250-2001


$25 | Sold for: $30
לוט 10 כרטיסי אוטובוס שנות ה50: אגד, דן, שחר, המקשר
Lot of 10 bus tickets, the 1950's: Egged, Shachar, Dan, Hamekasher

250-2002


$50
לוט 560 כרטיסי טלקרט, ארצות שונות
Lot of 560 Telephone cards from various countries

250-2003


$25 | Sold for: $30
חמש תעודות מלווה, חיפה 1954,1956,1958,1959,1960/61
Five loan certificates, Haifa, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960/61,

250-2004


$50
לוט 560 כרטיסי טלקרט ארצות שונות
Lot of 560 Telephone cards from various countries

250-2005


$25 | Sold for: $35
טופס שטר התחייבות לחמישים לירות ישראליות של אגודת השקעות לארץ ישראל בע"מ, 1948, (חתימות גזורות, נפדה)
Promissory note of fifty pounds of the Agudat Hashkaot L'Eretz Israel Ltd., 1948, (cut signatures, was cashed)

250-2006


$50
לוט תוי קניה של קיבוץ גבת לכל הרכישות בקיבוץ, שנת תשכ"א 1961
Lot of coupons of Kibbutz Gvat, for all purchases in the Kibbutz, 5721 1961

250-2007


$25 | Sold for: $45
תעודת מלווה מלחמה, של ממשלת פלשתינה, ע"ס 10 פונטים, 1945
Government of Palestine
War loan certificate of the Palestine government, IAO 10 pounds, 1945Government of Palestine

250-2008


$80
לוט 35 שוברי תשובה בינלאומיים ישראל, שנות ה50-70
Lot of 35 coupon- reponse international,
Israel, 1950's-1970's

250-2009


$30 | Sold for: $60
שני תלושים, "ע"ס חצי רוטל מצה" ו "אחד רוטל מצה", ניסן תרפ"ח 1928
לשכת העליה ירושלים
Two slips, IAO half a Matzah Rotl and one Matzah Rotl, Nisan 5688 1928Immigration office, Jerusalem

250-2010


$100 | Sold for: $200
שטר המחאה ע"ס 50 דולר The Treasurer of the republic of Texas, Houston, May 16, 1837
Check IAO 50 Dollars, The Treasurer of the republic of Texas, Houston, May 16, 1837

250-2011


$50 | Sold for: $50
לוט של תווי קניה של העיר לודז' מלחמת העולם הראשונה, 1916-1919, ללחם ומוצרים אחרים
Lot of Ration stamps by the city of Lodz, WWI, 1916-1919, for bread and other products

250-2012


$120
11 כרטיסי טיסה, טפסים ריקים לשימוש צה"ל, סיני-לוד, לוד-סיני, שנים 1976-1978
11 blank flight tickets, for IDF use, Sinai-Lod, Lod-Sinai, years 1976-1978

250-2014


$25 | Sold for: $60
תעודת מניה ע"ס מאה עשרים ושבע מניות שנפדו The Anglo Palestine Bank by Otzar Hityashbuth Hayehudim, Jewish Colonial Trust Ltd. 1943, cancelled
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Bearer bond IAO 127 shares, The Anglo Palestine Bank by Otzar Hityashbut Hayehudim, Jewish Colonial Trust Ltd. 1943, cancelledAnglo-Palestine Bank

250-2015


$30 | Sold for: $30
שתי תעודות מלווה, ע"ס עשרה פונטים כ"א, נפדו Bearer Bond (war loan), ten pounds, 1945
Government of Palestine
Two bearer bonds (War loan), each of ten pounds, canceled, 1945Government of Palestine

250-2016


$25 | Sold for: $40
תעודת פקדון ע"ס חמש לירות א"י של הלוואה וחסכון, ירושלים, אגודה הדדית בע"מ, עם פנקס תלושים, 1939-1948
Trust certificate IAO five pounds of Halva'a V'Chisachon, Jerusalem, Aguda Hadadit Ltd., with a booklet of scrips, 1939-1948

250-2017


$40
תעודת מניה של אוצר התישבות היהודים ע"ס מניה אחת, נפדה
Bearer bond of the Jewish Colonial Trust IAO 1 share, canceled

250-2018


$25 | Sold for: $35
שני טפסי מניה של בנק קופת עם בע"מ א. טופס ריק (פגום, חלודה) ב. טופס רשום על שם, 1952
Two bearer bond forms of the Kupat Am Bank Ltd: a. blank form (damaged, foxing), b. form issued, 1952

250-2019


$40 | Sold for: $45
תעודת מניה של אוצר התישבות היהודים ע"ס מניה אחת , כולל קופונים, נפדה
Bearer bond of the Jewish Colonial Trust IAO 1 share, including coupons, canceled

