGBank Leumi L'Israel

256-2027


$40
ארבעה שטרות, 1968: 5 ל"י XF-UNC מ שחור, 10 ל"י XF-UNC מ.שחור, 50 ל"י XF-UNC מ. כחול, 100 ל"י XF מספר קטן
בנק ישראל
Four Banknotes, 1968: 5 Li XF-UNC, black "Mem", 10 Li XF-UNC black "Mem", 50 Li Xf-UNC blue "Mem", 100 Li XF small numberBank of Israel

256-2028


$25
חמישה שטרות: חצי ל"י 1/א, XF-UNC, לירה אחת 8/פ, XF-UNC, חמש ל"י XF-UNC N/2, עשר ל"י, Fine נקודות חלודה, 1'/ט, 50 ל"י VG-Fine חלודה 1/פ ירוק
בנק ישראל 1958-1960
Five Banknotes: half LI 1/Alef XF-UNC, one Lira 8/Pe XF-UNC, five LI N/2 XF-UNC, Ten Li Fine foxing dots, 1/Tet, 50 Li VG-Fine foxing 1/Pe greenBank of Israel

256-2029


$40
חמישה שטרות, 1973-1975 ע"ס 5,10,50,100,500 ל"י, מצבים XF-UNC
בנק ישראל
Five banknotes, 1973-1975, IAO 5, 10, 50, 100,500 IL, XF-UNC conditionBank of Israel

256-2030


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס 500 מיל, 1940, VG
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote IAO 500 mil, 1940, VGAnglo-Palestine Bank

256-2031


$45
ארבעה שטרות 1955 500 פרוטה VG נ, 1 ל"י VG -ע, 5 ל"י Fine - א, 10 ל"י Fine-VF ו/כ
בנק ישראל
Four Banknotes 1955: 500 Pruta VG, 1 Li VG "Ain", 5 Li Fine "Alef", 10 Li Fine-VF "Vav"/"Kaf"Bank of Israel

256-2032


$25
שלושה שטרות 1958, ע"ס חצי, 1, ו-5 ל"י, מצב UNC
בנק ישראל
Three banknotes, 1958, IAO 1/2, 1 and 5 IL, UNC conditionsBank of Israel

256-2033


$80
ארבעה שטרות 1968 5 ל"י XF-UNC מ שחור, 10 ל"י XF-UNC מ.כחול, 50 ל"י XF-UNC מ. כחול, 100 ל"י VF-XF מ. אדום
בנק ישראל
Four Banknotes, 1968: 5 Li XF-UNC, black "Mem", 10 Li XF-UNC blue "Mem", 50 Li Xf-UNC blue "Mem", 100 Li VF-XF red "Mem"Bank of Israel

256-2034


$25
שני שטרות 1968, ע"ס 5, 10 ל"י מצבים VG-Fine
בנק ישראל
Two banknotes, 1968, IAO 10 IL, VG-Fine conditionBank of Israel

256-2035


$200 | Sold for: $200
סט רפליקות, כסף סטרלינג שטרות בנק אנגלו-פלשתינה, מהדורה מוגבלת של 1200, בקופסה מקורית
החברה הממשלתית
Set of sterling silver replicas of Anglo-Palestine bank banknotes, limited edition of 1200, in original caseIsrael Coins and Medals Corp.

263-652


$25
שלושה שטרות: 1 ₪ 1986 5 ₪ 1985, 10 ₪ 1987, מצבים XF-AUC
בנק ישראל
Three banknotes: one NIS, 1986, 5 NIS, 1985, 10 NIS, 1987, XF-AUCBank of Israel

263-653


$40
סדרת שטרות: 5,10,50,100 ל"י מצבים XF-AUC
בנק ישראל 1968
Banknote series: 100, 50, 10, 5 IL, XF-AUCBank of Israel 1968

263-654


$25 | Sold for: $30
ארבעה שטרות: חצי ל"י פריפ H/1 1 ל"י, 3/8, 5 ל"י ט/1, 10 ל"י ב/2, כולם XF-UNC
בנק ישראל 1958
Four banknotes: 1/2 IL, prefix H/1, one IL, 3/8, 5 IL, 1/T, 10 IL, B/2, all XF-UNCBank of Israel 1958

263-655


$40
שטר ע"ס לירה א"י אחת, מצב Fine פריפ C
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO one Eretz Israel pound, Fine, prefix CAnglo-Palestine Bank

