224-2492


$25
מכתב מודפס חתום ביד, כב ניסן תש"ג 1943
הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל
Typed hand signed letter, 22 Nisan, 5703 1943
Rav ben Zion Meir Hai Uziel

224-2493


$25
בקשה לגירושין, חתומה ע"י הרבנים: יהושע אהרנברג, ב. טולידנו, י. רוזנטל, כה סיון תשי"ג 1953
Divorce request, signed by Rabbis: Jehoshua Ehrenberg, B. Toledano, J. Rosenthal, 25 Sivan 5713 1953

224-2494


$25
מכתב ע"ג כרטיס ביקור שלו, לכבוד ד"ר וולאך, מייסד בי"ח שערי צדק, חתום ביד ומתוארך תרפ"א
הרב יעקב מאיר, הראשון לציון והרב הראשי לישראל
Letter written on one of his visiting cards, to Dr. Wallach, hand signed
Rav Yaacov Meir the Rishon Lezion and chief Rabbi

224-2495


$25
מכתב כתוב וחתום ביד, ב' חשון תשל"ח
הרב ש. וולבה
Handwritten and signed letter, 2 Cheshvan 5738
Rav Sh. Welba

225-1494


$25 | Sold for: $25
ששה מכתבים מודפסים חתומים ביד רבנים ישראלים: הרב שראל איסר שפירא, תשי"ד, הרב רפאל שפירא, תשכ"ט, הרב מ. פוגלמן, תשי"א, ושנים נוספים
Six typed and hand signed letters, Israeli Rabbis: Israel Isser Shapiro, 5714, Refael Shapiro,

225-1495


$25
פסק דין מודפס חתום ביד תשרי תרצ"ו 1936
Typed hand signed court ruling, Tishrey 1936

225-1496


$25 | Sold for: $60
מכתב כתוב וחתום ביד, בודהפשט תרפ"ט 1929
Handwritten and signed letter, Budapest 5689 1929

225-1497


$50
חותמת וחתימת הרב על גבי תעודת לידה
Seal and signature of the Rabbi on a birth certificate

226-1521


$60 | Sold for: $85
עשרים מכתבי רבנים, חלקם כתובים ביד וחלקם מודפסים, חתומים ביד
Twenty Rabbinic letters, some handwritten others typed, hand signed

226-1522


$60 | Sold for: $60
שמונה עשר מכתבי רבנים כתובים וחתומים ביד
Eighteen handwritten and signed Rabbinic letters

228-1495


$25 | Sold for: $40
מכתב כתוב ביד בעברית, אל רבני ישיבת תחכמוני, בית ישראל, בעניין הקמת ישיבה כמו של ר' הילדסהיימר, תרס"א 1909
ר' מקס יוסטר ברלאד, רומניה
Letter handwritten in Hebrew, to the Rabbis of the Tachkemoni Yeshiva, Beit Israel, regarding the establishment of a Yeshiva like the one of Rabbi Hildesheimer 5661 1901
R' Max Juster

228-1496


$40 | Sold for: $75
קבלה עם חותמת וחתימת ידו של הרב יעקב חיי זריהן, רבה הראשי של טבריה
Receipt with the signet and hand signature of Rabbi Jakob Chai Zrihan, Chief Rabbi of Tiberias

228-1497


$40
מכתב כתוב וחתום ביד, תש"ה 1945
הרב יחיא יצחק הלוי
Handwritten and signed letter, 5705 1945
Rav Yichye Itshak Halevi

228-1498


$50 | Sold for: $50
מסמך קבלת עדות ע"י בית דין בראשותו עם חתימתו ועוד שתי חתימות, תרפ"ג 1923
הרב יצחק אריאלי, בעל ספר עינים למשפט
Document for receiving a testimony by the court under his authority with his signature and two more signatures 5683 1923
R' Itshak Arieli

