245-1326


$25 | Sold for: $25
אוסף 31 לייבלים של קרן תל-חי ומצודת זאב, כולל נדירים, מצב טוב
Collection of 31 Tel Chai Fund and Metzudat Ze'ev labels, including rare ones, good condition

245-1327


$25
גליון מלא של 110 לייבלים, בולי תעמולה שהודפסו במלחמת ששת הימים 5.6.1967, הגליון לא מנוקב במלואו, מצב MNH
Full Sheet of 110 labels, propaganda stamp printed during the six day war, 5.6.1967, the sheet is not completely perforated, MNH cond.

245-1329


$25 | Sold for: $40
כרוז פרסום, הסרט Gone with the wind June 18, 1944
United film service Ltd
Advertising announcement for the film Gone With The Wind, June 18. 1944United film service Ltd

245-1330


$50 | Sold for: $240
לוט של 25 מסמכים ומכתבים של אגודת הכורמים המשותפת, ראשון לציון, שנות ה30-50
25 documents and letters of the Joint Winegrowers Organisation, Rishon LeZion, 1930's-50's.

245-1331


$25 | Sold for: $35
ששה דגלי שמחת תורה, ישראל, שנות ה50-90
Six Simchat Torah flags, 1950's-90's

245-1332


$50
שמונה חוזי חכירת משנה בין קרית עמל (חיפה) אגודה שיתופית, לחוכרים, מרץ 1949
Eight secondary lease agreements between Kiriyat Amal (Haifa) cooperative society, and the leasers, March 1949

245-1333


$25 | Sold for: $300
חמש "שנות טובות" עם צילומי דיוקנאות המברכים, תרפ"ח-תרצ"ג 1928-1933, צלמניות קולודני, שולמית ועוד
5 "Shanah Tovah" greeting cards with portrait photos of the greeters, 5688-5693, 1928-1933

245-1334


$50 | Sold for: $95
קופסה עם תעודות ומסמכים ארץ ישראל, שנות ה30-60
Box of papers and documents, Eretz Israel, 1930's-60's

245-1335


$40 | Sold for: $40
מאמר בכתב יד, תל אביב במחשבה תחילה, שכונות ישראל בעה"ק הישוב העברי ביפו
דוד סמילנסקי
Handwritten article, Tel Aviv, B'Machshava Tchila, Shchunot Israel B'ir Hakodesh Hayeshuv Ha'Ivri B'YafoDavid Smilanski

245-1336


$160
לוט תעודות ומסמכים של המהנדס אשר בן צבי, כולל בריחתו מאירופה בזמן השואה, לימודים וכו' וכן ספר התוכניות של רכבת ישראל: הרכבת לאילת, קטע חצבה-אילת, ת"א 1977 חלקים א+ב
Documents of the engineer Asher Ben Zvi, - his escape from Europe during the Holocaust, studies etc. also the book of plans for Israel railways, the railway to Eilat, Chatzeva-Eilat , 1977 parts 1+2

245-1337


$50 | Sold for: $50
קופסה עם תעודות, מסמכים פריטי פרסום וכו', שנות ה40-60
Box of papers and documents, advertisement items etc., 1940's-60's

245-1339


$25 | Sold for: $50
כרזה של חברת האוטובוסים "דן": "אדון וגברת הכינו פרט"
Notification by the "Dan" bus company "Adon V'Geveret Hachinu Peret"

245-1340


$50 | Sold for: $110
כרזה: מדינת ישראל הפקוח על המזונות מינון הקצבות, יולי, 1948, עיצוב: שמיר
Placard: Medinat Israel Hapikuach Al Hamezonot Mimun Haktzavot, July 1948, design: Shamir

245-1341


$25 | Sold for: $25
כרוז של אחוד הארגונים הדתיים בת"א, אסיפת מחאה פומבית
Proclamation of the unified religious organizations in Tel Aviv for a public protest gathering

245-1342


$80 | Sold for: $80
כרזה דו צדדית: צד א: משתתפי הקונגרס הציוני ה-1, בזל 29-30-31.8.1897 צד ב: 46 תמונות גודל גלויה או חצי גלויה, של גדולי העם היהודי והציונות, של סוף המאה ה19 (פגמים והדבקות)
Two sided poster, a. participants of the 1st Zionist Congress, Basel 29-30-31.8.1897, b. 46 postcard and half postcard sized images of prominent Jewish and Zionist figures, late 19th C. (damages and pasting)

