223-1333


$25
שתי "ברכות ליום הולדת" של הקק"ל
2 "Birthday Greetings" for the JNF.

223-1334


$25 | Sold for: $55
טלגרמת קק"ל, 1910, נשלחה בדואר
JNF telegram, 1910, sent by mail

223-1335


$25 | Sold for: $55
תעודת קק"ל קול האדמה לגאולת הנגב תש"ח, ברזיל Campanha kol Haadama5708-1948 Brasil
JNF certificate "Kol Ha/Adama LeGeulat Ha/Negev,Campanha kol Haadama", Brasil 5708-1948

224-2429


$25
קופת קק"ל Jewish National Fund redeems and Preclaims the land of Israel, Made in USA
JNF box Jewish National Fund redeems and Preclaims the land of Israel, Made in USA

224-2430


$25
קופת קק"ל "עקבה" (דהויה וחלודה)
JNF funds box “Aqaba” (faded snd rusty)

225-1423


$25 | Sold for: $130
פנקס להערכה עצמית של הקק"ל הוצא לחניך השומר הצעיר, במונוגסקי, תרצ"ב 1932
JNF self evaluation Booklet, published for the Shomer Hatsa’ir youth group member, 5692 1932

225-1424


$80
אלבום עם 16 תעודות קק"ל תעודות עצים, ארגנטינה
Album with 16 JNF certificates, tree certificates, Argentina

225-1425


$60
אלבום עם 12 תעודות קק"ל תעודות עצים, ארגנטינה
Album with 12 JNF certificates, tree certificates, Argentina

226-1342


$25
כרזת בית ספר של הקק"ל, א"י, אנגלית בעניין כפר הנוער ועליית הנוער, ניסן תש"ט Land of Israel, April 1949
JNF school poster, Eretz Israel, English, regarding the Kfar Hanoar and Aliyat Hanoar, Nisan 5709 Land of Israel, April 1949

226-1343


$100 | Sold for: $130
כרזה של הקק"ל, הועד המקומי יפו-תל-אביב "חג מסכות ותלבושות.. יום שלישי חג פורים תרפ"ה ..ברחובות תל-אביב.. פגמים מתוקנים, וכן גלויה של תהלוכת פורים בת"א
JNF poster, Tel Aviv-Jaffa local committee,”Festival of masks and costumes, Tue. Purim 5685 in the streets of Tel Aviv, repaired damages, also a postcard of a Purim procession

226-1344


$25 | Sold for: $25
כרזת בי"ס בעניין הקרב על ירושלים הוצ' הקק"ל, ירושלים, תש"ט (אנגלית) Battle for Jerusalem, issued by the Jewish National Fund, Jlm, Sep 1948
School poster, Battle for Jerusalem, issued by the Jewish National Fund, Jlm, Sep 1948

226-1345


$300
כרזה ליטוגרפית צבעונית של הקק"ל, "אנו נעמוד איתן" חשון תש"ז-נוב 1946, דפוס שושני ת"א
Colored lithograph poster of the JNF, “Anu Naamod Itan”, Cheshvan 5707, Nov. 1946, Shoshani print Tel Aviv

232-1391


$30 | Sold for: $45
עשרים ושמונה תגי יום הסרט של הקק"ל, שנות ה50
Twenty eight tags of the JNF ribbon day, 1950’s

232-1392


$50 | Sold for: $120
אלבום עם בולי קק"ל, תקופות שונות
Album of JNF stamps, various periods

232-1393


$50 | Sold for: $50
לוט צילומים, שרטוטים וחומר נוסף בעניין אתרי קק"ל באזור ירושלים: יד קנדי, מצפה משואה ועוד
Lot of photographs, blueprints and further material regarding JNF sites in the Jerusalem area: Kennedy Memorial, Mitzpe Massua and more

232-1394


$100 | Sold for: $100
שש עשרה מעטפות, ביול קק"ל עם חותמות מנהלת עם , חלק נשלחו, חלקם פילאטליות
Sixteen JNF stamping, with stamp by the Provisional government of Israel, some were mailed, some philately

232-1395


$50 | Sold for: $60
לוט בולי קק"ל, שנות ה40 חלקם עם overprint, דאר, ערכי מילים וכו'
Lot of JNF stamps, 1940’s, some with overprint, post,

