230-1066


$120
ארבעה עשר מטבעות מנדט: עשרה מיל (שנים מ-1927, 1935, שלושה מ-1940), עשרים מיל (שלושה מ-1927), חמישים מיל (1927, ארבעה מ-1935)
Fourteen British Mandate coins: 10 mil (2X 1927,1935, 3X 1940), 20 mil (3X 1927), 50 mil (1927, 4X 1935)

230-1067


$25 | Sold for: $30
קרטון עם כארבעה ק"ג מטבעות, ישראל
Cardboard box containingappr 4 kg of Israeli coins

230-1068


$150 | Sold for: $170
עשרים וחמישה מטבעות מנדט: עשרה מיל (שלושה מ-1927, שנים מ-1935, 1939, שנים מ-1943, שנים מ-1940), חמישים מיל (שלושה מ-1927, שנים עשר מ-1935)
Twenty five British Mandate coins, 10 mil (3X 1927, 2X 1935, 1939, 2X 1940, 2X 1943), 50 mil (3X 1927,12X 1935)

230-1069


$35 | Sold for: $45
שלושה מטבעות פדיון הבן: שנים כסף 900 ע"ס 10 לירות 1972 ( 26 גרם כ"א), ואחד כסף 800, ע"ס 25 לירות, 1976, 30 גרם, מצב Fine
Three coins Pidion Haben, two silver 900, IAO 10 IL 1972 (26 gm each), one silver 800, IAO 25 IL 1976, 30 gm, Fine

230-1070


$260
מטבע ע"ס 20 מיל UNC, תקופת המנדט פלשתינה א"י, 1927, דירוג PCGS MS-64
20 mil coin UNC, B. Mandate, Eretz Israel Palestine, 1927, graded PCGS MS-64

230-1071


$40 | Sold for: $40
מאה ושישים מטבעות של 250 פרוטה, תש"ט 1949, לא כסף
One hundred and sixty coins of 250 Pruta, 5709, 1949 non-silver

230-1072


$400 | Sold for: $450
שלוש מטבעות, יום העצמאות תשל"ח 1978 אחדות העם וארצו: זהב 900, קישוט ע"ס 1000 ל"י, 12 גרם, כסף 500 קישוט, ע"ס 50 ל"י, 20 גרם וכסף 500 רגיל, ע"ס 50 ל"י, 20 גרם
3 coins, Israel's Independece day, 1978 "A people re-united with its Land": gold 900 proof nom. val. 1000 IL, 12 gr, silver 500 proof+Bu, nom val. 50 IL, 20 gr

230-1073


$40 | Sold for: $90
ששה מטבעות פדיון הבן: תשל"ה 1975, קישוט ורגיל, כסף 900, 26 גרם כ"א, תשל"ו 1976, קישוט ורגיל, כסף 800, 30 גרם כ"א, תשל"ז, 1977, קישוט ורגיל, כסף 900, 26 גרם כ"א
6 Pidion Haben coins: 1975, silver 900, proof+Bu, 26 gr each, 1976, silver 800, proof +Bu, 30 gr each, 1977, silver 900, proof+Bu, 26 gr each

230-1074


$500 | Sold for: $550
סט מטבעות "הברון א.דה רוטשילד, לד שנים לעצמאות ישראל תשמ"ב 1982: ע"ס 10 שקלים זהב 900, 17.3 גרם, כסף 800 קישוט ורגיל, כ"א ע"ס 2 שקלים, 28.6 גרם
Set of coins, “Baron E. de Rothschild” 34 years on the independence of Israel 5742: a. IAO 10 Shekels gold 900, 17.3 gm, silver 800 deco. And reg. coin each IAO 2 Shekels, 28.6 gm

230-1075


$50 | Sold for: $50
ארבעה מטבעות חנוכה: תשל"ג 1972 כסף 750, 20 גרם, חנוכיה מרוסיה, תשל"ד, 1973, כסף 500, 20 גרם, חנוכיה מבבל, תשל"ה, 1974, כסף 500, 20 גרם, חנוכיה מדמשק, תשל"ח, 1977, ניקל חנוכיה מירושלים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
4 Hanukka coins: 1972 silver 750, 20 gr, Hanukkia from Russia, 1973 silver 500, 20 gr, Hanukkia from Iraq, 1974 silver 500, 20 gr, Hanukkia from Damascus, copper-nickel Hanukkia from JerusalemIsrel government coins and medals corporation

230-1076


$500 | Sold for: $550
סדרת מטבעות "שלום", יום העצמאות הל"ב, תש"מ 1980, כולל: מטבע זהב 900, ע"ס 5000 לירות, 17.3 גרם, מטבע כסף 900 קישור, 26 גרם ע"ס 200 לירות, ומטבע כסף 900 רגיל, 26 גרם, ע"ס 200 לירות, בקופסת עץ זית מקורית
Series of “Peace” coins, 32nd independence day, 5740, 1980, comprises: gold coin 900, IAO 5000 IL, 17.3 gm, silver 900 deco. coin, 26 gm, IAO 200 IL, and silver 900 reg. coin, 26 gm, IAO 200 IL, in original olive wood box

230-1077


$60 | Sold for: $70
שבעה מטבעות יום העצמאות: כסף 900, 26 גרם: תשל"ד, תחיית הלשון העברית, קישוט ו2X רגיל, תשל"ה "כח לישראל", קישוט ורגיל, כסף 500, 20 גרם: "אחוות עמים בירושלים", קישוט ורגיל
7 Israel's Independence Day coins: silver 900, 26 gr: 1974 "Revival of the Hebrew language", proof and 2X Bu, 1976, "Strength through Faith", proof+Bu, silver 500, 20 gr: "Brotherhood in Jerusalem", proof+Bu

230-1078


$900 | Sold for: $900
סדרת מטבעות זכרון לדוד בן גוריון תשל"ה 1974, כולל: מטבע זהב 900, 28 גרם, ושני מטבעות כסף, כ"א 28 גרם
Series of commemorative coins for David Ben Gurion, 5735, 1974, comprises: gold coin 900, 28 gm, and two silver coins, each 28 gm

230-1079


$100
שלוש עשרה מטבעות חנוכה: כסף 500, 20 גרם: תשל"ה דמשק קישוט ורגיל, תשל"ו הולנד, קישוט ורגיל, תשל"ז ארה"ב רגיל, תש"ך מצרים קישוט ורגיל נחושת וניקל: קישוט ורגיל, תשל"ח ירושלים, תשל"ט צרפת
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
13 Hanukka coins: silver 500, 20 gr: 1974, Damascus proof + Bu, 1975, Holland proof+Bu, 1976, America Bu only, 1979 Egypt proof + Bu, copper-nickel: 1977 Jerusalem proof +Bu, 1978 France proof+BuIsrel government coins and medals corporation

230-1080


$900
שלושה מטבעות ואסימון, יום העצמאות ה27 תשל"ה, כה שנים למלווה העצמאות: זהב 900, 20 גרם ע"ס 500ל"י, כסף 800, 30 גרם, ע"ס 25 ל"י קישוט ורגיל, וכן אסימון ניקל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
3 coins, 27th Israel's Independence Day, 1975: gold 900, 20 gr, nom val. 500 IL, silver 800, 30 gr, nom val 25 IL, proof+BuIsrel government coins and medals corporation

230-1081


$100 | Sold for: $220
ארבעים מטבעות מנדט, ערכים שונים שנים שונות: 1 מיל (9), 2 מיל (5), 5 מיל (4), 10 מיל (1927,1933,1934,1935,1937,1939,1940,1941,1942,1942,1943,1946), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 50 מיל(1927,1935,1939,1942), 100 מיל (1927,1935)
Forty British Mandate coins, various values and years: 1 mil (9), 2 mil (5), 5 mil (4), 10 mil (1927, 1933, 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943,1946), 20 mil (1927, 1935, 1942, 1944), 50 mil (1927, 1935, 1939, 1942), 100 mil (1927, 1935)

234-1033


$25 | Sold for: $25
מטבע 100 מיל, 1927 מצב XF
100 mil coin, 1927, XF

234-1034


$100 | Sold for: $220
לוט מטבעות מנדט, שנים שונות: מצבים שונים: 1 מיל (9), 2 מיל (5), 5 מיל (3), 10 מיל (12), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 50 מיל (1927,1935,1939,1940), 100 מיל (1927,1935,1942)
Lot of British Mandate coins, different periods, various conditions: 1 mil (9), 2 mil (5), 5 mil (3), 10 mil (12), 20 mil (1927,1935,1942, 1944), 50 mil (1927,1935, 1939,1940) 100 mil (1927,1935,1942)