245-1344


$50 | Sold for: $50
לוט פרסומים אודות העיר רחובות: דפי רחובות (2), 1957, 70 לרחובות, תש"כ, דפי רחובות (6) תשכ"א, עיריית רחובות 1959-1965, רחובות בת 75, 1965, דפי רחובות (11) 1967
Lot of publications regarding Rechovot: Dapei Rechovot (2), 1957, 70 L'Rechovot 5720, Dapei Rechovot (6), 5721, Rechovot Municipality 1959-1965, Rechovot is 75 years old, 1965, Dapei Rechovot (11), 1967

245-1345


$120
חמישה גליונות בעניין דרייפוס: Le Petit Journal, supplement illustre, 23.11.1894, 27.9.1896, 16.7.1899, 9.7.1899, 20.8.1899 שערי גליונות צבעוניים
Five issues regarding Dreyfus: Le Petit Journal, supplement illustre, 23.11.1894, 27.9.1896, 16.7.1899, 9.7.1899, 20.8.1899, colored title pages

245-1346


$60 | Sold for: $60
אביבה, קורותיה של מעפילה צעירה רומן אהבה והרפתקאות בהמשכים, הוצ' הרומן המרתק, ת"א, 52 חוברות
Aviva, Koroteha Shel Ma'apila Tse'ira, a romance and adventure series, publ. by Haroman Hameratek, Tel Aviv, 52 booklets

245-1347


$150
עשרים וחמישה שירונים ציוניים תקופת המנדט עד שנות ה60
Twenty five Zionist song books, British Mandate till 1960's

245-1348


$70 | Sold for: $80
מזכרת מארץ הקודש, מיועד לחיילי המנדט הכריכה רישום של רושקביץ עם כיתוב: Merry Christmas, כולל תמונות של בית לחם, ירושלים ונצרת, 1942 The Year of our Victory, Christmas in the Holy Land
Souvenir from the holy land, for British Mandate soldiers , bound with a drawing by Rushkevitz, and inscribed "Merry Christmas", with images of Bethlehem, Jerusalem and Nazareth, 1942- The Year of our Victory, Christmas trip in the Holy Land

245-1349


$300
הרפתקאות טרזן, הוצ' הנמר ששה כרכים של 11 חוברות כ"א: כרך 1, חוב: 3/1-11, כרך 2, חוברות 1/12-22, כרך 3, חוברות 1/23-32, כרך 4 חוב': 2/1-11, כרך 5 חוב': 2/12-22, כרך 6 חוב: 2/23-32
Adventures of Tarzan, publ. Hanamer, (Hebrew), six volumes of 11 booklets each, vol. 1 issues 1/1-11, vol. 2 issues 1/12-22, vol. 3 issues 1/23-32, vol. 4 issues 2/1-11, vol. 5 issues 2/12-22, vol. 6 issues 2/23-32

251-1210


$25 | Sold for: $25
דף "תפלה להצלת הישוב והעם" ישראל
Prayer sheet "Tfila L'hatzalat HaYeshuv V'HaAm", Israel

251-1211


$50 | Sold for: $90
אוגדן עם מכתבים וניירות בעניין ייצור ושיווק יין ארץ ישראלי
Folder containing documents and letters regarding Eretz-Israeli wine- producing and marketing

251-1212


$25 | Sold for: $55
לוט פריטי נייר בעניין זמר ישראלי שנות ה70, כולל חוברות, כרזות ותמונות
Lot of paper items regarding Israeli singing, 70's, including: booklets, posters and pictures

251-1213


$50 | Sold for: $75
קלסר עם תעודות ומכתבים ארץ ישראל ומדינת ישראל מתחילת עד מחצית השניה של המאה ה20
Folder of documents and letters, Eretz Israel and the State of Israel, early till second half of the 20th C.