240-1286


$50 | Sold for: $50
עשר קבלות: 9 "שקלים" של ההסתדרות הציונית העולמית, ו"גרוש לנפש"
10 receipts: 9 "Shkalim", of the world Zionist union and "Grush L'nefesh"

240-1287


$70
לוט של ארבע כרזות וששה עתוני קיר של הקק"ל, שתים מהן מתקופת המנדט, וארבע כרזות קטנות עבודת יד ופנקס עם בול קק"ל (פגמים, מצבים שונים)
Lot of four placards and six wall newspapers of the JNF, two of them from the B. Mandate period, and four small hand crafted placards, and a booklet with a JNF stamp (damages, in various conditions)

240-1288


$50
תעודה ליטוגרפית, דפוס מונזון ירושלים תרומה לקק"ל מסגרת מוסדות כלל שומרי החומות בית הסופר והמאיר, עדת עסט הונגרן ובאהמען בעה"ק ירושלים, לא חתום
Lithograph certificate, Monzon print Jerusalem, donation to the JNF, showing institute of Kolel Shomrey Hachomot, Ungarishe Gemeinde

240-1290


$120 | Sold for: $120
כרזה ליטוגרפית צבעונית של הקק"ל, "אנו נעמוד איתן" חשון תש"ז-נוב 1946, דפוס שושני ת"א
Colored lithograph poster of the JNF, “Anu Naamod Itan”, Cheshvan 5707, Nov. 1946, Shoshani print Tel Aviv

245-1315


$25 | Sold for: $25
שמונה גליונות בולי קק"ל, כולל אישים כמו נשיא המדינה ראובן ריבלין, יצחק שמיר, אריאל שרון, ערך נומינלי של 187 ₪
Eight JNF stamp sheets, including personalities such as State President Re'uven Rivlin, Yitzchak Shamir, Ariel Sharon, nominal value 187 NIS

245-1316


$50 | Sold for: $65
שני אלבומי מעטפות קק"ל חו"ל ותערוכות
Two albums of JNF covers, abroad and exhibitions

245-1317


$25 | Sold for: $25
שלושה גליונות תרומה של בולי קק"ל בערכים 1,2,5 לירות, ס"ה 30 בולים, מצב MNH
Three sheets, donation of JNF stamps, values: 1, 2, 5 I£, total of 30 stamps, MNH con.

245-1318


$100 | Sold for: $200
אוסף קבלות, שיקים ותלושים של קק"ל, כולל נדירים
Collection of JNF receipts, checks and counterfoils, including rare ones

245-1319


$25 | Sold for: $55
גליון מלא של בולי קק"ל מנוקב בולי חסכון לספר הבר מצוה, הכולל את 12 שבטי ישראל בחמישה צבעים שונים, סה"כ 60 בולים, שנת 1947, מצב MNH
Full, perforated JNF stamp sheet, reduction stamps for the Bar Mitzvah book, including the 12 tribes, in five different colors, total of 60 stamps, 1947, MNH cond.

245-1320


$150 | Sold for: $240
אוסף גליונות בולי קק"ל, שנים 1930 ואילך, ס"ה 77 גליונות, כולל בר מצווה, MNH
Collection of JNF stamp sheers, 1930's and onward, total of 77 sheets, including Bar Mitzvah, MNH

245-1321


$25 | Sold for: $25
שלושה גליונות בולי קק"ל בהם: אשל אברהם, 1948 לא מנוקב, ערך 50 כחול, 13 שנה למדינת ישראל 1961 ערך 15, גליון מלא ללא ניקוב, חיים ויצמן, ערך 15 גליון עם טעות בניקוב error print
Three JNF stamp sheets, among them: Eshel Avraham (Oak of Abraham), 1948, unperforated, value 50 blue, 13 to the State of Israel 1961, value 15, full unperforated sheet, Chaim Weitzman, value 15, sheet with error print

245-1322


$240 | Sold for: $240
אוסף תגי קק"ל שהודפסו בא"י ובארה"ב, שנות העשרים עד היום, כולל הדפסות נדירות. האוסף כולל מאות פריטים ומסודר בשני אלבומים
Collection of JNF labels, printed in Eretz Israel and the USA, 1920's until today, including rare prints, the collection includes hundreds of items and is organized in two albums

