250-1293


$40
מפת המזרח הקרוב, הוצ' מטכ"ל ענף הסברה, מאי 1958
Map of near east, General Staff of the Israel Defense Forces, May 1958

250-1294


$90 | Sold for: $90
תחריט עם צביעת יד, מפת ארץ ישראל 1583, מידות 78X107 מ"מ
P. Galle-Ortelius
Hand colored engraving, map of Eretz Israel, 1583, measurements 78x107 mmP. Galle-Ortelius

250-1295


$180 | Sold for: $180
Regnum Salmonicuתחריט צבוע ביד מפת ארץ הקדש, Paris 1696, מדובר במהדורה מאוחרת יותר של לאור 417
Philippe de la Rue
Regnum Salmonicu, hand painted engraving, map of the holy land, Paris, 1696, a later edition of Laor 417Philippe de la Rue

250-1296


$25
מפת שכם 1:50000 עם ציון מיקום הר גריזים והר עיבל
י.ר. בנציוני
Mao of Nablus 1:50000, with marks showing location of Grizim and Eival mountainsI.R. Benzioni

250-1298


$25
הדפס עם צביעת יד, צרפת 1870 בערך אבירים צלבנים עם דגל ירושלים
Hand painted print, France, c. 1870, showing crusader knights with flag of Jerusalem

250-1299


$50
שמונה הדפסים מראות ארץ ישראל מאה ה19 א. Turner, Sinai ב. Harding, Sinai ג. D. Roberts, שומרון ד. Harding , הר תבור ה. Calcott, Ascalon ו. Bouargue , עכו ז. Breton, Petra ח. Laborde, Petra
Eight prints, showing Eretz-Israel views: a. Turner, Sinai b. Harding, Sinai c. D. Roberts, Samaria, d. , Harding ,Tabor mount, e. . Calcott, Ascalon f. Bouargue, Acre, g. Breton, Petra h. Laborde, Petra

250-1300


$50
ארבעה הדפסים מראות ירושלים, המאה ה-19 א. Jerusalem, inst. In Hildbh ב. Berard-Linton, Vue de Jerusalem ג. Senpel, Jerusalem prise de la Vallei Josaphat ד. Rouargue-Charden, Jerusalem
Four engravings, showing Jerusalem, 19th century: a. Jerusalem, inst. In Hildbh b. Berard-Linton, Vue de Jerusalem c. Senpel, Jerusalem prise de la Vallei Josaphat d. Rouargue-Charden, Jerusalem

250-1301


$50 | Sold for: $50
ארבעה הדפסים, מראות ירושלים, מאה ה19 א. Etanfield-Lalaisse, Une rue de Jerusalem ב. Int Biblto, Paris, Jerusalem ג. Rouargue-Chardon, Jerusalem ד. Barry-Rouargue, Jerusalem, vue general prise de mont de Oliviers
Four prints, views of Jerusalem: a. Etanfield-Lalaisse, Une rue de Jerusalem b. Int Biblto, Paris, Jerusalem c. Rouargue-Chardon, Jerusalem d. Barry-Rouargue, Jerusalem, vue general prise de mont de Oliviers

250-1302


$50 | Sold for: $50
חמישה הדפסים, מראה מסגד כיפת הסלע והר הבית: א. Kaeppelin-Freeman, Paris, ב. Morija, Jerusalem von Ost ג. Tempelplatz zu Jerusalem ד. J. Schroeder-Gilquin dt Dupain, Jerusalem et la mosquee d'Omar sur l'emplement du Temple de Salomon ה.
Five prints showing Dome of the Rock Mosque and Temple Mount: A.Kaeppelin-Freeman, Paris B.Morija, Jerusalem von Ost C.Tempelplatz zu Jerusalem D.J. Schroeder-Gilquin dt Dupain, Jerusalem et la mosquee d'Omar sur l'emplement du Temple de Salomon E. Roberts-Ransonnette