1070


$25
36 מעטפות פילטליות יום הופעת הבול וכו', ישראל, ארצות נוספות וכן 2 הוצ בולים בריטית
36 philatelic covers, First Day covers etc., Israel, other countries and 2 issues of British stamps

1071


$25 | Sold for: $25
שלושה אלבומים: שנים עם-70 מעטפות ישראל 1979-1974, כל מעטפה על גליון עם תיאור מיוחד בעניין הבול, ואלבום עם 16 מעטפות Oversize, first flight etc
Three albums: two with 70 First Day Covers, Israel 1974-1979, each cover on a sheet with a special description regarding the stamp, and another album with 16 Oversize, first flight covers etc.

1072


$80 | Sold for: $80
ששה אלבומים עם 281 מעטפות יום הופעת הבול, ישראל, 1976-1983, מהדורה מוגבלת Israel limited edition series, (Thomas Binder USA) , כ"א עם הדפס מיוחד ע"ג בד מוצמד למעטפה (כתמי חלודה)
Six albums with 281 First Day Covers, Israel, 1976-1983, limited edition series (Thomas Binder USA), each one with a special print on cloth attached to the cover (foxing stains)

228-1015


$40 | Sold for: $40
קונטרס 50 שנה להקמת מדינת ישראל עם כרטיס חיוג בינלאומי "100 שנות ציונות - 50 שנה להקמת מדינת ישראל", ובול מגילת העצמאות
Booklet 50 years to the the state of Israel with an international charge card “100 Years of Zionism – 50 Years to the Establishment of the State of Israel” and a stamp of the Megilat Ha Atzmaut

228-1016


$100 | Sold for: $100
קרטון נעלים עם בולי ישראל חתומים ולא חתומים, עם שובל ובלי שובל
Shoebox of Israeli stamps, with and without postmarks,, with and without tab

228-1017


$50 | Sold for: $50
בול פלשתינה (א"י), pictoral ע"ס 90 מיל (דבק מקורי)
Palestine stamp, pictoral, in the amount of 90 mil (original glue)

228-1018


$120
אוסף בולי הכנסה, תויות מס , כופר הישוב, תוי דואר רשום (כולל נדירים), בול 100 ו-500 פרוטה, ועוד
Collection of revenue stamps, tax labels,Kofer Ha-Yishuv, registered mail stamps (including rare ones), 100 and 500 pruta stamps and more

228-1019


$50 | Sold for: $50
שלושים מעטפות פילטליות בנושאי ציונות, יהדות, שואה וכו'
Three philately envelopes on the subject of Zionism, Judaism, Holocaust etc.

228-1020


$120 | Sold for: $325
בול צפת "דאר צפת", ע"ס 10 מיל ארץ ישראל (ללא דבק)
Safed stamp “Doar Safed ”, in the amount of 10 mil, Eretz Israel (no glue)

228-1021


$50 | Sold for: $65
שש מעטפות פילאטליות, תקופת קום המדינה
Six philately envelopes, establishment of the state period

233-1137


$25 | Sold for: $25
חמש שנות טובות של השרות הבולאי עם בולים וחומר נוסף
Five new year greeting cards of the Israeli Philateli service, with stamps and additional material

233-1138


$65
לוט של מעטפות יום הופעת הבול כולל מעטפות משנות ה40,50,60,70
Lot of envelopes day of stamp appearance, incl envelopes from the 1940's, 1950's, 1960's, 1970's

233-1139


$25 | Sold for: $45
סדרת בולי שנים עשר השבטים משנת 1959, במסגרת מיוחדת, מתנה לפעיל ציוני בארה"ב
Stamp series, twelve tribes, 1959, in a special frame, given as a gift to a Zionist functionary

233-1140


$80
שבע עשרה מעטפות, חלקן נשלחו בדואר השאר פילאטליות, תקופת קום המדינה ושנות ה50
Seventeen envelopes, some of which were sent by mail, the rest are philately, establishment of the state period and 1950’s