234-1035


$50 | Sold for: $50
ארבע מטבעות, ישראל תש"ט 1949 250 פרוטה ניקל עם נקודה, 250 פרוטה H כסף (2), 500 פרוטה כסף , מצב XF-VF
Four coins, Israel 5709 1949: 250 pruta nickel with dot, 250 silver pruta H (2), 500 silver pruta, XF-VF

234-1036


$375 | Sold for: $375
אלבום מדליות עם ס"ה 25 מדליות כסף, כ-1084 גרם, ו-17 מדליות ארד
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Medal album containing 25 silver medals, 1084 gm., and 17 bronze medalsIsrel government coins and medals corporation

234-1037


$60
חמש מטבעות אלומיניום, 25 מיל תש"ט , מצב Fine
Five aluminum coins: 25 mil 5709, fine cond

234-1038


$375
ארבעה מטבעות, מנדט: 50 מיל (1933,1935), 100 מיל (1935,1939), מצבים XF
Four B Mandate coins: 50 mil (1933, 1935), 100 mil (1935, 1939), XF

236-1030


$400
לוט מטבעות מנדט, ללא כפולים, כולל שנים שונות: 1 מיל (10 כל מה שהיה), 2 מיל (5 כל מה שהיה), 5 מיל (6 ), 10 מיל (9), 20 מיל (1927,1935,1940,1942), 50 מיל (1927,1933,1935,1939,1940,1942), 100 מיל (1927,1935)
Lot of B Mandate coins, with no doubles, various years: 1 mil (10 all there was), 2 mil (5 all there was), 5 mil (6), 10 mil (9), 20 mil (1927, 1935, 1940, 1942), 50 mil (1927, 1933, 1935, 1939, 1940, 1942), 100 mil (1927, 1935)

236-1030


$400
לוט מטבעות מנדט, ללא כפולים, כולל שנים שונות: 1 מיל (10 כל מה שהיה), 2 מיל (5 כל מה שהיה), 5 מיל (6 ), 10 מיל (9), 20 מיל (1927,1935,1940,1942), 50 מיל (1927,1933,1935,1939,1940,1942), 100 מיל (1927,1935)
Lot of B Mandate coins, with no doubles, various years: 1 mil (10 all there was), 2 mil (5 all there was), 5 mil (6), 10 mil (9), 20 mil (1927, 1935, 1940, 1942), 50 mil (1927, 1933, 1935, 1939, 1940, 1942), 100 mil (1927, 1935)

241-1001


$30 | Sold for: $55
אחד עשר מטבעות מנדט: 1 מיל (1), 5 מיל (2), 10 מיל (2), 20 מיל (1942), 50 מיל (1935, 1942), 100 מיל (1935)
Eleven British Mandate coins: 1 mil (1), 5 mil (2), 10 mil (2), 20 mil (1942), 50 mil (1935, 1942), 100 mil (1935)

241-1002


$50 | Sold for: $240
לוט מטבעות מנדט: 100 מיל (1927,1935) 50 מיל 1927,1935,1939), 20 מיל (1927,1942,1944), 10 מיל (11), 5 מיל (3), 2 מיל (5), 1 מיל (8)
Lot of British Mandate coins: 100 mil (1927, 1935), 50 mil (1927, 1935, 1939), 20 mil (1927, 1942, 1944), 10 mil (11), 5 mil (3), 2 mil (5), 1 mil (8)

241-1003


$40 | Sold for: $55
לוט 18 מטבעות מנדט: 1 מיל (1927,1937,1939,1941,1942,1943,1944,1946), 2 מיל (1927,1941,1942), 5 מיל (1927,1935,1939,1941,1942,1944,1946)
Lot of 18 B. Mandate coins: 1 mil (1927, 1937, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946), 2 mil (1927, 1941, 1942), 5 mil (1927, 1935, 1939, 1941, 1942, 1944, 1946)

241-1004


$80 | Sold for: $80
לוט 61 מטבעות מנדט: 1 מיל (26), 2 מיל (2), 5 מיל (33)
Lot of 61 B. Mandate coins: 1 mil (26), 2 mil (2), 5 mil (33)

252-1101


$25
מטבע כסף בר מצווה,
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver Bar Mitzvah coinIsrel government coins and medals corporation

252-1102


$90 | Sold for: $90
חמישה סטים של מטבעות חנוכה, ישראל כ"א עם חנוכיה של קהילה יהודית: 2005-יהדות הולנד, 2006 יהדות יוון, 2007 יהדות מצרים, 2008 יהדות פראג, 2008 יהדות אלג'יריה
Five sets of Chanukah coins, Israel, each with a Chanukah lamp of a Jewish community: 2005 Dutch Jewry, 2006 Greek Jewry, 2007 Egyptian Jewry, 2008 Prague Jewry, 2008 Algerian Jewry

252-1103


$25 | Sold for: $25
מטבע ע"ס 50 מיל, כסף, פלשתינה Palestine, א"י 1939, מצב XF
50 mil silver coin, Palestine-Eretz Israel 1939, XF condition

252-1104


$100
לוט 32 מטבעות פלשתינה א"י מצבים שונים: 100 מיל (1927), 50 מיל (1935), 20 מיל (1942), 10 מיל (4), 5 מיל (1), 2 מיל (5), 1 מיל (5)
Lot of 32 Palestine (Eretz Israel) coins, various conditions: 100 mil (1927), 50 mil (1935), 20 mil (1942), 10 mil (4), 5 mil (1), 2 mil (5), 1 mil (5)

252-1105


$30
שני מטבעות ע"ס 25 מיל תש"ט 1949, מצב VG-XF
Two 25 mil coins, 5709 1949, VG-XF condition

252-1106


$100 | Sold for: $120
לוט 33 מטבעות, פלשתינה א"י מצבים שונים: 100 מיל (1935), 50 מיל (1927, 1935, 1939), 20 מיל (1927, 1942), 10 מיל (10), 5 מיל (5), 2 מיל (4), 1 מיל (7)
Lot of 33 Palestine (Eretz Israel) coins, various conditions: 100 mil (1935), 50 mil (1927, 1935, 1939), 20 mil (1927, 1942), 10 mil (10), 5 mil (5), 2 mil (4), 1 mil (7)

252-1107


$30
שני מטבעות ע"ס 25 מיל תש"ט 1949, מצב VG-XF
Two 25 mil coins, 5709 1949, VG-XF condition

252-1108


$100 | Sold for: $100
אלבום מטבעות ישראל, כל הוריאציות של הלירה הרגילה 1960-1980: 1 אג', 1960-1980, 5 אג', 1960-1979, 10 אג' 1960-1980, 25 אג' 1960-1980, חצי ל"י 1963-1979, ל"י אחד 1963-1979 (שלם)
Album of Israeli coins, all variations of the regular pound 1960-1980: 1 ag. 1960-1980, 5 ag. 1960-1979, 10 ag. 1960-1980, 25 ag. 1960-1980, 1/2 IL 1963-1979, 1 IL 1963-1979 (complete)

252-1109


$40 | Sold for: $40
שתי מטבעות מנדט כסף, ע"ס 100 מיל 1942, 50 מיל 1935
Two British Mandate silver coins, IAO 100 mil 1942, 50 mil 1935

252-1110


$120 | Sold for: $240
לוט 40 מטבעות מנדט: 100 מיל (1927,1935), 50 מיל (1927,1935,1939,1940,1942), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 10 מיל (12), 5 מיל (4), 2 מיל (5), 1 מיל (8)
Lot of B. Mandate coins: 100 mil (1927, 1935), 50 mil (1927, 1935, 1939, 1940, 1942), 20 mil (1927, 1935, 1942, 1944), 10 mil (12), 5 mil (4), 2 mil (5), 1 mil (8)

252-1111


$40
לוט מטבעות מדינת ישראל תש"ט-תשכ"א, כולל 25 מיל , תש"ט, ו-10 נוספים
Lot of State of Israel coins, 5709-5721, including 25 mil, 5709 and ten more

252-1112


$150
שתי מטבעות 25 מיל אלומיניום א. תש"ח המטבע היהודי הראשון אחרי 2000 שנה, ב. תש"ט
Two 25 mil coins, aluminum: a. 5708 the first Jewish coin after 2000 years, b. 5709

