255-2034


$25
מטבע טאלר כסף, מריה טרזיה, 1780 restrike
Silver Thaler coin, Maria Teresa, restrike 1780

255-2035


$80
לוט של מטבעות-תליונים, כולל מטבעות ערביים פרסיים ונוספים, עתיקים וחדשים
Lot of coins-pendants, including Arab, Persian and other coins, antique and new

255-2036


$50
לוט גדול של מטבעות, ישראל וכל העולם, כ-20 ק"ג
Large lot of coins, Israel and the world, appr. 20 Kg

255-2037


$120
לוט 21 מטבעות כסף, ארצות שונות, סה"כ כ-257 גרם
Lot of 21 silver coins, various countries, total of 257 gm

255-2038


$60
פרופ סט מהודר, ארה"ב 1995 מטבע 10c, 25c וחצי דולר, כסף, כולל תעודה United States mint Premier Silver Proof Set
United States mint Premier Silver Proof Set, 1995,10c, 25c, half dollar, including certificate

255-2039


$120
15 מטבעות כסף, אוסטריה הונגריה 5 קרונות 1900 (2), 1908 (1), 1 פלורין 1872-1890 (6)
15 silver coins, Austro-Hungary, 5 coronas 1900 (2), 1908 (1), 1 florin 1872-1890 (6),

255-2040


$70
מטבע סיני, 20 סנט 1901, No Hah פגום, לא ניתן לדירוג
Chinese 20 cent coin, 1901, No Hah, damaged, not gradable

255-2041


$90
אוסף 6.6 ק"ג מטבעות כל העולם
Collection of 6.6 kg of coins from around the world

255-2042


$100
מטבע -קבלה ע"ס 10 מרק אלומיניום, גטו לודז', 1943, דירוג PCGS AU-53
Aluminum coin-receipt, IAO one Mark, Lodz Ghetto, 1943, grading PCGS AUC-53