245-1258


$25
שבע גלויות קק"ל, מראות א"י שנות ה20, ע"י הצלם בן אור קלטר
Seven JNF postcards showing Eretz Israel scenes, 1920's, by photographer Ben Or Kalter

245-1259


$50
שבע גלויות, הוצ' ארדמן, ת"א ביקור בלפור בתל אביב, מספרים 91,92,93,94,96,97,100
Seven postcards, pub. by Ordman Tel Aviv, Balfour's visit to Tel Aviv, numbers: 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100

245-1260


$25 | Sold for: $25
עשר גלויות, מראות ירושלים שנות ה20, י. בן דוב, בצלאל ירושלים
Ten postcards showing Jerusalem, 1920's, J. Ben Dov, Bezalel Jerusalem

245-1261


$50 | Sold for: $50
חמש גלויות, ביקור הקיסר הגרמני בארץ ישראל שלוש עם ביול: יפו (2) וירושלים (1), 1898
Five postcards, the German Emperor's visit to Eretz Israel, 3 postmarked: Jaffa (2) and Jerusalem (1) 1898

245-1262


$35 | Sold for: $40
תשע גלויות, מראות הכותל המערבי תחילת המאה ה20
Nine postcards showing the Western Wall, early 20th C.

245-1264


$25 | Sold for: $25
צילום הכותל המערבי ירושלם טז תשרי תרצ"ב 1931, עם כיתוב תיאור מפורט של הכותל והסביבה ע"ג הצילום
Photograph of the Westrn Wall,16 Tishrei 5692 1931, with description at the back

245-1265


$65
לוט של 22 צילומים, מרוקו, צפון אפריקה, שנות ה40-50
Lot of 22 photographs, Morocco, North Africa, 1940's-50's

245-1266


$40 | Sold for: $40
שנים עשר צילומים מראות ירושלים סוף תקופת המנדט
The Matson Photo Service, Jerusalem Palestine
Twelve photographs showing Jerusalem, end of British Mandate periodThe Matson Photo Service, Jerusalem Palestine

245-1267


$80
אלבום צילומים עם צילומי משפחה יהודית, קבוצת הנוער הציוני מהעיר חודורוב, תר"צ, 1930 וצילומים נוספים
Photo album with photographs of a Jewish family, the Zionist youth group from the town of Khodoriv, 1930, and other photographs

245-1268


$40 | Sold for: $40
שנים עשר צילומים מראות תל-אביב סוף תקופת המנדט
The Matson Photo Service, Jerusalem Palestine
Twelve photographs showing Tel Aviv, end of British Mandate periodThe Matson Photo Service, Jerusalem Palestine

245-1269


$150
ארבעה צילומים, גלות קפריסין 1947-1948
Four photographs, Cyprus exile 1947-48

245-1270


$50
אלבום קטן של צילומי משפחה בחו"ל ואחר כך בשכונת תל-חיים, תל אביב, שנות ה30
Small album of photographs of a family abroad and later in the Tel Chayim neighborhood in Tel Aviv, 1930's

245-1272


$260
עשרים ושבעה צילומים סטריוסקופים Jerusalem הוצ Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900, כולל סטריוסקופ וכן הספר Jerusalem through the Sterioscope
Twenty seven stereoscopic photographs, Jerusalem Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900, incl. stereoscope and also the book "Jerusalem through the Stereoscope"

245-1273


$650
מאה צילומים סטריוסקופיים Palestine by Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900 and the book "Traveling in the Holy Land through the sterioscope"
One hundred stereoscopic photographs, Palestine by Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900 and the book "Traveling in the Holy Land through the stereoscope"

245-1274


$500
The Holy Landמאה צילומים סטריוסקופים צבעוניים של מראות ארץ הקודש , מס 501-600, הוצ' T.W. Ingersoll, 1904, כולל סטריוסקופ
One hundred colored stereoscopic photographs of the Holy Land, no' 501-600, 1904, T.W. Imgersoll, including a stereoscope

245-1276


$80
1948 - A State is born סרט 8 מ"מ, תש"ח מלחמת העצמאות, (כולל העתקה לפורמט של דיסק)
1948 - A State is born, 8 mm film, 5708, independence war, (including a copy to disc format)