228-1499


$40 | Sold for: $140
מכתב כתוב וחתום בכתב ידו
וויגר הרב שמעון, אב"ד קריפטש
Letter written and signed in his handwriting
R' Shimon Weiger

228-1500


$50 | Sold for: $170
מכתב פולמוס בכתב יד, אודיסא תרס"ח 1908 (בעברית)
הרב מאיר שפירא
Handwritten polemic letter, Odessa, 5668 1908, (in Hebrew)
R' Neir Shapira

228-1501


$40
פסק דין של הרבנות הראשית למחוז ת"א יפו, ד' אייר תרצ"ט, על החתומים הרב בן ציון עוזיאל, הרב אהרונסון
Ruling by the Tel Aviv Jaffa district Chief Rabbinate, 4 Iyar 5699, signed by Rabbi Ben Zvi Uziel, Rabbi Aaronson

228-1502


$80 | Sold for: $200
שבעה עשר מכתבי רבנים: הרב מלצר, הרב יונתן בנימין הלוי איש הורוביץ, הרב נריה, הרב וינברג, הרב דרבקון ועוד
Seventeen Rabbinical letters, Rabbi Meltzer, Rabbi Jonathan Benjamin Halevi ish Horowitz, Rabbi Neria, Rabbi Weinberg and more

228-1503


$75 | Sold for: $75
ארבעה מכתבי רבנים כתובים ביד וחתומים שנים של משרד הרבנות המאוחדת ליפו ואגפיה, א"י, ב' כסלו תרפ"ב כו' תמוז תר"ץ, הרבנים הראשיים לתל-אביב, רב משה אביגדור עמיאל, תרצ"ז ורב אונטרמן, תשי"ד,
Four handwritten and signed Rabbinical letters, two of the united Rabbinate of Jaffa , Eretz Israel,2 Kislev 5682 26 Tamuz 5690, Chief Rabbis of Tel Aviv, Rabbi Moshe Avigdor Amiel, 5697 and R' Unterm

229-1425


$60 | Sold for: $90
קלסר עם תעודות, מכתבים ואוטוגרפים וכו' של אגודת ישראל, מתחילת עד אמצע המאה ה20
Folder with documents, letters, autographs etc. of Agudat Israel, from early till mid 20th c

229-1426


$90 | Sold for: $90
חמישה מכתבים מודפסים חתומים ביד, אל הסתדרות העובדים, בעניין מזון לא כשר במסעדות פועלים, שנות ה30-40
הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל
Rav Ben Zion Meir Uziel, 5 typed and signed letters, to the HistadrutRav Ben Zion Meir Hai Uziel

229-1427


$75 | Sold for: $85
ארבעה מכתבים מודפסים חתומים ביד
הרב זלמן סורוצקין
Four handwritten and signed lettersRav Zalman Sorotskin

229-1428


$160 | Sold for: $650
קלסר עם מעל 100 אוטוגרפים רבניים, ראשי ישיבות וכו' כגון: ר' אריה לוין, ר' זלמן סורוצקין, ר' הלל מדליה, ר' יסר זלמן מלצר ועוד
Folder containing over 100 autographs of Rabbis, Yeshiva heads etc: Rabbi Arieh Levin, Rabbi Zalman Sorotzkin, Rabbi Hilel Medalia, Rabbi Isser Zalman Meltzer and more

232-1483


$100
אוגדן עם פתקים של רבנים ירושלמים בדרך כלל חתומים, וכן חותמות וחתימות רבנים ומוסדות
Folders with notes from Jerusalem Rabbis, mostly signed, and stamps and signatures of Rabbis and institutions

232-1484


$260 | Sold for: $900
קלסר עם 26 מכתבי רבנים תקופות שונות
Folder containing 26 Rabbinic letters, various periods

232-1485


$180
אוגדן עם 50 מכתבים חתומים ע"י רבנים, וכן רשימה עם כ-120 חתימות רבני ירושלים
Folder containing 50 signed letters by Rabbis, and a list with120 signatures of Rabbis of Jerusalem