251-1214


$40 | Sold for: $60
לוט פריטי נייר בעניין תחבורה, ישראל, שנות ה50-70, כולל: כרזה, מודעות ותעודות
Lot of posters and documents on the subject of transportation, Israel, 50's-70's

251-1215


$50 | Sold for: $65
מגילת האש מיקרוגרפיה בצורת דיוקנו של ביאליק הוצ התחיה ת"א
ביאליק ח.נ.
Micrograph Megilat HaEsh, in the shape of a portrait of Bialik, publ. Hatchiya, Tel AvivH.N. Bialik

251-1216


$40 | Sold for: $85
ארגז עם תעודות ומסמכים ארץ ישראל, שנות העשרה עד שנות ה50 של המאה ה-20
Box of documents, Eretz Israel, 1910's-50's

251-1217


$80 | Sold for: $85
לוט תעודות קבלות על תרומות למוסדות יהודים בא"י עם חתימות רבני הישובים להם ניתנו התרומות
Lot of certificates and receipts for donations to Jewish institutions in Eretz Israel, with signatures of Rabbis from the communities to whom these donations were given

251-1218


$40 | Sold for: $60
כרזה בעניין מפקד האוכלוסין והבתים בתל-אביב, ינואר 1932, 47X32
Poster regarding the population and houses census in Tel Aviv, Jan. 1932, 47x32

251-1219


$100 | Sold for: $240
קלסר עם כ-120 פריטי נייר ארץ ישראל והעולם היהודי
Folder with 120 paper items, Eretz Israel and the Jewish world

251-1220


$40
לוט פריטים בעניין מופע של שירי תיאודורקיס כולל: שתי כרזות, 20 צילומים עם ליאור ייני, עוזי חיטמן, נגה שלם, יונית שהם ועוד
Lot of items regarding performance of songs of Mikis Theodorakis, including: 2 posters, 20 photographs with Lior Yeini, Uzi Hitman, Noga Shalem, Yonit Shoham and others

258-117


$30 | Sold for: $30
המעש, עתון לוחם לוט של גליונות שנת תש"ח 1948, וכן כרוז משוכפל (סטנסיל), של הלח"י, 27.12.44
Ha/Maas, lot of issues, 1948, and stenciled proclamation by the Lehi group, 27.12.44

258-118


$120 | Sold for: $120
אשנב, לוט של כ-50 גליונות אפריל 1941-אפריל 1947, החל מהגליון הראשון, 24.8.41 עד לגליון קנו 20.4.47, אשנב היה דו שבועון מחתרתי שיצא לאור ע"י ארגון ההגנה והיה הנפוץ בעיתוני המחתרת, ומטרתו היתה לפרסם ידיעות שנפסלו ע"י הצנזורה הבר
Eshnav, 50 issues, April 1941-April 1947, 1st issue 24.8.41 to no156, 20.4.47

258-119


$100
לוט 21 עיתונים ופרסומים שנות השלושים: במפנה, פשע בערב, מנדט בגרוש, ליהודים, אמר, ברית עם, פורימיאדה, תל-אביב,השלום, להגשמה,תנועת העם, קול ישראל, הצפה, המנהל ועוד
Lot of 21 newspapers and publications, Eretz-Israel, the 1930's: Bamifneh, Pesha Baerev, Mandat Begrush and more

258-120


$25
על ימין ועל שמאל, קריקטורות הוצ' סבות, ת"א, 1942 (שדרה מפורקת)
יוסף בס
Al Yamin Ve/Al Smol, caricatures, Tel-Aviv 1942 (spine dismantled)Yosef Bass

258-121


$25 | Sold for: $25
הגדה של פסח, קיבוץ עין גדי
Passover Hagadah, Kibbutz Ein Gedi

258-122


$25 | Sold for: $25
עשרה שירים לבתי ספר ולעם המילים מאת הרב הגאון מרן.. המוזיקה מאת גבריאל גראד
הראי"ה קוק
Asara Shirim Lebatei Sefer Velaam… music by Gabriel GradRav Kook

258-123


$60 | Sold for: $60
אלבום עם 64 גלויות, ארץ ישראל תחילת המאה ה20 עד שנות ה50
Album containing 64 postcards, Eretz Israel, early 20th c. till 1950’s

258-124


$25
עם הנצחון,ירושלים תש"ה 1945
הועד הלאומי לכנסת ישראל בא"י
Im Hanitsachon, Jerusalem 1945Havvad Haleumi LeKneset Israel

258-125


$60 | Sold for: $65
לוט של 10 חוברות פרסום של חברות תחבורה ישראליות, שנות ה50: לחברינו (אגד-אשד), אוק. 1956, ניבנו (שחר), תמוז תש"ט, שבט תש"י, קואופרטיב "חבר", 1,2,3, וכן תקנות האגודה אגד (אשד), 1953, 1955,1956,1966
Lot of 10 advertising pamphlets of Israeli transport companies, 1950's: Egged-Eshed, Shachar etc

