224-2093


$25
חנוכית פליז, דוגמת נבל וענף עם כיתוב "ישראל"
Brass Chanukah lamp, lyre and branch, inscribed “Israel”

225-1468


$25 | Sold for: $25
חנוכיה מיניאטורית לשמן, דוגמת צפון אפריקה
Miniature Chanukah oil lamp, North Africa style

225-1469


$150 | Sold for: $160
חנוכית אבן, חיקוי של חנוכיה עתיקה
Stone Chanukah lamp, imitation of an antique Chanukah lamp

225-1470


$25
חנוכיה פליז קטנה לנרות שמן דוגמה צפון אפריקנית
Small brass Chanukah oil lamp, north African style

225-1471


$180 | Sold for: $180
חנוכית גב לנרות, דוגמת פולין הגב עם אריות מחזיקים מנורה וכתב תורה, (שמש חסר)
Chanukah lamp for candles, Poland pattern, back with lions holding a Menorah and Torah crown, (missing Shamash)

225-1472


$60 | Sold for: $95
חנוכיה צורת מנורה, לנרות, כסף 925, חסר שמש
Menorah shaped Chanukah lamp for candles, silver 925, missing Shamash

225-1473


$300
חנוכיה זקופה, פליז, אר-דקו שנות ה20
Erect brass Hanukkah lamp, Art Deco, 1920's

225-1474


$90 | Sold for: $90
חנוכיה לנרות עשויה ברזל, גב נחושת עם אמייל, חתום Heller
Iron Chanukah lamp for candles, copper back with enamel, marked Ueller

225-1475


$300
חנוכית ברונזה דוגמת קרקוב לנרות
Bronze Chanukah lamp for candles, Cracow style

225-1476


$90 | Sold for: $120
חנוכית קרמיקה גדולה לנרות הבזיכים ממתכת, במרכז החנוכיה יהודי בתפילה ומאחוריו מגן דוד
Large ceramic Chanukah lamp for candles, metal cornets, in the center of the lamp a Jew in prayer with a star of David behind him

225-1477


$400 | Sold for: $650
חנוכית גב לנרות, כסף 835, פולין גב עם כתר תורה ואריות, חסר שמש
Chanukah lamp for candles, silver 835, Poland, back with Torah crown and lions, missing Shamash

225-1478


$150 | Sold for: $150
חנוכית פח לשמן, צפון אפריקה
Tin Chanukah oil lamp, North Africa

225-1479


$4600
חנוכיה זקופה לנרות, כסף, צורת מנורה החלק העליון , וינה אוסטריה סוף המאה ה19 (כל החלקים חתומים), הבסיס, פמוט חדש תואם
Erect Hanukkah lamps for candles, Menorah shaped, silver top, Vienna, Austria, late 19th century, (all parts marked), base is a new matching silver candlestick

228-1468


$200
חנוכיה לנרות, ברונזה, הגב לוחות הברית עם אריות, כתר תורה ומגן דוד, מזרח אירופה, תחילת המאה ה20
Bronze Chanukah lamp for candles, back tables of the covenant with lions, Torah crown and star of David, eastern Europe, early 20th c

228-1469


$750
חנוכית ברונזה זקופה לנרות דוגמה פולנית, תוצ' ארה"ב, תחילת המאה ה20
Erect bronze Chanukah lamp for candles, Polish style, made in USA, early 20th c

228-1470


$260 | Sold for: $260
חנוכית אבן, תימן
Yemeni stone Chanukah lamp

228-1471


$750
חנוכית פליז וברונזה לשמן, הולנד, המאה ה19
Bronze and brass Chanukah oil lamp, Holland, 19th c

228-1472


$700
חנוכית טווס, פליז מוכסף, (שמש חסר, פגמים)
Peacock Chanukah lamp, silvered brass (missing Shamash damages)

233-1332


$40 | Sold for: $40
חנוכיה תוצ' קיבוץ אילון מתכת עם שילוב מוזאיקה, ישראל, שנות ה-50
Chanukah lamp made in Kibbutz Eilon, metal integrated with a mosaic, Israel, the 1950's

233-1333


$40 | Sold for: $55
חנוכיה עשויה קרמיקה לנרות תוצ כפר מנחם, ישראל, שנות ה-50
Ceramic Chanukkah lamp for candles, Kfar Menachem, Israel, the 1950's

233-1334


$40
חנוכית פליז, סגנון טפיך, ירושלים שנות ה-50
Brass Chanukah lamp, Teppich style, Jerusalem, the 1950's

233-1335


$400
חנוכיה עשויה פליז לנרות, עיצוב וולפרט, חתום
Brass Chanuka lamp for candles, designed by Wolpert, marked

233-1500


$40
חנוכיה מצופה כסף, צורת מנורה, לנרות
Silver plated Chanukah lamp for candles, Menorah shaped

233-1501


$1500
חנוכית גב לנרות שמן, פליז הולנד, תחילת המאה ה20 (מתפס השמש שבור)
Brass Chanukah oil lamp, Netherlands, early 20th c. (broken Shamash clasp)

