265-212


$25
שש גלויות, מראות חיפה שנות ה20 עד שנות ה50, הוצאות שונות
Six postcards, views of Haifa, the 1920's-1950's, varied publishing houses

265-213


$45
תשע גלויות, משירי המולדת מוקדש לנוער העברי, מאת הקרן הקיימת ירושלים, שנות ה10 של המאה ה20
Nine postcards, patriotic songs, for the Hebrew youth from JNF Jerusalem, the 1910's

265-214


$25 | Sold for: $50
גלויית מזכרת, פני חייל בריטי על רקע שטר פונט פלשתינה א"י
Memento postcard, face of british soldier on background of 1 Palestine pound

265-215


$50
לוט 13 גלויות, בתי מלון בארץ ישראל, ישראל, שנות ה40-60
Thirteen postcards, hotels in Eretz-Israel, Israel, the 1940's-1960's

265-216


$40 | Sold for: $40
גלויה שנשלחה לאסיר היהודי טיבור טננבאום במחנה עתלית, כח אדר ב' ת"ש 1940, מכולל שומרי החומות, ירושלים
Postcard sent to the jewish prisoner Tibor Tenenbaum in Atlit detention camp, 28 Adar b' 1940, from Kolel Shomrey Hachomot, Jerusalem

265-217


$50
לוט 11 גלויות, מראות ת"א שנות העשרה, שכונת נורדיה-יפו, שנות ה20, הקהל מחכה לבלפור על רח' אלנבי, ושנות ה30-50
Eleven postcards, views of Tel-Aviv, the 1910's, Nordia-Jaffa neighborhood, the 1920's, audience waiting for Balfour on Alenby St., the 1930's-1950's

265-218


$40
לוט 12 גלויות, מראות ארץ ישראל סוף המאה ה19, עד שנות ה10 של המאה ה20, הוצ' הלבנון ועוד
Lot of 12 postcards, sceneries of Eretz Israel, late 19th centuty to 1910's, publ. by Halevanon and more

265-219


$50
לוט 13 גלויות, מראות ירושלים שנות העשרה עד שנות ה50 של המאה ה20, הוצאות שונות: Vester a.Co, S. Adler, Palphot ועוד
Thirteen postcards, views of Jerusalem, the 1910's-1950's, varied publishing houses: ester a.Co, S. Adler, Palphot etc

265-220


$40
לוט 11 גלויות מראות ירושלים וארץ ישראל, תחילת המאה ה20
Lot of 11 postcards of Jerusalem and Eretz Israel, early 20th C.

265-221


$50
לוט 11 גלויות, מזכרת צה"ל באר שבע, אחרי שחרורה ע"י צה"ל, תערוכת הנשק, חיפה, 1957, מצעד צה"ל יום העצמאות 1968, 5 גלויות שטחי הממלכה הירדנית 1967, 3 גלויות עם חותמות תערוכת צה"ל 1968
Eleven postcards, IdF: Beersheba after release by IDF, Arms exhibition Haifa 1957, IDF parade, Independence Day 1968, five of Jordan teritories 1967, three with stmaps of IDF exhibition 1968

265-222


$40
חמש גלויות בניני תצוגה של הנציגים הארץ ישראלים בתערוכות בעולם: Leipzig, Koeln,1928, Rawenstall 1906, NewYork 1939, Tel Aviv 1935
Five postcards, exhibit places of Israeli representatives in world exhibitions: Leipzig, Koeln,1928, Rawenstall 1906, New Tork 1939, Tel Aviv 1935

265-223


$90
לוט 12 גלויות, אניות נוסעים שקישרו בין ארץ ישראל לעולם: א. אדריאטיקה, חב' נסיעה ימית שבבעלותה האניות "גליל-ירושלם פלסטינה 1937 ב. א.ק. תל אביב של Palestine Shipping Co Ltd Haifa ג. א.ק. תיאודור הרצל 1957-1969 ד. אניות צים- א.ק. ישראל, א.ק. ציון (3), א.ק. נילי, א.ק. ארצה, א.מ. מולדת ה. שתי גלויות פרסומת של צים
Twelve postcards, passenger ships between Eretz-Israel to the world: a. Adriatika company the ships Galilee-Jerusalem, Palestine, 1937 b. S.S. Tel-Aviv, Palestine Shipping Co. Haifa c. S.S. Theodor Herzl 1957-1969 d. Zim ships S.S. Israel, Zion (3), Nili, Artsa, Moledet e. Two postcards advertizing Zim

265-226


$40
5 צילומים, דרום הארץ
פ. שלזינגר, ירושלים
5 photographs of southern IsraelP. Schlesinger

265-227


$450
סט חלקי של צילומים סטריאוסקופים נופי ארץ ישראל, מספרים: 1-10, 12, 14-22, 24-25, 27-33, 35-41, 43-59, 61-97, 99-100 (חסרים 8)
Underwood a. Underwood
Partial set of stereoscopic images, sceneries of Eretz Israel, 1-10. 12, 14-22, 24-25, 27-33, 35-41, 43-59, 61-97, 99-100 (8 missing)Underwood a. Underwood

265-229


$30
שמונה צילומים, צה"ל: חיילים בטירונות (6), מילואים (2)
8 photographs, IDF: training soldiers (6), reserves (2)

265-230


$40
צילום קבוצת נוער, "יובל הראשון של ביתר ממל, אב תר"צ 1930
Photograph of a youth group, "first jubilee of Beitar", Av 5690 1930

265-231


$35
שני צילומים, קבוצת מטיילים בא"י, שנות ה30
2 photographs, hiking group in Eretz Israel 1930's

265-232


$60
14 צילומים, קבוצת חיילים בשירות הצבא האנגלי ,בריגדה (9), וסיפור מצוייר מקירות המחנה (5)
Fourteen photographs, a group of soldiers in the service of the British Army, Brigade (9), and an illustrated story from the walls of the camp (5)

265-233


$35
שלושה צילומים, בניה בתל-אביב שנות ה20
3 photographs, construction in Tel Aviv 1920's

265-234


$90
ששה צילומים, קבוצת חיילים "מדגמנים" טירונות של חיילי בריגדה ליד הירקון, כ"א 12X17.5 ס"מ
Z Kluger The Orient Press Photo
Six photographs of a group of soldiers "modelling" basic training of Jewish Brigade soldiers near the Yarkon, each 12x17.5 cmZ Kluger The Orient Press Photo