252-1113


$40
לוט מטבעות מדינת ישראל תש"ט-תשי"ז: 500 פרוטה תש"ט (כסף), 250 פרוטה (ניקל), ו-10 נוספים
Lot of State of Israel coins, 5709-5717: 50 pruta 5709 (silver), 250 pruta (nickel) and ten more

252-1114


$200
20 מטבעות ע"ס אגורה אחת אלומיניום, כולן עם טעויות הטבעה, תשל"ח-תש"מ
20 aluminum coins IAO 1 agora, all of them with minting errors, 5738-5740, 1978-1980

252-1115


$50 | Sold for: $50
לוט 12 מטבעות, תקופת קום המדינה: 25 מיל תש"ט , XF, מטבע של 250 פרוטה, AUC, מטבע של 500 פרוטה XF כסף, ונוספים
Lot of 12 coins, founding of the state period: 25 mil 5709, XF, 250 pruta coin, AUC, 500 pruta silver coin XF, and more

252-1116


$240
סט מטבעות-מדליות: שקל חדש זהב 900, 8.6 גרם, וכן שלוש מטבעות כסף: שרות מסור, דוד המלך, ברוך רופא חולים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Set of New Shekel coins-medals, gold 900, 8.6 gm, and three silver coins, Dedicated Service, King David, Baruch Rofe Cholim Silver centerpiece, Vienna, 19th C., base with Putti figure with a plate on top, repairedIsrel government coins and medals corporation

252-1117


$50 | Sold for: $55
סט מטבעות ישראל, תש"ט-תשל"ב כולל 250 פרוטה (כסף –H) ו-500 פרוטה, תש"ט (כסף )
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Set of Israeli coins, 1949-1972, including 250 pruta(silver -H), and 500 pruta, 1949,( silver)Isrel government coins and medals corporation

252-1118


$325 | Sold for: $400
סט מטבעות יום העצמאות תשל"ח 1978 מטבע זהב 900, 12 גרם, ע"ס 1000 ל"י, כסף 500 קישוט ורגיל, כ"א 20 גרם
Set of Independence Day coins, 5738 1978, gold 900 coin 12 gm, IAO 1000 IL, silver 500 proof and regular, 20 gm

252-1119


$50 | Sold for: $190
לוט מטבעות מנדט: 100 מיל (1927,1935,1939), 50 מיל (1935,1939), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 10 מיל (8), 5 מיל (1), 2 מיל (5), 1 מיל (7)
Lot of B. Mandate coins: 100 mil (1927, 1935, 1939), 50 mil (1935, 1939), 20 mil (1927, 1935, 1942, 1944), 10 mil (8), 5 mil (1), 2 mil (5), 1 mil (7)

252-1120


$325 | Sold for: $375
סט מטבעות יום העצמאות תשל"ח 1978 מטבע זהב 900, 12 גרם, ע"ס 1000 ל"י, כסף 500 קישוט ורגיל, כ"א 20 גרם
Set of Independence Day coins, 5738 1978, gold 900 coin 12 gm, IAO 1000 IL, silver 500 proof and regular silver 20 gm

252-1121


$50 | Sold for: $55
סט מטבעות ישראל, תש"ט-תשל"ב כולל 250 פרוטה ו-500 פרוטה, תש"ט, כסף 800
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Set of Israeli coins, 5709-5732, including 250 pruta and 500 pruta, 5709, silver 800Isrel government coins and medals corporation

252-1122


$600 | Sold for: $1200
אלבום מטבעות ארץ ישראל תקופת המנדט הבריטי, 1927-1946, חסרים 5 מיל 1942, 1944, 20 מיל 1944, מצבים שונים
Coin album, Eretz Israel, B. Mandate period 1927-1946, missing 5 mil 1942, 1944, 20 mil 1944, various conditions

252-1123


$50 | Sold for: $75
לוט 20 מטבעות, פלשתינה א"י 50 מיל (1935, 1939), 20 מיל (1927, 1942), 10 מיל (5), 5 מיל (1), 2 מיל (5), 1 מיל (5)
Lot of 20 Palestine (Eretz Israel) coins: 50 mil (1935, 1939), 20 mil (1927, 1942), 10 mil (5), 5 mil (1), 2 mil (5), 1 mil (5)

252-1124


$600
32 מטבעות ומדליות כסף שנות ה60 עד העשור הראשון של 2000
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
32 silver coins and medals, 1960's until the first decade of 2000Isrel government coins and medals corporation

252-1125


$800 | Sold for: $1300
אוסף שלם מטבעות מנדט בריטי בארץ ישראל 1927-1946, באלבום (פגום) British Mandate Coins of Palestine מצבים שונים
Complete collection of British Mandate coins, Palestine 1927-1946, in an album (damaged), coins in various conditions

253-2026


$25
מטבע 25 מיל אלומיניום תש"ט מצב VG
25 mil aluminum coin, 5709, VG

253-2027


$240 | Sold for: $240
שתי מטבעות 20 פיאסטר כסף מצרים, 1917 1333 (שהיו בשימוש בא"י 1917-1927, מצב XF-UNC Proof
Two silver 20 piaster coins, Egypt, 1333 1917,which were in use in Palestine 1917-1927, XF-UNC Proof

253-2028


$25
מטבע 10 ל"י כסף 916 מטבע נצחון 1967, רגיל, 26 גרם
10 IL coin, silver 916, "Victory Coin 1967 ", regular, 26 gm

253-2029


$450
שלוש מטבעות יום העצמאות תשל"ח 1978 30 שנה למדינה, זהב 900 ע"ס 1000 ל"י, 12 גרם (קישוט), כסף ע"ס 50 ל"י, 20.1 גרם (קישוט), וכסף ע"ס 50 ל"י 20 גרם (רגיל) וכן חוברת
Three Independence Day 5738 1978 coins: 30th Anniversary to the State, gold 900 IAO 1000 IL, 12 gm (decorative), silver IAO 50 IL, 20.1 gm (decorative), silver IAO 50 IL 20 gm (regular), and a booklet

253-2030


$30 | Sold for: $30
שתי מטבעות פדיון הבן: תשל"ז 26 גרם, תשל"ה 26.5 גרם
Two "Pidion Ha'ben" coins, 5737, 26 gm, 5735, 26.5 gm

253-2031


$600 | Sold for: $1200
אלבום מטבעות ארץ ישראל תקופת המנדט הבריטי, 1927-1946, חסרים 5 מיל 1942, 1944, 20 מיל 1944, 100 מיל 1931, מצבים שונים
Coin album, Eretz Israel, B. Mandate period 1927-1946, missing 5 mil 1942, 1944, 20 mil 1944, and 100 mill 1931, various conditions

253-2032


$40
שתי מטבעות כסף לפדיון הבן ע"ס 10 ל"י תשל"ד 1974, ו- 25 ל"י תשל"ז 1977, כ"א 26 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two "Pidion Ha'ben" coins IAO 10 IL 5734 1974, and 25 IL 5737 1977, 26 gm eachIsrael government coins and medals corporation

253-2033


$650
סט שלוש מטבעות "שלום", לב שנים לעצמאות ישראל, שתש"ם בקופסת עץ זית, 5000 ל"י זהב 900 (קישוט), 17.3 גרם, 200 ל"י כסף 900 קישוט, 26 גרם, 200 ל"י כסף 900 רגיל, 26 גרם
Set of three "Peace" coins, 32 years to the Independence of the State of Israel, 5740 in an olivewood case, 5000 IL gold 900 (decorative), 17.3 gm, 200 IL silver 900 (decorative), 26 gm, 200 IL silver 900 regular 26 gm

253-2034


$120
שש מטבעות "פדיון הבן" 2 תשל"ד כסף 900, קישוט ורגיל, כ"א 26 גרם, תשל"ה כסף 900 קישוט 26 גרם, תשל"ו כסף 800 קישוט 30 גרם, 2 תשל"ז קישוט ורגיל, כסף 900, כ"א 26 גרם
Six "Pidion Ha'ben" coins: two 5734, silver 900, decorative and regular, 26 gm each, 5735 silver 900 decorative 26 gm, 5736 silver 800 decorative 30 gm, two 5737 decorative and regular, silver 900, 26 gm each

253-2035


$700
סט מטבעות זכרון תשמ"א מאה שנה להולדתו של זאב זבוטינסקי, 500 שקל זהב 900, 17.4 גרם, 25 שקל כסף 900 קישוט 26.2 גרם, 25 שקל כסף 900, רגיל, 26.2 גרם, ובנוסף מדלית ברונזה תשמ"א 1980
Set of commemoration medals 5741 100th birthday of Ze'ev Jabotinsky, 500 shekel gold 900, 17.4 gm, 25 shekel silver 900 decorative 26.2 gm, 25 shekel silver 900 regular, 26.2 gm, and in addition bronze medal 5741 1980