233-1502


$50
חנוכיה, ברונזה, דוגמא צפון אפריקנית
Bronze Chanukah lamp, North African style

233-1503


$2500
חנוכית גב ברונזה לנרות שמן מרוקו, צפון אפריקה, המאה ה19, חסר שמש
Bronze Chanukah oil lamp, Morocco, North Africa, 19th c., missing Shamash

233-1504


$50 | Sold for: $85
חנוכית פליז דוגמת סלוניקי
Brass Chanukah lamp, Salonika style

233-1505


$2500
חנוכית גב, ברונזה, לנרות שמן מרוקו, צפון אפריקה, סוף המאה ה19
Bronze Chanukah oil lamp, Morocco, North Africa, late 19th c.

233-1506


$120 | Sold for: $120
חנוכית ברונזה לנרות שמן גב עם אריה, כתר תורה וכיתוב: להדליק נר חנוכה
Bronze Chanukah oil lamp, back with lion, Torah crown and inscribed: Lehadlik Ner Chanukah

233-1507


$2600
חנוכית גב לנרות או שמן, כסף 800 גרמניה, תחילת המאה ה20, גב עם אריות מחזיקים כתר תורה, לוחות הברית ועמודי בית המקדש
Silver 800 Chanukah lamp, Germany, early 20th c., back with lions holding a Torah crown, tables of the covenant and the pillars of the Temple

233-1508


$600
חנוכית גב לנרות, גב עם עבודת תבליט ואפליקציות אריות עם מנורת שבעת קנים, תוצ Jakobowski-Jara, ורשה,תחילת המאה ה20, שמש לא מקורי
Chanukah lamp for candles, back with embossment work and applications of lions with a seven armed Menorah, by Jakobowski-Jara, Warsaw, early 20th c., not the original Shamash

233-1509


$3500
חנוכית "ספסל", עם פמוטי שבת דוגמת קרקוב, רוסיה-פולין, תחילת המאה ה20
Bench shaped Chanukah lamp, with Shabbat candlesticks, Cracow style, Russia-Poland, early 20th c.

233-1510


$600
חנוכית גב לנרות, גב עם עבודת תבליט ואפליקצית אריה, ורשה, תחילת המאה ה20, שמש מקורי
Chanukah lamp for candles, back with embossment work and an application of a lion, Warsaw, early 20th c., original Shamash

233-1511


$3500
חנוכית גב ברונזה איטלקית לנרות שמן, גב עם מוטיבים מהרנסנס, המאה ה18
Italian bronze Chanukah oil lamp, back with Renaissance motifs, 18th c.

233-1512


$550
חנוכית טווס, פליז מוכסף, (שמש חסר, פגמים)
Peacock Chanukah lamp, silvered brass (missing Shamash damages)

233-1513


$4000
חנוכיה לשמן, מרוקו, צפון אפריקה המאה ה19, חזית החנוכיה צורת קישוטי עמודים, עבודת ניסור וריקוע יד אומן
Chanukah oil lamp, Morocco, North Africa, 19th c., ornamental column shaped front, artisan piercing and hammer work

233-1514


$1200
חנוכית גב, ברונזה לנרות שמן עם פמוטי שבת מעל, גב ורגליות עבודת ניסור, מראה נבל בגב, הולנד, סוף המאה ה18
Bronze Chanukah oil lamp, with Shabbat candlesticks on top, back and legs piercing work, harp depiction on back, Netherlands, late 18th c.

235-1143


$40 | Sold for: $70
קופסת חנוכיה ירושלמית, פליז וזכוכית פגמים
Jerusalemite Chanukah lamp box, brass and glass, damages

235-1144


$150 | Sold for: $425
חנוכיה עשויה ברונזה לשמן, תוצ פל-בל, ישראל, שנות ה50, גב צורת ענפי זית עם כד שמן (יחידה נפרדת), וכן שמש צורת נר שמן (יחידה נפרדת)
Bronze Chanukah oil lamp, by Pal-Bell, Israel, 1950's, back in the shape of olive branches with an oil jar (separate unit), oil lamp shaped Shamash (separate unit)

235-1145


$50 | Sold for: $120
חנוכיה לנרות, עשויה מפרספקס צורת חומה עם שער קשתות דמוי שער הזהב, לפניו פלק פליז צורת משוריין נושא טילי נ.מ., הבזיכים עשויים פליז, ישראל, שנות ה80
Perspex Chanukah lamp for candles, in the shape of a city wall with an arc shaped gate like the golden gate, in its front a brass plaque in the shape of an armored anti-aircraft missile carrier, brass cornets, Israel, 1980's

235-1146


$600
חנוכיה כסף פיליגרן צורת מנורה דוגמת בצלאל
Menorah shaped silver filigree Chanukah lamp, Bezalel style

235-1147


$90 | Sold for: $110
חנוכיה זקופה, כסף 925 צורת מנורה, ישראל, שנות ה50, מוכבד
Erect Chanukah lamp, silver 925, Menorah shaped, 1950's, weighted