233-1141


$30 | Sold for: $30
לוט קטן של מעטפות יום הופעת הבול שנשלחו בדואר ישראל, שנות ה50 וה60
Small lot of day of stamp appearance envelopes that were mailed in Israeli post, the 1950's, 1960's

233-1142


$90
מעטפה של בולי דואר עברי 16.5.48 עם בול 15 מיל עם טעות בחיתוך
Envelope of Hebrew Post stamps, with a 15 mil stamp, cutting error

233-1143


$40 | Sold for: $40
ארבע מעטפות שנשלחו מישראל בדואר רשום לשוויץ (3) וארה"ב (1), שנות ה50
Four envelopes sent from Israel via registered mail to Switzerland (3) and USA (1), 1950’s

233-1144


$100 | Sold for: $100
קרטון נעלים עם בולי ישראל חתומים ולא חתומים
Shoebox of Israeli stamps, postmarked and not postmarked

233-1145


$40 | Sold for: $40
ארבעים ושלושה גליונות זכרון מבויילים לפתיחת סניף הדואר הראשון באלון שבות, 24.7.73
Forty three stamped sheets commemorating the opening of the first post office in Alon Shvut, 24.7.73

233-1146


$100 | Sold for: $100
לוט של תשעה אלבומים, בולי ישראל
Lot of nine albums, Israeli stamps

233-1147


$50
לוט בולים לא חתומים, כולל שובל ישראל, שנות ה50-60
Lot of unstamped stamps, with labels, Israel, the 1950's-1950's

233-1148


$160
לוט כ-130 מעטפות ובולים של השרות הבולאי
Lot of 130 envelopes and stamps of the philatelic service

233-1149


$50
מעטפה שנשלחה בדואר"27.4.1590" (חותמת דואר עם טעות הדפסה)
Envelope sent by mail, “27.4.1590” (stmaped with a printing error)

233-1150


$260
מעטפת יום הופעת הבול, של בולי דאר עברי , 16.5.48
First Day Envelopes of the Hebrew Postal Service, 16.5.48

233-1151


$50
לוט מעטפות יום הופעת הבול ומספר בולים, ישראל, שנות ה50
Lot of First Day Envelopes and number of stamps, Israel, 1950’s

233-1152


$1000
שלושה אלבומי בולי ישראל 1948-2003 שלם מ-1951, בין 1948-1949 חלקי בלבד
Three albums of Israeli stamps 1948-2003, complete from 1951, between 48-49 only partial

233-1153


$50 | Sold for: $50
לוט קטן של הדפסות בולים מיוחדים בול 10 פרוטה בר כוכבא (טט-בש) (4), תערוכת בולים תשכ"ה (4), אל-על (2), בלוק מועדים לשמחה תשט"ו תביב (3), וחומר נוסף
Small lot of special stamp publications: 10 Pruta Bar Kochva (4), stamp exhibition 1965 (4), El-Al (2), Moadim Lesimcha, 1955, Taviv (3) and additional material

242-470


$25 | Sold for: $25
אוסף בולי ישראל קטן באלבום כולל בולי רמב"ם
Small collectionof Israeli stamps in album, including Maimonedes

242-471


$100
אוסף בולי ישראל משומשים בין השנים 1948-1994, ע"ג דפי Schaubek
Israel collection of used stamps, 1948-1994,on Schaubek pages

242-472


$25
ישראל 2008, ירושלים של זהב דף ואוגדן Imperf, , מצב VF
Israel 2008, "Jerusalem of Gold", imperf sheet and folder, VF

242-473


$100 | Sold for: $100
ששה עשר אלבומים עם בולי ישראל סוף שנות ה40 עד שנת 2000, רובם במצב חלוד
Twenty albums of Israeli stamps, from the late 1940’s till 2000, most of them not postmarked