258-126


$25 | Sold for: $25
ילקוט צמחים, מלוני ועד הלשון העברית, חוברת ב', ערוך והוצא ע"י פ. אוירבך ומ. אזרחי, ת"א תר"צ 1930, כולל מילון צמחים גרמנית
Yalkut Tsmachim, dictionary from Vaad Halashon Ha/Ivrit, issue 2, ed. by P. Oierbach and M Ezrachi, Tel-Aviv, 1930, incl. plant dictionary in German

258-127


$80
The Palestine Gazette, no 702, 1st July 1937 no. 745, 30st December 1937
The Palestine Gazette, no 702, 1st July 1937 no. 745, 30st December 1937

258-128


$25
אוגדן בפורמט קטן, Flowers and Views of the Holy Land ללא כריכה
Flowers and Views of the Holy Land, small format, with no cover

258-129


$120
אוגדן עם 21 עיתונים, ישראל, תקופת המנדט עד מלחמת ששת הימים, וכן כרזות בחירות של מפלגת חרות
Folder containing 21 newspapers, Israel, periods: B Mandate till the 67 War and election posters for the Herut party

258-130


$25 | Sold for: $25
שתי חוברות בעניין המכביה השלישית, סוכות תשי"א (1950): חדשות המכביה מס 3, מפעלי המכביה, חיפה
Two booklets, the third Maccabia, Sukot 1950, Hadshot Hamaccabia no 3, Mifaley Hamaccabia, Haifa

258-132


$25
USSR War Map, Russia- Eastern Europe, publ. Dr A. Rothenberg Rodin, Tel-Aviv, 1942
USSR War Map, Russia-Eastern Europe, publ. Dr A. Rothenberg Rodin, Tel-Aviv, 1942

258-133


$50
פנקס גלויות, מראות ירושלים 1-17
הוצ' בלטינסטר Baltinster ירושלים
Postcard album showing views of Jerusalem 1-7Baltinster publ

258-134


$25
על חלוקת הארץ, הרצאה מודפסת ירושלים, תרצ"ה 1935
פרופ קליין
Al Halukat Haaretz, typed lecture, Jerusalem, 1935Prpf. Klein

258-135


$60
לוט כ-50 מכתבים שנשלחו ל"פלסטין פוסט", שנות ה -30 עד 50
Lot of 50 letters sent to the Palestine Post, 1930's-1950's

258-136


$30 | Sold for: $30
צילום, איש מבוגר ואשה צעירה תחילת המאה ה-20
G. Krikorian
Photograph, and older man and a young woman, early 20th centuryG. Krikorian

258-137


$60
ארבעה מכתבים חתומי ע"י 5 שרים ישראליים: לוי אשכול שר האוצר, תשי"ד, יוסף בורג שר הסעד, תשכ"א, פנחס ספיר שר המסחר והתעשיה, 1965, זלמן ארן שר החינוך והתרבות וישראל גלילי
Four letters signed by Israeli personalities: Levi Eshkol minister of treasure, 1954, Yosef Burg minister of social affairs, 1961, Pinchas Sapir minister of commerce, Zalman Aran, minister of education, and Israel Galili

258-138


$40 | Sold for: $75
גלויה בהוצ' הינריך לווה, יפו שנשלחה ללואיס לווה בגרמניה בדואר הטורקי (ביול עותמאני) ע"י היינריך לווה, נובמבר, 1898
Postcard publ by Heinrich Loewe, Jaffa, sent to Louis Loewe in Germany by the Turkish mail (Ottoman stamps) by Heinrich Loewe, November, 1898

258-139


$60
לוט כ-50 מכתבים שנשלחו ל"פלסטין פוסט", שנות ה -30 עד 50
Lot of 50 letters sent to the Palestine Post, 1930's-1950's

258-140


$50
שני יומנים, ארץ ישראל שנים 1940-1, 1946, כתב יד צרפתית
Two journals, Eretz Israel, 1940-41, French handwriting

258-141


$1500
לוט תעודות ומסמכים בעניין היישוב שעריים 1935-1950, כולל פרוטוכולים וכו', בעניין חברת המים, בית העלמין, העתקי מכתבים. תעודות ופרוטוכולים חתומים בידי חברי המושב (נייר ישן ומתפורר)
Lot of documents concerning shaaraim 1935-1950