235-1363


$40
חנוכיה לשמן, יציקת אלומיניום לפי דוגמה אירופאית ישנה, גב עם כתר תורה, אריות ומנורה
Chanukah oil lamp, cast aluminum, old European style, back with Torah crown, lions and a Menorah

235-1364


$40 | Sold for: $40
חנוכיה עשויה פליז מצופה כסף דקו
Silver plated brass Chanukah lamp, Deco

235-1365


$40
חנוכיה לנרות, יציקת אלומיניום לפי דוגמה אירופאית ישנה, גב עם כתר תורה ואריות
Chanukah lamp for candles, cast aluminum, old European style, back with Torah crown and lions

235-1366


$425 | Sold for: $650
חנוכיה, כסף,לשמן, עבודת ריקוע וניסור ג'רבה, טוניסיה
Silver Chanukah oil lamp, hammered and pierced silverwork, Djerba, Tunisia

235-1367


$40
חנוכיה עשויה פליז מצופה כסף דקו
Silver plated brass Chanukah lamp, Deco

236-1423


$40
חנוכית פליז דוגמת צפון אפריקה
Brass Chanukah lamp, North Africa style

236-1423


$40
חנוכית פליז דוגמת צפון אפריקה
Brass Chanukah lamp, North Africa style

236-1424


$50
חנוכית ברונזה לשמן, גב עם אריות לוחות הברית וכתר תורה, דוגמה מזרח אירופאית
Bronze Chanukah oil lamp, back with lions, tables of the covenant and a Torah crown, eastern European design

236-1424


$50
חנוכית ברונזה לשמן, גב עם אריות לוחות הברית וכתר תורה, דוגמה מזרח אירופאית
Bronze Chanukah oil lamp, back with lions, tables of the covenant and a Torah crown, eastern European design

236-1425


$40
חנוכיה זקופה לנרות, פליז
Erect brass Chanukah lamp for candles

236-1425


$40 | Sold for: $40
חנוכיה זקופה לנרות, פליז
Erect brass Chanukah lamp for candles

236-1426


$90
חנוכיה זקופה לנרות, צורת מנורה מצופה כסף
Erect silver plated Chanukah lamp for candles, Menorah shaped

236-1426


$90
חנוכיה זקופה לנרות, צורת מנורה מצופה כסף
Erect silver plated Chanukah lamp for candles, Menorah shaped

236-1427


$40
חנוכיה עשויה נחושת ופליז עבודה נאיבית
Brass and copper Chanukah lamp, naïve work

236-1427


$40
חנוכיה עשויה נחושת ופליז עבודה נאיבית
Brass and copper Chanukah lamp, naïve work

236-1428


$120
חנוכית ברונזה לנרות, ארה"ב תחילת המאה ה20, גב עם כתר תורה, זוג אריות ומנורה במרכז, חסר שמש
Bronze Chanukah lamp for candles, USA, early 20th c., back with Torah crown, pair of lions and a Menorah in the center, missing Shamash

236-1428


$120
חנוכית ברונזה לנרות, ארה"ב תחילת המאה ה20, גב עם כתר תורה, זוג אריות ומנורה במרכז, חסר שמש
Bronze Chanukah lamp for candles, USA, early 20th c., back with Torah crown, pair of lions and a Menorah in the center, missing Shamash

236-1429


$50
חנוכית פליז עתיקה, דוגמה איטלקית לשמן
Antique brass Chanukah oil lamp, Italian design

236-1429


$50
חנוכית פליז עתיקה, דוגמה איטלקית לשמן
Antique brass Chanukah oil lamp, Italian design

236-1430


$200
חנוכית ברונזה לנרות, רגליות צורת דולפינים
Bronze Chanukah lamp for candles, dolphin shaped legs

236-1430


$200
חנוכית ברונזה לנרות, רגליות צורת דולפינים
Bronze Chanukah lamp for candles, dolphin shaped legs

236-1431


$50
חנוכיה לנרות, עבודה נאיבית נחושת ופליז
Chanukah lamp for candles, naïve work, copper and brass

236-1431


$50
חנוכיה לנרות, עבודה נאיבית נחושת ופליז
Chanukah lamp for candles, naïve work, copper and brass

236-1432


$600
חנוכית פיוטר לשמן דוגמת הולנד או גרמניה של המאה ה-18
Pewter Chanukah oil lamp, in the style of 18th century Holland or Germany

236-1432


$600 | Sold for: $600
חנוכית פיוטר לשמן דוגמת הולנד או גרמניה של המאה ה-18
Pewter Chanukah oil lamp, in the style of 18th century Holland or Germany

240-1437


$25 | Sold for: $35
חנוכית פליז,דוגמת מרוקו צפון אפריקה
Brass Chanukah lamp, Moroccan design, north Africa

240-1438


$300
חנוכיה לנרות, כסף פיליגרן
Silver filigree Chanukah lamp for candles

240-1439


$180
חנוכית ברונזה, דוגמת צפון אפריקה
Chanukah lamp, north Africa design

240-1440


$350
חנוכת ברונזה לנרות,דוגמת דקו גובה 28 ס"מ
Bronze Chanukah lamp for candles, Deco design, height 28 cm