253-2036


$120
שש עשרה מטבעות חנוכה: 3 תשל"ג, כסף 750 20 גרם כ"א קישוט+2 גריל, 2 תשל"ד, כסף 500, 20 גרם כ"א, קישוט+רגיל, תשל"ה כסף 500 קישוט, תשל"ו כסף 500, 20 גרם קישוט תשל"ח, נחושת ניקל קישוט ורגיל, תשל"ט נחושת -ניקל קישוט + 2 רגיל, רגיל, תש"מ כסף 500, קישוט ורגיל, כ"א 20 גרם, תשמ"א, כסף 850, קישוט ורגיל, כ"א 14.4 גרם
Sixteen Chanukah coins: three 5733, silver 750 20 gm each decorative + 2 regular, two 5734 silver 500, 20 gm each decorative + regular, 5735 silver 500 decorative, 5736 silver 500, 20 gm decorative, 5738 silver 500, 20 gm decorative, 5738 copper nickel decorative and regular; 5739 copper-nickel decorative + 2 regular, 1980 silver 500 decorative and regular, each 20 gm, 1981, silver 850 decorative and regular each 14.4 gm

253-2037


$750
שלושה מטבעות "הבונדס" יום העצמאות תשל"ה 1975, 500 ל"י זהב 900, 20 גרם, 25 ל"י כסף 800, רגיל + קישוט, 30 גרם
Three coins "The Bonds" Independence Day 5735 1975, 500 IL gold 900, 20 gm, 25 IL silver 800, regular + decorative, 30 gm

253-2038


$180
לוט של 15 מטבעות חנוכה, כסף כ"א עם תבליט חנוכיה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of 15 Chanukah coins, each imprinted with a ChanukiyaIsrael government coins and medals corporation

253-2039


$1000
סט שלוש מטבעות זכרון דוד בן גוריון 1974 תשל"ה, באריזה מקורית, 500 ל"י זהב 900, 28 גרם, כסף 935 ע"ס 25 ל"י קישוט, 26 גרם, כסף 26 גרם
Set of three David Ben Gurion commemoration coins 5735 1974, in its original packaging, 500 IL gold 900, 28 gm, silver 935 IAO 25 IL decorative, 26 gm, silver 26 gm

253-2040


$180
לוט של 15 מטבעות חנוכה, כסף כ"א עם תבליט חנוכיה, מצבים שונים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of 15 Chanukah coins, each imprinted with a Chanukiya, varied conditionsIsrael government coins and medals corporation

253-2041


$1000
מטבע הנצחון ע"ס 100 ל"י, זהב 916 קישוט, 26.7 גרם תשכ"ז 1967
Victory coin IAO 100 IL, gold 916 decorative, 26.7 gm, 1967

255-1095


$25
מטבע כסף ע"ס שני שקלים חדשים 1987 20 שנה לאיחוד ירושלים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver coin IAO 2 NIS, 1987, 20 years to the reunification of JerusalemIsrael Coins and Medals Corp.

255-1096


$50
מטבע פלשתינה א"י ע"ס 20 מיל מצב Fine-VF
Palestine coin, IAO 20 mil, Fine-VF condition

255-1097


$25 | Sold for: $25
סט מטבעות חנוכה, חנוכיה מקוצ'ין תשנ"א 1990 : 1 שקל חדש כסף 850, 14.4 גרם, שני שקלים חדשים, 28.5 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Chanukah coin set, Cochin Chanukah lamp, 5751 1990: 1 NIS silver 850, 14.4 gm, 2 NIS, 28.5 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1098


$50 | Sold for: $70
מטבע פלשתינה א"י 1927 ע"ס 100 מיל מצב VF נוקה
Palestine coin, 1927, IAO 100 mil, VF condition, cleaned

255-1099


$25 | Sold for: $25
מטבע כסף 900 ע"ס 10 לירות איחוד ירושלים, 20 לישראל, 1968
900 silver coin IAO 10 IL, reunification of Jerusalem, 20 to Israel,1968

255-1100


$50 | Sold for: $65
מטבע פלשתינה א"י 1935 ע"ס 100 מיל מצב VF-Fine נוקה
Palestine coin, 1935, IAO 100 mil, VF-Fine condition, cleaned

255-1101


$25 | Sold for: $40
ואהבת לרעך כמוך, זוג מטבעות זכרון יום העצמאות תש"ס 2000, 1 ₪, כסף 925, 14.4 גרם, 2 ₪, כסף 925, 28.8 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
V'Ahavta L're'echa K'mocha (the golden rule), pair of commemorative coins, Independence Day 5760 2000, 1 NIS, silver 925, 14.4 gm, 2 NIS, silver 925, 28.8 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1102


$60
שמונה סטים של מטבעות מיוחדים מהדורות אספנות: תשמ"ה 1985, תשנ"ד 1994, וכן סדרת הפרוטה והירח, וסדרת מטבעות היסטורים ועוד
Eight sets of special coins, collectors' edition: 5745 1985, 5754 1994, also Ha'pruta V'ha'yareach series, historical coin series and more

255-1103


$25 | Sold for: $50
שתי מטבעות כסף 925, 100 שנות ציונות, 1 ₪, 14.4 גרם, 2 ₪ 28.8 גרם, וכן סדרת מטבעות רשמית, תשנ"ז בעובי מיוחד (פייפורט), 1993
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Two silver 925 coins, 100 years of Zionism, 1 NIS, 14.4 gm, 2 NIS 28.8 gm, and a series of official coins, 5757, special thickness 1997Israel Coins and Medals Corp.

255-1104


$60 | Sold for: $60
שתי מטבעות פלשתינה א"י ע"ס 10 מיל כ"א, 1934 Fine-VF ו 1935 VG-Fine
Two Palestine coins, IAO 10 mil each, 1934 Fine-VF, 1935 VG-Fine condition

255-1105


$25 | Sold for: $35
סדרת מטבעות "החי והצומח בשיר השירים" 1 ₪ כסף 925, 14.4 גרם, 2 ₪, כסף 925, 28.8 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Series of coins "Ha'chai V'hatzomeach B'Shir HaShirim", 1NIS silver 925, 14.4 gm, 2 NIS silver 925, 28.8 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1106


$90 | Sold for: $90
לוט מטבעות מנדט: 100 מיל (1935) 10 מיל (1935, 1939, 1940, 1946), 5 מיל (5), 2 מיל (5), 1 מיל (12)
Lot of British Mandate coins: 100 mil (1935), 10 mil (1935, 1939, 1940, 1946), 5 mil (5), 2 mil (5), 1 mil (12)

255-1107


$30 | Sold for: $30
מטבע פלשתינה א"י 1927 ע"ס 50 מיל מצב VF
Palestine coin, 1927, IAO 50 mil, VF condition

255-1108


$150
שתי מטבעות 25 מיל אלומיניום תש"ח, המטבע הראשון שהוטבע תחת שלטון יהודי מאז מרד בר כוכבא, מצבVG, תש"ט מצב VG-Fine
Two aluminum 25 mil coins, 5708, the first to be coined under jewish rule since Bar Kochba rebelion, VG condition, 5709, VG-Fine condition

255-1109


$35
מטבע פלשתינה א"י 1935 ע"ס 50 מיל מצב VF
Palestine coin, 1935, IAO 50 mil, VF condition

255-1110


$180
20 מטבעות ע"ס אגורה אחת אלומיניום, כולן עם טעויות הטבעה, תשל"ח-תש"מ
20 aluminum coins IAO 1 agora, all of them with minting errors, 5738-5740, 1978-1980

255-1111


$35 | Sold for: $50
חפצי אמנות יהודיים, סדרת מטבעות זכרון: כסף 925 ע"ס 2 ₪ כ"א, 28.8 גרם א. גביע קידוש, תשנ"ב ב. מנורת שבת, תשנ"ג ג. מגדל בשמים, תשנ"ד
Jewish objects of art, commemorative coin series: silver 925 IAO 2 NIS each, 28.8 gm, a. Kiddush cup, 5752, b. Shabbat lamp, 5753, c. Besamim tower, 5754

255-1112


$280 | Sold for: $280
סדרת מטבעות "כפר נחום" אתרים בארץ הקודש, סדרת מטבעות זכרון תשמ"ו 1986, חצי שקל כסף 850, 7.2 גרם, 1 שקל כסף 850, 14.4 גרם, 5 שקל זהב 900, 21.6K, משקל 8.6 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Series of "Kfar Nachum" coins, sites of the Holy Land, commemoration coins 5746 1966, 1/2 shekel, silver 850, 7.2 gm, 1 shekel, silver 850, 14.4 gm, 5 shekel, 21.6k gold 900, 8.6 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1113


$40
שתי מטבעות כסף, 40 שנה למדינת ישראל 1 ₪, 2 ₪, ע"ס 1988
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two silver coins, 40 years to the State of Israel, 1988, 1 NIS and 2 NISIsrael Coins and Medals Corp.

