245-1258


$25
שבע גלויות קק"ל, מראות א"י שנות ה20, ע"י הצלם בן אור קלטר
Seven JNF postcards showing Eretz Israel scenes, 1920's, by photographer Ben Or Kalter

245-1259


$50
שבע גלויות, הוצ' ארדמן, ת"א ביקור בלפור בתל אביב, מספרים 91,92,93,94,96,97,100
Seven postcards, pub. by Ordman Tel Aviv, Balfour's visit to Tel Aviv, numbers: 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100

245-1260


$25 | Sold for: $25
עשר גלויות, מראות ירושלים שנות ה20, י. בן דוב, בצלאל ירושלים
Ten postcards showing Jerusalem, 1920's, J. Ben Dov, Bezalel Jerusalem

245-1261


$50 | Sold for: $50
חמש גלויות, ביקור הקיסר הגרמני בארץ ישראל שלוש עם ביול: יפו (2) וירושלים (1), 1898
Five postcards, the German Emperor's visit to Eretz Israel, 3 postmarked: Jaffa (2) and Jerusalem (1) 1898

245-1262


$35 | Sold for: $40
תשע גלויות, מראות הכותל המערבי תחילת המאה ה20
Nine postcards showing the Western Wall, early 20th C.

245-1264


$25 | Sold for: $25
צילום הכותל המערבי ירושלם טז תשרי תרצ"ב 1931, עם כיתוב תיאור מפורט של הכותל והסביבה ע"ג הצילום
Photograph of the Westrn Wall,16 Tishrei 5692 1931, with description at the back

245-1265


$65
לוט של 22 צילומים, מרוקו, צפון אפריקה, שנות ה40-50
Lot of 22 photographs, Morocco, North Africa, 1940's-50's

245-1266


$40 | Sold for: $40
שנים עשר צילומים מראות ירושלים סוף תקופת המנדט
The Matson Photo Service, Jerusalem Palestine
Twelve photographs showing Jerusalem, end of British Mandate periodThe Matson Photo Service, Jerusalem Palestine

245-1267


$80
אלבום צילומים עם צילומי משפחה יהודית, קבוצת הנוער הציוני מהעיר חודורוב, תר"צ, 1930 וצילומים נוספים
Photo album with photographs of a Jewish family, the Zionist youth group from the town of Khodoriv, 1930, and other photographs

245-1268


$40 | Sold for: $40
שנים עשר צילומים מראות תל-אביב סוף תקופת המנדט
The Matson Photo Service, Jerusalem Palestine
Twelve photographs showing Tel Aviv, end of British Mandate periodThe Matson Photo Service, Jerusalem Palestine

245-1269


$150
ארבעה צילומים, גלות קפריסין 1947-1948
Four photographs, Cyprus exile 1947-48

245-1270


$50
אלבום קטן של צילומי משפחה בחו"ל ואחר כך בשכונת תל-חיים, תל אביב, שנות ה30
Small album of photographs of a family abroad and later in the Tel Chayim neighborhood in Tel Aviv, 1930's

245-1272


$260
עשרים ושבעה צילומים סטריוסקופים Jerusalem הוצ Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900, כולל סטריוסקופ וכן הספר Jerusalem through the Sterioscope
Twenty seven stereoscopic photographs, Jerusalem Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900, incl. stereoscope and also the book "Jerusalem through the Stereoscope"

245-1273


$650
מאה צילומים סטריוסקופיים Palestine by Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900 and the book "Traveling in the Holy Land through the sterioscope"
One hundred stereoscopic photographs, Palestine by Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900 and the book "Traveling in the Holy Land through the stereoscope"

245-1274


$500
The Holy Landמאה צילומים סטריוסקופים צבעוניים של מראות ארץ הקודש , מס 501-600, הוצ' T.W. Ingersoll, 1904, כולל סטריוסקופ
One hundred colored stereoscopic photographs of the Holy Land, no' 501-600, 1904, T.W. Imgersoll, including a stereoscope

245-1276


$80
1948 - A State is born סרט 8 מ"מ, תש"ח מלחמת העצמאות, (כולל העתקה לפורמט של דיסק)
1948 - A State is born, 8 mm film, 5708, independence war, (including a copy to disc format)

245-1277


$100
סרט 16 מ"מ Ancient Palestine ארה"ב 1968, cornet film,(עם העברה לדיסק)
16mm film, Ancient Palestine, USA 1968, Comet Film ,(also transferred to disc)