241-1460


$25 | Sold for: $35
חנוכית ברונזה לשמן, דוגמת סיציליה
Bronze Chanukah oil lamp, Sicilian design

241-1461


$200 | Sold for: $200
חנוכיה דוגמת טוניסיה, לשמן
Chanukah oil lamp, Tunisian design

241-1462


$40 | Sold for: $40
שתי חנוכיות פליז קטנות לשמן סגנון צפון אפריקה, שמש אחד חסר
Small brass Chanukah oil lamp, North African style, one Shamash missing

241-1463


$200 | Sold for: $200
חנוכית גב לנרות
Chanukah lamp for candles, with back

241-1464


$40 | Sold for: $40
חנוכיה לשמן, דוגמה מרוקנית
Chanukah oil lamp, Moroccan design

241-1465


$220 | Sold for: $600
חנוכיה זקופה לנרות, כסף 800
Erect Chanukah lamp for candles, silver 800

241-1466


$40 | Sold for: $45
חנוכיה לשמן, דוגמה מרוקנית
Chanukah oil lamp, Moroccan design

241-1467


$240 | Sold for: $240
חנוכית גב לשמן, גב דוגמת גפנים
Chanukah oil lamp, vine pattern back

241-1468


$150 | Sold for: $150
חנוכיה קטנה זקופה לנרות, כסף סטרלינג עם פיליגרן
Small erect Chanukah lamp for candles, Sterling silver with filigree

243-1464


$25
חנוכית ברונזה מיניאטורית לנרות שמן, דוגמה צפון אפריקנית
Miniature bronze Hanukkah oil lamp, North African pattern

243-1465


$40 | Sold for: $40
חנוכית קרמיקה צורת נר פגם קל
Ceramic Hanukkah lamp, candle shaped, minor damage

243-1466


$25 | Sold for: $25
חנוכיה עשויה אבן מסותתת
Stone Chanukah lamp

243-1467


$50
חנוכית פליז לנרות דוגמת קרקוב
Brass Hanukkah lamp for candles, Cracow pattern

243-1468


$25 | Sold for: $25
חנוכית פליז מיניאטורית לנרות שמן, דוגמת צפון אפריקה
Miniature brass Hanukkah oil lamp, North African pattern

243-1469


$50
חנוכית פליז לנרות דוגמת קרקוב
Brass Hanukkah lamps for candles, Cracow style

243-1470


$25
חנוכית ברונזה לנרות שמן דוגמת ליון
Bronze Hanukkah oil lamp, Lyone pattern

243-1471


$50
חנוכיה ברונזה עתיקה לנרות
Antique bronze chanuka lamp

243-1472


$25 | Sold for: $25
חנוכיה עשויה נחושת רקועה לנרות, גב עם מנורה וכיתוב: "בהגיעך לגבורות כה לחי"
Hammered copper Hanukkah lamp for candles, back with Menorah and inscribed:

243-1473


$90 | Sold for: $100
חנוכיה זקופה לנרות, כסף Sterling
Sterling silver erect Chanukah lamp for candles

243-1474


$25
חנוכית פליז לנרות שמן, גב עם ארבסקות, דוגמת צפון אפריקה
Brass Hanukkah oil lamp, with arabesques, North African pattern

243-1475


$180
חנוכית אבן תימנית עתיקה קוטר 11 ס"מ
Antique Yemeni stone Chanukah lamp, 11 cm in diameter

244-1333


$75 | Sold for: $95
חנוכיה מצופה כסף לנרות, דוגמה פולנית, גב עם מגן דוד, לוחות הברית וכיתוב: "הנרות הללו קדש הם"
Polish design, back with star of David, covenant tables and writing: "Hanerot Halalu Kodesh Hem"

244-1334


$120
חנוכית ברונזה לשמן, גב עם מוטיבים צפון אפריקנים, וכיתוב: "להדליק נר של חנוכה"
back with North African motifs, inscribed: "Lehadlik Ner Shel Chanuka"

244-1335


$80
חנוכית פליז צורת מנורה גרמניה, תחילת המאה ה20 (חסר שמש)
Germany, early 20th century (Shamash missing)

244-1336


$150 | Sold for: $750
חנוכית פליז לשמן, צפון אפריקה עברה צחצוח
was polished

244-1337


$120
חנוכית פליז לשמן, גב עם אריות, מנורה וכתר תורה
back with lions, Menora and Tora crown

244-1338


$90 | Sold for: $90
חנוכיה לנרות, כסף 925 סגנון אר-נובו, שמש חסר

245-1209


$25
חנוכיה מיניאטורית לנרות גב עם מראה מגדל דוד
Miniature Chanukah lamp for candles, back with a view of the tower of David

245-1210


$25 | Sold for: $30
חנוכיה מיניאטורית לנרות גב צורת אריה
Miniature Chanukah lamp for candles, lion shaped back