255-1114


$500 | Sold for: $600
שלוש מטבעות: 50 שנה למדינת ישראל תשנ"ח 1998: 10 ₪, זהב 21.6K משקל 15.5 גרם, 2 ₪, כסף 925 (2), כ"א 28.8 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Series of coins "50 years to the State of Israel", 5758 1998: 10 NIS, 21.6k gold, 15.5 gm, 2 NIS silver 925 (2), 28.8 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1115


$40
מטבע פלשתינה א"י 1934 ע"ס 10 מיל מצב VF-Fine
Palestine coin, 1934, IAO 10 mil, VF-Fine condition

255-1116


$550
שלוש מטבעות הישגי המדע בישראל תשמ"ה 1985: 1 שקל כסף 850, 14.4 גרם, 2 שקלים, כסף 850, 28.8 גרם, זהב 900, 17.3 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Three coins Science Accomplishments in Israel, 5745 1985: 1 shekel, silver 850, 14.4 gm, 2 shekel, silver 850, 28.8 gm, gold 900, 17.3 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1117


$50
שבעה סטים, מטבעות מיוחדים תשמ"ה-תשנ"ד, כולל מהדורת עובי כפול וכו', וכן סדרת הפרוטה והירח, וסדרת מטבעות היסטוריות
החברה הישראלית למטבעות
Seven sets of special coins, 5745-5754, including an issue of double thickness etc., also the Ha'pruta V'ha'yareach series and historical coin seriesIsrael Coins and Medals Corp.

255-1118


$550
סדרת מטבעות "40 למדינת ישראל" תשמ"ח 1988: 1 ₪, כסף 850, 14.4 גרם, 2 ₪ כסף 850, 28.8 גרם, 10 ₪ זהב 900, 17.3 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Series of coins "40 years to the State of Israel", 5748 1988: 1 NIS silver 850, 14.4 gm, 2 NIS silver 850, 28.8 gm, 10 NIS gold 900, 17.3 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1119


$50 | Sold for: $110
לוט 30 מטבעות, ארץ ישראל תקופת המנדט: 100 מיל (1935), 50 מיל (1935, 1939), 20 מיל (1942), 10 מיל (1927,1934,1935,1937,1939,1940,1942X2, 1943,1946), חמישה מיל (5), 2 מיל (4), 1 מיל (7)
Lot of 30 coins, Eretz Israel, British Mandate period: 100 mil (1935), 50 mil (1935, 1939), 20 mil (1942), 10 mil (1927, 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 x2, 1943, 1946), five mil (5), 2 mil (4), 1 mil (7)

255-1120


$550
אמנות ישראל, סדרת מטבעות לח שנים לעצמאות ישראל תשמ"ו 1986: 1 ₪, כסף 850, 14.4 גרם, 2 ₪ כסף 850, 28.8 גרם, 10 ₪ זהב 900, 17.28 גרם
Omanut Israel, series of coins, 38 years of Independence to Israel 5746 1986: 1 NIS, silver 850, 14.4 gm, 2 NIS, silver 850, 28.8 gm, 10 NIS, gold 900, 17.28 gm

255-1121


$50 | Sold for: $130
לוט 29 מטבעות, ארץ ישראל תקופת המנדט: 100 מיל (1934), 50 מיל (1935, 1939), 20 מיל (1927,1942), 10 מיל (1927,1933,1935,1937,1939,1940,1941,1942X2, 1946), חמישה מיל (4), 2 מיל (4), 1 מיל (6)
Lot of 29 coins, Eretz Israel, British Mandate period: 100 mil (1934), 50 mil (1935, 1939), 20 mil (1927, 1942), 10 mil (1927, 1933, 1935, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942 x2, 1946), 5 mil (4), 2 mil (4), 1 mil (6)

255-1122


$550
סדרת מטבעות 20 שנה לאיחוד ירושלים לט שנים לעצמאות ישראל, יום העצמאות תשמ"ז 1987, כולל: 1 ₪ כסף 950, 14.4 גרם, 2 ₪ כסף 850, 28.8 גרם, 10 ₪ זהב 900 21.6K, משקל 17.3 גרם
Series of coins "Reunification of Jerusalem", 39 years to the independence of Israel, Independence Day 5747 1987, including: 1 NIS silver 950, 14.4 gm, 2 NIS silver 850, 28.8 gm, 10 NIS, 21.6k gold 900, 17.3 gm

255-1123


$50 | Sold for: $50
חמש מטבעות כסף, ערך נקוב 1 שקל חדש מצב UNC שנים: 1991,1992,1993,1997,1998, כ"א 14.5 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Five silver coins, face value 1 NIS, UNC condition, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 14.5 gm eachIsrael Coins and Medals Corp.

255-1124


$50 | Sold for: $55
ששה מטבעות זכרון, כסף 850: חנוכיה מאשכנז, 1985, 1 ₪, 2 ₪, האניה של אניהו, 1985, 1 ₪ (X2), חנוכיה מאלג'יר 1986, 1 ₪, 2 ₪, ס"ה 115.2 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Six commemorative coins, silver 850, Chanukiya M'ashkenaz, 1985, Ha'oniya Shel Anihu, 1985, 1 NIS (x2), Chanukya M'algir,1986, 1 NIS, 2 NIS, total 115.2 gmIsrael Coins and Medals Corp.

259-020


$650
מטבע זכרון, מאה שנה להולדתו של זאב ז'בוטינסקי, תשמ"ב 1982, זהב 900, 17.3 גרם
Commemorative coin, 100 years to the birth of Ze'ev Jabotinsky, 5742, 900 gold

259-024


$950
סט מטבעות זכרון, דוד בן גוריון תשל"ה 1974, 500 לירות, זהב 900, 28 גרם, ושתי מטבעות כסף, 25 ל"י כ"א
Set of commemorative David Ben Gurion coins, 5735 1974, 500 IL, 900 gold, 28 gm, and two silver coins, 25 IL each

259-026


$950
סט מטבעות זכרון, דוד בן גוריון תשל"ה 1974, 500 לירות, זהב 900, 28 גרם, ושתי מטבעות כסף, 25 ל"י כ"א
Set of commemorative David Ben Gurion coins, 5735 1974, 500 IL, 900 gold, 28 gm, and two silver coins, 25 IL each

259-460


$25 | Sold for: $25
ארבע מטבעות כסף: כא למדינה 1968, כו למדינה 1974, חנוכה תשל"ו 1976, אחוות עמי בירושלים
החברה הממשלתית
Four silver coins, 21 to the state, 26 to the state, Chanukah 5736, Achvat Ami B'Yerushalaimהחברה הממשלתית

259-461


$40 | Sold for: $75
לוט 6 מטבעות פדיון הבן תשל"ד כסף 900, 26 גרם (2), תשל"ה, כסף 900, 26 גרם, תשל"ו כסף 800, 30 גרם (2), תשל"ז כסף 900, 26 גרם
החברה הממשלתית
Lot of 6 Pidion Haben coins, 5734, 900 silver, 26 gm (2), 5735, 900 silver, 26 gm, 5736, 800 silver, 30 gm (2), 5737, 900 silver, 26 gmהחברה הממשלתית

259-462


$25 | Sold for: $30
שלוש מטבעות כסף 800: בונדז,תשל"ה 1975 רגיל +קישוט, 30 גרם כ"א, חידוש הלשון העברית, כסף 900, 26 גרם
Three 800 silver coins, Israel Bonds, 1975 regular + decorative, 30 gm each, Renewal of the Hebrew Language, 900 silver, 26 gm

