223-1534


$25
חידושי הריטב"א, עם חותמות וכיתובים ביד
Hidushey Haritba, with stamped signatures and writings

223-1535


$190
ספר רזיאל המלאך, דפוס, פגום מאד, בכריכת העור דפים עם שמות קבליים וכו'
Raziel Ha'malach, severely damaged, leather bound, pages with Kabalistic names etc

223-1536


$50 | Sold for: $55
ספר שבט מוסר, אזמיר, תקכ"ה 1765
Sefer Shevet Musar, Ismir, 5525, 1765

223-1537


$50 | Sold for: $50
חמישה חומשי תורה והוא תיקון סופרים עם פירוש רש"י ואברבנאל, ספר ויקרא וספר דברים, אמשטרדם, תקכח 1768, ללא כריכה
Hamisha Humshei Torah, Tikun Sofrim with Rashi and Abarbanel interpretation, Va-Yikra and Dvarim, Amsterdam, 5528, 1768, with no binding

223-1538


$60 | Sold for: $140
משניות סדר מועד עם פירוש מלא כף נחת, אמשטרדם, תר"י 1850, חלקים סדר מועד, נשים, עם השלמות ושער בכתב יד, כריכת עור של התקופה
Seder Moed Mishnayot with interpretation Male Kaf Nachat, Amsterdam, 1850, parts Seder Moed, Nashim with complements and title page in handwriting, leather binding from the period

223-1539


$50
ספר אור לפארו עם דרך החיים על הלכות פסח, בארטפלד Bartfeld תרס"ד 1904, עח דף
Sefer Or L/Peero, im Derech Hachaim on Pesach laws, Bartfeld, 5664, 1904, 78 p.

223-1540


$40
ספר בינה לעתים, חלק ראשון, ברין תקנ"ט 1799 הדפסה שלישית, סב דף, פגמים, חותמות ספריה ואחרות
Bina L'etim, 1st part, Berlin, 5559, 1799, 3rd edition, 62 pages, damages, library stamp and others

223-1541


$75 | Sold for: $75
יסוד יוסף, מוסר, ברלין ברנדנבורג תצ"ט, 1739 כ"ב דפים
Yessod Yossef, cermon, Berlin Brandenburg 5599, 1739, 22 pages

223-1542


$25
ספר גפי אש ביאור על ש"ס מסכת עירובין מסדר מועד, יחד עם קונטרס כתבי א"ש, גאלאנטא, תרפ"ו 1926, קנ עמ
Sefer Gafey Esh, interpretation on Mishna, Iruvin tractae of seder Moed, with Kitvey Esh, Galanta, 5686, 1926, 150 p.

223-1543


$25
ספר ישיבה של מעלה, כפור, ג'רבה, דפוס עידאן, שנות ה30
Sefer Yeshiva Shel Mala, Kippur, Idan Press, Djerba, 1930's

223-1544


$40
ספר תנובת ה', חלק ראשון ושני כרוכים יחד, מאד פגום, דפוס יעקב חדאד, ג'רבה, תרצ"ו 1936
Sefer Tnuvat Hashem, first and second parts bound together, severely damaged, Yaacov Hadad press, Djerba, 5696, 1936

223-1545


$70
מסכות פסחים, ביצה, חגיגה ומועד קטן, עם הגהות ותיקונים של הגאון מוילנה, הדפסה ראשונה, ויין תקס"ז 1807
Pesachim, Betsa, Khagiga and Moed Katan tractaes, with proofs by the Gaoin of Vilna, first printing, Vienna, 5567, 1807

223-1546


$25
ספר ראשית בכורים חלק ראשון שו"ת, וילנא תרכ"ט 1869, עג דף, יחד עם ספר מחנה חיים חלק שני על או"ח, ר' חיים פישל, אונגוואר, תרל"א 1871, נה דף (נזקי עש)
Sefer Reshit Bikurim part one, Vilna 5629 1869, 73 p., with Sefer Machane Haim, part two on Orach Haim, R' Haim Fishel, Unguar, 5631 1871, 55 p. (moth damage)

223-1547


$80
ספר שפת אמת, מוסר, וילנה תרל"ו 1876, עם הקדשה
Sfat Emet, Mussar, Vilna, 5636 1876, with dedication

223-1548


$40
מחזור סדר קריאי מועד, חלקים סדר שביעי של פסח, חג שבועות, ליל הושענה רבא, הוצ' שלזינגר וינה, תרכ"ב 1862, וכן תהילים רדלהיים, בכריכה מתוקנת ביד
Seder Kriey Moed Machzor, parts: Seder Shvii Shel Pesach, Shavuot, Hoshana Raba, Schlessinger, Vienna, 1862, and Tehilim, Roedelheim, binding repaired by hand

223-1549


$200
ספר בית נאמן, דפוס ברגדין ונציה, שפ"א 1621, חתימות בעלים של התקופה (פגמים)
Sefer Beit Neeman, Bragadin press, Venice, 5381, 1621, with owners' signature from the period (damaged)

223-1550


$50
ספר בית אברהם, חידושי הלכות וארשה, תרנ"ט 1899, צה דף
Beit Avraham, Hallachic innovations, Warsaw, 5659 1899, 95 pages