236-1479


$30
תעודת גירושין, בחתימות הרב עובדיה יוסף הרב אליעזר ולדנברג, הרב יוסף קאפח, ירולשים תשכ"ט 1969
Divorce certificate, signed by HaRav Ovadya Yossef, HaRav Eliezer Waldenberg, HaRav Yossef Kappach, Jerusalem 5729 1969

236-1479


$30 | Sold for: $30
תעודת גירושין, בחתימות הרב עובדיה יוסף הרב אליעזר ולדנברג, הרב יוסף קאפח, ירולשים תשכ"ט 1969
Divorce certificate, signed by HaRav Ovadya Yossef, HaRav Eliezer Waldenberg, HaRav Yossef Kappach, Jerusalem 5729 1969

236-1480


$90
מעטפה עם חתימותיהם של: הרב הראשי ראשון לציון הרב עובדיה יוסף שליט"א לרגל ביקור בתיכון מקיף דתי לבנות "אלישבע" פרדס חנה, וכן חתימותיהם של מנהל המוסד ויו"ר המועצה פרדס חנה כרכור, תשל"ג 1972
Envelope with signatures of Chief Rabbi Rishon L'Zion, HaRav Ovadya Yossef Shlita on the occasion of a visit to the Elisheva religious high school for girls in Pardes Hanna, also the signatures of the principal of the institution and the Pardes Hanna-Karkur council chairman, 5733 1973

236-1480


$90
מעטפה עם חתימותיהם של: הרב הראשי ראשון לציון הרב עובדיה יוסף שליט"א לרגל ביקור בתיכון מקיף דתי לבנות "אלישבע" פרדס חנה, וכן חתימותיהם של מנהל המוסד ויו"ר המועצה פרדס חנה כרכור, תשל"ג 1972
Envelope with signatures of Chief Rabbi Rishon L'Zion, HaRav Ovadya Yossef Shlita on the occasion of a visit to the Elisheva religious high school for girls in Pardes Hanna, also the signatures of the principal of the institution and the Pardes Hanna-Karkur council chairman, 5733 1973

236-1481


$60
חמישה מכתבי רבנים, חלקם כתובים ביד חתומים, שנשלחו להרב ראובן בענגיס, ראש בד"צ העדה החרדית, ירושלים, 1940-1950, מכתב אחד מהם בכתב יד עוסק בדברי תורה
Five letters of Rabbis, some handwritten, signed, to Rav Reuven Bengis, chief of Badatz of the Edah HaCharedis, Jerusalem, 1940-50, one letter in handwriting deals with Divrei Torah

236-1481


$60 | Sold for: $65
חמישה מכתבי רבנים, חלקם כתובים ביד חתומים, שנשלחו להרב ראובן בענגיס, ראש בד"צ העדה החרדית, ירושלים, 1940-1950, מכתב אחד מהם בכתב יד עוסק בדברי תורה
Five letters of Rabbis, some handwritten, signed, to Rav Reuven Bengis, chief of Badatz of the Edah HaCharedis, Jerusalem, 1940-50, one letter in handwriting deals with Divrei Torah

236-1482


$120
קלסר עם כ-20 מכתבי רבנים ואישים חתומים, חלקם כתובים ביד, בעניין מפעל התורה, ירושלים, 1960-1970
Folder containing 20 signed letters by Rabbis and personalities, some of them handwritten, regarding Mif'al HaTorah, Jerusalem 1960-70

236-1482


$120
קלסר עם כ-20 מכתבי רבנים ואישים חתומים, חלקם כתובים ביד, בעניין מפעל התורה, ירושלים, 1960-1970
Folder containing 20 signed letters by Rabbis and personalities, some of them handwritten, regarding Mif'al HaTorah, Jerusalem 1960-70

