228-1390


$25 | Sold for: $25
עם שחר, חלום בת ישראל, חזיון מחזה, לונדון, תרע"ו 1916
מרה רחל דון יחיא
Im Shachar, a play, London, 5676 1916
Mara Rachiel Don Yichye

228-1391


$90
כוכב האפר, אש-שטערן, ליטוגרפיות גרשון קניספל, ת"א, תשכ"ז 1967
ק. צטניק
Star of Ashes, Gershon Knispel Lithographs, Tel-Aviv, 1967
Ka. Tzetnik

228-1392


$80 | Sold for: $80
שירים, מהדורה מיוחדת לשנת תרפ"ג 1923 עיטורים יוסף בודקו, מהדורה של 2300 עותקים, הוצ' חובבי השירה העברית
ח.נ. ביאליק
Shirim, special edition for 1923, illustrations Joseph Budko, edition of 2300 copies, publ by Chovevei Hashira Ha Ivrit
C.N. Bialik

228-1393


$150
טופוגרפיה עברית, קטלוג אותיות שמושי בעריכת אילן מולכו, הוצא ע"י בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, תש"מ 1980
Topographia Ivrit, useful letter catalog, edited by Ilan Molcho, publ by Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem 1980

228-1394


$80
ספר האגדה כרך א', מאוייר ע"י יוסף בודקו ברלין, 1922 (פגמים)
ח.נ. ביאליק
Sefer Ha/ Agada, vol. 1, illustrated by Joseph Budko, Berlin, 1922 (damages)
C.N. Bialik

228-1396


$40
Achtzehn Gedichte, ed Pea Geneve, 1956, no 509 v 800
Eran Laor
Achtzehn Gedichte, ed Pea Geneve, 1956, no 509 v 800
Eran Laor

231-1336


$25
תורת הנגינה, חלק א', ירושלים תר"ע 1910
אברהם צבי אידלסון
Torat Hanegina, part one, Jerusalem, 5670 1910Avraham Zvi Idelson

231-1337


$30 | Sold for: $30
עם קומנדו בנגב, רפורטזה מצוירת דצמבר, 1949
משה הרשמן
Im Komando Ba/Negev, Illustrated Reportage, December, 1949Moshe Hershman

231-1338


$30
המצב הכלכלי בארץ ישראל לראשית 1932, הוצ' דבר, ת"א, 1932
מ. נמירובסקי וו. פרויס
Hamatzav Hakalkali B’Eretz Israel L’reshit 1932, publ. by Davar, Tel Aviv 1932M. Namirovski

231-1339


$40 | Sold for: $40
מלון חדושי ח.נ. ביאליק ת"א, תרצ"ה 1935, בחודש העשירי למות המשורר
יצחק אבינרי
Milon Hidushey H.N. Bialik, Tel-Aviv, 5695 1935Itshak Avineri

241-1141


$30 | Sold for: $30
חתן דמים, ציורים רות צרפתי עותק 115/300 ממהדורה של ש' טפסים ממוספרים חתומים ע"י חיים הזז ורות צרפתי, הוצ' מחברות לספרות, עבור מועדון הביבליופילים (נקבי עש)
חיים הזז
Chatan Damim, ilustr. Ruth Tzarfati, copy 115/300, of edition of 300 numbered and signed copies by Chaim Hazaz and Ruth Tzarfati, publ. by Machbarot L'Sifrut, for the bibliophile club (moth holes)Haim Hazaz

241-1142


$50
חוטאים וחטאים בארץ ישראל רשימות יומן, ירושלים, תרפ"ד 1924
דוד תדהר
Chot'im V'Chata'im B'Eretz Israel, Reshimot Yoman, Jerusalem, 5684 1924David Tidhar

241-1143


$30
קבוצת מכתבים שנשלחו לאנשי שם בעניין ישוב ארץ ישראל, דפוס שולבערג ושות, וארשה, תרנ"ח 1898, כריכה פגומה, מתפרק
קלונימוס זאב וויסאצקי
Kvutzat Michtavim Sh'nishlechu L'anshei Shem B'inyan Israel, Shulberg Press, Warsaw, 5658 1898, damaged binding, falling apartKlonimus Zev Visotzki