242-474


$40
large Israel collection, modern covers, and empty fFDC covers
large Israel collection, modern covers, and empty FDC covers

242-475


$100 | Sold for: $110
אוסף קטן של בולי ישראל מצב מינט ערך נקוב 900 שח
Israel small collection of MNH stamps, face value 900 NIS

242-476


$40 | Sold for: $45
לוט פריטי יצחק רבין, כולל מעטפת זכרון מהדורה מוגבלת מס' 001 מתוך 470, עם דף מלא של בולים
Israel lot of Yitshak Rabin items, incl limited memory FDC numbered 001 of 470 units, with full sheet of stamps

242-477


$120 | Sold for: $220
קק"ל אוסף בולים ותויות, כולל מיוחדים: א. 1939 חיות ארץ ישראל, גמלים ואנטילופות, בארבעה צבעים שונים (סה"כ 8 בולים) ב. 1943 גולה פרופס בחום ג. אלבום קטן בהוצאת קק"ל, VF
JNF collection of stamps and labels, including some better items: a. 1939 Animals of Palestine, camels and Antelope, all 4 different colours (total 8 stps), b. 1943 diaspora proofs in brown c. Small album published by JNF, VF

242-478


$40 | Sold for: $75
חמישה אלבומים עם בולי ישראל
Five albums of stamps of Israel

242-479


$150 | Sold for: $150
ארבעה עשר אלבומים, מהם 5 כפולים של מעטפות יום הופעת הבול, ישראל, סוף שנות ה40 עד שנות ה90, כולל דפי מזכרת, גלויות מירב מוקדמות ובולים לא חתומים
Fourteen albums, 5 duplicates, of first day covers, Israel, late 1940’s till 1990’s

242-480


$50 | Sold for: $55
אוסף בולי ישראל בנושא ירושלים, הבולים בתוך דפי אלבום מיוחדים
Israel collection of stamps, Jerusalem topics related, stamps are in special album pages

242-481


$180 | Sold for: $180
שמונה אלבומים עם מעטפות וגלויות יום הופעת הבול, 4 כפולים ו 4 רגילים, 1976-2000, עם ס"ה כ 780 מעטפות וגלויות, כשני אלבומים מהם מכילים מעטפות יום ראשון של תויות כולל תעריפי EMS
Eight albums of envelopes and postcards day of stamp appearance, 4 doubles and 4 regulars, 1976-2000, total of 780 envelopes and postcards

242-482


$50 | Sold for: $75
אוסף מעטפות ישראל, בנושאי יודאיקה, שואה וכו', כולל מהדורה מוגבלת , מצב VF
Israel collection of covers, mostly related topics: Judaica, Holocaust etc, incl limited edition issue, VF

242-483


$200
אלבום גדול מאד עם מעטפות מיוחדות חותמות אירועים, מעטפות דואר רשום,מנהלת עם, דואר עברי, מעטפות יום הופעת הבול וחומר פילטלי
Israel collection of covers and stamps including many betters, and many 1948 interim errors

242-484


$50 | Sold for: $50
אלבום עם חומר פילטלי, מעטפות מיוחדות, ישראל 1948 עד שנות ה80, ס"ה כ-70 פריטים, וכן בולים ומעטפות, שנות ה90
Album containing philately material, special covers, Israel 1948 till the 80's, total of 70 items, stamps and covers, 1990's

242-485


$200 | Sold for: $200
אוסף כמעט מלא, ישראל 1948-1987, בשני אלבומי דאבו, כולל דאר עברי...
Almost full collection, Israel 1948-1987 on two new davo albums, u/m stps incl: Doar Ivri Sc # 1/6, 1st Festival gutter tete-bech pairs 10a/14a, Petah Tikva # 27, flag # 15, JNF # 52/54 etc, VF