236-1483


$70
קלסר עם ששה מכתבי רבני חו"ל ובתי דין, חלקם כתובים ביד, חלקם חתומים
Folder containing six letters of foreign Rabbis and Batei Din, some in handwriting, some signed

236-1483


$70
קלסר עם ששה מכתבי רבני חו"ל ובתי דין, חלקם כתובים ביד, חלקם חתומים
Folder containing six letters of foreign Rabbis and Batei Din, some in handwriting, some signed

236-1484


$120
שני קלסים עם כ-100 מכתבי רבנים מסמכים, וכו', מכון תורה שלימה, הרב מ. כשר, 1960-1980
Two folders containing about 100 letters and documents of Rabbis, Machon Torah Shlima, HaRav M. Kasher 1960-80

236-1484


$120
שני קלסים עם כ-100 מכתבי רבנים מסמכים, וכו', מכון תורה שלימה, הרב מ. כשר, 1960-1980
Two folders containing about 100 letters and documents of Rabbis, Machon Torah Shlima, HaRav M. Kasher 1960-80

241-1517


$40 | Sold for: $40
אוסף של 12 מכתבים מרבנים שונים לרב צבי מושקוביץ, עורך הירחון התורני אוצרות ירושלים, שנות ה50
Collection of 12 letters by various Rabbis to Rabbi Tzvi Moshkovitz, editor of the religious monthly Otzarot Yerushalaim 1950's

241-1518


$80
מכתב ארוך כתוב וחתום ביד, אל האדמו"ר מראדזין, בו בין היתר הוא מזכיר את עצמו לברכה לפניו, 1977 תשל"ז
הרב אלימלך מגרוזיסק
Long handwritten and signed letter to the Admor of Radzin, in which hementions himself for blessing, 1977Rav E;imelech of Grodnik

241-1519


$40
מכתב כתוב וחתום ביד, אל אחיו הרב חיים אליעזר אלטער, ניו יורק, ירושלים
הרב יששכר דוד אלטער
Handwritten and signed letter, to his brother, Rabbi Chaim Eliezer Alter, NY, JerusalemRav Issachar David Alter

241-1520


$100 | Sold for: $100
שלושה מכתבים חתומים ביד פניות מאת הרבנות הראשית למחלקת העליה, בקשת סרטיפיקט מחודש עבור שלושה רבני חב"ד שקיבלו ולא הצליחו לממש בזמן, עם חתימות הרבנים ר' מאיר זיסמן, ר' דב פלזנר, ר' מאיר עדלין בעת קבלתם, ירושלים, שנות ה30
Three signed letters, application from the Chief Rabbinate to the immigration department, requesting a certificate renewal for three Chabad Rabbis who received but were unable to realize in time, with signatures by the Rabbis Meir Sissman, Dov Plesner,

241-1521


$50
אוסף מסמכים ומכתבים מרבנים ואישים שונים, שנשלחו לרב מנחם כשר, עורך האוצ' תורה שלמה, שנות החמישים עד שנות התשעים
Collections of documents and letters by Rabbis and various personalities, sent to Rabbi Menachem Kasher, editor of the Torah Shlema publ., 1950's-90's,

241-1522


$100 | Sold for: $100
לוט מכתבים ומסמכים חתומים ביד חלקם גם כתובים ביד, מרבנים ראשיים, דיינים ועוד, ביניהם: הרבנים הרצוג, אונטרמן, מרקוס, קניאל, וולדנברג, קאפח, אזולאי ועוד, שנות ה20-50
Lot of letters and documents signed by hand, some also handwritten, from chief Rabbis, Dayanim and others, among them Rabbis Herzog, Unterman, Markus, Kaniel, Waldenberg, Kappach, Azulai and more1920's-50's

