250-1526


$25
ארבע תעודות הכשר, הרבנות המקומית נחלת גנים, ר"ג, ארץ ישראל, ניתנו לצ-ד בע"מ, ביהח"ר רענן וביח"ר ויטה, א"י, שנות ה-40
Four Kashrut certificates, local Rabbinate of Nachlat Ganim, Ramat Gan, Eretz Israel, issued to: Z.D. Ltd. the Ra'anan factory and the Vita factory, 1940's

250-1527


$40
נרות שבת, בטאון השבת העל מפלגתי שנה שמינית, קנג-קעלו, תשי"א 1951
Nerot Shabbat, apolitical journal, 8th year, 153-?

250-1528


$25 | Sold for: $45
תעודת מסע לכל העולם, של הקיסרות האוסטרו הונגרית, למשך שנה אחת, 1912 של הסוחר חיים סמואל הלמן יליד צ'רנוביץ גאליציה, יליד 1883
Kaiserliche -Koenigliche Monarchie
World travel pass by the Austro-Hungarian Empire, for the duration of one year, 1912, for the merchant Haim Samuel Helmann, native of Chernivtsi Galicia, born 1883Kaiserliche -Koenigliche Monarchie

250-1529


$50 | Sold for: $50
שני חוזים מודפסים, אידיש ועברית של המיסיון הלונדוני בא"י, בעניין התחייבות שלא להטביל את הילדים שלומדים במוסדות המיסיון בלי הסכמת ההורים, אך כן ללמד אותם את האמת הנוצרית, ההורים מתחייבים לא להוציא את הילד או הילדה מהמוסד עד גיל שש עשרה שנים, ואם כן, עליו לשלם 15 לירות זהב על כל שנה ושנה שהילד למד
Two typed contracts, Yiddish and Hebrew, of the London Mission in Eretz Israel, regarding the commitment not to baptize the children studying at the mission without their parents' permission, yet still to teach them the Christian truth, the parents are committed not to remove their child from the institution until age of sixteen

250-1530


$25 | Sold for: $25
כתובה, הטופס L. Loewy, Wien נכתבה בוינה, בשנת 5686 תרפ"ו 1926
Ketuba, form by . Loewy, Wien, written in Wien, 1926

250-1531


$50
תשעה צילומים של חתונה יהודית לונדון, אנגליה, שנות ה-30
Nine photographs of a jewish wedding, London, England, the 1930's

250-1532


$25
מכתב בסטנסיל בעניין מצעד מחאה של חיילים יהודים משוחררים מצבא ארה"ב, ניו יורק 1946 Vets of world War II will march on Washington to protest British actions in Palestine
Stenciled letter regarding a protest march of Jewish US army veterans, NY 1946, Vets of world War II will march on Washington to protest British actions in Palestine

250-1533


$100
לוט תעודות ומסמכים, בעניין ירושת הזוג היהודי פפנדורף מהעיר קלן, גרמניה, המאה ה19 ותחילת המאה ה20
Lot of documents, regarding the inheritance of the Jewish couple Poppendorf from Cologne, Germany, 19th C. and early 20th

250-1534


$40 | Sold for: $40
לוט 16 גלויות עם דיוקנאות חשובי הרבנים של סוף המאה ה19 ותחילת המאה ה20
Lot of 16 postcards with portraits of the more important Rabbis of late 19th century and early 20th century

250-1535


$120
שני מכתבי תרומה ושלושה פשקווילים של העדה החרדית, בעד ונגד הרב קוק, הרב הרצוג ועוד
Two donation letters, three Pashkevils of the Orthodox group, for and against Rabbi Kook, Rabbi Herzog and more

250-1536


$40
שני דפי תפילה, לחיילים שחזרו ממלחמה, מתנה מ-איקורט יוסף הלוי
Two prayer sheets, for soldiers who returned from war, from Aikort Yosef Halevi

250-1537


$220
אלבום גלויות עם 72 גלויות דמויות יהודים ויהודיות מפורסמים, תחילת המאה ה20
Postcard album with 72 postcards, showing famous jewish men and women, early 20th century

250-1539


$25
מכתב מודפס וחתום ביד, אדר תשי"א פברואר 1951, נשיא ועד העזרה התאחדות הרבנים הפליטים (מרוסיה ושאר ארצות)
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג
Typed hand signed letter, Adar 5611, February 1951, Nesi Vaad HA/Ezra Hitachdut Harabanim Haplitim (from Russia and other countriesRav Itshak Isaac Halevi Herzog

250-1540


$40 | Sold for: $45
מכתב מודפס וחתום ביד, מאת הרב הראשי לארץ ישראל, 10.10.47, ע"ג נייר מכתבים של המועצה למען השבת,ממוען לדר ברט
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג
Typed letter signed by hand, the chief Rabbi of Eretz-Israel, 10.10.47, on stationary of the council for Shabbat, addressed to Dr BertRav Itshak Isaac Halevi Herzog

250-1541


$650
כתב יד על קלף, "מזמור לדוד" בשפת הגז, אתיופיה, מאות 17-18
Manuscript on parchment "Mizmor L'David", in the Ge'ez language, Ethiopia, 17th-18th C.

250-1542


$50 | Sold for: $50
לוט שרידי דפים עתיקים מגניזה כולל כתבי יד תימנים, וכו'
Lot of antique remains of pages from the Gnizah, including Yemeni manuscripts etc.