246-1338


$90
קערית ברונזה תוצ פל-בל, ארץ ישראל שנות ה40, גובה 10.5 ס"מ
Small bronze bowl, Pal-Bell, Eretz Israel, 1940's,
height 10.5 cm

246-1339


$25
שני פריטי פליז, ישראל, שנות ה50-60 חולץ פקקים צורת חתול, ופותחן בקבוקים "ה' יברכך.."
Two brass objects, Israel, 1950's-60's: cat shaped shoe horn and a bottle opener "Hashem Yevarchecha…"

246-1340


$40
זוג מחזיקי ספרים, ארץ ישראל שנות ה40-50
Pair of bookends, Eretz Israel, 1940's-50's

246-1341


$40 | Sold for: $40
זוג מחזיקי ספרים, ברונזה, תוצ פל-בל, ישראל, כ"א עם פלק, מפת ארץ ישראל
Pair of bronze bookends, Pal-Bell, Israel, each with a plaque, map of Eretz Israel

246-1342


$50 | Sold for: $50
זוג מחזיקי ספרים תוצ פל-בל לא חתום, כ"א עם תבליט חלוץ בונה כבישים וכיתוב: "עוד אבנך ונבנית"
Pair of Pal-Bell bookends, unmarked, each with an embossment of a pioneer (Chalutz) constructing roads, inscribed "Od Evnech V'nivnet"

246-1343


$25 | Sold for: $35
ארבעה פריטי מתכת, ישראל שנות ה50: שלוש צלחות קישוט, רקדנים תימנים (2), סמל ישראל ושנים עשר השבטים, וכן מאפרת פליז תוצ הקולי
Four metal artifacts, Israel, 1950's, three decorative plates, Yemeni dancers (2), coat of arm of Israel and the 12 tribes, and a brass ashtray by Hakuli

246-1344


$25 | Sold for: $35
מיבש דיו, תוצ' פל-בל, א"י (תקופת המנדט)
Ink blotter, by Pal-Bell, Eretz Israel, British mandate time

246-1346


$25 | Sold for: $25
חנוכית פליז זוג אריות עם לוחות הברית
Brass Chanukah lamp, pair of lions with Covenant tables

246-1347


$25 | Sold for: $25
חנוכית פליז צורת שני עלים
Brass Chanukah lamp, shaped like two leaves

246-1348


$25
חנוכית פליז עם ציור אריות ומנורה
Brass Chanukah lamp, illustrated lions and a Menora

246-1349


$25 | Sold for: $25
חנוכית פליז מראה משפחה מדליקה נרות
Brass Chanukah lamp, showing a family lighting candles

246-1350


$25 | Sold for: $45
חנוכית פליז מראה גבר רוכב על חמור בשערי ירושלים
Brass Chanukah lamp, showing a man riding a donkey in a Jerusalem gate

246-1351


$25
חנוכיה לנרות, גב צורת מגדל דוד וכיתוב: "באו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד חרפה", ישראל, שנות ה50
Chanukah lamp for candles, tower of David shaped back, inscribed "Bo'u Nivne Et Chomat Yerushalaim V'lo Nehiye Od Cherpa", Israel, 1950's

246-1352


$25 | Sold for: $45
חנוכית פליז כד עם שני ענפי זית וכיתוב: "חנוכה", "הנרות הללו קודש הם"
Brass Chanukah lamp, with pitcher, two olive branches and writing: "Chanuka", "Hanerot Halalu Kodesh Hem"

246-1353


$25 | Sold for: $75
חנוכית פליז מכבים נלחמים ביוונים
Brass Chanukah lamp, Maccabi soldiers fighting Greek soldiers

246-1354


$25 | Sold for: $30
חנוכית פליז לשמן עם סמל מדינת ישראל
Brass Chanukah lamp for oil, with emblem of the state of Israel

246-1355


$25 | Sold for: $25
חנוכיה זקופה לנרות, על הבסיס אריות עם לוחות הברית ושערי בית המקדש, ישראל, שנות ה60, גובה 24.5 ס"מ
Erect Chanukah lamp for candles, on the base lions with the tables of the covenant and the Temple gates, Israel, 1960's, height 24.5 cm

246-1356


$25
חנוכית פליז עם מראה מגדל דוד, וכיתוב: "לכו ונבנה את חומת ירושלים"
Brass Chanukah lamp, showing the tower of David, inscribed: "Lechu Venivne Et Homat Yerushalaim"

246-1357


$30
חנוכיה לנרות, גב עם זוג אריות קישוט צורת גפנים וכיתוב: "על הניסים ועל הנפלאות", ישראל, שנות ה60
Chanukah lamp for candles, back with a pair of lions, vine shaped ornament and inscribed "Al Hanisim V'al Hanifla'ot", Israel, 1960's

246-1358


$25 | Sold for: $25
חנוכית פליז צורת מנורה לנרות במרכז כד שמן
Menorah shaped Chanukah lamp for candles, with an oil jar in the center

246-1359


$40 | Sold for: $100
חנוכית ברונזה לנרות, עם גב צורת מכבי וכיתוב: "הנרות הללו קדש הם"
Bronze Chanuka lamp for candles, back shaped like a Maccabi, inscribed: "Hanerot Halalu Kodesh Hem"

246-1360


$25
חנוכית פליז שורת כדים וכיתוב "ישראל"
Brass Chanukah lamp, a row of pitchers, inscribed "Israel"

246-1361


$50 | Sold for: $70
חנוכיה מיניאטורית לשמן, גב עם מראה העיר העתיקה
Miniature Chanukah oil lamp, back with a depiction of the Old City

246-1362


$25 | Sold for: $25
חנוכית פליז עם סמלי שנים עשר השבטים מעל זוג אריות
Brass Chanukah lamp with emblems of the twelve tribes on the back of a pair of lions

246-1363


$50
בית חנוכיה ירושלמי, פליז וזכוכית
Jerusalemite Chanukah lamp, brass and glass

246-1364


$25 | Sold for: $50
חנוכית פליז בזיכים צורת אריות, השמש נשען על מגן דוד
Brass Chanukah lamp, cornets shaped like lions, the Shamash attached to star of David

246-1365


$120
חנוכית גב לנרות, ישראל שנות ה50, גב עם מנורה וזוג אריות
Chanukah lamp for candles, back with a Menorah and a pair of lions, Israel 1950's

246-1366


$120
חנוכיה עשויה פליז לנרות וגם שמן גב שני ענפי זית וכד שמן, ישראל, שנות ה50
Brass Chanukah lamp for candles and oil, back with two olive branches and an oil jar, Israel 1950's