245-1278


$90
סרט דוקומנטרי אודות ישראל, פעילות מועצת הפועלים במעברות בשנות ה50, קליטת עליה וכו', עם רחל נדיו כרחל, טקסט ננצי קלי, צילום ובימוי Lasar Dunner, הפקה סאול פלקנברג, עריכה אסיס פלקנברג, הסרט בצבע ודובר אנגלית! (סופר 8)
Documentary about Israel, activities of the Workers' Council in the Ma'abarot in the 1950's, absorption of immigrants etc., with Rachel Nadiv as Rachel, camera and directing: Lasar Dunner, production: Saul Falkenberg, editing: Assis Falkenberg, film is in color and in English (super 8) the film is in color and in Englsh!i

245-1280


$120
שלושה תקליטים אודות מדינת ישראל: א. כך נולדה ישראל, הקלטות מקוריות של הצבעת האו"מ והכרזת המדינה ב. קולות 20 שנה, תש"ח-תשכ"ח, כולל העתק מגילת העצמאות, תקליט כפול ג. בן גוריון, האיש מאחורי האגדה (תקליט כפול) יחד עם פטיפון Asmor-Riviera
Three vinyl records about Israel: a. Kach Nolda Israel, original recording of the UN voting and the declaration of the state of Israel, b. Kolot 20 Shana, 5708-5728, including a copy of the independence scroll, double record c. Ben Gurion, Ha'Ish M'achorei Ha'agada (double record) together with Asmor-Riviera

265-212


$25
שש גלויות, מראות חיפה שנות ה20 עד שנות ה50, הוצאות שונות
Six postcards, views of Haifa, the 1920's-1950's, varied publishing houses

265-213


$45
תשע גלויות, משירי המולדת מוקדש לנוער העברי, מאת הקרן הקיימת ירושלים, שנות ה10 של המאה ה20
Nine postcards, patriotic songs, for the Hebrew youth from JNF Jerusalem, the 1910's

265-214


$25 | Sold for: $50
גלויית מזכרת, פני חייל בריטי על רקע שטר פונט פלשתינה א"י
Memento postcard, face of british soldier on background of 1 Palestine pound

265-215


$50
לוט 13 גלויות, בתי מלון בארץ ישראל, ישראל, שנות ה40-60
Thirteen postcards, hotels in Eretz-Israel, Israel, the 1940's-1960's

265-216


$40 | Sold for: $40
גלויה שנשלחה לאסיר היהודי טיבור טננבאום במחנה עתלית, כח אדר ב' ת"ש 1940, מכולל שומרי החומות, ירושלים
Postcard sent to the jewish prisoner Tibor Tenenbaum in Atlit detention camp, 28 Adar b' 1940, from Kolel Shomrey Hachomot, Jerusalem

265-217


$50
לוט 11 גלויות, מראות ת"א שנות העשרה, שכונת נורדיה-יפו, שנות ה20, הקהל מחכה לבלפור על רח' אלנבי, ושנות ה30-50
Eleven postcards, views of Tel-Aviv, the 1910's, Nordia-Jaffa neighborhood, the 1920's, audience waiting for Balfour on Alenby St., the 1930's-1950's

265-218


$40
לוט 12 גלויות, מראות ארץ ישראל סוף המאה ה19, עד שנות ה10 של המאה ה20, הוצ' הלבנון ועוד
Lot of 12 postcards, sceneries of Eretz Israel, late 19th centuty to 1910's, publ. by Halevanon and more

265-219


$50
לוט 13 גלויות, מראות ירושלים שנות העשרה עד שנות ה50 של המאה ה20, הוצאות שונות: Vester a.Co, S. Adler, Palphot ועוד
Thirteen postcards, views of Jerusalem, the 1910's-1950's, varied publishing houses: ester a.Co, S. Adler, Palphot etc

265-220


$40
לוט 11 גלויות מראות ירושלים וארץ ישראל, תחילת המאה ה20
Lot of 11 postcards of Jerusalem and Eretz Israel, early 20th C.

