230-1571


$40
ארבעה ספרי ילדים: א. שובבים עליזים עבד ש. סקולסקי, ת"א שנות ה40 כריכה מפורקת ב. ר. כספי צ. מלבנציק, אגדת המלך הישן, הוצ מסדה, שנות ה40 כריכה מפורקת ג. י. דורמן, פורים בגן החיות, הוצ' זימזון, ת"א ד. ספר הבדיחה לילדים, כונסו ע"י א. אבן שושן וג. אמיתי. הציורים נ. גוטמן, הוצ' דבר, ת"א תשכ"ד 1964
Four children’s books: a. Shovavim Alizim, adapted by S. Skolsky, Tel Aviv 1940’s, dismantled binding, b. R. Kaspi Z. Malbentchik, Agadat Hamelech Hayashen, publ. by Massada 1940’s, dismantled binding, c. J. Dorman, Purim B’Gan Hachayot, Zimzon publ. Tel-Aviv d. Sefer Habdicha Liyladim, by A. Even Shushan illus by N. Gutman, Davar TEl-Aviv 1964

230-1572


$90
שלוש עשרה חוברות לילדים: לוין קיפניס, ל. פינגלד, י.מ. מישורי וכו', א"י, מחצית ראשונה של המאה ה20
Thirteen magazines for children: Levin Kipnis, L. Feingeld, J.M. Mishori etc, Eretz Israel, first half of the 20th c

241-1149


$30
זכריה התימני הקטן, הוצ' רודין ת"א תש"ג 1942
אליעזר ברגר
Zekharia HaTe'emani Hakatan, publ. by Rodin, Tel Aviv, 5703 1942Eliezer Berger

241-1150


$40 | Sold for: $40
שש חוברות מסדרת פרפרים צייר ד. גלבוע, ערך י. גרין, (מס 3,5,15,16,19 ונוסף)
Six issues from the Parparim series, illustrator D. Gilboa, edited by J. Grin (no' 3, 5, 15, 16, 19 and another)

246-1475


$25 | Sold for: $25
הגלב מבגדאד, הוצ' אור לעם ירושלים, תש"ד 1944
יוסף יואל ריבלין
Ha-Galav M' Baghdad, publ. Or Ha'am, Jerusalem, 5704 1944Yosef Yoel Rivlin

246-1476


$100
כתבים ומבחר תרגומיו, מהדורה חצי קלף, איורים יוסף בודקו (מהדורה של 1100 טפסים), נקבי עש!
ח.נ. ביאליק
Writings and a selection of his translations, half parchment edition, illustrations Joseph Budko (edition of 1100 copies), moth damages!C.N. Bialik

246-1478


$30
שלושה ספרי משחקים וחידות: הבה נשחקה, הוצ' מטכ"ל, 1963, לוין קיפניס, 310 חידות לילדים, 1964, ו.א. אלגום, הבה נשתעשע, 1959,
Three Games and riddle books: Hava Nesachek, publ. Matkal, 1963, Levin Kipnis, 310, Chidot L'Yeladim, 1964, V. A. Algom, Hava Nishta'ashea, 1959

246-1479


$80 | Sold for: $80
8 ספרי ילדים, שנות ה40, מצב משומש מאד: בוא אלי פרפר נחמד, תש"ח, חרוזים עליזים, אנדה פינקרפלד, תש"ד, העיר דץ, עמנואל יפה, תש"ג, יום הולדת לאמא, אילנה במעמקי הים, צבי מלבנציק ושלושה נוספים,
8 children's books, 1940's, very used condition: Bo Elai Parpar Nechmad, 5708, Charuzim Alizim, Anda Pinkerfeld 5704, Ha'Air Datz, Emanuel Yafe 5703, Yom Huledet L'Ima, Ilana B'Maamakei Hayam, Zvi Livni (Malbenchik), and three more

246-1480


$40
שעון בן חיל, צייר מ. גרדנר והמחברת, תרג. מאנגלית ימימה טשרנוביץ, טברסקי, ת"א 1947
נעמי צימרמן
Sha'on Ben Chail, artist M. Gardner and the Author, transl. from English Yemima Tchernovitz, Twersky, Tel Aviv 1947Naomi Zimmermann

246-1481


$90 | Sold for: $130
שלוש חוברות ילדים: א. הזמזמן הטרדן, צייר ד. גלבוע, הוצ' נצנים ב. תיקי תוק תוק הננס הירוק, ציירה איזה, ברלוי 218, ג. שבולת הפלאים, הסנדלר והסנדלר הננס, צירה איזה, ברלוי 219
Three children's booklets, a: Hazamzeman Hatardan, illustrator D. Gilboa, publ. Nitzanim, b: Ticki Tock Tock Hananas Hayarok, illustrated by Iza Hershkovitz, Barlevi 218,