223-1551


$50
ספר פני יהושע, ורשה , תרכ"א 1861 עם כיתוב בכתב יד והגהות, וחותמת של הרב קאלעדיצקי
Pnei Yehoshua, Warsaw, 5621, with handwriting and proofs, and a stamp of Rav Kaleditsky

223-1552


$40
כתבי קדש עשרים וארבעה חלק חמישי, כתובים, כולל תהילים ומשלי, דפוס הרברט מורץ נתן שריפטגיססער, ורשה, תרכ"ב (1862), תק"ח דף
Kitvei Kodesh, Esrim Vearbaa, part five Ketuvim, incl. Tehilim and Mishley, Herbert Mortz Nathan Schriftgisser, Warsaw, 5622 1862, 508 sheets

223-1553


$25
ספר הברית השלם, ורשה, תרל"ו 1876, יחד עם חתימות וכיתוב ביד
Habrit Hashalem, Warsaw, 5636, 1876, with signatures and handwritten inscription

223-1554


$50 | Sold for: $50
סדור תהלת ישראל, ע"פ נוסח אשכנז דפוס ישראל אלאפין, גודל מיניאטורי, ורשה, תרע"ז 1917
Sider Theilas Jsrael, gebete des Jsraeliten hrs. von M. Alpin

223-1555


$25
ספר צבי קודש, זולצבך, תק"ח 1748
Sefer Zvi Kodesh, Zultsbach, 5508,

223-1556


$25
ספר אמרי משה, חלק ראשון עם קונטרס קב מים חיים, משה, יהודע אפטער, טארנא 1903
Sefer Imrey Moshe, part one, with Kav Maim Haim, Moshe Yehuda After, Tarnov, 1903

223-1557


$50
סידור חקת עולם חלק א' לימי חול ע"פ נוסח האר"י, הוצ' שלמה מוסייף, ירושלים, תרנ"ג 1893
Sidur Hukat Olam, part A for all days, after the H'Ari, Shlomo Musaief publ. Jerusalem, 5653 1893

223-1558


$50 | Sold for: $100
ספר ציר נאמן, והוא שם כולל לשלושה עשר מאמרים.. ירושלים, תרנ"ח 1898
Tzir Ne'eman, V'hu Shem Kollel L'Shlosha Assar Ma'amarim..., Jerusalem, 5658 1898

223-1559


$25 | Sold for: $25
ספר תקפו של נס, חלק שני ירושלים, תרנ"ט 1899
Sefer Tokpo Shel Nes, part two, Jerusalem 5659 1899

223-1560


$25
יגל יעקב, כרוך עם בן איש חי חלק הדרשות, ירושלים, כנראה תר"ס
Yagel Yaacov, bound with Ben Ish Hai, the sermon part, Jerusalem, c. 1900

223-1561


$40 | Sold for: $40
ספר ידי אליהו, שו"ת בדברי תורה, ירושלים , תר"צ 1930
Sefer Yedey Eliahu, Q+A on the Torah, Jeruslem, 1930

223-1562


$40
שו"ת זרע אמת, על יורה דעה ליוורנו, תקנ"ו 1796, נקבי עש
Zera Emeth on Yoreh Dea, Livorno, 5556, 1796 (moth damage)

223-1563


$200
סדר ברכות כמנהג קק איטליאני לשבת ויו"ט וספירת העומר, כולל הגדה של פסח עמ סח, ליוורנו תקצב 1832, דפוס אוטולינגי וינוגרד 801 לא מופיע באוצהג
Seder Brachot according to KK Italiani custom for Shabbat V/Yomtov, and Sfirat Ha/Omer, incl. Pesach Haggada (p. 68), Ottolingi press, Livorno 5592 1832 (Vinograd 801, is not in Otsar Hagadot)

223-1564


$25 | Sold for: $25
בית האוצר, באורים בתנ"ך, לעמברג , תר"ז 1847
Beit Ha'otzar,interpretation on the Torah, Lemberg, 5607 1847

223-1565


$40
ספר תכלת מרדכי, דרושים למברג תרנ"ב, 1892, יחד עם פרי יצחק על מסכתות שונות (חסר)
Sefer Tchelet Mordechai, sermons, Lemberg, 5652, 1892, with Pri Itshak on various tractaes (missing)

223-1566


$25
ספר משמרת אלעזר, ביאורים ודינים שונים, מונקאטש, תרנ"ז 1897, קלז דף
Mishmeret Elazar, various exegeses and precepts, Mukacheve, 5657 1897, 137 pages

223-1567


$25
ספר שמן אפרסמון על התורה מונקאטש, תרנ"ט 1899, קל דף
Shemen Afarsemon Al Hatorah, Mukacheve, 5659 1899, 130 pages

223-1568


$25
ספר פורת יוסף והוא חידושים על שלשים סוגיות הש"ס, מונקאטש, תרס"א, 1901, מד דף
Sefer Porat Yosef, innovations on thirty issues of Mishna, Mukacheve, 5661 1901, 44 p.