245-1211


$25 | Sold for: $25
חנוכיה מיניאטורית לנרות צורת סברס
Miniature Chanukah lamp for candles, sabra fruit shaped

245-1212


$25
חנוכיה מיניאטורית לנרות
Miniature Chanukah lamp for candles

245-1214


$25 | Sold for: $45
חנוכיה לנרות, גב עם דמות מכבי וכיתוב: "הנרות הללו"
Chanukah lamp for candles, back with a Maccabean figure and inscribed "Hanerot Halalu"

245-1215


$140
חנוכיה זקופה לנרות, כסף 833 ארץ ישראל, תקופת המנדט,
Erect Chanukah lamp for candles, silver 833, Eretz Israel, British Mandate period

245-1216


$25
חנוכיה לנרות צורת מנורת הכנסת וכיתוב: "שלום על ישראל"
Chanukah lamp for candles, in the shape of the Knesset Menorah, inscribed "Shalom Al Israel"

245-1217


$400
חנוכית ברונזה צורת ענף עם ציפורים אורך 53 ס"מ
Chanukah lamp, in the shape of a branch with birds, length 53 cm

245-1508


$25
חנוכיה לנרות, עשויה נחושת גב משולש
Copper Chanukah lamp for candles, triangular back

245-1509


$140 | Sold for: $140
חנוכית ברונזה, דוגמת צפון אפריקה
Chanukah lamp, north Africa design

245-1510


$25 | Sold for: $25
חנוכית ברונזה לשמן, דוגמת ליון
Bronze Lyon style Chanukah oil lamp

245-1511


$300
חנוכיה לנרות, כסף 925, כ-550 גרם (עם הכבדה)
Silver 925 Chanukah lamp for candles, 550 gm (with weighting)

245-1512


$25
חנוכית ברונזה לנרות שמן דוגמת סיציליה
Bronze Hanukkah oil lamp, Sicilian pattern.

245-1513


$550
חנוכית ברוזה עתיקה לשמן, גב עם זוג ציפורים, בחזית זוג פמוטים
Antique bronze Chanukah oil lamp, back with a pair of birds, with a pair of candle sticks in the front

249-1257


$90 | Sold for: $150
חנוכית פליז לנרות, ישראל שנות ה-50, תוצ' פל-בל
Brass Chanuka lamp for candles, Israel, the 1950's, by Pal bell

249-1470


$25 | Sold for: $25
חנוכית ברונזה דוגמת סלוניקי
Bronze Chanuka lamp, Salonika style

249-1471


$350
חנוכיה לשמן, טוניסיה, כסף גב דגים ומגן דוד, 290 גרם
Silver Chanuka lamp for oil, Tunisia, back fish and star of David, 290 gm

249-1472


$25
חנוכיה עשויה ברונזה ואלבסטר מצרי, צורת עלה
Bronze and alabaster Chanuka lamp, shaped like a leaf

249-1473


$350
חנוכית ברונזה זקופה דוגמת מנורה בסיס שלוש רגליות, מנורה במרכז
Erect bronze Chanuka lamp, Menora shaped, base on three legs, Menora in the center

249-1474


$25 | Sold for: $25
חנוכית ברונזה אר-דקו
Art Deco bronze Chanuka lamp

249-1475


$375
חנוכיה לשמן,דוגמת טוניסיה, כסף, גב חמסה ומגן דוד, 304 גרם
Silver Chanuka lamp for oil, Tunisian style, back Hamsa and star of David, 304 gm

249-1476


$30
חנוכית ברונזה זקופה לנרות צורת מנורה
Erect bronze Chanuka lamp for candels, shaped like a Menora

249-1478


$50 | Sold for: $50
חנוכית קרמיקה, האהל הקדוש של סדנא בבא סאלי זיעא
Ceramic Chanuka lamp, the holy tent of Sadna Baba Sali Z"L

249-1479


$375 | Sold for: $375
חנוכיה כסף 835, גב מעוטר במנורה כתר תורה ואריות
Silver 835 Hanukkah lamp, back decorated with a Menorah, Torah crown and lions

249-1480


$70
חנוכית ברונזה זקופה, צורת מנורה לנרות, גובה 16 ס"מ
Erect bronze Chanuka lamp for candles, shaped like a Menora, height 16 cm

249-1481


$500
חנוכיה לשמן, דוגמת טוניסיה, כסף גב עם עבודת חריטה, 420 גרם, גובה 18.3 ס"מ
Silver Chanuka lamp for oil, Tunisian style, back with etchins, 420 gm, height 18.3 cm

249-1482


$90
חנוכית ברונזה דוגמת קראקוב שמש אחד
Bronze Chanuka lamp for candles, Krakow design, one Shamas

249-1483


$600
חנוכיה לשמן טוניסיה, כסף גב עם עבודת חריטה, 474 גרם
Silver Chanuka lamp for oil, Tunisia, back with etchings, 474 gm

