252-1134


$25
מגן מזכרת, מתנה לגדנ"ע אוויר מחיל האויר, 1982
Shield shaped memento, Gadna Avir of the Air Force, 1982

252-1135


$25 | Sold for: $25
חמש סיכות דואר הבי-IPI
Five postal pins (P)

252-1136


$25 | Sold for: $25
סמל כובע ושלושה כפתורים רכבת ישראל, שנות ה50-60
Beret badge and three buttons, Israel Railways, 1950’s-60’s

252-1137


$30 | Sold for: $30
חמש סיכות, ישראל, שנות ה60-70
Five pins, Israel, the 1960's-1970's

252-1138


$25 | Sold for: $35
שלוש סיכות: המכביה השניה תרצ"ד 1935 כינוס ביה"ס "בני יהודה קשת", תרצ"ח, המכביה השלישית תשי"א 1950
Three pins: the 2nd Maccabiah games 5694 1935, the "Bnei Yehuda Keshet " school convention 5698, the 3rd Maccabiah games 5711 1950

252-1139


$35 | Sold for: $35
סמל -סיכה, "מבקר", חב' דן, שנות ה40
Badge-pin, “Mevaker”, Dan Comp., 1940’s

252-1140


$25 | Sold for: $50
סרט "מ.צ.", צה"ל שנות ה50
"M.P." (Military Police) ribbon, IDF, 1950's

252-1141


$50
לוט 16 סמלי צה"ל
Lot of 16 IDF insignias

252-1142


$25 | Sold for: $30
חמש סיכות דואר הבי-IPI
Five postal pins (P)

252-1143


$60
שמונה תגי חולצות בתי ספר ישראלים, שנות ה50-60
Eight Israeli school uniform tags, 1950's-60's

253-2060


$25
סיכת "צעדת יובל בית"ר א"י" עשור לשחרור ירושלים, תרפ"ז-תרל"ז 1927-1977
Pin "Betar Jubilee Parade Eretz Israel", decade to the liberation of Jerusalem, 5637-5687 – 1927-1977

253-2061


$375
סיכת תורם, זהב 14K של הקק"ל צורת אריה, אורך 42 מ"מ
14k gold donation brooch, JNF, lion shaped, 42 mm long

253-2062


$40
לוט 11 סיכות שונות, ישראל שנות ה60-90
Lot of 11 pins, Israel, 1960's-90's

255-1166


$25 | Sold for: $40
סיכת כסף פיליגרן עגולה עם לוחית של Australian Military Forces, Made in Palestine
Round silver filigree pin, with discs of Australian Military Forces, Made in Palestine

255-1167


$40 | Sold for: $55
סיכת כסף עם אמייל, בית ספר לאחיות "הדסה", ע"ש הנרייטה סאלד, ירושלים
Silver pin with enamel, Hadassah Nursing School, named after Henrietta Szold, Jerusalem

255-1168


$25
שש סיכות וסמלים, של העיר "חולון"
Six pins and emblems of the city of Holon

255-1169


$40
סיכת תערוכת "כיבוש השממה", ירושלים, 1963
"Conquest of the Desert" exhibition pin, Jerusalem, 1963

255-1170


$25 | Sold for: $35
סיכת כסף פיליגרן עגולה עם לוחית של Australian Military Forces, Made in Palestine
Round silver filigree pin, with discs of Australian Military Forces, Made in Palestine

255-1171


$80
חמש סיכות יריד המזרח 1932, 1936 ושלוש מאוחרות יותר
Five Levant Fair pins, 1932, 1936, and three later ones

255-1172


$30 | Sold for: $35
סיכת כסף פיליגרן מעויינת עם לוחית של Australian Military Forces, Made in Palestine
Rhombus shaped silver filigree pin, with discs of Australian Military Forces, Made in Palestine

255-1173


$120 | Sold for: $240
סמל "משטרת ירושלים", ירושלים, תקופת קום המדינה
Emblem "The Jerusalem Police", Jerusalem, establishment of the State period

255-1174


$40
סיכת ויצ"ו-40 Wizo תר"פ-תש"כ 1920-1960
WIZO-40 pin, 5680-5720 1920-1960

259-492


$25
"שלח את עמי", שלושה פריטים: אסימון, אסימון אוניפייס, וסיכה
החברה הממשלתית
"Shlach Et Ami" (Let My People Go) three items: token, uniface token and a pinהחברה הממשלתית

259-493


$25 | Sold for: $25
שמונה סיכות, ארץ ישראל שנות ה40-60
Eight pins, Eretz Israel, 1940's-60's

259-494


$40 | Sold for: $40
לוט 12 סיכות, ישראל, שנות ה50-70
Lot of 12 brooches, Israel, 1950's-70's

259-495


$25
סיכת "צעדת יובל בית"ר א"י" עשור לשחרור ירושלים, תרפ"ז-תרל"ז 1927-1977
Pin "Betar Jubilee Parade Eretz Israel", decade to the liberation of Jerusalem, 5637-5687 – 1927-1977

259-496


$300
סמל כומתה של הנח"ל, צה"ל, תחילת שנות ה50 (נדיר)
Beret badge of the Nahal, IDF, early 1950's (rare)

260-051


$70
לוט 17 סמלי ודרגות צה"ל שנות ה40-90
Lot of 17 IDF badges and ranks, 1940's-90's

260-052


$30
שמונה סמלים-אותות: אות הספורט א"י שנות ה30-40, שנים שונים, ארבע מדליות צעדות, צעדת תל-חי תשכ"ה, כנוס הספורט תשכ"א
Eight badges-awards; Eretz Israel Sports Award, 1930's-40's, different years, four marching medals, Tel Chai march 5725, Sports Convention 5721

260-053


$70 | Sold for: $70
חמש סיכות יריד המזרח 1932, 1936 ושלוש מאוחרות יותר
Five Levant Fair pins, 1932, 1936, and three later ones

260-054


$35
לוט 11 סיכות שונות, ישראל שנות ה60-90
Lot of 11 pins, Israel, 1960's-90's

260-055


$80
לוט 25 סיכות-סמלים, ארץ ישראל, שנות ה40-70
Lot of 25 pins and badges, Israel, 1940's-70's

260-056


$70 | Sold for: $70
סיכת דש "Palestine Police" תקופת המנדט
Palestine Police lapel pin, B Mandate