223-1569


$25 | Sold for: $25
ספר בית נפתלי ונלוו אליו אמרי שפר, מונקאטש, תרס"ו, קיד דף
Beit Naftali, with Imrey Shefer, Mukacheve, 5666, 114 pages

223-1570


$25
ספר תורת אלי, על חמשה חומשי תורה, מונקאטש, תרע"ב 1911, פ דף חתימת בעלים
Torat Eli, on the 5 Chomshei Torah, Mukacheve, 5672 1911, 80 pages

223-1571


$25 | Sold for: $25
אוצר החכמה והמדע, עשרה מאמרות ניו יורק, תרנ"ד 1894, יחד עם עשרה מאמרות , אלימלך רוס, דראהביטש, תרנ"ב 1892
Otsar Hachochma Ve/Hamada, NY, 1894, with Asara Maamrot, Elimelech Ross, Drohvitch, 5652 1892

223-1572


$25
ספר רפאל המלאך, פיוטרקוב, תרע"ב 1912 , נייר חום , מתפורר
Raphael Hamal'ach, Pyoterkov, 5672, 1912, brown paper, dismantling

223-1573


$40
בית משולם, חידושים, יחד עם כבוד הבית, פיטריקוב, תרס"ה, בנין יהושע, חידושים על התלמוד לר' יהודה אלטר וילדמן יפה נוף, לא שלם, ורשה, תרס"ח 1908
Beit Meshulam, innovations, with Kvod Ha/Bait, Piotrikov, 5665, 1905, Binyan Yehoshua, on the Talmud by R' Yehuda Alter Wildman, Yefe Nof (incomplete), Warsaw 1908

223-1574


$400
יפה תואר, באור על ספר בראשית נדפס בבית צבי הירש בן רבי יוסף הלוי ז"ל, פיררא, תל"ב 1672, תקי"ט דף
Yege Toar, interpretation on Breshit, printed in the house of Zvi Hirsch Ben Rabbi Yosef Halevi Z"L, Firra, 5432, 1672, 519 p.

223-1575


$50 | Sold for: $50
ספר מנחת יעקב, דרשות על שבתות מועדים וחגים, צפת, תרע"ד 1914
Sefer Minchat Yaakov, sermons on Shabbatot, Moadim Ve/Khagim, Safed, 5614 ,1914

224-2565


$50
ספר אהלי שם, כללים וסדר שמות אנשים ונשים, שם יוסף, עם קונטרס סדר הגט, אונגוואר תרל"ח 1878 (דפים מתפוררים)
הרב שלמה גאנצפריד
Sefer Ohaley Shem, Shem Yossef, with Seder Ha/Get, Unguar, 5638 1878 (crumbling paper)
Rav Shlomo Ganzfried

224-2566


$1000
ש"ס, אמשטרדם,עשרה מתוך שנים עשר כרכים, שער ראשון אותיות אדומות, כריכת עץ מחופה עור מקורית, הטבעת שם בעלים, בכרך של נידה יש שרטוטים של בית שניחסרים: מסכות שבת-ערובין, בבא קמא, מציעא,
Mishna, Amsterdam, ten of twelf volumes, first title page with red letters, orig. leather covered wooden cover

224-2567


$200
שולחן ערוך, שני כרכים, חשן המשפט, יורה דעה, לכל אחד שני שערים, שער פיתוח נחושת קודם לשער, אמשטרדם, תנ"ח 1698, לאחד חתימת בעלים, שדרה פגומה
Shulkhan Aruch, 2 vol. Hoshen Hamishpat, Yore Dea, Amsterdam, 5458 1658, each with two title pages, one with owner's signature (damaged spine)

224-2568


$120
תנ"ך אמשטרדם, תס"ה 1705 עם רשימת לידות ופטירות, ספר כתובים כרוך לפני נביאים אחרונים, עם שער נוסף בפיתוח נחושת דף אחרון קרוע
Amsterdam bible, 5465 1705, with list of births and deaths, book of scriptures bound before last book of prophets, with additional copper engraving title page, last page torn

224-2569


$150
ספר עומק הלכה, חידושים ופלפולים יעקב אלואריש סוטו, אמשטרדם, ת"ע, 1710 שער פגום
הרב יעקב קופלמן
Sefer Omek Halacha, Yaacov Aloarish Suto, Amsterdam, 5470, 1710, damaged title page
Rav Yaacov Kopelman

224-2570


$200
תנ"ך מגישי מנחה שני כרכים, נביאים ראשונים ואחרונים (חלק שני ושלישי) , וכתובים, (חלק רביעי), אמשטרדם תפ"ט 1729, כריכות עץ מקוריות
Bible Megishei Mincha two volumes, first and last books of prophets, (2nd and 3rd part), and scriptures (4th part), Amsterdam 5489 1729, original wood binding

224-2571


$120
אפי רברבי, אמשטרדם תצ"ט 1739 דפים מנותקים מהכריכה, עם חתימת בעלים, חיים מברעסלויא (בנו של ה"פני אריה")
Afey Ravravey, Amsterdam, 5499, 1739, with owner's signature, Haim of Breslau (son of the "Pney Arie")

224-2572


$120
מסכת חגיגה, מהדורה בודדת נדירה לבתי מדרש , פרופס, אמשטרדם, תק"ד 1744
Hagiga Tractae, rare single edition for Beith Midrash, Proops, Amsterdam, 5504 1744

224-2573


$220
תלמוד ירושלמי סדר נשים, פני משה, אמשטרדם, 1754, כריכה פגומה (חתימת בעלים)
Talmud Yerushalmi Seder Nashim, Pnei Moshe, Amsterdam 1754, damaged binding (owners’ signature)