241-1144


$120
כתביו ומבחר תרגומיו, חלקים שני, שלישי ורביעי, הוצ' חובבי השירה העברית, ברלין, תרפ"ג 1923, גרפיקה ואיורים יוסף בודקו (כריכה ירוקה)
ח.נ. ביאליק
Writings and selected translations, parts two, three and four, publ. by Chovevei HaShira Ha/Ivrit, Berlin, 5683, 1923, graphics and illustrations Joseph Budko (green binding)C.N. Bialik

241-1145


$40 | Sold for: $40
גבורים במערכה, פרשיות חייהם ותקופתם.. הקדים מבואות וערך יוסף אריכא, הוצ' עמיחי, תשט"ו 1955 (פגמים ונזקי עש קלים), עם הקדשה חתומה ליהודה בורלא מאת יוסף אריכא, ת"א תשט"ו
Giborim Ba'Maaracha, Parshiot Hayehem Utkufotam.. Ed Yosef Aricha, Amichai publ, 1955, (damages and light moth damage), with signed dedication to Yehuda Burla by Yosef Aricha, Tel-Aviv, 1955

241-1146


$180 | Sold for: $180
לוח אחיאסף, 8 כרכים: תרנ"ג (1893), תרנ"ה (1895), תרנ"ז (1897), תר"ס 1900), תרס"א (1901), תרס"ב (1902), תרס"ג (1903), תרס"ד (1904) יחד עם ספר החנוך, מאת הערבערט ספענסער, הוצ' אחיאסף, ורשה, תרנ"ד (1894)
Luach Achiasaf, 8 volumes, 5653 (1893), 5655 (1895), 5657 (1897), 5660 (1900), 5661 (1901), 5662 (1902), 5663 (1903), 5664 (1904), together with Sefer Hachinuch by Herbert Spencer, publ. by Achiasaf, Warsaw, 5654 (1894)

241-1147


$50
נגונים, מאה שירים ארץ ישראלים עם תוים, הוצ' ת"א, 1945 (תש"ה)
אברהם מינדלין
Nigunim, 100 Eretz Israeli songs, with sheet music, Tel Aviv, 1945Mindlin Avraham

263-790


$35 | Sold for: $30
מסתורי האוואנא או מלכת הזהב ספור נחמד ונעים מלבב ומאד נעלה, וארשה, תרס"ג 1903
מרדכי בערנשטיין
Mistorei Havana O Malkat Hazahav, Warsaw, 5663 1903Mordechai Bernstein

263-791


$60
הלא תשאלי, שירי ציון חדשים מברית המועצות, תרג. מרוסית בעריכת א. שלונסקי ומשה שרת, הוצ' ע"ע 1962, קיט+ 119 עמ', עברית ורוסית
ד. סתר
Ha'lo Tish'ali, Shirei Zion Chadashim, from the Soviet Union, edited from Russian by A. Shlonsky and Moshe Sharet, 1966, 119 + pgs. Hebrew and RussianD. Seter

263-792


$40
אלמון האובד, ספור הסטורי מימי מלוכת עתליהו ויהואש מלך יהודה.. צייר נחום גוטמן, ירושלים, תרצ"ח 1938
ל. פנדלטון
Almon Ha'ovad, historical story of the kingdoms of Athaliah and Jehoash of Juda, illustrated by Nachum Gutman, Jerusalem, 5798 1938L. Pendleton

263-793


$120 | Sold for: $120
ספר השירים בכתב ידו ב-2 כרכים, גרמנית 1917-1918 Gedichte v. Hermann Bindefeld, manuscript two vol
הרמן בינדפלד
Poetry book, 1917-1918 Gedichte v. Hermann Bindefeld, manuscript two volHerman Bindfeld

263-794


$40
לכו נרננה, שבעים שירי עם, יפו ת"א, תרפ"ח 1928
קדיש יהודה סילמן
Lechu Narenina, seventy folk songs, Jaffa Tel Aviv, 5688 1928Kadish Yehuda Silman

263-795


$50
שירים, הוצ' חובבי השירה העברית כריכת חצי קלף, אודיסה תרע"ד 1914, כתמי חלודה רבים
ח.נ. ביאליק
Shirim, Chovevei Hashira Ha'ivrit, semi parchment binding, Odessa, 5674 1914, many foxing stainsC.N. Bialik