245-1323


$40
המחאה של הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בע"מ, ע"י בנק אנגלו פלשתינה בע"מ, ירושלים, 19 באוקטובר 1939
Check of the JNF Head Office Ltd., by the Anglo Palestine Bank Ltd., Jerusalem, 19.Oct.1939

245-1324


$2500 | Sold for: $6250
אוסף מלא של בולים ולייבלים של הקק"ל שנים 1901 עד היום, כמעט כל ההוצאות שהודפסו ע"י הלשכה הראשית וסניפים בעולם, כולל הדפסותראשונות נדירות מלאות בהם proofs, בוקלטים וגליונות, האוסף מסודר ע"פ קטלוג של ס. בוכלין וכולל בין היתר סדרות שלמות של בולי ציון, בולי גולה, בולי אלף-בית, שבטים, צנחנים, אישים, נופי הארץ, ערים, אישים, חיות ועוד, האוסף כולל אלפי פריטים ומסודר בשבעה אלבומים מקוטלגים, פריטים במצב MNH, estimated retail value $6000-8000
Full collection of JNF stamps and labels, from 1901 until today, almost all the issues printed by the head office and branches in the world, including rare full first prints, among them proofs, booklets and sheets, the collection is organized according to the catalog by S. Buchlin, including amongst others complete serials stamps, includes thousands of items and arranged in 7 catalogued albums, condition MNH, estimated retail value $6000-8000

249-1379


$25 | Sold for: $50
שני מפתחות שונים, לקופות קק"ל
Two (different) key for JNF boxes

249-1380


$90
אוגדן עם תעודות ומסמכים של הקק"ל, תחילת המאה ה-20 עד שנות ה-60
Folder with JNF documents and certificates, early 20th century to the 1960's

249-1381


$25 | Sold for: $35
תעודת קק"ל יער קנדה, Jewish National Fund of Canada
JNF certificate, Canada forest, Jewish National Fund of Canada

249-1382


$90
אלבום עם מעטפות-אירועים של הקק"ל, CGI-1980-CG999, שנות ה-70-80
Album with envelopes, JNF events, CGI-1980-CG999, the 1970's-1980's

249-1383


$30 | Sold for: $30
עשרים ושמונה תגי "יום הסרט" של הקק"ל, שנות ה50
Twenty eight JNF "Ribbon Day" badges, 1950’s

249-1384


$90 | Sold for: $90
אלבום עם 180 שנות טובות של הקק"ל, שנות ה-50-80
Album with 180 JNF new year greeting cards, 1950's-1980's

249-1385


$50
אלבום עם 65 פרסומים ומפות לטיולים, של הקק"ל
Album with 65 JNF publications and trip maps

249-1386


$120 | Sold for: $120
אלבום קק"ל עם כ-120 תעודות תרומות עצים, שנות ה-30 עד שנות ה-70
Album JNF with appr 120 tree donation certificates, the 1930's-1970's

249-1387


$50 | Sold for: $50
אלבום עם פרסומים ודפי מזכרת של הקק"ל
Album with JNF publications and memoir pages

249-1388


$120 | Sold for: $120
אלבום עם כ-200 גלויות קק"ל שנים 1904- עד שנות ה-80 של המאה ה-20
Album with appr 200 JNF postcards, years 1904-1980's

249-1389


$50
שני גליונות בולי "אשל אברהם" 10X10 של הקרן הקיימת לישראל, 1948, ירוק ללא ערך נקוב, חום ע"ס 20 פרוטה
Two sheets, Eshel Avraham stamps,10X10, JNF, 1948: green with no value written, brown 20 Pruta

249-1390


$240
אלבום עם מעטפות שי, יום הופעת הבול, בולי ישראל של הקק"ל, החל מ-16.5.48 עד שנת 2000
Album with JNF gift envelopes, day of appearance, Israeli stamps, from 16.5.48 to 2000

249-1391


$60 | Sold for: $65
אוגדן עם כ-100 מכתבים, תעודות ומסמכים של הקק"ל, תחילת המאה ה-20 עד שנות ה-60
Folder with appr 100 JNF letters, documents and certificates, early 1920's to the 1960's

249-1393


$40 | Sold for: $100
קופת קק"ל תוצ' צרפת, עם מפת ישראל, כולל אילת
JNF donation box made in France, with map of Israel including Eilat