224-2574


$60
שולחן ערוך, אורח חיים, אמשטרדם, תקס"ד 1804, שער פגום ומושלם בנייר
Shulchan Aruch, Orach Chayim, Amsterdam, 5564 1804, damaged title page replaced with blank paper

224-2575


$60
חקי האלהים, אמשטרדם, 1831 סידור 613 המצות לפי הרמב"ם, עם הקדשות בגרמנית מהתקופה
גבריאל פאלק
Hukey Ha'Elohim, Amsterdam, 1831, 613 Mitsvot according to the Rambam, with dedications from the period in German
Gavriel Falk

224-2576


$400
תנ"ך באזל, תורה +נביאים ראשונים באזל, שע"ח 1618, שני שערים, כריכת עור מקורית
Basel bible, Torah + first book of Prophets, Basel, 5478, 1618, two title pages, original leather binding

224-2577


$25
ספר בוצינא דנהורא, ר' ברוך ממעזיבין נכד הבעש"ט הקדוש, הוצא ע"י מ. נחמן ליבמאן מבאר, Bara, תר"מ 1880, יחד עם שני המאורות (פגום ואכול עש)
Sefer Butsina Denhora, R' Baruch of Mezivin, grandson to the Baal Shem Tov, publ. by M. Nachman Libman, Bara, 1880, with Shney Ha/Meorot (damaged with moth holes)

224-2578


$40
סידור מנחת ירושלים, הוצ' יוסף חיים מנשה אשה, בגדאד, תש"ה 1945
Siddur Minchat Yerushalaym, publ. by Joseph Haim Menashe ?, Baghdad, 5705, 1945

224-2579


$50
ספר רש"י לשנת הולדתו התשע מאות ועד יובל רש"י, בואנוס איירס, ת"ש 1940 (הדפסת הספר נסתיימה בשנת תש"ב 1942
Sefer Rashi, Lishnat Huladeto Hatishim, Vaad Yovel Rashi, Buenos-Aires, 5700 1940 (printing of the book was concluded in 1942

224-2580


$80
ספר זכור ושמור, חלקים א+ב כרוכים יחד, ביאורים על חמשה חומשי תורה, בודאפעסט, שנת "מלא ברכת ה'" תרצ"ח 1938
Sefer Zachor U'Shmor, part a+b bound together, interpretation on the Chumash, Budapest, 5698 1938

224-2581


$40
ספר הרי בשמים על ספר בראשית, שמות, הוצא לאור ע"י בני יהושע גינז, בודאפעסט, תרפ"ז 1927 "לקיבוץ גליות", נ' דף, (נקבי עש)
מוהר"ר יעקב יוסף גינז
Sefer Harey Besamim, on Breshit and Shmot, publ by Yehoshua Ginz, Budapest, 5687 1927, (moth holes)
Rav Yaacov Yosef Ginz

224-2582


$50
חזון ישעיהו, ברוך מבנים אשר סעאיני, ס. וואראהל, רומניה, תרפ"ד 1924, דפוס יעקב וידער, 2+76+2 דף
ישעיהו הלוי יונגרייז
Khazon Yeshayaiu, Baruc Mibanim Asher, Seini Warahl, Romania, 5684 1924
Yeshayahu Halevi Yungreiz

224-2583


$180
טור חושן המשפט, ברלין תס"ג 1703 חתימת בעלים חיים מברעסלויא (בנו של ה"פני אריה"), כריכת עור מקורית
Tur Hoshen Hamishpat, Berlin, 5463 1703, with owner's signature, Haim of Breslau (son of the Pney Arieh), original leather binding)

224-2584


$200
סט משניות, ברלין, תע"ו-תע"ז 1716-1717 כריכות עור עם שרידי אבזמים, לחלקים זרעים ונשים חסרים השערים, חתימת בעלים מהתקופה
Mishnaiot set, Berlin 5476 1716-17, leather binding with traces of buckles, Zra’im and Nashim are missing their title pages, owners’ signature

224-2585


$90
שלושה ספרים: ספר נוזלים מן הלבנון, תרגום לספרים חיצונים, ברלין תקצ"ד (1833), לימוד לשבועות, רדלהיים,תר"ג (1843), מצות השם, פראנקפורט א.מ., תרי"ז (1857)
Three books: Sefer Nozlim Min Halevanon, Berlin, 1833, Limud Le'Shavuot, Roedelheim, 1843, Mitsvot Hashem, Frankfurt a.M. 1857

224-2586


$40
סידור עבודת ישראל, שוקן, ברלין 1937, תרצ"ז, כולל תפילות וברכות לכל השנה עם סדר פרשיות...
Sidur Avodat Israel, Schoken, Berlin, 1937

224-2587


$50
משניות, ארבעה חלקים: זרעים, מועד, נזיקין , קדשים, דפוס אנטון שמידט, וינה, תקע"ה 1815, נזקי עש
Mishnaiot, 4 parts: Zra’im, Moed, Nezikin, Kdashim, Anton Schmidt print, Vienna, 5575 1815, moth damages