249-1484


$90
חנוכית ברונזה לנרות, עבודת חריטה
Bronze Chanuka lamp for candles

249-1485


$600
חנוכית שיש לשמן, מרוקו, צפון אפריקה גב מעוטר במגן דוד ואריות
Marble Chanuka lamp for oil, Morocco, North Africa, back decorated with lions and star of David

249-1486


$120
חנוכית ברונזה פולנית לנרות תחילת המאה ה-20, בסיס מוגבה, גב עם אריה
Polish bonze Chanuka lamp for candles, early 20th century, raised base, back with lion image

249-1487


$600
חנוכיה כסף פיליגרן לנרות כ-260 גרם
Silver Chanuka lamp for candles with filigree, appr 260 gm

249-1488


$120 | Sold for: $150
חנוכית אבן תימנית, 8 קנים
Yemenite stone Chanuka lamp, 8 arms

249-1489


$800
חנוכית גב, צפון אפריקה לשמן, פליז, עבודת ניסור יד אומן
Brass Chanuka lamp for oil, North Africa, artisan's carving

249-1490


$120 | Sold for: $160
חנוכית אבן תימנית, 9 קנים
Yemenite stone Chanuka lamp, 9 arms

249-1491


$1000
חנוכית שמן הולנדית, ברונזה ופליז המאה ה-19
Duch bronze and brass chanuka lamp for oil, 19th century

249-1492


$180 | Sold for: $180
חנוכיה, עבודת פח מרוקנית גובה 35 ס"מ
Chanuka lamp, Morocan sheet metal craft, height 35 cm

249-1493


$1000
חנוכיה לשמן עשויה פליז מצופה כסף, אוסטריה, 1900 בקירוב, במרכז הגב טווס עם כתר תורה, מעל אריות מהצדדים
Silverplated brass Chanuka lamp for oil, Austria, c. 1900, in the center a peacock with Tora crown, and lions

250-1504


$40 | Sold for: $40
חנוכית ברונזה דוגמת מרוקו צפון אפריקה
Bronze Chanuka lamp, Morrocan design, North Africa

250-1505


$40 | Sold for: $55
חנוכית ברונזה דוגמת קרקוב עם זוג בזיכים (המשמשים לפמוט שבת)
Bronze Chanuka lamp in Krakow style, with pair of cornets used for Shabbat candles

250-1506


$40
חנוכית ברונזה דוגמת מרוקו צפון אפריקה
Bronze Chanuka lamp, Morrocan design, North Africa

250-1507


$50
חנוכיה פח לנרות, גב עם לוחות הברית זוג אריות וכתר תורה
Tin Chanukah lamp for candles, back with the Tables of the Covenant, a pair of lions and a Torah crown

250-1508


$40 | Sold for: $40
חנוכיה עבודת יד, עשויה פח לשמן
Handmade tin Chanukah oil lamp

250-1509


$800
חנוכית ברונזה הולנדית
Dutch bronze Chanukah lamp

253-1408


$25
חנוכית פליז מיניאטורית לנרות גב עם מראה מגדל דוד
Miniature brass Chanukah lamp for candles, back showing the tower of David

253-1409


$40 | Sold for: $45
חנוכית כסף מיניאטורית זקופה לנרות
Miniature erect silver Chanukah lamp for candles

253-1410


$25 | Sold for: $55
חנוכיה מיניאטורית לנרות גב אריות מחזיקים מגן, רוחב 10 ס"מ, גובה 6.5 ס"מ
Miniature Chanukah lamp for candles, back with two lions holding a Magen David, width 10 cm, height 6.5 cm

253-1411


$40 | Sold for: $55
חנוכית גב מיניאטורית, כסף פיליגרן גובה 65 מ"מ, 25.5 גרם
Miniature silver filigree Chanukah lamp, height 65 mm, 25.5 gm

253-1412


$25 | Sold for: $55
חנוכיה מיניאטורית לנרות, מתכת גב עם דוגמת דגים, אורך 65 מ"מ, גובה 50 מ"מ
Miniature metal Chanukah lamp for candles, back with fish pattern, 65 mm long, height 50 mm

253-1413


$45 | Sold for: $45
חנוכית פליז מיניאטורית לנרות, תוצ' פאר, גב עם מראה ירושלים
Miniature brass Chanukah lamp for candles, Pe'er, back showing Jerusalem

253-1414


$25 | Sold for: $25
חנוכית פליז מיניאטורית זקופה לנרות, דוגמת אר דקו, 6.5X10.5 ס"מ
Miniature erect brass Chanukah lamp for candles, Art Deco, 6.5x10.5

253-1415


$50 | Sold for: $300
חנוכית פליז מיניאטורית לשמן אר דקו
Miniature brass Chanukah oil lamp, Art Deco

253-1416


$25 | Sold for: $120
חנוכית מסע מיניאטורית, פיוטר צורת תיבה, 3.5X3.3X9 ס"מ
Miniature pewter traveling Chanukah lamp, chest shaped, 3.5x3.3x9

253-1417


$50 | Sold for: $300
חנוכיה כסף מיניאטורית לנרות גב עם תבליט, 45X50
Miniature silver Chanukah lamp for candles, embossed back, 45x50

