250-1373


$40
מכתב מודפס חתום ביד, בעניין המיסיון והפעילות נגדו
דר יוסף בורג, שר הסעד
Typed hand signed letter, regarding the mission and the action against itDr. Yossef Burg, Minister

250-1374


$90 | Sold for: $90
מכתב מודפס חתום ביד לכבוד מלך אנגליה..
פרופ ערי זבוטינסקי (בנו של זאב ז'.)
Typed letter signed by his hand, "To the king's most excelent majesty.."Prof Ery Jabotinsky

250-1375


$50
מכתב כתוב וחתום בידו בעניין העסקת רופא יהודי גרמני, ד"ר הומבורגר, 15.2.37 (גרמנית)
שטרוק הרמן
Handwritten and signed letter, regarding the employment of a German Jewish doctor, Dr. Humburger 15.2.37, (German)Struck Hermann

250-1376


$120 | Sold for: $160
שתי טיוטות מכתבים, מודפסות חתומות ביד, עם הגהות, יג ניסן תרפ"ט, 23.4.1929: א. הזמנה לכבוד ח.נ.ביאליק לחגיגת חצי יובל לעליה השניה ב. הזמנה לאורי צבי גרינברג לאירוע הנ"ל
דוד בן גוריון
Two draft letters, typed and signed by his hand, with proof notes, 13 Nissan 5689, 23.4.1929: a invitation to Haim Nachman Bialik to the half jubilee to second Aliya b. invitation to the same event for Uri Zvi GeenberDavid Ben Gurion

250-1377


$50
מכתב כתוב וחתום ביד, בעניין העסקת הרופא ד"ר הומבורגר, 23.5.40 (אנגלית)
שטרוק הרמן
Handwritten and signed letter, regarding the employment of Doctor Homburger, 23.5.40, (EnglishStruck Hermann

250-1379


$25 | Sold for: $25
כרוז פשקויל "הזהרו מפרובוקציה" בעניין הבחירות לועד יהודי ירושלים, תקופת המנדט
Pashkevil poster, "Hizaharu Meprovokatziot about the elections to the committee of the Jewish residents of Jerusalem , British mandate time

250-1380


$60
לוט 16 פרסומים עברית ואנגלית שנות ה40-50, בעניין הדרכת נוער ותולדות הציונות
תנועת הבונים, מח' חוץ לארץ
Lot of 16 publications, Hebrew and English, the 1940's-1950's, concerning teaching youth and history of ZionismHabonim movement

250-1381


$25 | Sold for: $110
לוט גרפיקה ילדים, ישראל שנות ה30-60
Lot of graphics for children, Israel, 1930's-1960's

250-1382


$100 | Sold for: $100
פרוטוקולים ודוחות בעניין קליטת עולי המזרח בארץ ישראל, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, שנות ה-30-40
Lot of protocols and reports concerning new immigrants from arab countries, the general histadrut of hebrew workers in Eretz-Israel, the 1930's-1940's

250-1383


$25
כרטיס כניסה קבוע לקונגרס הציוני הכד ירושלים, אפריל תשט"ז, Permanent wing ticket to the 24th Zionist Congress Jerusalem April 1956 וכן תוכנית הקונגרס ע"ג סטנסיל (אנגלית)
Permanent wing ticket to the 24th Zionist Congress Jerusalem April 1956, with Congress programme on stencil (English)

250-1384


$150
לוט ניירת, תעודות ומסמכים ארץ ישראל, תקופת המנדט עד שנות ה50
Lot of papers, documents, Eretz Israel, British Mandate until the 1950's

250-1385


$40
עשרים מעטפות המופנות מארה"ב למוסדות צדקה בירושלים, שנות ה-30
Twenty envelopes sent from USA to charity institutes in Jerusalem, the 1930's

250-1386


$150 | Sold for: $150
ארגז קרטון עם לוט גדול של תעודות, מסמכים, ארץ ישראל, יהדות העולם,פרסום וגרפיקה
Large cardboard box with certificates, documents advertising and graphics etc, Eretz-Israel, World Jewry,

250-1387


$40
כרטיס כניסה לישיבה א' של הכנסת הראשונה, 1 לינואר 1951
Entrance ticket for first meeting of the first Knesset, January 1, 1951

250-1388


$180
לוט של תעודות, שטרות ומסמכים ארץ ישראל, מחצית הראשונה של המאה ה20 (תקופת המנדט)
Lot of certificates, bills, documents, Eretz Israel, first half of the 20th C. (British Mandate)

250-1389


$50
לוט של 32 תעודות ופסקי דין ארץ ישראל, צפון הארץ, תקופת המנדט, שנות ה30
Lot of 32 certificates and verdicts, Eretz-Israel, British mandate time, 1930's

250-1410


$25 | Sold for: $140
ארבע גלויות שנה טובה, תחילת המאה ה-20
Four New Year greeting postcards, early 20th century

250-1411


$50 | Sold for: $190
ששה כרטיסי "שנה טובה" עם צילומי משפחה, שנות ה30-50
Six Shana Tova greeting cards, with family photographs, 1930's-50's

250-1413


$30 | Sold for: $45
What is happening in Palestine publ by Assire Zion, committee, aid for families of Jewish Detainees and deportees, London, 1947
What is happening in Palestine publ by Assire Zion, committee, aid for families of Jewish Detainees and deportees, London, 1947