245-1277


$100
סרט 16 מ"מ Ancient Palestine ארה"ב 1968, cornet film,(עם העברה לדיסק)
16mm film, Ancient Palestine, USA 1968, Comet Film ,(also transferred to disc)

245-1278


$90
סרט דוקומנטרי אודות ישראל, פעילות מועצת הפועלים במעברות בשנות ה50, קליטת עליה וכו', עם רחל נדיו כרחל, טקסט ננצי קלי, צילום ובימוי Lasar Dunner, הפקה סאול פלקנברג, עריכה אסיס פלקנברג, הסרט בצבע ודובר אנגלית! (סופר 8)
Documentary about Israel, activities of the Workers' Council in the Ma'abarot in the 1950's, absorption of immigrants etc., with Rachel Nadiv as Rachel, camera and directing: Lasar Dunner, production: Saul Falkenberg, editing: Assis Falkenberg, film is in color and in English (super 8) the film is in color and in Englsh!i

245-1280


$120
שלושה תקליטים אודות מדינת ישראל: א. כך נולדה ישראל, הקלטות מקוריות של הצבעת האו"מ והכרזת המדינה ב. קולות 20 שנה, תש"ח-תשכ"ח, כולל העתק מגילת העצמאות, תקליט כפול ג. בן גוריון, האיש מאחורי האגדה (תקליט כפול) יחד עם פטיפון Asmor-Riviera
Three vinyl records about Israel: a. Kach Nolda Israel, original recording of the UN voting and the declaration of the state of Israel, b. Kolot 20 Shana, 5708-5728, including a copy of the independence scroll, double record c. Ben Gurion, Ha'Ish M'achorei Ha'agada (double record) together with Asmor-Riviera

265-212


$25
שש גלויות, מראות חיפה שנות ה20 עד שנות ה50, הוצאות שונות
Six postcards, views of Haifa, the 1920's-1950's, varied publishing houses

265-213


$45
תשע גלויות, משירי המולדת מוקדש לנוער העברי, מאת הקרן הקיימת ירושלים, שנות ה10 של המאה ה20
Nine postcards, patriotic songs, for the Hebrew youth from JNF Jerusalem, the 1910's

265-214


$25 | Sold for: $50
גלויית מזכרת, פני חייל בריטי על רקע שטר פונט פלשתינה א"י
Memento postcard, face of british soldier on background of 1 Palestine pound

265-215


$50
לוט 13 גלויות, בתי מלון בארץ ישראל, ישראל, שנות ה40-60
Thirteen postcards, hotels in Eretz-Israel, Israel, the 1940's-1960's

265-216


$40 | Sold for: $40
גלויה שנשלחה לאסיר היהודי טיבור טננבאום במחנה עתלית, כח אדר ב' ת"ש 1940, מכולל שומרי החומות, ירושלים
Postcard sent to the jewish prisoner Tibor Tenenbaum in Atlit detention camp, 28 Adar b' 1940, from Kolel Shomrey Hachomot, Jerusalem

265-217


$50
לוט 11 גלויות, מראות ת"א שנות העשרה, שכונת נורדיה-יפו, שנות ה20, הקהל מחכה לבלפור על רח' אלנבי, ושנות ה30-50
Eleven postcards, views of Tel-Aviv, the 1910's, Nordia-Jaffa neighborhood, the 1920's, audience waiting for Balfour on Alenby St., the 1930's-1950's

265-218


$40
לוט 12 גלויות, מראות ארץ ישראל סוף המאה ה19, עד שנות ה10 של המאה ה20, הוצ' הלבנון ועוד
Lot of 12 postcards, sceneries of Eretz Israel, late 19th centuty to 1910's, publ. by Halevanon and more

265-219


$50
לוט 13 גלויות, מראות ירושלים שנות העשרה עד שנות ה50 של המאה ה20, הוצאות שונות: Vester a.Co, S. Adler, Palphot ועוד
Thirteen postcards, views of Jerusalem, the 1910's-1950's, varied publishing houses: ester a.Co, S. Adler, Palphot etc

265-220


$40
לוט 11 גלויות מראות ירושלים וארץ ישראל, תחילת המאה ה20
Lot of 11 postcards of Jerusalem and Eretz Israel, early 20th C.