241-1523


$50
מכתב כתוב וחתום ביד, אל הרב אלימלך הכהן, רבה של ראחוב, מחבר סדר קורץ האורה, דברי תורה, רומניה, 1928
הרב משה מרדכי קלערמן מדעעש
Handwritten and signed letter to Rabbi Elimelech Hakohen, Rabbi of Rachov, author of Seder Koretz Ha'Ora, containing Torah words, Romania, 1928Rav Mordechai Klerman

241-1524


$120
מכתב מאת האדמו"ר החלוץ, הרב ישעיה שפירא בקשת סרטיפיקט עבור אחיו האדמו"ר מדרוהוביטש, הרב חיים שפירא, כשעלה מוינה, 1921 (האדמו"ר החלוץ הקים את כפר חסידים)
Letter from the "Pioneering Rebbe" Yeshaya Shapira, request for a certificate for the brother the Admor of Drohobitch, Rav haim Shapira when he made Aliya from Wien, 1921 (R' Yeshaya founded Kfar Hassidim)

243-1484


$50 | Sold for: $75
לוט של 20 תעודות ומכתבים חתומים ע"י רבנים
Lot of 20 documents and letters signed by Rabbis

243-1485


$1000
מכתב ברכה, כד ניסן תשמ"ג חתום ביד!, הנייר מאד פגום
הרב מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ
Letter of congratulations, 24 Nisan 5743, hand signed! Paper extremely damagedRav Menachem Mendel Shneorsohn

246-1540


$25
מכתב לכבוד יקירי ראשל"צ, 1952 חתום ביד Yeker Rishon Letzion
הרב אברהם ב. ריינס
Letter to Yeker Rishon Letzion, 1952, hand signedRabbi A.B. Reines

246-1541


$25 | Sold for: $40
מכתב בלוית תעודת חבר זכרון יעקב, תש"י 1950
הרב נח שימנוביץ, ראש ישיבת כנסת חזקיהו
Letter with member card, Zichron Yaakov, 1950Rav Noa Shimanovitz head of Knesset Hizkiahu Yeshi

246-1542


$25 | Sold for: $80
מכתב כתוב וחתום בידו, תשי"ח 1958 הנ"ל רבה של שערי חסד, רחביה והסביבה, ראש ישיבת מרכז הרב
הרב יעקב משה חרל"פ
Rav Yaakov Moshe Harlap, of Shaarey Hessed, Rehavia and surroundings (Jerusalem), handwritten signed letter, 1958,Rav Yaakov Moshe Harlap

246-1543


$25 | Sold for: $35
פסק דין של הרבנות הראשית לארץ ישראל, יב חשון, תש"ז 6.11.46, בעניין בית הכנסת של הבראשים, עם חתימות רבנים
Verdict by chief Rabbinate for Eretz-Israel, 12 Heshvan 5607, 6.11.46, concerning the Barashim synagogue, signed by Rabbis

246-1544


$25 | Sold for: $25
שטר הרשאה להרב איסר יהודה אונטרמן רב ראשי לתל אביב יפו, עם חתימות רבות, יד ניסן תשכ"ד 1964
Authorization bill L'Harav Isser Yehuda Unterman, Chief Rabbi of Tel Aviv-Jaffa, with many signatures, 14 Nisan 5724 1964

246-1545


$25 | Sold for: $70
מכתב כתוב וחתום ביד, בצירוף תחריט דיוקן הרב ריינס, מאת הרמן שטרוק
הרב לודביג קראוזה פוזן Posen Ludwig Krause
Handwritten signed letter, with etched portrait of Rav Reines by Herman StruckRav Ludwig Krause

246-1546


$25 | Sold for: $35
פסק דין של הרבנות הראשית לארץ ישראל, כא סיון תש"ז 1947, חתום ע"י הנשיאים הרב יצחק איזיק הרצוג, והרב בן ציון מאיר חי עוזיאל
Verdict by chief Rabbinate for Eretz-Israel, 21 Sivan 5607 1947, signed by Rab Isaac Herzog, and Rav Ben Zion Meir Hay Usiel