224-2588


$50
ספר תפילה לחנוכה עם סדר הדלקת נר חנוכה עברית-גרמנית, וינה, שנת מלחמה 1914, נועד לחיילים היהודים בשדה בחג החנוכה הראשון של המלחמה Zur Erinnerung an Chanukain Wien עם תמונת הקיסר פרנץ יוזף
Chanukah prayer book with the order of lighting the Chanukah candle, Hebrew-German, Vienna, wartime 1914, intended for Jewish soldiers in the field during the first Chanukah of the war, zur Erinnerung

224-2589


$50
ספר איגרות סופרים, אוסף מכתבים מ-ואל משפחות איגר-סופר, הוצ' שלזינגר, וינה,-בודאפשט, 1929 (כריכה פגומה)
שלמה סופר
Sefer Igrot Sofrim, letters from and to the families Eiger and Sofer, Schlesinger publ. Vienna-Budapest, 1929 (damaged cover)
Shlomo Sofer

224-2590


$50
יוסף לקח, פירוש על מגילת אסתר, ורשה,תקצ"ח 1837, לז דף
Joseph L'kach, interpretation of Megilat Esther, Warsaw, 5598 1837, 37 p

224-2591


$90
ספר עתים לבינה (חישובי לוח השנה אסתרונומיה וכו'),כולל שלושה לוחות מפת השמיים, ורשה, תרמ"ז 1887,כרוך מחדש,
Sefer Itim Le-Bina, (calendar calculation, astronomy etc), with three celestial maps, Warsaw, 5647 1887

224-2592


$40
ספר דברי אברהם, חידושים ופלפולים להלכה, עם קונטרס מוליך לימין משה, ורשה, תרע"ג 1913, 38+2 עמ'
הרב אברהם דובעריש
Sefer Divrey Avraham, arguments on Halacha,with Molich Leyemin Moshe, Warsaw, 5673 1913, 38+2 p.
Rav Avraham Duverish

224-2593


$150
זהר, שלושה כרכים: בראשית שמות ויקרא-דברים, עם פירוש מקדש מלך לר' שלום בוזגלו, זולקווא, 1862-1864
Zohar, three volumes: Breshit, Shmot, Va/Yikra-Dvarim, with Mikdash Melech interpretation by Rabbi Shalom Buzaglo, Zolkeve, 1862-1864

224-2594


$60
ספר מהר"ם סופר חלק ראשון פרד"ס על חמישה חומשי תורה, הובא לבית הדפוס ע"י יעקב פאבער, דפוס גלאנץ, טארנא, תפר"ח, 1928 עם תמונת המחבר מאחורי דף השער (דפים חומים)
משה סופר
Sefer Mahara"m Sofer part one, Pardes on the Chumash, brought to press by Yaacov Faber, Glantz press, 5688 1928, photo of the author at the back of title page (brown paper)
Moshe Sofer

224-2595


$60
שלום דוד, שני כרכים, ג'רבה טוניס, תרע"ט 1919, עם הקדשת בעלים
Shalom David, 2 volumes, Djerba, Tunisia, 5679, 1919, with owners’ dedication

224-2596


$25
ספר מאורות אש, דברי אגדה ומוסר טירנויא, Trnava, תרפ"ז 1927, נקבי עש בסוף הספר
הרב אלכסנדר שטיינבערגער
Sefer Meorot Esh, tales and sermons, Tirnava, 5687 1927 (moth holes at the back of the book)
Rav Alexander Steinberger

224-2597


$40
ספר דברי יוסף, חלקים שלישי ורביעי הוצא ע"י יהוסף שוורץ, ירושלים תרכ"א 1861
D’vrei Yosef, part 3-4, publ. by Joseph Schwarz, Jerusalem, 5621 1861

224-2598


$75
ספר טוב מאד, מוסר בעניני מוות הסכמות של תנאי ירושלים, דפוס היינריך קאהון, ירושלים, תרמ"ט, 1889
הרב חיים בעריש הכהן
Sefer Tov Meod, sermon about death, Heinrich Kahun press Jerusalem 5649, 1889
Rav Haim Berish Hacohen

224-2599


$25
קונטרס תשובה מיראה כולל תיקונים בכתב ידו, ירושלים, תר"ס 1900
הרב אליהו דוד ראבינאוויץ תאומים
Tshuva Me'Yira, with his handwritten proofs, Jerudalem, 5660 1900
Rav Eliahu David Rabinovitch Teomim

224-2600


$90
ספר מבחר הפנינים, אמרות חכמים הובא לדפוס ע"י בן ציון מרדכי חזן, דפוס פרומקין, ירושלים, תרס"א 1901
Sefer Mivchar Ha/Pninim, sayings, brought to press by Ben Zion Mordechai Hazan, Fromkin Press, Jerusalem, 5661 1901

224-2601


$40
תהילים מיניאטורי, דפוס צוקרמן ירושלים
Miniature Tehilim, Zuckerman print, Jerusalem

224-2602


$25
ספר ליובאוויטש וחיליה תאור העיר ליובאוויטש, הישיבה "תומכי תמימים" וסדריה, התלמידים ופעלם, כפר חב"ד, 1983
הרב רפאל נחמן הכהן
Lubavitch V’Chayaleha, Kfar Habad, 1983
Rav Raphael Bachman Hacohen