249-1394


$80 | Sold for: $140
קופת קק"ל עם מפת א"י (ללא עקבה-אילת) תוצ' קניגסהופר ת"א, Made in Eretz Israel (Palestine)
JNF donation box, with map of Israel (not showing Akaba), by Koenigshoper, Tel-Aviv, Made in Eretz Israel (Palestine)

249-1395


$50
קופת קק"ל 100 שנה לקק"ל עם מפה כולל גבולות מצרים וירדן, תוצ' סין
JNF donation box, 100 years anniversary for the JNF, with map showing borders of Egypt and Jordan, made in China

249-1396


$90 | Sold for: $375
קופת קק"ל ללא מפה, שנות ה-20, תוצ' אלפרד זלצמן בע"מ, ירושלים, תוצרת ארץ ישראל Made in Palestine
JNF donation box, without map, the 1920's, by Alfred Zalzman Ltd, Jerusalem, Made in Palestine

249-1397


$60 | Sold for: $850
קופת יום הסרט של הקק"ל תוצ Novelty Can Co NYC, Made in USA Redeem the land of Israel גאולה תתנו לארץ, לייזט אויס ארץ ישראל
JNF donation box for "Ribbon day",Novelty Can Co NYC, Made in USA , "Redeem the land of Israel"

249-1398


$100 | Sold for: $375
קופת קק"ל תוצ' דרום אמריקה עם נייר מודפס
JNF donation box, made in South Africa, with printed paper

249-1399


$60 | Sold for: $65
קופת קק"ל, ירושלים 3000 עם מפת א"י ממטולה עד אילת Jerusalem 3000, תוצ' ישראל
JNF donation box, with map of Israel, showing Metula to Eilat, Jerusalem 3000, made in Israel

249-1400


$300 | Sold for: $300
קופת יום הסרט, תוצ' ארץ ישראל עם מפת הארץ ללא עקבה -אילת Made in Erez Israel עם כיתוב "תוצרת ישראל" מעל
JNF donation box for "Ribbon day", Made in Erez Israel, with map of Israel withou Akaba-Eilat, writing "Tozoret Israel" on top

249-1401


$60 | Sold for: $80
קופת קק"ל עם מפה מצפת עד אילת תוצ' צרפת, Made in France
JNF donation box, with map showing Safed to Eilat, Made in France

249-1402


$900
קופת "יום הסרט" של הקק"ל שנות ה-20
JNF donation box for "Ribbon day", the 1920's

249-1403


$80
קופת קק"ל עם עטיפת נייר על הקופה "קופת בית כנסת קק"ל"
JNF donation box wrapped with attached paper: "Kupat Beir Knesset JNF

250-1353


$25 | Sold for: $30
מעטפה עם ביול "מדינת היהודים" קק"ל, 16.5.1940
Envelope with JNF stamps "Medinat Hayehudim", 16.5.1940

250-1354


$2800
אוסף של בולי הקק"ל, שדוגמתם שימשו בתקופת המעבר לדואר, 1947-1948, מסודרים באלבום כולל הסברים וכו'
A collection of the stamps of JNF, of the sort used in the transfer period to Israeli post 1947-1948, arranged in an album with explanations

250-1355


$90 | Sold for: $90
לוט מכתבים ודוחות, בנושאי התיישבות וכו', שנות ה-20-40
קרן קיימת לישראל
Lot of letters and reports on settlemen etc., 1920's-1940'sJewish National Fund

250-1357


$40 | Sold for: $40
קופת קק"ל עם מפה מצפת עד אילת תוצ' ישראל, בסיס צבע ניקל, גובה 14 ס"מ, רוחב 4.9 ס"מ
JNF box, with a map from Safed down to Elat, made in Israel, nickel base, height 14 cm. width 4.9 cm

250-1358


$60
קופת קק"ל, ירושלים 3000 עם מפה ממטולה עד אילת Jerusalem 3000, תוצ' ישראל, גובה 12.4 ס"מ, רוחב 4.9 ס"מ
JNF box, Jerusalem 3000, with a map from Metula down to Elat, made in Israe, height 12.4 cm, width 4.9 cml