265-221


$50
לוט 11 גלויות, מזכרת צה"ל באר שבע, אחרי שחרורה ע"י צה"ל, תערוכת הנשק, חיפה, 1957, מצעד צה"ל יום העצמאות 1968, 5 גלויות שטחי הממלכה הירדנית 1967, 3 גלויות עם חותמות תערוכת צה"ל 1968
Eleven postcards, IdF: Beersheba after release by IDF, Arms exhibition Haifa 1957, IDF parade, Independence Day 1968, five of Jordan teritories 1967, three with stmaps of IDF exhibition 1968

265-222


$40
חמש גלויות בניני תצוגה של הנציגים הארץ ישראלים בתערוכות בעולם: Leipzig, Koeln,1928, Rawenstall 1906, NewYork 1939, Tel Aviv 1935
Five postcards, exhibit places of Israeli representatives in world exhibitions: Leipzig, Koeln,1928, Rawenstall 1906, New Tork 1939, Tel Aviv 1935

265-223


$90
לוט 12 גלויות, אניות נוסעים שקישרו בין ארץ ישראל לעולם: א. אדריאטיקה, חב' נסיעה ימית שבבעלותה האניות "גליל-ירושלם פלסטינה 1937 ב. א.ק. תל אביב של Palestine Shipping Co Ltd Haifa ג. א.ק. תיאודור הרצל 1957-1969 ד. אניות צים- א.ק. ישראל, א.ק. ציון (3), א.ק. נילי, א.ק. ארצה, א.מ. מולדת ה. שתי גלויות פרסומת של צים
Twelve postcards, passenger ships between Eretz-Israel to the world: a. Adriatika company the ships Galilee-Jerusalem, Palestine, 1937 b. S.S. Tel-Aviv, Palestine Shipping Co. Haifa c. S.S. Theodor Herzl 1957-1969 d. Zim ships S.S. Israel, Zion (3), Nili, Artsa, Moledet e. Two postcards advertizing Zim

265-226


$40
5 צילומים, דרום הארץ
פ. שלזינגר, ירושלים
5 photographs of southern IsraelP. Schlesinger

265-227


$450
סט חלקי של צילומים סטריאוסקופים נופי ארץ ישראל, מספרים: 1-10, 12, 14-22, 24-25, 27-33, 35-41, 43-59, 61-97, 99-100 (חסרים 8)
Underwood a. Underwood
Partial set of stereoscopic images, sceneries of Eretz Israel, 1-10. 12, 14-22, 24-25, 27-33, 35-41, 43-59, 61-97, 99-100 (8 missing)Underwood a. Underwood

265-229


$30
שמונה צילומים, צה"ל: חיילים בטירונות (6), מילואים (2)
8 photographs, IDF: training soldiers (6), reserves (2)

265-230


$40
צילום קבוצת נוער, "יובל הראשון של ביתר ממל, אב תר"צ 1930
Photograph of a youth group, "first jubilee of Beitar", Av 5690 1930

265-231


$35
שני צילומים, קבוצת מטיילים בא"י, שנות ה30
2 photographs, hiking group in Eretz Israel 1930's

265-232


$60
14 צילומים, קבוצת חיילים בשירות הצבא האנגלי ,בריגדה (9), וסיפור מצוייר מקירות המחנה (5)
Fourteen photographs, a group of soldiers in the service of the British Army, Brigade (9), and an illustrated story from the walls of the camp (5)

265-233


$35
שלושה צילומים, בניה בתל-אביב שנות ה20
3 photographs, construction in Tel Aviv 1920's

265-234


$90
ששה צילומים, קבוצת חיילים "מדגמנים" טירונות של חיילי בריגדה ליד הירקון, כ"א 12X17.5 ס"מ
Z Kluger The Orient Press Photo
Six photographs of a group of soldiers "modelling" basic training of Jewish Brigade soldiers near the Yarkon, each 12x17.5 cmZ Kluger The Orient Press Photo

267-106


$25
ארבע גלויות, מראה יפו, סוף המאה ה19 תחילת המאה ה20
Four postcards showing Jaffa, late 19th century to early 20th century

267-107


$50
תשע גלויות, מראות בית לחם סוף המאה ה19, ותחילת המאה ה20, מראות העיר (5), קבר רחל (4)
Nine postcards showing Bethlehem, late 19th century, early 20th century: city views (5), Rachel's tomb (4)

267-108


$25
שתי גלויות-צילומים, א"י שנות ה20-30, ילד במטוס, וילד על גמל
Two postcard photographs, Eretz-Israel 1920's-1930's, a boy in an airplane, a boy on camel