253-1418


$25 | Sold for: $35
חנוכית ברונזה מיניאטורית לשמן דוגמה איטלקית
Miniature erect bronze Chanukah oil lamp, Italian design

253-1419


$200 | Sold for: $280
חנוכית מסע מיניאטורית, כסף עם הזהבה חלקית
Miniature traveling Chanukah lamp, silver with partial gilding

253-1421


$25 | Sold for: $80
תליון כסף פיליגרן, צורת חנוכיה גב צורת מגדל דוד
Silver filigree pendant, in the shape of a Chanukah lamp, tower of David shaped back

253-1422


$25 | Sold for: $40
תליון כסף פיליגרן, צורת חנוכיה
Silver filigree pendant, in the shape of a Chanukah lamp

253-1423


$25 | Sold for: $35
תליון כסף פיליגרן, צורת חנוכיה
Silver filigree pendant, in the shape of a Chanukah lamp

253-1424


$25 | Sold for: $45
תליון כסף פיליגרן, צורת חנוכיה גב צורת חמסות
Silver filigree pendant, in the shape of a Chanukah lamp, Hamsa shaped back

253-1425


$25 | Sold for: $35
תליון כסף פיליגרן, צורת חנוכיה
Silver filigree pendant, in the shape of a Chanukah lamp

253-1427


$25 | Sold for: $25
חנוכית פליז קטנה לנרות גב לפיד על רקע מגן דוד, אורך 11 ס"מ
Small brass Chanukah lamp for candles, back a torch with a Magen David in the background, 11 cm long

253-1428


$60
חנוכיה לשמן מצופה כסף עם שתי פיגורות אריות בקצוות
Silver plated Chanukah oil lamp, with two lion figures at the ends

253-1429


$30
חנוכית ברונזה לשמן, גב אריות עם מנורה וכתר תורה
Bronze Chanukah oil lamp, back with lions with a Menorah and Torah crown

253-1430


$60 | Sold for: $65
חנוכיה לנרות, כסף פיליגרן עם גב, 50 גרם
Silver filigree Chanukah lamp for candles, with back, 50 gm

253-1431


$30
חנוכיה מפליז לנרות, גב עם מגן דוד
Brass Chanukah lamp for candles, back with a Magen David

253-1432


$60 | Sold for: $150
חנוכית ברונזה דוגמת סלוניקי יוון, לשמן
Bronze Chanukah oil lamp, Salonika (Greece) design

253-1433


$40
חנוכית פליז לנרות, גב עם אריות
Brass Chanukah lamp for candles, with lions

253-1434


$80
חנוכיה מצופה כסף לנרות וגם לשמן
Silver plated Chanukah oil lamp and for candles

253-1435


$40 | Sold for: $55
חנוכית פליז לנרות, דוגמת דקו גרמניה, שנות ה20
Brass Chanukah lamp for candles, Deco design, Germany, 1920's

253-1436


$85
חנוכיה קטנה לשמן, כסף 925 עם פיליגרן, 85 גרם
Small silver 925 and filigree Chanukah oil lamp, 85 gm

253-1437


$40 | Sold for: $40
חנוכית פליז קטנה דוגמת ליון לשמן, ייצור מיוחד עבור מוזיאון ישראל, 1986
Small brass Chanukah oil lamp, Lyon design, specially manufactured for the Israel Museum, 1986

253-1438


$85
חנוכיה קטנה לשמן, כסף 925 עם פיליגרן 84 גרם
Small Chanukah oil lamp, silver 925 with filigree, 84 gm

253-1439


$40 | Sold for: $240
חנוכיה מצופה כסף לנרות עבודת ניסור, עם כיתוב: "הנרות הללו קדש הם", גרמניה, שנות ה20
Silver plated Chanukah lamp for candles, piercing work, inscribed "Ha'nerot Halalu Kodesh Hem", Germany, 1920's

253-1440


$90 | Sold for: $90
חנוכיה לנרות, גב עם לוחות הברית אריות וכתר תורה
Chanukah lamp for candles, back with tables of the covenant, lions and a Torah crown

253-1441


$50 | Sold for: $50
חנוכיה לנרות, כסף פיליגרן 41 גרם
Silver filigree Chanukah lamp for candles, 41 gm

253-1442


$90 | Sold for: $260
חנוכית גב לנרות מצופה כסף, גב עם אריות, לוחות הברית וכתר תורה, חסר שמש, גובה 29 ס"מ, רוחב 22 ס"מ
Silver plated Chanukah lamp for candles, back with lions, tables of the covenant and Torah crown, missing Shamash, height 29 cm, width 22 cm

253-1443


$50 | Sold for: $220
חנוכית ברונזה לשמן, סגנון אר נובו, גובה 16 ס"מ
Bronze Chanukah oil lamp, Art Nouveau style, height 16 cm