250-1359


$50 | Sold for: $55
קופת קק"ל "עקבה", תוצ' זלצמן בע"מ, ירושלים
KKL JNF box "Aqaba", Salzmann Ltd., Jerusalem

250-1360


$70 | Sold for: $130
קופת קק"ל תוצ' לונדון, אנגליה עם כיתוב: Jewish National Fund - Blue Box, המפה ללא אילת-עקבה, גובה 14 ס"מ, רוחב 4.9 ס"מ
JNF box, made in London, England, inscribed Jewish National Fund-Blue Box, map without Aqaba-Elat, height 14 cm, width 4.9 cm

250-1361


$50 | Sold for: $90
קופת קק"ל עם נייר מודבק עם כיתוב עברי, שנות ה-60, 13X9.5X4.9
JNF box, with glued on paper, Hebrew inscription 1960's, 13X9.5X4.9

250-1362


$70 | Sold for: $130
קופת קק"ל עם מפה (ללא עקבה-אילת) תוצ' זלצמן בע"מ, ירושלים, 12.5X4.7
KKL JNF box, with a map without Aqaba-Elat,, Salzmann Ltd. Jerusalem, 12.5X4.7

250-1363


$50
קופת קק"ל עם מפה מצפת עד אילת נגב של צמיחה, גובה 14 ס"מ, רוחב 4.9 ס"מ
JNF box, with a map from Safed down to Elat, Negev Shel Tzmicha, height 14 cm, width 4.9 cm

250-1364


$80 | Sold for: $120
קופת קק"ל מקרטון, דרום אמריקה 12X9X5.2
Cardboard JNF box, South America, 12X9X5.2

250-1365


$50
קופת קק"ל 100 שנה לקק"ל עם מפה כולל גבולות מצרים וירדן, תוצ' סין, 14.3X7.5
JNF box, 100th anniversary to the JNF, with a map including the borders with Egypt and Jordan, made in China, 14.3X7.5

250-1366


$90 | Sold for: $350
קופת קק"ל ללא מפה, שנות ה-20, תוצ' אלפרד זלצמן בע"מ, ירושלים, תוצרת ארץ ישראל Made in Palestine, גובה 12.6 ס"מ, רוחב 4.9 ס"מ
KKL JNF box, without a map, 1920's, Alfred Salzmann Ltd. Jerusalem, Made in Palestine, height 12.6 cm, width 4.9 cm

250-1367


$60
קופת קק"ל מפלסטיק, עם מפת ישראל 12X4.2
Plastic JNF box, with a map of Israel

250-1368


$300 | Sold for: $300
קופת יום הסרט, תוצ' ארץ ישראל עם מפת הארץ ללא עקבה -אילת Made in Erez Israel עם כיתוב "תוצרת ישראל" מעל, 17.2X12.4X7.6
KKL JNF box "Yom HaSeret", Made in Eretz Israel, with a map of Israel without Aqaba-Elat, 17.2X12.4 X7.6

250-1369


$60
קופת קק"ל תוצ' ארה"ב קרן קיימת לישראל, Jewish National Fund, גובה 11.5 ס"מ, רוחב 4.1 ס"מ
JNF box, made in the USA, Jewish National Fund, height 11.5 cm, width 4.10 cm

250-1370


$400 | Sold for: $400
קופת "יום הסרט" של הקק"ל עם מדבקות של "הלשכה המדינית", שנות ה-20, 17X6.1
KKL JNF box "Yom HaSeret", with stickers of "Halishka Hamedinit", 1920's

250-1371


$60
קופת קק"ל תוצ' זלצמן בע"מ ירושלם, ישראל, עם מפה, כולל עקבה, 12.2X9.9X5
KKL JNF box, Salzmann Ltd. Jerusalem, Israel, with a map including Aqaba, 12.2X9.9X5

251-1301


$300 | Sold for: $850
קופת יום הסרט (גדולה), , תוצ' ארץ ישראל עם מפת הארץ ללא עקבה -אילת Made in Erez Israel, 17.4X7.5
KKL JNF box "Yom HaSeret" (large), Made in Eretz Israel, with a map of Israel without Aqaba-Elat

252-1228


$30 | Sold for: $30
שלוש קבלות: שקל של ההסתדרות הציונית לונדון תרפ"ח סלע (2 ) של ברית עולמית תרצ"ב
Three receipts: shekel of the Zionist Organization London 5688, Sela (2) of the Brith Olamit 5692

252-1229


$50 | Sold for: $90
אלבום עם בולי קק"ל, חלקם עם חותמת "דאר", וכן פריטי בולאות נוספים (בולי הכנסה, כופר הישוב וכו')
Album of JNF stamps, some of them postmarked, and additional philately material (revenue stamps, settlement tax etc.)