242-486


$50 | Sold for: $95
אוסף מעטפות ישראל, כולל: יד ושם, 2003, שחרור מחנות, 1995, הוצאות משותפות ישראל -פולין 1993, 1988, חוברת יוקרתית של 9 מעטפות, VF
Israel collection of FDC including: Yad Vashem 2003, Liberation of camps 1995, joint issues of Israel & Poland, 1993, 1988, prestigius booklet of 9 covers, VF

242-487


$240 | Sold for: $240
אוסף 62 דפי מזכרת, ישראל עם כפולים, ערך כרמל כ- 6000 $, בנושאים: יהדות, שואה, מלחמת העולם השניה, מצב VF
Israel collection of 62 souvenir leaves with duplicates, Carmel CV appr. $ 6000, related topics: Judaica, Holocaust WWII, VF

242-488


$60 | Sold for: $60
Israel collection of 24 covers, with service suspended or no reclaims cachets
Israel collection of 24 covers, with service suspended or no reclaims cachets

242-489


$300
שלושה אלבומי בולים, Israel Tab Singles הוצ Minkus, ניו יורק,משנת 1956 עד 1998 רציף (פגמים וחלודה קלה של הזמן)
Three post stamp albums, Israel Tab Singles, Minkus publ., New York, from 1956 to1998 ( damages and light foxing)

242-490


$70 | Sold for: $70
קופסת נעליים עם בולים ישראליים חתומים ולא חתומים
Shoebox with Israeli stamps, stamped and not stamped

242-491


$650 | Sold for: $650
ישראל אוסף של 75 דפי מזכרת שונים ערך כרמל כ- 16000 $, כולל נדירים וכמה הוצאות פרטיות, נושאים יודאיקה, שואה וכו', מצב VF
Israel collection of 75 different souvenir leaves, Carmel CV appr. $ 16000.-, incl many rare and few private issue, related topics: Judaism, Holocaust etc, VF

242-492


$75
דף מלא של בולי ישראל 1963 רעב, בולים הפוכים, MLH פגם בדבק מצב VF
Israel 1963 full sheet of stamps, Hunger, Tete-Beche in MNH, gum faults, still VF

242-493


$800 | Sold for: $800
אוסף מלא, ישראל 1948-1986, בשני אלבומי דאבו, כולל דואר עברי ..
Full collection, Israel 1948-1986 on two Davo albums, MNH stps incl: Doar Ivri Sc #1/6, 3b&4b (wrong tabs), Petah Tikva # 27X2, flag # 15X2, 1949 Tabul # 16, 2nd New Year # 28/30, Mered # 17/22 & tete beche pairs 22a/25a, Independence day # 29/30

242-494


$100 | Sold for: $130
ישראל, אוסף מעטפות כולל כפולים, ערך נקוב גבוה, מצב VF
Israel, lot of FDC, including duplicates, very high CV, VF

242-495


$100 | Sold for: $150
ששה אלבומים עם מעטפות יום הופעת הבול, ישראל 1948-2004 (ללא ערכים ראשונים גדולים 1948-1950), רציף מ-1951
Six albums of First Day Covers, Israel, 1948-2004 (without first high values 1948-1950), consecutive from 1951

246-1154


$25 | Sold for: $25
מעטפה שנשלחה בדואר ישראל ביול "מדינת יהודה", יום ההופעה א בניסן תשמ"ט
Envelope sent via the Israel postal service, postmarked "Medinat Yehuda", first day cover 1 Nisan 5749

246-1155


$40 | Sold for: $55
לוט בולי ישראל: מעטפות יום הופעת הבול, מעטפות שנשלחו, בולים חתומים ולא חתומים, cutouts
Lot of stamps, Israel, First Day Covers, sent covers, postmarked and non-postmarked stamps, cutouts

246-1156


$25
לוט גדול, מעטפות יום ראשון, ישראל large Israel collection, modern covers, and empty FDC covers
large Israel collection, modern covers, and empty FDC covers

246-1157


$40 | Sold for: $70
לוט גדול של בולים וחומר פילטלי ישראל, שנות ה50-80
Large lot of stamps and philatelic material, Israel, 1950's-80's