267-109


$50
ארבע עשרה גלויות, הוצ מגדל ירושלים מראות ירושלים (8), חיפה, יפו, יריחו, צפת, טבריה ותמנת
בן אור קלטר
Fourteen postcards, publ. by Migdal Jerusalem, sceneries of Jerusalem (8), Haifa, Jaffa, Jericho, Safed, Tiberias and TimnathBenor Kalter

267-110


$30
חמש גלויות, מראות ארץ ישראל הוצ PPS, שנות ה30: ירושלים (2), בית לחם (1), טבריה (1) והירדן (1)
Five postcards, showing views of Eretz-Israel by PPS, the 1930's: Jerusalem (2), Bethlehem, Tiberias and the Jordan river

267-111


$50 | Sold for: $50
ארבע עשרה גלויות, התישבות בארץ ישראל מסוף המאה ה19 עד שנות ה50 של המאה ה20: רחובות, משמר הירדן, ראשון לציון, עקרון, שבי ציון, בית אלפא, בן שמן, מרחבים,נהל ונוספים
Fourteen postcards, setlements in Eretz-Israel, late 19th century to 1950's: Rehovot, Mishmar Hayarden, Rishon L'Zion, Ekron, Shavei Zion, Beith Alfa and more

267-112


$30
לוט 8 גלויות מגדל דוד, ירושלים תחילת -אמצע המאה ה20, ממוסגרות
Lot of 8 postcards, depicting the Tower of David, Jerusalem, early to middle 20th C., framed

267-113


$60
אחת עשרה גלויות, מראות: תל אביב (8), יפו (3), הוצ' האחים אליהו יפו-תל אביב
Eleven postcards showing: Tel-Aviv (8), Jaffa (3), by Eliahu Bros. Jaffa-Tel-Aviv

267-114


$35
שמונה גלויות, הוצ' אדלר חיפה, א"י בן אור קלטר, 301,305,306,308,313,316,319,320
Eight postcards by Adler, Haifa, Eretz-Israel, Benor Kalter no 301,305,306,308,313,316,319,320

267-115


$60 | Sold for: $80
עשר גלויות, הוצ' בן דוב, ירושלם רישומים של מראות ירושלים (מספר 1-10)
Ten postcards, publ. by Ben Dov Jerusalem, drawings of Jerusalem sceneries (no' 1-10)

267-116


$35
עשר גלויות, מראות תל אביב תוצ צ'כוסלובקיה, מס' 2-6,8,9,12,16,27
Ten postcards showing Tel Aviv views, made in Czechoslovakia, no: 2-6,8,9,12,16,27

267-117


$70
ארבע עשרה גלויות, מראות ת"א שנות ה20-30, הוצאות שונות
Fourteen postcards showing Tel-Aviv, the 1920's-1930's, various publishers

267-118


$40
שבע גלויות בהוצ' פל-פוט, הרצליה מראות תל אביב, שנות ה40 וה50
Seven postcards by Palphot, herzliya, showing Tel-Aviv, the 1940's-1950's

267-119


$75 | Sold for: $75
לוט 13 גלויות בהוצ' הקרן הקיימת לישראל, 1922-3 חיפה (4), חולדה (2), ירושלים (2), חדרה, כפר יחזקאל, ק. ענבים ושנים נוספים
Lot of 13 postcards by JNF: Haifa (4), Hulda (2), Jerusalem (2), Hadera, Kfar Yechezkel, Kiriat Anavim and two more

267-120


$40 | Sold for: $40
שבע גלויות, תחילת המאה ה20 מראות טבריה (4), נצרת (2) ומגדל ליד הכנרת
Seven postcards, early 20th century, Tiberias (4), Nazareth (2) and Migdal by the sea of Galilee

267-121


$100
שלושים ושתים גלויות, מראות ירושלים סוף המאה ה19 עד שנות ה40 של המאה ה20
Thirty two postcards showing Jerusalem, late 19th century to 1940's

267-122


$40 | Sold for: $50
שמונה גלויות, הוצ' י. בן דוב בצלאל, ירושלים, מראות צפון הארץ: הכנרת, הירדן, הר תבור, חיפה
Eight postcards, publ. Y. Ben Dov, Bezalel, Jerusalem, sceneries of northern Israel, the Sea of Galilee, the Jordan River, Mt. Tavor, Haifa

267-123


$100 | Sold for: $100
שש עשרה גלויות, הוצ' משה ארדמן ת"א, ארץ ישראל, שנות ה20: מראות תל אביב(6),ישובים בארץ (8), ביקור הלורד בלפור בת"א (2)
Sixteen postcards, publ. by Moshe Ordman, Tel Aviv, Eretz Israel, 1920;s: Tel Aviv (6), communities in Eretz Israel (8), visit by Lord Balfour in Tel Aviv