224-2603


$40
המסורה ע"פ כתבי יד עתיקים, חלק שני כ-ת, לונדון, תרמ"ג 1883
Christian David Ginsburg
The Massorah, compiled from manuscripts, part two, Caph-Tav, London, 1883

224-2604


$50
ספר חידושי סוגיות, נטע שורק מונקאטש, תרנ"ח 1898, קצב דף (נקבי עש)
הרב שרגא צבי טענענבוים
Sefer Hidushey Sugiot, Neta Sorek, Munkacs, 1898 (moth holes)
Rav Shraga Zvi Tenenboim

224-2605


$50
ספר ערך ש"י על התורה, חלק ראשון מאראמאראש-סיגעט, תרע"ב 1912
Sefer Erech Sh"I on the Torah, part one, Marmarosh,-Siget, 5672 1912

224-2606


$50
ספר מנוחת אשר, חלק ראשון פלפול על רוב סוגיות הש"ס, סיגעט, תרל"ו, 1876 "מנוח אשר ייטב", פגמים ונקבי עש (חתימת בעלים)
הרב אשר אנשיל הלוי
Sefer Menuchat Asher, part one, argument on most Mishna issues, Siget, 5636, 1876, damages and moth holes (owner's signature Yekutiel Yehuda Rosenberg
Rav asher Enshil Halevi

224-2607


$60
ישמח משה, חסידות, מארמרוש-סיגעט, תרנ"ח 1898, כל ספרי התורה כרוכים יחד, שני שערים
הרב משה טייטלבאום
Yismach Moshe, Hassidut Siget, 5658 1898, all the books of the Torah bound together, 2 title pages
Rav Moshe Teitelbaum

224-2608


$50
ספר מר דרור על מסכתות ברכות, כתובות, חולין, נדה ועוד, סיגעט, תרס"א, 1901, עא דף
הרב מרדכי לעוו
Sefer Mar Dror on tractaes Brachot,Ktuvot, Nida etc., Siget, 5661 1901
Rav Mordechai Lev

224-2609


$50
אותיות דערציילן, אודות ההיסטוריה של האלף בית היהודי, יצא ע"י בוכהנדלונג מאזאיק, סן פאולו, ברזיל, 1941, עם איורים מאת לזר סגל (חלודה, פגמים)
אליהו ליפינער
Otiot D'Ertseilen, about the history of the Jewish Alphabet, publ. by Buchhandlung Mosaic, San Paolo, Brazil, 1941, illust. by Lazar Segal (foxing)
Eliahu Lipiner

224-2610


$50
ילקוט סופר, פרשנות על בראשית ושמות כרוכים יחד, פאקש, תרנ"ד 1894 (דפים מפורדים, נקבי עש)
הרב יוסף ליב סופר
Yalkut Sofer, interpretation on Breshit and Shmot bound together, Facs, 5654 1894 (loose pages, moth holes)
Rav Yosef Leib Sofer

224-2611


$25
ספר שאגת זאב, נגד אפיקורסים חלק ראשון, פאקש
הרב זאב דוב הכהן מאזעס
Sefer Shaagat Zeev, against Epikoroses, part one, Facs
Rav Zeev Dov Hacohen Moses

224-2612


$40
לקוטי צבי, תפילות עם פירוש פרעסבורג, תר"כ 1860
הרב צבי הירש בן חיים מפיורדא
Likutey Zvi, prayers with interpretation, Pressburg, 5620, 1860
Rav Zvi Hirsch Ben Haim of Fiorda

224-2613


$70
ילקוט אליעזר, לקט מתלמוד ומדרשים חלקים א-ג כרוכים יחד, פרעסבורג, תרכ"ד, תרכ"ו, תרל"א
הרב זוסמן אליעזר אב"ד האללאש
Yalkut Eliezer, Leket M’Talmud V’M’drashim, parts a-c, bound together, Pressburg, 5624, 5626, 5631 1864,1866, 1871
Rav Zusman Eliezer

224-2614


$50
ספר נועם מגדים וכבוד התורה חסידות, נדפס ע"י תלמידי ישיבת עץ חיים, חסידי באבוא פערנוולד, גרמניה, באזור האמריקאי, מיד אחרי מלחמת העולם השניה
Sefer Noam Megadim Ukvod Hathora, Hassidut, Fernwald, Germany, American zone immidiately after the 2nd world war

224-2615


$60
ספר עקידת יצחק, שני כרכים: ספר בראשית, ספר ויקרא עם מגילת שיר השירים, פרסבורג, תר"ט 1849
הרב יצחק בן עראמה
Akedat Yitzhak, 2 volumes: Bereshit, and V’yikra with Megilat Shir Hashirim, Pressburg, 5660 1849
Rav Itshak Ben Arama

226-1564


$120
ספר כתר שם טוב, חלק ראשון ושני בכרך אחד חסידות, 49 דף (כריכה פגומה)
Keter Shem Tov, first and second part in one volume, Chassidut, 49 pages (damaged binding)
Rav Aharon Hacohen M/Afta

226-1565


$40 | Sold for: $40
ספר בשביל ישראל, חסידות ליקוט מכתבי רבינו ישראל בעל שם טוב, עדעלין, הונגריה, תרפ"ז 1927 כריכה פגומה
Bishvil Israel, Chassidut, compilation of letter of our Rabbi Israel Baal Shem Tov, Edelin, Hungary, 5687 1927, damaged binding
Yuda Leib Avraham