246-1158


$25
אוסף קופוני תשובה בינלאומיים תל אביב, 1971-1980
Collection of IRCs, Tel Aviv, 1971-1980

246-1159


$50 | Sold for: $65
אלבום "אל הבול" של בולי ישראל עם שובלים חדשים, ומעט משומשים, כולל גליונות שיצאו בהוצאה מוגבלת (ללא שינים), שנים 1998-2002, בנוסף גליון "שיר ישראלי" + תקליטור שמע לכבוד 12 גדולי המוזיקה הישראלית, 2009
El Habul album of Israeli stamps, with new tabs, and a few used, including sheets issued in a limited edition (imperforated), 1998-2002, in addition a "Shir Israeli" sheet + audio CD in honor of the 12 greats of Israeli music, 2009

246-1160


$25 | Sold for: $75
קופסת בולי ישראל משומשים חדשים, מעטפות זכרון לחללי צה"ל, פולדרים ועוד
Box of stamps of Israel, used and new, memorial covers of the IDF fallen, folders etc.

246-1161


$50 | Sold for: $55
קופסה עם בולי ישראל, הרוב חתומים מעט טעויות, מועדים 48 שובל
Box of Israeli stamps, most stamped , incl some errors

246-1162


$25
לוט של שנות טובות וברכות חג של השרות הבולאי, שנות ה70-90
Lot of Shana Tova and holiday greeting cards, of the Philatelic Service, 1970's-90's

246-1163


$50 | Sold for: $50
חמישה אלבומי מעטפות כולל יום ראשון פתיחות סניפי דואר עם בולי דואר עברי, ועוד פריטים לא ממויינים
Five albums of envelopes including FDCs, branches opening, Doar Ivri, and unsorted items

246-1164


$25 | Sold for: $75
קופסת נעליים עם כמות גדולה של בולי ישראל חתומים וחדשים, כולל חבילות קטנות של 100 בולים , מטבעות הפוכים ועוד, משקל 1.35 ק"ג
Shoebox with a large amount of Israeli stamps, stamped and new, including small packets of 100 stamps, reversed coins and more, weight 1.35 kg

246-1165


$50 | Sold for: $55
קופסת נעלים עם בולים ישראלים חתומים ולא חתומים, עם ובלי שובלים
Shoebox containing stamps, Israel, postmarked and non-postmarked, with and without tabs

246-1166


$25 | Sold for: $25
שני אלבומי מעטפות יום ראשון אירועים, ימי תערוכת בוליש וכו
Two FDC albums, events, stamp exhibition days etc.

246-1167


$50
גליון בולים ישראלי, לא גמר את כל תהליך ההדפסה
Press sheet of Israeli stamps, unfinished printing process

246-1168


$25 | Sold for: $45
שלושה אלבומי בולי ישראל עם שובל, כל השנים
Three albums of stamps of Israel, with tabs, all the years

246-1169


$50 | Sold for: $50
לוט מעטפות פילטליות, ישראל יום הופעת הבול, חותמות סניפי דואר ועוד, וכן דפיות,ב- 2 קרטוני נעליים, אלבום מעטפות וחבילת דפיות
Lot of philatelic envelopes, Israel, FDCs, postmarks from post offices etc., and sheets, in two shoeboxes, an album of covers and a bundle of sheets

246-1170


$25 | Sold for: $150
קופסה עם אלפי בולי ישראל חתומים וחדשים בחבילות של עד 100, סה"כ 2.4 ק"ג בולים
Box of thousands of stamps of Israel, stamped and new, in packets of up to 100, total weight 2.4 kg of stamps

246-1171


$60 | Sold for: $60
לוט בולים, ישראל שנות ה50-60 בארבעה אלבומים, בתפזורת ומעטפות
Lot of stamps, Israel 1950's-60's, in 4 albums, loose and covers