252-1001


$25 | Sold for: $25
לוט תוי מזון, אזור לודג' והסביבה כיבוש גרמני 1918
Lot of ration stamps, Lodz and its surrounding area, German occupation 1918

252-1002


$25
לוט תוי מזון, אזור לודג' והסביבה כיבוש גרמני 1918
Lot of ration stamps, Lodz and its surrounding area, German occupation 1918

252-1003


$25
אסימון של שדה תעופה Trio-Volo לוב, שנות ה30
Token from Trio-Volo airport, Lybia, the 1930's

252-1004


$25 | Sold for: $25
תעודת מניה של מע' החשמליות של העיר סלוניקי, יוון
Stock bond of the Saloniki

252-1044


$25 | Sold for: $40
10 כרטיסי נסיעה באוטובוס א"י, שנות ה40: המעביר, אחוד-רגב, המקשר, דן, אשד וכן שני כרטיסים ללחם של אג' צרכנות שיתופית של חברי המעביר בע"מ
10 bus tickets, Eretz Israel, 1940's: Hamaavir, Ikhud-Regev, Hamekasher, Dan, Eshed

252-1045


$35
שני שטרות-המחאות, ארץ ישראל העותמאנית, 1911, 1913
Two bills of exchange, Ottoman Palestine, 1911-1913

252-1046


$25 | Sold for: $50
4 פנקסי חסכון - פקדונות סטנדרט, בנק לארץ ישראל ת"א , הלואה וחסכון ירושלים 1939-1945, בנק אשראי ת"א, בנק יהודי בע"מ
4 standard savings-trusts booklets, Bank L'Eretz Israel Tel Aviv, loan and savings Jerusalem 1939-1945, Bank Ashrai Tel Aviv, Bank Yehudi ltd.

252-1047


$40
שטר חתום בעניין ערבות על חוב של נחת ז'בוטינסקי, מושב עובדים של בית"ר, עם חתימות רבות של חברי התנועה הרוויזיוניסטית, 1.4.1953
Signed bill regarding a debt guarantee of Nachlat Jabotinsky, Moshav Ovdim of Betar, with many signatures by members of the revisionist movement, 1.4.1953

252-1048


$30 | Sold for: $30
לוט תוי חלוקה תקופת קום המדינה סוף שנות ה40 תחילת שנות ה50,: כרטיס נפט, ועדי שכונת מאה שערים י-ם, כרטיס לחלוקת מים, ירושלים, פנקס תלושים מדינת ישראל, פנקס מזון משרד המסחר ותעשיה,
Collection of distribution tickets, end of the 1940's beginning of the 1950's

252-1049


$40
לוט 8 שטרות סילוק חוב לחברת פיק"א, נרשמו בשנות ה30, וסולקו בשנות ה50-70
Lot of 8 clearing of debt bills to the PICA company, registered in the 1930's and cleared in the 1950's-70's

252-1051


$25 | Sold for: $160
תעודת מניה של חב' אנגלו-פלשתינה בע"מ ע"ס לירה אחת the Anglo-Palestine Company Ltd., each share "One Pound", 29.5.1911
Bearer bond, the Anglo-Palestine Company Ltd., each share "One Pound", 29.5.1911

252-1052


$30
שתי תעודות מניה, בנק קופת עם בערבון מוגבל, 1953, 1954
Two bearer bonds, Kupat Am Bank Limited., 1953, 1954

252-1053


$25 | Sold for: $50
תעודת מניה של ישיבת תורת חיים הכללית, ע"ס 20 פרנקים זהב, תחילת המאה ה20 (תקופה עותמאנית) (מצב פגום מאד)
Stock bond of the General Torat Chayim Yeshiva, early 20th century (Ottman period, severly damaged)

252-1054


$30 | Sold for: $30
12 תעודות מלווה עממי: 1950 (3), 1952 (1), 1954 (8)
מדינת ישראל
12 loan certificates: 1950 (3), 1952 (1), 1954 (8)The State of Israel

252-1055


$30 | Sold for: $65
תעודת מניה שנפדתה של אוצר התישבות היהודים, Jewish Colonial Trust, 24.7.1901
Bearer bond of the Jewish Colonial Trust, redeemed, 24.7.1931

252-1056


$40 | Sold for: $100
תעודת מניה: "קליה" שפת ים ומבראה בערבון מוגבל, שנות ה30
Share certificate: "Kallia" Seaside and Health resort Limited, the 1930's

255-1001


$25 | Sold for: $30
טופס שטר קבלה של ועד העזרה לבני כוללות בוקובינה, ירושלים, תחילת שנות ה30
Receipt form of Vaad Ha'Ezra L'bney Kollut Bukovina, Jerusalem, early 1930's