253-1444


$450
חנוכית ברונזה עתיקה, דוגמת סלוניקי, יוון, עם כיתוב: "פנחס בן יהודה נחשו- כי נר מצוה ותורה אור", חסר שמש, גובה גב 22.5 ס"מ, אורך 31 ס"מ
Antique bronze Chanukah lamp, Salonika design, Greece, inscribed "Pinchas Ben Yehuda…", missing Shamash, back height 22.5 cm, 31 cm long

258-254


$30 | Sold for: $35
חנוכית פליז לשמן, גב עם אריה, ובזיך לנר (שמש)
Brass Chanuka lamp for oil, back with lion and Shamash

258-255


$40 | Sold for: $40
שתי חנוכיות ברונזה לשמן דוגמת צפון אפריקה
Two bronze Chanuka lamps for oil, North African style

258-256


$30
חנוכית פליז לנרות, גב עם נרות, מגן וכתר תורה
Brass Chanuka lamp for candles, back with candles, shield and Tora crown

258-257


$50
חנוכית ברונזה לשמן דוגמת צפון אפריקה
Bronze Chanuka lamp for oil, North African style

258-258


$30 | Sold for: $100
חנוכית פליז לשמן, גב עם אריות, עץ חיים וכתר תורה, חסר שמש
Brass Chanuka lamp for oil, back with lions, Etz-Chaim and Tora crown, missing Shamash

258-259


$80
חנוכית ברונזה לשמן, דוגמת צפון אפריקה
Bronze Chanuka lamp for oil, North African style

258-260


$30
חנוכיה לנרות מצופה כסף גב עם כתר תורה, אריות ומנורה (חסר שמש)
Silver plated Chanukah lamp for candles, back with a Torah crown, lions and a Menorah (missing Shamash)

258-261


$90
חנוכית ברונזה לשמן
Bronze Chanukah oil lamp

258-262


$35
חנוכיה מפליז לנרות, גב אריות, כתר תורה ומנורה
Brass Chanukah lamp for candles, back with lions, a Torah crown and a Menorah

258-263


$500
חנוכיה זקופה לנרות, כסף עם פיליגרן עבודת יד אומן תימנית, מתפרקת לפמוט שבת, גובה 21.5 ס"מ
Erect Chanukah lamp for candles, silver with filigree, artisanal Yemeni work, can be separated into a Shabbat candlestick, height 21.5 cm

259-218


$25 | Sold for: $25
חנוכית ברונזה לשמן, גב אריות עם מנורה וכתר תורה
Bronze Chanukah oil lamp, back with lions with a Menorah and Torah crown

259-219


$50 | Sold for: $80
חנוכית ברונזה לשמן, סגנון צפון אפריקה
Bronze Chanukah oil lamp, north Africa style

259-220


$25 | Sold for: $25
חנוכיה מפליז לנרות, גב עם מגן דוד
Brass Chanukah lamp for candles, back with a Magen David

259-221


$70
חנוכיה מצופה כסף לנרות וגם לשמן
Silver plated Chanukah oil lamp and for candles

259-222


$25
חנוכיה מיניאטורית עשויה כסף פיליגרן מוזהב
Miniature gilt silver filigree Chanukah lamp

259-223


$75 | Sold for: $95
חנוכיה קטנה לשמן, כסף 925 עם פיליגרן 84 גרם
Small Chanukah oil lamp, silver 925 with filigree, 84 gm

259-224


$50 | Sold for: $50
חנוכיה לשמן מצופה כסף עם שתי פיגורות אריות בקצוות
Silver plated Chanukah oil lamp, with two lion figures at the ends

260-224


$25 | Sold for: $25
חנוכית פליז דוגמת צפון אפריקה
Brass Hanukkah lamp, N Africa style

260-225


$200
חנוכיה לנרות, אר דקו, ברונזה, גרמניה, שנות ה20, כולל שמש, גובה 23 ס"מ, רוחב 23 ס"מ
Bronze Chanukah lamp for candles, Art Deco, Germany, 1920's, including the Shamash, height 23 cm, width 23 cm

260-226


$70
חנוכיה עשויה פח לשמן, על הגב תלויים הבזיכים ומגן דוד, רוחב 19.5 ס"מ, גובה 17.5 ס"מ
Tin Chanukah oil lamp, hanging from its back the cornets and a Magen David,, width 19.5 cm, height 17.5 cm

260-227


$220 | Sold for: $220
חנוכיה לשמן דוגמת צפון אפריקה (מרוקו) עבודת ניסור וריקוע פטיש (לא יצוקה, נדיר)
Chanukah oil lamp, north African (Morocco) design, hammer and piercing work, (not cast, rare)

260-228


$120
חנוכית ברונזה, פולין, תחילת המאה ה20, לנרות, גב עם כיתוב: "להדליק נר חנוכה", ואריה
Bronze Chanukah lamp, Poland, early 20th c, back inscribed with: “Lehadlik Ner Shel Chanukah”, and a lion

260-229


$350
חנוכית ברונזה עתיקה לשמן מרוקו, צפון אפריקה, גובה 20 ס"מ, רוחב 21 ס"מ
Antique bronze Chanukah oil lamp, Morocco, North Africa, height 20 cm, width 21 cm