246-1172


$25 | Sold for: $80
אלבום עם מעטפות יום הופעת הבול ישראל, החל מ-1949 עד 1974 לא רציף
Album with First Day covers, Israel, from 1949 until 1974, inconsecutive

246-1173


$70
ארגז נעלים עם בולי ישראל חתומים ולא חתומים, עם שובל וגם בלי שובל
Shoebox of stamps, Israel, postmarked and non-postmarked, with and without tabs

246-1174


$30
לוט קטן של מעטפות יום הופעת הבול ופריטים פילטלים נוספים
Small lot of “First Day Envelopes” and additional philately material

246-1175


$75 | Sold for: $80
Israel 1987, 75th anniversary of Kupat Holim full sheet of MNH stamps, missing "H" in the word Health in the Tab inscription
Israel 1987, 75th anniversary of Kupat Holim, full sheet of MNH stamps, missing "H" in the word Health in the Tab inscription

246-1176


$40 | Sold for: $40
לוט בולי ישראל, דואר עברי ושנות ה50, בשתי קופסאות ואלבום
Lot of Israeli stamps, Doar Ivri and 1950's, in two boxes and an album

246-1177


$200 | Sold for: $325
אוסף כמעט מלא של מעטפות יום ראשון כולל שובלים וספולים ומעטפת דואר עברי 1-9, שנים 1948-2000, סה"כ 7 אלבומים
Almost complete collection of FDCs, including tabs, doubles and Doar Ivri 1-9, 1946-2000, total of 7 albums

246-1178


$40 | Sold for: $40
מעטפה שנשלחה בדואר בעניין פתיחת מסילת חיפה-עפולה, 20.8.51 (השמחה היתה קצת מוקדמת)
Envelope sent by post, regarding the opening of the Haifa-Afula railway line, 20.8.51 (the joy was a little premature)

246-1180


$25 | Sold for: $65
Israel errors, small collection of stamps with errors, including Magen David Adom shifted red, Tabil exhibition sheet imperf margin at 300, 1948 New Year 3 stamps with imperf gutter, mixed condition
Israel errors, small collection of stamps with errors, including Magen David Adom shifted red, Tabil exhibition sheet imperf margin at 300, 1948 New Year 3 stamps with imperf gutter, mixed condition

246-1181


$40 | Sold for: $55
Israel 1985, philatelic exhibition set of 3 MS, FIP overprint errors: double overprint, inverted overprint and black strip on overprint, Rare
Israel 1985, philatelic exhibition set of 3 MS, FIP overprint errors: double overprint, inverted overprint and black strip on overprint, Rare

246-1182


$25 | Sold for: $25
Israel 1967, New Year MNH strip of 10 stamps with tabs, missing color error
Israel 1967, New Year MNH strip of 10 stamps with tabs, missing color error

246-1183


$40 | Sold for: $55
Israel 1948 Doar Ivri stamps and New Year covers with misperforation and double perforation errors, lot of 5 covers
Israel 1948 Doar Ivri stamps and New Year covers with misperforation and double perforation errors, lot of 5 covers

246-1184


$25
Israel 1969, Zodiac signs stps, part of sheet with 2 mm color shifting error, small tear at button
Israel 1969, Zodiac signs stps, part of sheet with 2 mm color shifting error, small tear at button

246-1185


$30 | Sold for: $65
Errors, Israel 1969 town emblems 18ag. Misperforated pane of stamps, with extra 2 rows of Blank stamps 10ag stamp is missing, rare error
Errors, Israel 1969 town emblems 18ag. Misperforated pane of stamps, with extra 2 rows of Blank stamps 10ag stamp is missing, rare error

246-1186


$40 | Sold for: $70
Israel 1957 Tabil exhibition, souvenir sheet, misperforated sheet, as listed in Bale catalogue rare error
Israel 1957 Tabil exhibition, souvenir sheet, missperforated sheet, as listed in Bale catalogue rare error