267-124


$40
אחת עשרה גלויות, חיפה והסביבה מתחילת המאה ה20 עד שנות ה50: חיפה (3), עכו (5), וטבעון (1)
Eleven postcards, Haifa and surroundings, from the early 20th century to the 1950's: Haifa (3), Accre(5) and Tivon

267-126


$25
שלושה צילומים, העדלאידע בתל אביב אחד 1934 ושניים 1935, כ"א 8.5X6.5
Three photographs of the Adloyada in Tel Aviv, one from 1934 the other two from 1935, each 8.5x6.5

267-127


$40 | Sold for: $40
האוניברסיטה העברית בירושלים, אלבום עם צילומים מוגש בהוקרה למארק יוביליר כמזכרת בטקס חגיגי בו הוענק לו הפרס ע"ש שלמה בובלין לתשמ"ד 1984
The Hebrew University in Jerusalem, album of photographs presented with appreciation to Mark Uveeler as a souvenir at a formal ceremony where he was given the Shlomo Bublin award for 5744 1984

267-128


$25
שני אוגדנים, כ"א עם צילומי הארץ, תמונות מודפסות: א. La Palestine D'Augourd'hui.., Lion l'Imprimeur, Tel Aviv 1940's ב. פני ישראל, הוצא ע"י קרן היסוד, ירושלים, שנות ה50, כולל 16 צילומים
Two folders, each with photographs, printed pictures: 1.La Palestine D'Augourd'hui.., Lion l'Imprimeur, Tel Aviv, 1940's 1. Pney Israel, by Keren Hayesod, Jerusalem, 1950's

267-129


$45
צילום, דיוקן מנחם אוסישקין סביבות 1930, מעזבון הרמן שטרוק (ראה עמ' 262 בספר, 30X24
Photogrpha, portrait of Menachem Usishkin, c. 1930, from the estate of Hermann Struck (see p. 262 in Tefen's book), 30X24

267-130


$30
שלושה אלבומים, כ"א עם 12 גלויות דואר: חיל האויר, תעלת סואץ, בעין הדג
נחום גוטמן הצלם
Three albums, each with 12 postcards: Air force, Suez canal, FisheyeNachum Gutman the photographer

267-131


$50
אלבום עם 32 צילומים, חוף השנהב, אפריקה, שנות ה60: ביקור אבא אבן, מצעד צבאי, ביקור בחוף הים ועוד
Album of 32 photographs, Ivory Coast, Africa, 1960's, Abba Eban visit, military parade, visit to the seashore and more

267-132


$30
14 צילומים, מצעד צה"ל, יום העצמאות, 1968
14 photographs, IDF parade, Independence Day 1868

267-133


$65
שלושה צילומים, דיוקנאות יהודים מזרחיים, שנים חתומים, 16X11.5, 17X10.5
ה. פרידמן, צלם, חיפה
Three photographs, portraits of oriental Jews, two of them signed, 16x11.5, 17x10.5H. Firedman, photographer

267-134


$35
שבעה צילומים, קרבות מלחמת יום הכיפורים אוק. 1973
Seven photographs, battles of October War 1973

267-135


$90
לוט 16 צילומים, ארץ ישראל שנות ה30 ושנות ה40, "הטנק של נגבה", מראות הארץ ירושלים, ת"א וכו' 1940, מצעד צה"ל, ת"א 1949, חיילים 1948-50
Lot of 16 photographs, Eretz Israel, 1930's and 40's, "The Tank of Negba", sceneries of the land, Jerusalem, Tel Aviv etc. 1940, an IDF parade, Tel Aviv 1949, soldiers 1948-50

267-136


$40 | Sold for: $40
אלבום צילומים של טקס הנחת אבן הפינה של יקב הגליל עתלית, במעמד שר החקלאות קדיש לוז, ואחרים, צלמנית פרי אור, סוף שנות ה50
Photo album showing the founding ceremony of Hagalil vinery, Atlit with minister of agriculture Kadish Luz and others, Photo Pri Or, 1950's

267-137


$90
ארבעים צילומים ושתי גלויות מצעד צה"ל, יום העצמאות 1968
Forty photographs and two postcards, IDF parade, Independence Day, 1968