226-1566


$50 | Sold for: $60
ספר ארץ נחלי מים, על ימות המשיח אהלו, תר"ל 1870
Sefer Eretz Nahaley Maim, Al Yemot Hamashiach, Ohalo, 5630 1870
R' Zvi Hirsch Ben Ginzer

226-1567


$220 | Sold for: $220
ספר התשבץ, שו"ת, חלקים א-ד אמשטרדם, תצ"ח 1738 (מתחת לכריכת העור, חיפוי עור דג)
Sefer Hatasbetz, Q+A, parts 1-4, Amsterdam, 498 1738, (under leather binding fish skin cover)
R' Shimon Bar Tzemach

226-1568


$300 | Sold for: $300
תנ"ך, באזל 1618 Biblia Sacra Hebraica et Chaldaica, Basileae 1618 ללא כריכה
Biblia Sacra Hebraica et Chaldaica, Basileae 1618, no binding

226-1569


$50
סימני פסקי נו"ך עם הוספה הפטרת שמות.. דפוס אלישע שחט, בגדאד, תר"צ 1930
Simaney Piskey Nun Vav,Chaf, Im Hosafa Haftarat Shemot.. Elisha Sochat press, Bagdad, 5690 1930

226-1571


$80
ספר ימין משה, ברעסלויא, תקס"ד 1804 מה דף, שער מצויר
Yemin Moshe, Breslau, 5564 1804, 45 pages, illustrated title page
R' Moshe Kralnik

226-1572


$70
ספר שפע טל לברכה, (האנובר המזוייף) "האנוויאה שבע"
Sefer Shefa Tal Lebracha,(Hanover forgery) "Hanovia Seva"
R' Shabtai Sheftel

226-1573


$25 | Sold for: $85
ספר התקנות וההסכמות והמנהגים הנהוגים בעה"ק ירושלם, ירושלים, תרמ"ג 1883
Sefer Hatakanot Ve/Hahaskamot..book of rules, agreements and customs customary in the holy city of Jerusalem, Jerusalem 5643 1883
R' Yaakov Shaul Elishar

226-1574


$60
ספר אבן ישראל, חסידות, ירושלים, תש"ה
Even Israel, Chassidut, with signed dedication, Jerusalem, 5705
R' Israel m/Rozin

226-1575


$60 | Sold for: $60
ספר קרבן מנחה, דינים והלכות כאזאבלנכה, תרצ"ט, 1939 (כתמים)
Sefer Korban Mincha, laws and Halachas, Kasablanca, 5699 1939 (stains)
R' Baruch Asbag

226-1576


$75 | Sold for: $95
מחזור קטן לימים נוראים, ליוורנו, תרי"ב 1852, הקדשה חתומה, דפים משוחררים
Machzor Katan L’Yamim Noraim, Livorno, 5612 1852, signed dedication, loose pages

226-1577


$25 | Sold for: $30
סדר זרעים וסדר מועד, לא שלם ליוורנו, תקפ"ג 1823, עם חתימות בעלים: ר' אלישע עטייא, ור' שמואל בן איטח
Seder Zraiim VeSeder Moed, (not complete), Livorno, 5583 1823, with owner's signatures: R' Elisha Atiya and R' Shmuel Ben Itah

226-1578


$70 | Sold for: $160
ספר נועם מגדים וכבוד התורה חסידות, למברג, עם חותמות בעלים
Sefer Noam Megadim Ukvod HA/Tora, Chassidut, Lemberg, with owner's stamps

226-1579


$40 | Sold for: $40
ספר תפילה ישראלי, סידור עברי-גרמני של הקהילה היהודית במנהיים, גרמניה, 1881, כריכת עור מהודרת Israelitisches Gebetsbuch
Israelitisches Gebetsbuch Hebrew-German Siddur of the Jewish community in Manheim, Germany, 1881, adorned leather binding

226-1580


$60
ספר כור מצרף האמונות ומראה האמת, מץ תר"ז 1847, קח דף (נזקי עש)
Sefer Kur Mitsraf Ha/Emunot Umareh Ha/Emet, Metz, 5607 1847, 108 p. (moth damage)
R' Itshak Lupis

226-1581


$60
ספר התעוררות התפלה, על התפילה פיטריקוב, תרע"א 1911
Sefer Hitorerut Ha/Tefila, on prayer, Piotrikov, 5671 1911
R' David Shlomo M/Tulchin

226-1582


$90 | Sold for: $110
ספר רביעי, שאלות ותשובות הובא לדפוס ע"י ר' מרדכי ליב מאדיל, פיררה
Sefer Revii, Sheelot U/Tshuvot, brought to press by Mordecai Leib Madil, Firara

226-1583


$40 | Sold for: $65
משניות מן סדר טהרות עם פירוש הנשר הגדול, רבינו משה ב"ר מימון ז"ל, ועם פירוש הגאון רבינו שמשון ז"ל, פראג, תר"א 1841
Mishnayot Min Seder Teharot with interpretation by Rambam and the Gaon Rabenu Shimshon, Prag, 5601 1841