265-221


$50
לוט 11 גלויות, מזכרת צה"ל באר שבע, אחרי שחרורה ע"י צה"ל, תערוכת הנשק, חיפה, 1957, מצעד צה"ל יום העצמאות 1968, 5 גלויות שטחי הממלכה הירדנית 1967, 3 גלויות עם חותמות תערוכת צה"ל 1968
Eleven postcards, IdF: Beersheba after release by IDF, Arms exhibition Haifa 1957, IDF parade, Independence Day 1968, five of Jordan teritories 1967, three with stmaps of IDF exhibition 1968

265-222


$40
חמש גלויות בניני תצוגה של הנציגים הארץ ישראלים בתערוכות בעולם: Leipzig, Koeln,1928, Rawenstall 1906, NewYork 1939, Tel Aviv 1935
Five postcards, exhibit places of Israeli representatives in world exhibitions: Leipzig, Koeln,1928, Rawenstall 1906, New Tork 1939, Tel Aviv 1935

265-223


$90
לוט 12 גלויות, אניות נוסעים שקישרו בין ארץ ישראל לעולם: א. אדריאטיקה, חב' נסיעה ימית שבבעלותה האניות "גליל-ירושלם פלסטינה 1937 ב. א.ק. תל אביב של Palestine Shipping Co Ltd Haifa ג. א.ק. תיאודור הרצל 1957-1969 ד. אניות צים- א.ק. ישראל, א.ק. ציון (3), א.ק. נילי, א.ק. ארצה, א.מ. מולדת ה. שתי גלויות פרסומת של צים
Twelve postcards, passenger ships between Eretz-Israel to the world: a. Adriatika company the ships Galilee-Jerusalem, Palestine, 1937 b. S.S. Tel-Aviv, Palestine Shipping Co. Haifa c. S.S. Theodor Herzl 1957-1969 d. Zim ships S.S. Israel, Zion (3), Nili, Artsa, Moledet e. Two postcards advertizing Zim

265-226


$40
5 צילומים, דרום הארץ
פ. שלזינגר, ירושלים
5 photographs of southern IsraelP. Schlesinger

265-227


$450
סט חלקי של צילומים סטריאוסקופים נופי ארץ ישראל, מספרים: 1-10, 12, 14-22, 24-25, 27-33, 35-41, 43-59, 61-97, 99-100 (חסרים 8)
Underwood a. Underwood
Partial set of stereoscopic images, sceneries of Eretz Israel, 1-10. 12, 14-22, 24-25, 27-33, 35-41, 43-59, 61-97, 99-100 (8 missing)Underwood a. Underwood

265-229


$30
שמונה צילומים, צה"ל: חיילים בטירונות (6), מילואים (2)
8 photographs, IDF: training soldiers (6), reserves (2)

265-230


$40
צילום קבוצת נוער, "יובל הראשון של ביתר ממל, אב תר"צ 1930
Photograph of a youth group, "first jubilee of Beitar", Av 5690 1930

265-231


$35
שני צילומים, קבוצת מטיילים בא"י, שנות ה30
2 photographs, hiking group in Eretz Israel 1930's

265-232


$60
14 צילומים, קבוצת חיילים בשירות הצבא האנגלי ,בריגדה (9), וסיפור מצוייר מקירות המחנה (5)
Fourteen photographs, a group of soldiers in the service of the British Army, Brigade (9), and an illustrated story from the walls of the camp (5)

265-233


$35
שלושה צילומים, בניה בתל-אביב שנות ה20
3 photographs, construction in Tel Aviv 1920's

265-234


$90
ששה צילומים, קבוצת חיילים "מדגמנים" טירונות של חיילי בריגדה ליד הירקון, כ"א 12X17.5 ס"מ
Z Kluger The Orient Press Photo
Six photographs of a group of soldiers "modelling" basic training of Jewish Brigade soldiers near the Yarkon, each 12x17.5 cmZ Kluger The Orient Press Photo