258-143


$30 | Sold for: $35
במה עברית אלבום תמונות הוצ' בית חרושת לסיגריות "אחים מספרו בע"מ" ת"א תקופת המנדט (שלם)
Bama Ivrit, picture album by cigarette company Maspero, Tel-Aviv , british mandate time (complete)

258-144


$40 | Sold for: $45
אלבום תמונות דגלי האומות הוצא ע"י חב סיגריות "קדם" ת"א, תקופת המנדט
Picture album of nations' flags, by cigarette company "Kedem", Tel-Aviv, british mandate time

259-409


$25
מפת ת"א יפה (צפון), 1944 עם הדפסת על גושים חלקות ורשת פוטו קדסטרית, 1946, 1:10000
Map of Tel-Aviv Jaffa (north), 1944, with overprint on the divisions and photocadestric net, 1946, 1:10000

259-410


$25
תוכנית פרצילציה, חיפה הר הכרמל, אחוזה המורחבת, תכנית בנין ערים מס' 318, צבי יעבץ ושות בע"מ
Map of Mount Carmel, Haifa, city plan no 318, Zvi Yaavetz et al

259-411


$25
תצריב, מפת ארץ ישראל Descriptio Palestina, 85X125 mm
Hondious
Etching, map of Eretz Israel, Descriptio Palestina, 85X125 mmHondious

259-412


$50
שני דפים עם מפות ושרטוטים של בית המקדש Quinta etas Mundi
Muenster
Two pages of maps and drafts of the temple, Quinta etas MundiMuenster

259-414


$30
לוט 20 צילומי ירושלים ארץ ישראל, תקופת המנדט
Lot of 20 photographs of Jerusalem, Eretz Israel, British Mandate period

259-415


$160
אלבום צילומי ארץ ישראל צולמו כנראה ע"י חיל בריטי, 1946, כולל צילום של מלון המלך דוד אחרי הפיצוץ (נדיר)
Album with photographs of Israel, probably taken by a British soldier, 1946, including an image of the King David Hotel after the explosion (rare)

259-416


$50
עשרה צילומים, ישראל, שנות ה50 פ. שלזינגר, דוד רובינגר, שירות המודיעין של מדינת ישראל, תעשיה, בחירות וכו'
Ten photographs, Israel, 1950's, P. Schlesinger, David Rubinger, Intelligence Service of the State of Israel, industry, elections etc.

259-418


$25
גלויה - עדות היסטורית, שנשלחה ע"י מ. הרניק לא. נתנאל, בעניין בקשה דחופה למתן "צרטיפיקט" לקורט אלבוגן שנמלט מגרמניה לברין צ'כוסלוביקה, תאריך הגלויה 15.11.38, אלבוגן חשש (בצדק), כי יגורש מצ'כיה לגרמניה ומשם למחנה ריכוז (כתוב בגרמנית)
Postcard sent by M. Harnik to A. Netanel, an urgent request for a certificate to Kurt Albogen who escaped from Germany to Chechoslovakia, and was afraid he will be deported to concentration camp, dated 15.11.38,

259-419


$120
הרצאתו ב"מכבי" ירושלים על הגדוד העברי, כתב היד המקורי וכן ארבע טיוטות מודפסות עם תיקונים בכתב ידו והתכתבות עם הועד הלאומי בעניין פרסום, ירושלים, 1934
יצחק בן צבי
His lecture on the Jewish Brigade at "Maccabi" Jerusalem, the original manuscript and four typed drafts with corrections in his handwriting, and correspondence with the Jewish National Council regarding publication, Jerusalem 1934יצחק בן צבי

259-421


$25
ארבע גלויות פורמט קטן הוצ' מנורה, וינה, תחילת המאה ה20, ברכת שלמה, יפו, ראש פינה, הר הכרמל
Four small format postcards, publ. by Menorah, Vienna, early 20th C., Solomon's Pools, Jaffa, Rosh Pina, Mount Carmel

259-422


$35
שתי כרזות בחירות של מפלגת העבודה שנות ה60, עיצוב רן ציזר, כ"א 67X50
Two election posters of the Labour Party, 1960's, design by Ran Tzeizer, both 67x50