259-463


$40 | Sold for: $40
לוט 25 מטבעות, ארץ ישראל תקופת המנדט, כולל: 50 מיל (1927), 10 מיל (1939,1940), 5 מיל (1940), 2 מיל (16), 1 מיל (5), מצבים שונים
Lot of 25 coins, Eretz Israel, B. Mandate period, comprises: 50 mil (1927), 10 mi (1939, 1940), 5 mil (1940), 2 mil (16), 1 mil (5)

259-464


$25 | Sold for: $25
25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ט 1949 ציר מסובב
25 mil, aluminum, State of Israel, 5709 1949, turning hinge

259-465


$50 | Sold for: $50
שתי מטבעות 25 מיל, אלומיניום תש"ט, מצבים VG, VF
Two 25 mil coins, aluminum, 5709, VG-VF

259-466


$25 | Sold for: $25
שלוש מטבעות חנוכה, כסף 500: הולנד, תשל"ו, 20 גרם, דמשק, תשל"ה רגיל וקישוט, כ"א 20 גרם
Three Chanukah coins, 500 silver, Holland, 5736, 20 gm, Damascus, 5735, regular and decorative, 20 gm each

259-467


$90 | Sold for: $90
לוט 15 מטבעות תשכ"ד 1964 ע"ס 5 אג' כ"א
מדינת ישראל
Lot of 15 coins, 5724 1964, IAO 5 ag. eachמדינת ישראל

259-468


$25
לוט מטבעות מנדט, הכולל: 50 מיל (1935), 10 מיל (1939), 2 מיל (11)
Lot of B. Mandate coins, comprises: 50 mil (1935), 10 mil (1939), 2 mil (11)

259-469


$100 | Sold for: $220
אלבום עם מטבעות ישראל תש"ט-תשי"ז כולל 25 מיל אלומיניום, 250, 500 פרוטה כסף, מצב UNC
Album of Israeli coins, 5709-5717, including 25 mil, aluminum, 250, 500 pruta, silver, UNC

259-470


$60 | Sold for: $60
לוט 42 מטבעות 1 מיל 1946 מצבים VF-UNC
Lot of 42 one mil coins, 1946, VF-UNC

259-471


$100
כמות מטבעות, ישראל, תש"ט-תש"נ
Amount of Israeli coins, 5709-5750,

259-472


$25 | Sold for: $40
שלוש מטבעות פדיון הבן: כסף 900 רגיל+קישוט, 1975, 26 גרם כ"א, כסף 800 1976, 30 גרם
החברה הממשלתית למטבעות
Three "Pidion Haben" coins, 900 silver regular + decorative, 1975, 26 gm each, 800 silver, 1976, 30 gmהחברה הממשלתית למטבעות

259-473


$160
לוט של 15 מטבעות חנוכה, כסף כ"א עם תבליט חנוכיה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of 15 Chanukah coins, each imprinted with a Chanukiyaהחברה הממשלתית למטבעות ומדליות

259-474


$30
שש סדרות של מטבעות ישראל תשמ"ז-תשנ"ב, 1987-1992, חנוכה
Six serials of Israeli coins, 5747-5752 1987-1992, Chanukah

260-040


$25
שלוש מטבעות Uniface, כולל: 1 מיל מנדט, 1 אגורה אלומיניום שולים רחבים, 1 לירה
Three Uniface coins, comprises: 1 mil, B. Mandate, 1 ag. Broad edge, 1 pound

260-041


$25
לוט קטן של מטבעות מנדט 1 מיל (10), 2 מיל (7)
Small lot of British Mandate coins: 1 mil (10), 2 mil (7)

260-042


$25 | Sold for: $25
לוט 8 אסימונים להטבעה, ישראל, שנות ה60-70
Lot of 8 minting tokens, Israel, 60's-70's

260-043


$25
25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ט 1949 ציר מסובב
25 mil, aluminum, Medinat Israel, 5709 1949, turned axis

260-044


$25 | Sold for: $25
לוט 9 אסימונים להטבעה, מטבעות ישראל, שנות ה60-70
Lot of 9 minting tokens, Israel, 60's-70's

260-045


$35
שתי מטבעות כסף לפדיון הבן ע"ס 10 ל"י תשל"ד 1974, ו- 25 ל"י תשל"ז 1977, כ"א 26 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two "Pidion Ha'ben" coins IAO 10 IL 5734 1974, and 25 IL 5737 1977, 26 gm eachIsrael government coins and medals corporation

260-046


$25
חמש מטבעות אגורה אלומיניום טעויות הטבעה, הטבעה לא ממורכזת וכו', תשכ"א, תשכ"ט, תשל"ז, תשל"ח (2)
Five aluminum agora coins, mint errors, off center errors act., 5721, 5729, 5737, 5738 (2)

260-047


$90 | Sold for: $90
לוט 15 מטבעות תשכ"ד 1964 ע"ס 5 אג' כ"א
מדינת ישראל
Lot of 15 coins, 5724 1964, IAO 5 ag. EachState of Israel

260-048


$25 | Sold for: $50
מטבע 20 מיל, תקופת המנדט 1935
20 mil coin, B. Mandate period, 1935

260-049


$160
לוט של 15 מטבעות חנוכה, כסף כ"א עם תבליט חנוכיה, מצבים שונים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Lot of 15 Chanukah coins, each imprinted with a Chanukiya, varied conditionsIsrael government coins and medals corporation

260-050


$25
לוט מטבעות סדרת לירה ישראלית טעויות הטבעה: הטבעה עמוקה וכו', 1 ל"י, חצי ל"י, 25 אג (3), 10 אג', 1 אג'
Lot of coins, Israeli pound series and mint errors, 1 IL, 1/2 IL, 25 ag. (3), 1o ag., 1 ag.

261-590


$70 | Sold for: $85
אלבום ריק למטבעות מנדט כחדש
Blanc British Mandate coin album, new

261-591


$30
מטבע כסף 900 ע"ס 5 ל"י 1958 מנוסר
Silver 900 coins IAO 5 IL 1958, pierced

261-592


$30
שתי מטבעות כסף: א. מטבע הנצחון, 1967 ב. להנצחת הנופלים במערכות ישראל (939)
החברה הממשלתית
Two silver coins: a. Victory coin, 1967, b. Memorialization of the fallen in Israel's military campaignsIsrael government coins and medals corporation

261-593


$90
לוט 15 מטבעות תשכ"ד 1964 ע"ס 5 אג' כ"א
מדינת ישראל
Lot of 15 coins, 5724, IAO 5 ag eachState of Israel

261-594


$30 | Sold for: $50
לוט קטן 25 מטבעות מנדט: 100 מיל (1940), 50 מיל (1927,1935), 10 מיל (1), 5 מיל (10), 2 מיל (3), 1 מיל (8), מצבים good-VF
Small lot of 25 B. Mandate coins: 100 mil (1940). 50 mil (1927, 1935), 10 mil (1), 5 mil (10), 2 mil (3), 1 mil (8), good-VF conditions

261-595


$200
לוט 13 מטבעות 5 לירות 1958 כסף 900 מצב AUC, כ-25 גרם כ"א
Lot of 13 coins IAO 5 Lira each, silver 900, AUC, each appr 25 gm

261-596


$70
שתי מטבעות ע"ס 25 מיל אלומיניום תש"ח, תש"ט, מצבים G-VG
Two 25 mil coins (aluminum), 5708, 5709, G-VG conditions

261-597


$80 | Sold for: $80
שתי מטבעות ע"ס 25 מיל אלומיניום תש"ח, תש"ט, מצבים VG
Two 25 mil coins (aluminum), 5708, 5709, VG conditions

261-598


$50 | Sold for: $70
ארבע מטבעות מנדט: 10 מיל (1935), 20 מיל (1927,1935,1942)
Four British Mandate coins: 10 mil (1935), 20 mil (1927, 1935, 1942)

261-599


$25 | Sold for: $40
לוט 16 אגורות, טעויות הטבעה 1960-1980
Lot of 16 Agorot with imprint errors, 1960-1980

261-600


$25 | Sold for: $35
לוט 17 אגורות הפוכות תשכ"ג 1963, מצבים XF-AUC
Lot of 17 Upside down Agorot, 1963, XF-AUC conditions

261-601


$100 | Sold for: $100
שתי מטבעות ע"ס 25 מיל אלומיניום תש"ח, תש"ט, מצבים VG-fine
Two 25 mil coins (aluminum), 5708, 5709, VG-fine conditions

263-669


$25 | Sold for: $45
שש מטבעות 5 אג' תשכ"ד וכן 4 אגורות הפוכות, תשכ"ג מצב UNC
Six 5 ag. coins, 5734, and 4 reverse coins, 5723, UNC