263-656


$25 | Sold for: $25
מעות נייר פרוטה Fract paper currency 50 פר 1952, אשכול-זגגי, XF-UNC, 100 פר 1952, אשכול-זגגי Fine
Fract. Paper currency: 50 pruta, 1952, Eshkol-Zagagi, 100 pruta, 1952, XF-UNC, Eshkol-Zagagi, Fine

263-657


$40 | Sold for: $110
אלבום עם אוסף שטרות בנק ישראל הצעת מטבע חוקית 250 פר, 10 ל"י, 1955 (2), חצי ל"י 1 ל"י (2), 5 ל"י 10 ל"י 1958 (2), 50 ל"י 1960 (2), 5 ל"י 1968 (2), 10 ל"י 1968 (3), 50 ל"י 1968 (2), 100 ל"י (3), 5 ל"י, 10 ל"י 1973, 100 ל"י, 500 ל"י
Album of a Bank of Israel banknote collection, proposal for legal currency 250 pruta, 10 IL, 1960 (2), 1/2 IL, 1 IL (2), 5, 10 IL, 1958 (2), 50 IL, 1960 (2), 5 IL1968 (2), 10 IL 1968 (3), 50 IL 1968 (2), 100 IL (3), 5 IL 10 IL 1973, 100 IL, 500 IL

263-658


$30
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות מצב VG-Fine, פריפ Q
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote IAO five IL, VG-Fine, prefix QLeumi Bank of Israel

263-659


$50
סדרת שטרות: 1,5,10,50,100 500,1000,5000,10000 שקל, מצבים VF-Fine (שנות האינפלציה הגדולה)
בנק ישראל 1978-1984
Banknote series: 100, 50, 10, 5, 1,10.000, 5.000, 1000, 500 shekel, VF-FineBank of Israel 1984

263-660


$30 | Sold for: $30
סדרת שטרות: 5 ל"י, 10 ל"י 50 ל"י, 100 ל"י, 1973, 500 ל"י 1975, כולם XF-AUC
בנק ישראל 1973-1975
Banknote series: 5 IL, 50 IL, 100 IL, 1973, 500 IL, 1975, all XF-AUCBank of Israel 1975

263-661


$80 | Sold for: $80
סדרת שטרות: 500 פר (3) לירה אחת, VG פריפ ל, 5 ל"י VG-Fine פריפ ל, 10 ל"י fine-Xf, פריפ אדום נ, 50 ל"י Fine, פריפ א שחור
בנק ישראל 1956
Banknotes series: 500 pruta (3), one pound, VG, prefix L, 5 IL, VG-Fine, prefix L, 10 IL, Fine-XF, red prefix N, 50 IL, Fine, black prefix ABank of Israel 1956

263-662


$30
שטר ע"ס 10 ל"י VF-XF פריפ O/1
בנק ישראל 1955
10 IL banknote, VF-XF, prefix O/1Bank of Israel 1955

263-663


$90 | Sold for: $95
לוט של 12 שטרות ע"ס 100 שקל כ"א מצבים Fine, עם שני פסים אדומים כ"א
בנק ישראל 1979
Lot of 12 banknotes, IAO 100 Shekels each, Fine, with two red threads eachBank of Israel 1979

263-664


$40
לוט שטרות: 1958, 1,10,50 ל"י 1968: 5,10,50,שנים של 100 ל"י, 1983: 1000 שקל, 20 ₪ 1998, מצבים VG-Fine
בנק ישראל 1958-2008
Lot of banknotes 1958: 50, 10, 1 IL, 1968: 50, 10, 5, two 100 IL, 1983: 1000 shekel, 1998: 20 ILS, VG-FineBank of Israel 1958-2008

263-666


$25
ארבעה צ'קים: קופת מלוה וחסכון 1945 קופת עם, 1947, הלואה וחסכון, 1957, בנק הפועלים סניף עזה, 1969
Four checks Kupat Malve V'chisachon, 1945, Kupat Am 1947, Halva'a V'chisachon, 1957, Hapoalim Bank Gaza branch, 1969

263-667


$30 | Sold for: $35
שני שטרות, אמצעי תשלום גטו טרזין 1943 Theseienstadt, ע"ס 1,2 קרונות, מצבים VG
Two banknotes means of payment, 1943 Theresienstadt, IAO 1.2 Kronen, VG