255-1002


$30 | Sold for: $30
לוט של תויות תרומה, ארץ ישראל, שנות ה40-70
Lot of donation labels, Eretz Israel, 1940's-70's

255-1003


$25
טופס קבלה של בתי החולים הכלליים בקור חולים הוספיטל, ירושלים, שנות ה20
Receipt form of general hospitals Bikur Cholim Hospital, Jerusalem, 1920's

255-1004


$40 | Sold for: $40
לוט 27 תלושי ארוחות בתשלום של הקהילה האורתודוכסית היהודית, הונגריה, 1926-1943
Lot of 27 meal tickets of the Jewish Orthodox Community, Hungary, 1926-1943

255-1005


$30 | Sold for: $30
תעודת קבלה של קרן היסוד בע"מ לונדון, ע"ס 2.400 לא"י, תרפ"ו 1926
Receipt certificate of Keren Hayesod Ltd., London, IAO 2.400 Palestine pounds, 5686 1926

255-1006


$40
תעודת מכר ע"ס לירה מצרית אחת, של בני סוארס ושות', נוסד באלכסנדריה 1886, נרשם בא"י, ב-1928, עם מכתב נלווה
Sale certificate IAO one Egyptian Pound, of Beny Suarez , founded in Alexandria 1886,registered in Eretz-Israel in 1928, with accompaying letter

255-1008


$25 | Sold for: $25
תעודת מלווה ע"ס עשרה פונטים 1945
Government of Palestine
Loan certificate IAO 10 pounds, 1945Government of Palestine

255-1009


$40
שלוש תעודות מלווה, 1953, לוי אשכול ע"ס 5 ל"י, עם קופונים, 10 ל"י עם קופונים ו-20 ל"י ללא קופונים
מדינת ישראל
Three loan certificates, 1953, Levi Eshkol, IAO 5 IL, with coupons, 10 IL with coupons, 20 IL without couponsState of Israel

255-1010


$25
חמש תעודות מלווה, חיפה כ"א ע"ס 10 ל"י, שנים: 1953 (2), 1958, 1959, 1960
Five loan certificates, Haifa, each in the amount of 10 IL, 1953 (2), 1958, 1959, 1960

255-1011


$40
שתי תעודות מניה, כ"א ע"ס 10 מניות של מפעלי סרן מאוחדים בע"מ, 1964, כולל קופונים
Two bearer bonds, each IAO 10 shares, United Saran Enterprises Ltd., 1964, including coupons

255-1012


$25
תעודת מניה ע"ס מניה אחת (על שם) בנק קופת עם בע"מ, 1939
Bond IAO one share, (with bondholder name) Kupat Am Bank Ltd. 1939

255-1013


$40 | Sold for: $40
תעודת מניה ע"ס שבע מניות רגילות (על שם) בנק מזרחי בע"מ, 1923
Bond IAO seven regular shares, (with bondholder name) Mizrachi Bank Ltd. 1923

255-1014


$25
שתי תעודות מלווה למוכ"ז ע"ס 10 ל"י כ"א, 1951, 1957
עיריית תל-אבי
Two loan certificates, to the bearer IAO 10 IL each, 1951, 1957Tel-Aviv Municipality

255-1015


$40
תעודת מניה ע"ס מניה אחת (על שם) אוצר מפעלי ים בע"מ, 1930
Bond IAO one share (with bondholder name) the Marine Trust Limited, 1930

255-1016


$30 | Sold for: $30
תעודת תרומה של קרן היסוד בע"מ בעיצובו של מ. גור אריה, ע"ס 2.500 לא"י, תרפ"ז 1928
Donation certificate of Keren Hayesod Ltd., design by M. Gur Arieh, IAO 2.500 Palestine pounds, 5687 1928

255-1017


$80
תעודת מניה ע"ס שתי מניות על שם אוצר מפעלי ים בע"מ, 1936
Bond IAO two shares with holder name,Otzar Mifaley Yam, the Marine Trust Limited 1936

255-1018


$30 | Sold for: $190
שתי תעודות מניה של תחנות מוניות באחוזה, חיפה, על שם, א. כרמל אחוזה, טקסי בע"מ, 1946 ב. כרמל טורינג בע"מ 1961
Two bonds with bond holder name, of Taxi companies in Achuza, Haifa, a. Carmel Achuza, Taxi Ltd., 1946, b. Carmel Touring Ltd., 1961

255-1019


$120
תעודת מניה ע"ס שלוש מניות על שם אוצר מפעלי ים בע"מ,
Bond IAO three shares with holder name,Otzar Mifaley Yam, the Marine Trust Limited

255-1020


$40
תעודת אובליגציה ע"ס לירה א"י אחת על שם, 1937
בנק שלמה המלך בע"מ ירושלים
Debenture, IAO one Palestine pound with holder's name, 1937King Solomon Bank