263-670


$80 | Sold for: $110
לוט 30 מטבעות מנדט, שנים שונות: 50 מיל, 1927,1935,1939,1942, 20 מיל, 1927,1942, 10מיל 1927,1934,שנים של 1942, 1946, 5 מיל ( 6), 2 מיל (5), 1 מיל (8)
Lot of 30 B. Mandate coins: 50 mil, 1927, 1935, 1939, 1942, 20 mil, 1927, 1942, 10 mil, 1927, 1934, two from 1942, 1946, 5 mil (6), 2 mil (5), 1 mil (8)

263-671


$25
שלוש מטבעות מנדט XF-UNC 10 מיל 1942, 2 מיל 1942, 1 מיל 1944
Three British Mandat coins, XF-UNC, 10 mil 1942, 2 mil 1942, 1 mil 1944

263-672


$80
מטבע 250 פרוטה תשכ"ט דירוג NGE MS-63
250 pruta coin, 5729, graded NGE MS-63

263-673


$35 | Sold for: $35
שמונה מטבעות עם טעויות הטבעה: 1 אגורה אלומיניום תשכ"א 1961 (2), תשכ"ב 1962, תשל"ד 1974, תשל"ה 1975, תש"מ 1980 ושנים נוספים, כולם עם טעויות הטבעה
Eight coins with minting errors: 1 ag. Aluminum,1961 (2), 1962, 1974, 1975, 1980 and two more,

263-674


$90
לוט 15 מטבעות תשכ"ד 1964 ע"ס 5 אג' כ"א
מדינת ישראל
Lot of 15 five ag. coins 5724 1964State of Israel

263-675


$40
לוט 12 מטבעות תקופת קום המדינה עד שנות ה50, כולל: 25 מיל אלומיניום תש"ט, 500 פרוטה, כסף UNC
Lot of 12 coins from the time of the establishment of the state until the 1950's, including: aluminum 25 mil 5709, 500 pruta, silver, UNC

263-676


$100
מטבע 25 מיל תש"ט 1949 דירוג NGE Harshly cleard - AM Details
25 mil coin, 5709, 1949, graded NGE Harshly cleard - AM Details

263-677


$50
מטבע כסף ע"ס 100 מיל, 1931 מצב VF
Silver 100 mil coin, 1931, VF

263-678


$150
מטבע כסף ע"ס 100 מיל, 1935 מצב VF
Silver 100 mil coin, 1935, VF

263-679


$60
שלוש מטבעות 10 אגורות תשמ"א טעויות הטבעה (אוף סנטר)
Three 10 ag. coins, 5741, mint errors (off center)

263-680


$150
מטבע כסף ע"ס 100 מיל, 1934 מצב VF
Silver 100 mil coin, 1934, VF

263-681


$60 | Sold for: $65
ארבע מטבעות 10 אגורות, טעויות הטבעה (אוף סנטר): תשל"ו (2), תשל"ט, תשל"ה
Four 10 ag. coins, mint errors (off center): 5736 (2), 5739, 5735

263-682


$400 | Sold for: $400
מטבע 100 פרוטה תשי"ד זר קטן דירוג NGC 58
100 pruta coin, 5714, small wreath, graded NGC 58

263-683


$60 | Sold for: $95
לוט 30 מטבעות מנדט: 50 מיל 1927,1935,1939, 20 מיל 1942, 10 מיל 1927, 1934, 1935,1937,1939,1940,1941,1942,1943,1946, 5 מיל (4), 2 מיל (4), 1 מיל (7)
Lot of 30 British Mandate coins: 50 mil 1927, 1935, 1939, 20 mil 1942, 10 mil 1927, 1934, 19335, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 5 mil (4), 2 mil (4), 1 mil (7)

263-684


$950 | Sold for: $1000
סט מטבעות זכרון, דוד בן גוריון תשל"ה 1974, 500 לירות, זהב 900, 28 גרם, ושתי מטבעות כסף, 25 ל"י כ"א, קישוט ורגיל
Set of commemorative David Ben Gurion coins, 5735 1974, 500 IL, 900 gold, 28 gm, and two silver coins, 25 IL each

263-685


$70
לוט מטבעות מנדט: 1 מיל 1943,1944,1946, 2 מיל 1927 (5), 1942 (21)
Lot of B. Mandate coins: one mil, 1943, 1944, 1946, 2 mil 1927 (5), 1942 (21)

263-686


$70 | Sold for: $70
שבעה מטבעות אלומיניום ע"ס 25 מיל תש"ט, מצבים VG-Good
Seven 25 mil aluminum coins, 5709, VG-Good

263-687


$60
מדלית "עשור לחרות ישראל" ישראל המשוחררת, מנוסרת עבודת יד אומן
החברה הממשלתית
Medal "decade to the liberty of Israel" freed Israel, artisanal piercingIsrel government coins and medals corporation

266-128


$550 | Sold for: $750
סט מטבעות זהב 900, כ"ה שנים למדינת ישראל תשל"ג 1973, 13.5 גרם, 7 גרם
Set of gold 900 coins, 25th anniversary to the state of Israel, 5733, 1973, 13.5 gm

266-129


$60
שתי מטבעות כסף תש"ט 1949 ע"ס 250 פרוטה (H), ו500 פרוטה VF-XF
Two silver coins, 5709, 1949, IAO 250 pruta (H), 500 pruta VF-XF

266-130


$950 | Sold for: $1100
סט מטבעות זכרון, דוד בן גוריון תשל"ה 1974, זהב 900, 28 גרם, כסף (X2) כ"א 26 גרם
Set of commemorative coins, David Ben Gurion, 5735 1974, gold 900 28 gm, silver (X2) each 26 gm

266-131


$40 | Sold for: $40
מטבע אלומיניום ע"ס 25 מיל תש"ט 1949, מצב XF-UNC
Aluminum coin IAO 25 mil, 5709, 1949, XF-UNC

266-132


$25
מטבע 50 פרוטה תש"ט 1949 עם נקודה, XF-AUC
50 pruta coin, 5709, 1949, with a dot, XF-AUC

266-133


$40 | Sold for: $40
סט שנת ה50 למדינת ישראל ה'תשנ"ח 1998 כולל שטר מיוחד של 50 ₪, מטבע שקל יובל 50, בול יובל "שרוליק" עם רפליקה של הבול מכסף
Set 50th anniversary to the state of Israel, 5758 1998, including a special 50 ILS banknote, a 50th jubilee 1 shekel coin, a 50th jubilee "Srulik" stamp with a silvered replica of the stamp

266-134


$140
אחת עשרה מטבעות כסף 900 של החברה הממשלתית: חמש ל"י 1958, 25 גרם, עשר ל"י 1967, 26 גרם, עשר ל"י שלום 1969, 26 גרם, עשר ל"י שלח את עמי, 1971, 26 גרם, 25 ל"י בן גוריון 1974, 26 גרם (2), 20 ל"י פדיון הבן 1975, 26 גרם, 25 ל"י בונדז 1975, 30 גרם (2), 25 ל"י "כח לישראל" 1976, 26 גרם, 10 ל"י "תעופה", 1972, 26 גרם, ס"ה 293 גרם
Eleven silver 900 coins: 5 Li 1958, 25 gm, 10 Li 1967, 26 gm, 10 Li Shalom 1969, 26 gm, 10 Li Shalch Et Ami, 1971, 20 gm, 25 Li Ben Gurion 1974, 26 gm (2), 20 Li "Pidion Haben" 1975, 26 gm, 25 Li Bonds 1975, 20 gm (2) 25 Li "Koach Le'Israel" 1976, 26 gm, 10 Li "Teufa" 1972, 26 gm, total of 293 gm

266-135


$90
סט מטבעות ישראל תש"ט-תשכ"ד 1949-1964
החברה הממשלתית
Set of Israeli coins, 5709-5724, 1949-1964Isrel government coins and medals corporation

268-030


$25 | Sold for: $25
כ-2.6 ק"ג מטבעות, ישראל 1960-1980
2.6 kg of Israeli coins, 1960-1980

268-031


$90
שש מטבעות כסף ליום העצמאות: תשל"ב, 900, 26 גרם, תשל"ג 900 26 גרם, תשל"ה 800 30 גרם, תשל"ו 900, 26 גרם, תשל"ז 500 20 גרם, תשל"ה 500 20 גרם, כ-114 גרם כסף טהור
החברה הממשלתית למדליות
Six silver independence day coins: 1972, 900, 26 gm, 1973, 900, 26 gm, 1975, 800, 30 gm,1976, 900, 26 gm, 1977, 500, 20 gm 1975, 500, 20 gm, 114 gm pure silverIsrael government coins and medals corporation