263-796


$40
Gedichte, a.d. hebraeischen ueberz. v. Ernst Mueller, Juedischer Verlag, Koeln und Leipzig 1921, foxing, spine severely damaged
Ch.N. Bialik
Gedichte, a.d. hebraeischen ueberz. v. Ernst Mueller, Juedischer Verlag, Koeln und Leipzig 1921, foxing, spine severely damagedCh.N. Bialik

brn-236


$50 | Sold for: $65
גשרים, שירים ופואימות 1900-1913 מהד שלישית, הוצ' הספר, ברלין, תרפ"ב 1922, עם הקדשה אישית חתומה של המחבר להרמן שטרוק, תרפ"ד 1924
זלמן שניאור
Gsharim, Shirim Upoemot 1900-1913, 3re Ed., with personal dedication by the author to Hermann Struck, 1924Zalman Shneor

brn-238


$25
טנקרד, הוצ' אחיספר, ורשה (נקבי עש)
ד'יזרעאלי
Tancred (Hebrew), Achisefer publ., Warsaw (moth holes)D'Israeli

brn-239


$30 | Sold for: $30
ציונים ותמרורים בשבעים שנות נדודים תרמ"ב-תשי"ב, אוטוביוגרפיה מאת ישעיהו רפאלוביץ, ת"א, תשי"ב 1952
ישעיהו רפאלוביץ
Tziunim Vetamrurim B'Shivim Shnot Nedudim 5642-5712 1882-1952, Autobiography, Tel-Aviv 1952Jesaia Raphaelovitz

brn-241


$40 | Sold for: $40
השלוח, מכתב עתי חדשי לספרות, למדע ולענייני החיים, שני כרכים: יח, שבט-תמוז, תרס"ח 1908, יט, אב תרס"ח-טבעת תרס"ט 1908-1909, עורכים: דר י. קלוזנר, ח.נ. ביאליק, הוצ אחיאסף, אודיסא
Hashiloach, monthly,two volumes: 18, 1908, 19 1908-1909, ed Dr. I Klausner and C.N. Bialik, Odessa

brn-242


$25 | Sold for: $110
ימים נוראים, ספר מנהגות ומדרשות ואגדות, הוצ' שוקן, תרצ"ח 1938, פורמט מיוחד חצי עור (כריכה אחורית מפורדת)
שמואל יוסף עגנון
Yamim Noraim, Sefer Minhagot uMidrashot Ve/Agadot, Schoken, 1938, special half leather edition (back cover separated)Shmuel Yosef Agnon

brn-243


$40
אגרות ח.נ. ביאליק א-ה הוצ' דביר, תרצ"ח 1938 (נקבי עש)
ח.נ.ביאליק
Igrot C.N.Bialik 1-5, Dvir, 1938 (moth holes)C.N.Bialik

brn-244


$25
על פרשת דרכים א-ד קובץ מאמרים, הוצ' יודישער פערלאג, ברלין, תר"צ 1930
אחד העם
Al Parashat Drachim 1-4, Juedischer Verlag, Berlin, 1930Achad Haam

brn-245


$90 | Sold for: $95
ביבליותיקה עברית, 18 כרכים של חוברות כרוכות בנושאים שונים: מדעים: תורת החיים, ממון, היסטוריה: האדם הקדמון, תולדות היהודים, פרנסים בישראל, וכן כ-13 כרכים של כתבי סופרים ומשוררים שונים, הוצ' תושיה, ורשה, תרנ"ח-תרס"ב 1898-1902(דפים מצהיבים, חלקם מתפרקים)
Bibliotheka Ivrit, 18 volumes of bound booklets in Hebrew on various subject: sciences, History, Jewish History, and appr 13 vol. of writings of authors and poets, Tushia publ., Warsaw, 1898-1902 (yellowish pages, some dismantled)

brn-246


$25
דברי ימי ישראל א-ו הוצ' יזרעאל (ש. שרברק), ת"א, תרצ"ט 1939
ד"ר צבי גרץ
Divrey Yemey Israel 1-6, Yizrael publ, Tel-Aviv 1939Dr. Zvi Gretz

brn-247


$25 | Sold for: $35
פון ספר רזיאל המלאך ירושלם, תרפ"ו 1926, עטיפה ליטוגרפיה צבעונית (פגמים, חותמות בעלים)
י.ד. קאמזאן
Fon Sefer Raziel Hamalach, Jerusalem 1926, cover colored lithograph (damage, owner's stamps)I.D. Komson