259-423


$25
לוט מסמכים וקבלות, שנות ה30
Lot of documents and receipts, from the 1930's

259-424


$40
אלבום עם כ-100 הזמנות מודפסות ישראל, שנות ה50-70
Album with 100 printed invitations, Israel, 1950's-70's

259-425


$25
לוט 12 תמונות שחקני קולנוע שנות ה40-50, פרס "טרזן", "תמורת תמונה זאת תקבל כרטיס קלנוע.."
Lot of 12 images of movie actors, 1940's-60's, "Tarzan" prize

259-426


$60
שלושה לוחות "יאהרצייט" דפוס האחים סאלאמאן, דפוס אופסט גרפיקה ירושלים, ליטו א. קופמן, תל-אביב, ארץ ישראל, תקופת המנדט
Three "Jahrzeit" calendars, print Solomon Bros., Offset Graphic print, Jerusalem, Litho A. Kofman, , Tel Aviv, Eretz Israel, B. Mandate period

259-427


$25
שני כרוזים, פרסומת א. למלון השרון, ב. לרמת אביב, כ"א 21X15 (פגמים)
Two advertisement posters, a. for the Sharon Hotel, b. for Ramat Aviv, both 21x15

259-428


$70
שתי כרזות: "קורסים לכתיבה במכונה" ו"נפתחים קורסים מקצועיים להנהלת פנקסים..", תקופת המנדט
Two posters, " Courses in Typewriting " and "Niftachim Kursim LewHanhalat Pinkasim.. (courses for professional bookkeeping), British mandate time

259-429


$25
ארבעה לוחות לבתי ספר ולמשרדי ממשלה, ישראל, שנות ה50-60 : דיוקן בן גוריון, סמל המדינה (2), ומגילת העצמאות
Four posters for schools and government offices, Israel, 1950's-60's, portrait of Ben Gurion, the states' emblem (2), and the Israel Declaration of Independence

259-430


$100
מחברת הפרוטוקולים של הסתדרות הצופים העבריים "עדת הצופים", תל אביב, דצמבר 1938 עד מאי 1939
Notebooks, protocols of the Hebrew scout histadrut "Adat Hatsofim", Tel-Aviv, December 1938 to Mai 1939

259-431


$25
גליון לא חתוך עם 30 כרטיסי שנה טובה ישראל, שנות ה50
Uncut sheet of 30 Shana Tova greeting cards, Israel, 1950's

259-432


$120
לוט 12 גלויות, מראות ארץ ישראל סוף המאה ה19, שנןת ה10 של המאה ה20, הוצ' הלבנון ועוד
Lot of 12 postcards, sceneries of Eretz Israel, late 1910's, publ. by Halevanon and more

259-433


$25
שתי כרזות פרסום הפונות לקהל דובר גרמנית ארץ ישראל, שנות ה30: א. חב' שמן ב. זהירות "מקבלי העברה", פרסומת למכשירי חשמל
Two advertisement posters intended for the German speaking public, Eretz Israel, 1930's: a. Shemen company, b."Achtung Haavara Einzahler, for elecric refrigerators

259-434


$900
כרזה ליטוגרפית צבעונית, בעיצוב פרנץ קראוס, 1937, "Visit Palestine", במסגרת, מידות 88X56
Coloured lithograph poster designed by Franz Krausz, 1937, "Visit Palestine", 88X56, in frame

259-435


$30
לוט 13 מעטפות וכו' של חנויות צילום, ארץ ישראל, תקופת המנדט
Lot of 13 envelopes etc. of photo shops, Eretz Israel, B. Mandate period

259-437


$25
שבעה פליירים דוגמת שטרות תעמולה פוליטית ופרסומות
Seven flyers, banknote shaped, political propaganda and advertisement

259-438


$25
שבעה פליירים דוגמת שטרות תעמולה פוליטית ופרסומות
Seven flyers, banknote shaped, political propaganda and advertisement

259-439


$25
שבעה פליירים דוגמת שטרות תעמולה פוליטית ופרסומות
Seven flyers, banknote shaped, political propaganda and advertisement

259-440


$90
לוט של ששה פריטי פרסום בהדפסה ליטוגרפית צבעונית, ארץ ישראל, שנות ה30-50: בית הכריכה בוצ'בר, מצברי וולקן, מרסס מולדת, זבל חימי אנגלי, גפרורי נמר, בדק תעופה
Lot of six advertising items, colored lithograph prints, Eretz Israel, 1930's-50's,