268-032


$25
לוט 18 מטבעות: 25 מיל, תש"ט, 9 מטבעות (שונות) תש"ט, 4 מטבעות תשי"ד ו-4 נוספים
Lot of 18 coins: 25 mil, 5709, 9 coins (varying), 5709, 4 coins, 5714, 4 additional

268-033


$100 | Sold for: $100
שש מטבעות כסף פדיון הבן: תשל"ו כסף 800, 30 גרם, 5 ל"י 1958, כסף 900 25 גרם, כה לישראל, כסף 900, 26 גרם (2X) כו לישראל, כסף 900, 26 גרם, כח לישראל כסף 900, 26 גרם
Six silver Pidion Haben coins, 5736, 800 silver, 30 gm, 5 IL 1958, 900 silver 25 gm, 25 to Israel, 900 silver, 26 gm (x2), 26 to Israel, 900 silver, 26 gm, 28 to Israel, 900 silver, 26 gm

268-034


$25 | Sold for: $40
שתי מדליות 25 למדינת ישראל כסף 935, 47 גרם, ברונזה 99 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals 25 to the State of Israel: 935 silver, 47 gm, bronze 99 gmIsrael government coins and medals corporation

268-035


$120 | Sold for: $240
לוט של מטבעות מנדט: 100 מיל (1927,1933,1935,1935), 50 מיל: 2X1942, 3X1940, 8X1935, 1X1934, 2X1927, ו 20 מיל: 1927, ו 10 מיל: 1927,1933,1937, ו 5 מיל: 1X1944, 2X1942, ו 2 מיל (1942), 1 מיל (1927,1940), מצבים good-fine
Lot of British mandate coins: 100 Mil (1927,1933,1935(2)), 50 Mil: 2X1927, 1X1934, 8X1935, 3X1940, 2X1942, 20 Mil: 1927, 10 Mil 1927,1933,1937, 5 Mil: 2X1942, 1X1949, 2 Mil 1942, 1 Mil: 1927, 1940, conditions: good-fine

268-036


$25 | Sold for: $40
שבעה סטים של מטבעות, מדינת ישראל סדרת מיטבעה רשמית תשל"ג, תשל"ד, תשל"ה, תשל"ו, תשל"ז, תשל"ח, תש"מ
בנק ישראל
Seven sets of coins, State of Israel minting series: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980Bank of Israel

268-037


$180 | Sold for: $180
16 מטבעות זכרון: 8 מטבעות כסף 900, 5 ל"י: 1958-1965, 25 גרם כ"א, 2 מטבעות כסף 900, 1967-1968, 26 גרם כ"א, שש מטבעות ניקל 1958, 1960 (3), 1961, 1962
החברה הממשלתית למדליות
16 Commemorative Coins of the State of Israel, 8 silver 900 5 Li 1958-1965, each 24 gm, 2 silver 900 coins 1967-1968, 26 gm each, six nickel coinsIsrael government coins and medals corporation

268-038


$25
שלוש מטבעות חנוכה: תשל"ט (צרפת), ניקל נחושת תש"מ, כסף 500 (מצרים), 20 גרם, תשמ"ח (קורפו), כסף 850, 14.4 גרם
Three Chanukah coins, 5739 (France), nickel copper, 5740, 500 silver Egypt, 20 gm, 5748, Corfu, 860 silver, 14.4 gm

268-039


$800 | Sold for: $900
מטבע זהב 900, ע"ס 500 ל"י כה שנים למלוה העצמאות תשל"ה, 1975 20 גרם
900 gold coin, IAO 500 IL, 25 to independence, 5735,1975, 20 gm

268-040


$25 | Sold for: $25
שלוש הטבעות טעות על מטבעות אלומיניום: אגורות: תשל"ח, תשל"ט, תש"מ
Three errors on Agora coins: 1978, 1979, 1980

268-041


$800 | Sold for: $900
מטבע זהב 900, ע"ס 500 ל"י כה שנים למלוה העצמאות תשל"ה 1975, 20 גרם
900 gold coin, IAO 500 IL, 25 to independence, 5735,1975, 20 gm

268-042


$25
שתי מטבעות כסף 850 הרודיון, 1 שקל (מ), 14.5 גרם, חצי שקל (רגיל), 7.2 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two 850 silver coins, Herodium, 1 shekel (M), 14.5 gm, 1/2 shekel (regular), 7.2 gmIsrael government coins and medals corporation

268-043


$800 | Sold for: $950
שתי מטבעות זהב 900, כה למדינת ישראל, ע"ס 50, 100 ל"י, 7 גרם, 13.5 גרם
Two 900 gold coins, 25 to independence, IAO 50, 100 IL, 7 gm, 13.5 gm

268-044


$35 | Sold for: $35
שלוש מטבעות כסף "תעשיות עתירות מדע" תשל"א 1971, כ"א26 גרם
Three silver coins "Ta'asiot Atirot Mad", 5731 1971, 26 gm each

268-045


$600 | Sold for: $650
מטבע זהב 22K, חיים ויצמן 1962, משקל 13.3 גרם
החברה הממשלתית למדליות
22k gold coin, Chaim Weitzman, 1962, 13.3 gmIsrael government coins and medals corporation

268-046


$40 | Sold for: $65
8 מטבעות חנוכה: איטליה 1962 (ניקל), צפון אפריקה 1963 (ניקל), רוסיה 1972 (כסף, בבל 1973 (כסף), דמשק 1974 (כסף), הולנד 1975 (כסף), קורפו 1980 (כסף), פרס 1989 (כסף), ס"ה 83.5 גרם כסף טהור נטו
החברה הממשלתית למדליות
8 Chanukah coins: Italy 1962 (nickel), North Africa1963 (nickel), Russia 1972 (silver), Babylon 1973 (silver), Damascus 1974 (silver), Netherlands 1975 (silver), Corfu 1980 (silver), Persia 1989 (silver), total 83.5 gm net weight of pure silverIsrael government coins and medals corporation

268-047


$1000 | Sold for: $1400
סט מטבעות זכרון, דוד בן גוריון 1974 כולל מטבע זהב 900, 500 ל"י, 28 גרם, ושתי מטבעות כסף כ"א 26 גרם
Set of commemoration coins, David Ben Gurion 1974, including a 900 gold coin, 500 IL, 28 gm, and two silver coins each 26 gm

268-048


$40 | Sold for: $60
לוט 18 מטבעות מנדט, א"י: 50 מיל, 1935, 1939, 10 מיל, 1927,1935,1937,1939,1942,1946, 2 מיל 1942, 1 מיל (8 שונים)
Lot of 18 British Mandate coins, Palestine: 50 mil, 1935, 1939, 10 mil, 1927, 1935, 1937, 1939, 1942, 1946, 2 mil, 1942, 1 mil, (8 varying)

268-049


$1000 | Sold for: $1300
סט מטבעות זכרון, דוד בן גוריון 1974 כולל מטבע זהב 900, 500 ל"י, 28 גרם, ושתי מטבעות כסף כ"א 26 גרם
Set of commemoration coins, David Ben Gurion 1974, including a 900 gold coin, 500 IL, 28 gm, and two silver coins each 26 gm

268-050


$70 | Sold for: $100
שש מטבעות כסף, פידיון הבן כסף 900, 26 גרם, תשל"ב (X2), תשל"ג (X2), תשל"ד, כסף 800, 30 גרם, תשל"ו, ס"ה 140 גרם כסף טהור
החברה הממשלתית למדליות
Six silver Pidion Haben coins: 900 silver, 26 gm, 5732 (x2), 5733 (x2), 5734, 800 silver, 30 gm, 5736, total 140 gm pure silverIsrael government coins and medals corporation

268-051


$1400
מטבע "הנצחון", זהב 916 (21K) 26.6 גרם
Hanitsachon Victory coin, gold 916 (21K), 26.6 gm

268-052


$80 | Sold for: $80
לוט 23 מטבעות מנדט, ארץ ישראל: 100 מיל (19335,1939), 10 מיל (1927,1935,1937,1940), 5 מיל (15), 2 מיל (2)
Lot of 23 British Mandate coins, Palestine: 100 mil (1935, 1939), 10 mil (1927, 1935, 1937, 1940), 5 mil (15), 2 mil (2)