246-1547


$50 | Sold for: $95
גלויה בכתב יד שנשלחה ע"י אליעזר הלוי גרינהוט, ירושלים, לרב עמנואל לעף, סגד הונגריה, אוצ הר. 2469
Handwritten postcard, sent by Eliezer Halevi Grinhut, Jerusalem, to Rabbi Immanuel Low, Szeged, Hungary, Otz. Harabanim 2469

248-1584


$25 | Sold for: $30
מכתב כתוב וחתום ביד 21.9.1924 על נייר מכתבים של הרבנות הראשית תוניסיה
הרב הראשי לתוניסיה
Handwritten and signed letter, 21.9.1924, on stationery of the Chief Rabbinate, TunisiaGrand Rabbinat de Tunisie

248-1585


$50
13 דפים בכתב יד, לא רציף באנגלית
הרב אברהם צבי הורוביץ, לידס אנגליה
13 handwritten pages, inconsecutive (in English)Rabbi A.H. Rabinowitz

248-1586


$40
Die Pharisaer,6 Bd. Schocken Vlg, with signed dedication by Author
Leo Beck
Die Pharisaer, 6 Bd. Schocken Vlg. , with signed dedication by AuthorLeo Beck

248-1587


$60 | Sold for: $220
מכתב כתוב בידו ע"ג נייר מכתבים שלו, חתום בחותמת, ג' בסיון תשכ"ה 1965
דוב בעריש ווידענפעלד, האדמור מטשיבין
Hand written letter by him, on his stationary, stamped signature, 1965Dov Berish Weidenfeld, the Admor of Tschibin

248-1588


$40
פסק דין של הרבנות הראשית למחוז ת"א יפו, ד' אייר תרצ"ט 1939, על החתומים הרב בן ציון עוזיאל, הרב אהרונסון
Ruling by the Tel Aviv Jaffa district Chief Rabbinate, 4 Iyar 5699 1939, signed by Rabbi Ben Zvi Uziel, Rabbi Aaronson

251-1505


$40 | Sold for: $40
מכתב בכתב ידו של הרב איסר יהודא אונטרמן מתוארך תשכ"א
Letter in the handwriting of Rabbi Yehuda Untermann, dated 5721

251-1506


$120
שלושה מכתבים, פסקי דין כתובים בערבית, מרוקו, סוף המאה ה19-תחילת המאה ה20
Three letters, court rulings, written in Arabic, Morocco, late 19th early 20th C.

251-1507


$60 | Sold for: $60
מכתב כתוב וחתום ביד, לכבוד D.S. Sasson, לונדון 6.4.40
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג הרב הראשי לארץ ישראל
Handwritten and signed letter to D.S. Sasson, London 6.4.40Rav Isaac Halevi Herzog, Chief Rabbi

251-1508


$120 | Sold for: $120
לוט של ששה מכתבים של רבנים תימנים שנות ה40 - 60
Lot of six letters by Yemeni Rabbis, 1940's-60's

255-1412


$80
מכתב בחתימת ידו בעניין מתן גט פיטורין, תרפ"ד 1922
הרב אורלינסקי, זכרון יעקב
Letter bearing his signature regarding Get Piturin(divorce), 5684 1924Rav Orlinsky

255-1413


$100
שלוש תעודות-מכתבים, אישור נישואין חתומים ע"י רבני קהילות: א. קהילת טרייסט 1935, הרב קפו ב. סנט גילס 1939, הרב שפירא (קהילת אמשטרדם) ג. קהילת קהיר, מצרים
Three certificates-letters, marriage approvals signed by community Rabbis: a. the Trieste 1935, Rabbi Kapo, b. St Giles 1939, Rabbi Shapira (Amsterdam Community), c. Community of Cairo, Egypt

255-1414


$100
עשרה מכתבים ותעודות רבנים חתומים
Ten signed Rabbinical letters and certificates