252-1231


$50
קופת קק"ל, ארה"ב "Make the wildernes bloom"
JNF box, USA, "Make the Wilderness Bloom"

252-1232


$400 | Sold for: $850
קופת "יום הסרט" (גדולה), של הקק"ל ארץ ישראל, שנות ה-30, תוצרת אלפרד זלצמן בע"מ, ירושלים Made in Palestine
KKL JNF box "Yom HaSeret", (large) Eretz Israel, 1930's, by Alfred Salzmann Ltd. Jerusalem, Made in Palestine

252-1233


$80 | Sold for: $200
קופת קק"ל ללא מפה, שנות ה-20, 18.5X4.9X10
JNF box, without a map, 1920's, 18.5X4.9X10

258-113


$25
עתון קיר "בארץ", אוסף ידיעות לילדי ישראל, הוצא ע"י הקק"ל, גליון א, שנה חמישית, כסלו ת"ש 1940
Wall newspaper "Baaretz", publ. by JNF, issue a, fifth year, Kislev 1940

258-114


$150
קופת "יום הסרט", של הקק"ל תוצרת ארץ ישראל made in Palestine, עם מפת הארץ מעמק החולה עד ים המלח, שריטות ופגמים
JNF donation box, made in Palestine, with map of Eretz-Israel from the Hula valley to the dead sea, scratches and damages

261-447


$30
לוח תרצ"ז, קרן קיימת לישראל 1936/7, מידות 70X50 ס"מ
JNF calendar for the year 5697 1936/7, 70x50 cm

261-448


$500
אלבום עם אוסף בולי קק"ל (לייבלים) משנות ה30 עד 2014, כולל חו"ל שנות ה30-ה60, ועמוד אחד של טעויות, מרבית הלייבלים במצב מינט
Album-collection of JNF labels, from the 1930's to 2014, including abroad 1930's-60's, and one page of errors, most of the labels are in mint condition

261-449


$30
JNF weekly bulletin no 39 3rd August 1928, stencil, 2 pages, with drawing of JNF box
JNF weekly bulletin no 39, 3rd August 1928, stencil, 2 pages, with drawing of JNF box

261-451


$40 | Sold for: $65
כרזת קק"ל ליטוגרפית בעיצובו של יוסף בודקו, גרמניה, 1927, Im Schatten von 5000 Jahren Juedischer Gerschichte מפגש לרגל יובל 25 של הקק"ל, ברלין, 12.4.1927
JNF lithograph poster, design by Joseph Budko, Germany, 1927, Im Schatten von 5000 Jahren Juedischer Geschichte, gathering on the occasion of the 25th jubilee of the JNF, Berlin, 12.4.1927

261-453


$25 | Sold for: $25
קופת קק"ל ישראל, שנות ה70-80 עשויה פלסטיק לשימוש חד פעמי, צד א, מפת ארץ ישראל מצפת עד אילת ללא ציון קוי גבול צד ב תבליט מגן דוד
JNF box, Israel, 1970's-80's, made of plastic for one time use, a: map of Israel from Safed to Elat with no outline of borderlines, b: imprint of a Magen David

261-454


$40
קופת קק"ל עשויה קרטון מנייר ממוחזר מהדורת אספנים 2007 5768 צד א שלושה צילומים וכיתוב Jewish National Fund since 1901 your direct link to the land of Israel צד ב כיתוב: we have always taken responsibility for the earth
JNF box made of cardboard from recycled paper, collectors' edition 5768 2008, a: three photographs and the inscription "Jewish national fund since 1901 your direct link to the land of Israel, b: We have always taken responsibility for the earth

