224-2305


$30
אלבום כרוך בכריכת עץ זית עם מראות ארץ הקודש, ליטוגרפיות, ופרחים מיובשים Blumen und Ansichten, aus dem Heiligen Land, א"י, סוף המאה ה19
Olive wood bound album, with scineries of the Holy Land, lithographs and pressed flowers, Blumen und Ansichten, aus dem Heiligen Land, Eretz Israel, late 19th century

224-2306


$150
קופסת עץ זית, במקור עם דוגמיות יין ושמן זית, תוצ' ירושלים, מארז שהוכן בהזמנת קונסול ארה"ב בירושלים Henry Gillman, ונשלח לקונסול ארה"ב במלטה בשנת 1887, עם מכתב מודפס במכסה
Olive wood case, originally of wine and olive oil samples, made in Jerusalem, for the US Consul in Jlm Henry Gillman and sent to the US Consul in Malta in 1887, with a typed letter in the lid

224-2307


$120
גביע קידוש עשוי מעץ זית מגולף חתום יעקב בר אודה, ירושלים
Carved olive wood Kiddush cup, signed Jacob Bar Uda, Jerusalem

224-2308


$160
אלבום צילומים ופרחים מארץ הקוד ירושלם Photographs and Flowers of Holy Land, 12 צילומים הליוגרבורות ופרחים מיובשים, כריכת עץ זית, סוף המאה ה-19
Album Photographs and Flowers of Holy Land, Jerusalem, photogravures and pressed flowers, olive wood binding, late 19th century

224-2309


$140
פמוטי שבת מעץ זית חרוט א"י סוף המאה ה-19
Engraved olive wood Shabbat candlesticks, Eretz Israel, late 19th century

229-1200


$40
אגרטל קישוט, עץ זית חרוט עם מראה כיפת הסלע
Engraved olive wood ornamental vase, with an image of the Dome of the Rock

229-1201


$160 | Sold for: $160
מגדל בשמים מעץ זית חרוט
Engraved olive wood Besamim spice tower

229-1202


$150 | Sold for: $150
מתקן למקטרות, עץ זית, עבודת חריטה ירושלמית, סוף המאה ה19
Olive wood pipe rack, Jerusalem engraving work, late 19th c

229-1203


$325
קופסת אתרוג מעץ זית מגולף עם מראה הכותל, קבר רחל והר הבית
Carved olive wood Etrog box, with a scenery of the western wall, Rachel’s tomb and the Temple Mount

229-1204


$50 | Sold for: $60
אלבום לצילומים, מזכרת לארץ ישראל ירושלים, כריכת עץ זית עם תמונה של העיר העתיקה, תוצ' טבריה
Photo album, souvenir of Eretz Israel, Jerusalem, olivewood cover with an image of the old city, made in Tiberias

266-153


$25 | Sold for: $25
פיגורת עץ זית מגולף, אישה בתלבושת מזרחית עם כד, גובה 26 ס"מ
Carved olivewood figure, woman in oriental dress with a jug, height 26 cm

266-154


$30
פיגורת עץ זית מגולף, חסיד עם ספר תורה, גובה 26 ס"מ
Carved olivewood figure, Chassidic Jew with the Torah, height 26 cm

266-155


$25 | Sold for: $40
עבודת עץ זית צורת קבר רחל ירושלים, שנות ה70-80, אורך 15 ס"מ
Olivewood work, in the shape of Rachel's tomb, Jerusalem, 1970's-80's, length 15 cm

266-156


$35
שלושה פריטי עץ זית, תשמישי קדושה: מגדל בשמים, מחזיק נר הבדלה, וקופסה עם מגילת אסתר מודפסת, ישראל, שנות ה70-80
Three olivewood ritual articles, Besamim spice tower, Havdalah candle holder, and a box with a printed Megilat Esther, Israel, 1970's-80's

266-157


$25 | Sold for: $30
פטיש עץ זית, עבודת חריטה ירושלמית
Olivewood , Jerusalemite engraving work

266-158


$40
מסגרת כפולה, עץ זית חרוט עם ציורי פרחים, פגמים, גובה 27, רוחב 23 ס"מ
Carved olivewood double frame, with drawn floral images, damages, height 27, width 23 cm

266-159


$25
פיגורת עץ זית מגולף, חזן גובה 17 ס"מ
Carved olivewood figure, Cantor, height 17 cm

266-160


$60
לוט שבעה פריטי עץ זית ירושלמים שנות ה70-80, כולל: שלט עם כיתוב "שלום", קערה, שני סכיני מכתבים, שלוש פיגורות מגולפות, הבל, יהודי עם ספר תורה, וגמל
Lot of seven Jerusalemite olivewood artifacts, 1970's-80's, comprises: sign inscribed "Shalom", bowl, two letter openers, three carved figures, Abel, a Jew with the Torah and a camel