261-455


$30 | Sold for: $30
קופת קק"ל, ארה"ב, 5763 2003 צד א: מפת ארץ ישראל וכיתוב Since 1901 your dierct link to the land of Israel צד ב JNF for Israel for ever jewish national fund is the caretaker of the land of Israel, on behalf of its owners, jewish p
JNF box, USA, 5763 2003, a: map of Israel and the inscription "Since 1901 your Direct link to the Land of Israel, b: "JNF for Israel for ever Jewish National Fund is the Caretaker of the Land of Israel on behalf of its owners Jewish People

261-456


$50 | Sold for: $110
קופת קק"ל, ארה"ב, שנות ה60 צד א: מפה עם קוי הגבול לפני 67 וכיתוב Jewish National Fund Redeems and reclaims the land of Israel" קרן קיימת לישראל, גאולה תתנו לארץ, צד ב' כיתוב: Make the wilderness bloom דער אידישר באדן-דער אידישן
JNF box, USA, 1960's, side a: map of Israel with pre 67 borderlines, and the inscription "Jewish National Fund Redeems and Reclaims the Land of Israel", side b: "Make the Wilderness Bloom…"

261-457


$35 | Sold for: $35
קופת קק"ל תוצ צרפת צד א מפת ארץ ישראל ללא ציון גבולות מצפת עד אילת, צד ב' דגל ישראל
JNF box, made in France, a: map of Israel without outlining the borderlines from Safed to Elat, b: flag of Israel

261-459


$40 | Sold for: $110
קופת קק"ל תוצ אוסטרליה צד א מפת הארץ מצפת עד אילת צד ב דגל ישראל
JNF box, made in Australia, a: map of Israel, from Safed to Elat, b: flag of Israel

261-460


$60 | Sold for: $65
קופת קק"ל, ארה"ב, שנות ה40 צד א' מפת ארץ ישראל ממטולה עד חברון וכיתוב Redeem the Land of Israel צד ב': גאולה תתנו לארץ לייזט אויס ארץ ישראל
JNF collection box, USA, 1940's, side a. map of Israel from Metula to Hebron, inscribed "Redeem the Land of Israel", side b. Geula Titnu L'aretz…

261-461


$40
קופת קקל, אנגליה, 2001 תוצ' סין צד א מפת הארץ עם ציון יערות, מאגרי מים וכיתוב JNF blue box צד ב דגל ישראל במסגרת לב וכיתוב "Look after your heart 100 years"
JNF box, England, 2001, (made in China), a: map of Israel, with outlines of forests, water reservoirs and the inscription "JNF blue box", b: flag of Israel framed inside a heart and the inscription "Look after your heart 100 years

261-462


$80 | Sold for: $350
קופת קק"ל, מכסיקו, שנות ה60 צד א: מפת מדינת ישראל בגבולות 67 וכיתוב Keren Kayemeth Leisrael redima La tenta de Israel קרן קיימת לישראל גאולה תתנו לארץ, צד ב: Ayuda a cumplir la Protecia se Regocijura el desierto Florecera העלף
JNF box, Mexico, 1960's, side a: map of Israel with the 67 borderlines, and the inscription "Keren Kayemeth Leisrael redima La tenta de Israel ", side b: "Ayuda a cumplir la Protecia se Regocijura el desierto Florecera"

261-463


$40
קופת קק"ל, שנות ה80 צד א' מפת ישראל, נגב של צמיחה עם ציון פינת הנגב לעידן חדש, בנית סכרים ומאגרי מים נטיעת פרדסים וכרמי זיתין יעור ותשתיות למפעלי תיירים צד ב דגל ישראל, חלודה על החלק העליון
JNF box, 1980's, a: map of Israel, Negev Shel Tsmicha
b: flag of Israel, rust on top part of box

265-333


$35
שתי תעודות פדיון טלגרמה לטובת הקק"ל , תרפ"ח (כתמים)
Two proceeds certificates telegrams in favor of the JNF 5688 (stained)

265-334


$25 | Sold for: $35
שלושה גליונות 4X5 בולי דואר קק"ל מדינת היהודים עם מפת החלוקה, ערכים 5,10, ו-25 מא"י
Three sheets of stamps x54, JNF postal stamps, State of the Jews with the partition map, values: 5, 10 and 25

265-335


$280 | Sold for: $280
קופת קק"ל עשויה פורצלן, ייצור מיוחד של Tiffany a Co ניו יורק יוצר ביפן
Porcelain JNF collection box, special product by Tiffany & Co., N.Y. manufactured in Japan