266-161


$25
זוג פיגורות מעץ זית מגולף קין והבל, גבהים 17, 15.5 ס"מ
Pair of carved olivewood figures, Kane and Abel, heights: 17 and 15.5 cm

266-162


$60 | Sold for: $80
לוט של ארבע קופסאות עץ זית ירושלים, סוף המאה ה19, תחילת המאה ה20: צורת ספר, צורת חבית, וכן שתי קופסאות קטנות
Lot of four olivewood boxes, early 20th C., book shaped, barrel shaped and two small boxes

266-163


$25 | Sold for: $25
קופסת עץ זית עם חריטת הכותל המערבי על המכסה, 9X7X14.5
Olivewood box with a carving of the western wall on the lid, 9x7x14.5

266-164


$70 | Sold for: $70
ארבעה פריטי עץ זית ירושלים סוף המאה ה19, תחילת המאה ה20: אגרטל, קופסה צורת חבית (פגומה) ושני פמוטות
Four olivewood artifacts, late 19th early 20th C.: vase, barrel shaped box (damaged), and two candlesticks

266-165


$25 | Sold for: $25
קופסת עץ זית, קלמר, עם תמונת קבר רחל על המכסה, פגמים, 6X10X3.5
Olivewood pencil case, with an image of Rachel's tomb on the lid, damages, 6x10x3.5

dtc-054


$25 | Sold for: $30
קופסת עץ זית עם תמונת מראה ירושלים שנות ה30, 16.5X9.5X7 ס"מ
Olivewood box, with an image of Jerusalem, 1930's, 16.5x9.5x7

dtc-055


$25 | Sold for: $25
שני מחזיקי ציפורן ירושלמים עשויים עץ זית, פגמים
Two Jerusalem nib holders, made from olivewood, damages

dtc-057


$25 | Sold for: $40
קופסת עץ זית צורת ספר עם כיתוב "ירושלם", 12.5X9.5X3.5
Book shaped olivewood box, inscribed "Jerusalem", 12.5x9.5x3.5

dtc-058


$25 | Sold for: $25
קופסת עץ זית, מכסה תריס וכיתוב ירושלם Jerusalem, שנות ה40, 13X7X5
Olivewood box, shutter shaped lid, inscribed "Jerusalem", 1940's, 13x7x5

dtc-059


$30
שלושה בתי מזוזה מעץ זית מגולף
Three Mezuzah cases from carved olivewood

dtc-060


$25
שלושה בתי מזוזה מעץ זית חרוט, ירושלים
Three Mezuzah cases from engraved olivewood, Jerusalem

dtc-061


$35
שני סידורי תפילה, כ"א עם כריכת עץ זית עליה ציור מראה הכותל, ארץ ישראל, שנות ה30
Two Siddur prayer books, each one olivewood bound, with a drawing of the Western Wall, Eretz Israel, 1930's

dtc-062


$25 | Sold for: $25
שני פריטי עץ זית ירושלמיים אגרטל Made in Palestine, וביצת תפירה Jerusalem
Two Jerusalem olivewood artifacts: a vase Made in Palestine and a sewing egg, Jerusalem

dtc-063


$35 | Sold for: $35
שתי קופסאות עץ זית עם ציורי גמלים וכיתוב, בצלאל ירושלים
Two olivewood boxes with drawings of camels and inscriptions, Bezalel, Jerusalem

dtc-064


$25
שני בתי מזוזה מעץ זית מגולף
Two Mezuzah cases from carved olivewood

dtc-065


$35 | Sold for: $35
זוג פמוטי מסע, עץ זית חרוט ירושלים, תחילת המאה ה20, קוטר 14 ס"מ
Pair of traveling candle holders, olivewood, Jerusalem, early 20th C., 14 cm in diameter

dtc-066


$25
שני בתי מזוזה מעץ זית, ירושלים
Two Mezuzah cases from olivewood, Jerusalem

dtc-067


$40
זוג קופסאות עץ זית לתפילין של יד וראש, גודל פנימי 3.6X3.6
Pair of olive wood Tefilin boxes, head and hand, inside size 3.6X3.6 cm

dtc-068


$25
קופסת עץ זית עם עבודת אינליי כיתוב Jerusalem, וחריטת מראה מגדל דוד, 15X10X5
Olivewood box with inlay work, inscribed "Jerusalem" and engraved with an image of the Tower of David, 15x10x5