226-1584


$50
ספר מעשה הצדקה, יחד עם יד החזקה חלק ב' של מעשה צדקה, פרמישל, תרל"א 1871
Sefer Maase Ha/Tsdaka, with part b - Yad Hachazaka, Prsemisl, 5631 1871

226-1585


$65
מדרש ריב"ש טוב (רבינו ישראל בעל שם טוב) חסידות, פירושים רמזים ודרושים, קטשקמט, תרפ"ז (מפורק)
Midrash RIBSH Tov, Chassidut, sermons and interpretations, 5687 1927 (dismantled)

226-1586


$80 | Sold for: $80
ספר אור צדיקים, דרשות שני חלקים ר' מהריקא ומהר"ם בן חביב, שאלוניקי תקס"ט 1809, עם חתימות בעלים יעקב סוד, מנחם איזיק רלבג
Sefer Or Tsadikim, sermons, two parts, by R' Mhrika and Mhrm Ben Haviv, Saloniki, 5569 1809, with owners' signatures, Yaacov Sod, Menachem Isaac Ralbag

226-1587


$50 | Sold for: $50
סידור עברי-צרפתי תפילות ישראל כמנהג ק"ק ספרדים, תוניס, תרס"ז 1907, עם תווים בסוף, כריכה פגומהPrieres Journalieres texte Hebreu avec traduction Francaise,
Prieres Journalieres texte Hebreu avec traduction, tome I Minha et Arbith, tome II Schahrith, ed Josef Cohen, Tunis 1907-1908, with music notes (damaged cover)

226-1588


$25 | Sold for: $35
מלחמת היהודים ברומאים הוצ' המאיר, ת"א, תרפ"ז
Milchemet Ha/Yehudim Ba/Romaim, Hameir publ. Tel Aviv 5687
Israel Belkind

226-1589


$50
ספר מהר"ם סופר חלק ראשון פרד"ס על חמישה חומשי תורה, הובא לבית הדפוס ע"י יעקב פאבער, דפוס גלאנץ, טארנא, תפר"ח, 1928 (דפים חומים, דף שער פגום)
Sefer MHR"M Sofer part one, PARDES on the Tora, brought to press by Yaacov Faber, Glanz Press, Tarnow, 5688 1928 (browned paper, damaged title page)
Moshe Sofer

229-1483


$160
ספר שבחי האר"י, ארם צובה, תרל"ב 1872, מח דף
ר' שלמה שלימל
Sefer Shivchey Ha/Ari, Aram Tsuva, 5632 1872, 48 p.R' Shlomo Shlimel

229-1484


$90
ספר חידושי הלכות, קס דף, כרוך בכריכת חצי קלף חדשה, שער פגום, נקבי עש, חתימות בעלים
ר' שמואל אידלש
Chidushei Halachot, 160 pages, bound in new semi parchment binding, damaged title page, moth holes, signature of ownersR' Shmuel Idlesh

229-1485


$80
ספר פרי עץ חיים, קבלה, פגום מאד וקרוע
ר' חיים ויטל
Sefer Pri Erz Chayim, KabalaR' Haim Vital

229-1486


$90
ספר תולדות האדם חסר שער
Toldot Ha’adam, missing title page

229-1487


$200 | Sold for: $200
חמשה חומשי תורה עם פירוש מקרא מפורש מאת נחמיה משה בארלאגע, אדעססה, תרנ"ח 1898
Chamisha Chumshei Torah, Im Perush Mikra Meforash, by Nehemia, Moshe Barlage, Odessa, 5658 1898

229-1488


$80 | Sold for: $80
ספר יקר תפארת על הרמב"ם אזמיר, תקי"ז, 1757, הקדשה באותיות זהב מעל השער, נזקי עש
ר' דוד בן זימרה
Yekar Tif’eret Al HaRamabam, Izmir, 5517 1751, dedication in gilt lettering on top of title page, moth damagesR' David Ben Zimra

229-1489


$40 | Sold for: $40
ספר חיים ושלום, פירוש על ש"ע אבן עזר,אזמיר, תרכ"ב 1862 (נזקי עש)
ר' חיים פאלאג'י
Chayim V’shalom, Perush Al Shulchan Aruch, Even Haezer, 5622 1962R' Haim Falaji

229-1490


$140
ספר ימי שלמה, חידושים על הרמב"ם אזמיר, תרל"ד 1874
ר' שלמה קמחי
Yamei Shlomo, Chidushim Al HaRambam, Izmir, 5634 1874R' Shlomo Kimchi

229-1491


$120 | Sold for: $130
ספר הרב אלפס על סדר נשים אמשטרדם, ת"ג 1643, ללא כריכה
Ha Rav Alfas Al Seder Nashim, Amsterdam, 5403 1643, without the cover

229-1492


$160 | Sold for: $160
פרח מטה אהרון, שו"ת בהלכה אמשטרדם תס"ג 1702, שער ראשון מצולם, שער שני מקורי, דפים א-ד פגומים
ר' אהרון הכהן פרחיה
Perach Mateh Aharon, She’elot V’tshuvot B’halacha, Amsterdam, 5432 1672, first title page photocopied second title page original, page 1-4 damagedR' Aharon Hacohen Prahya

229-1493


$80 | Sold for: $80
ספר זה ינחמנו, פירוש על חומש שמות אמשטרדם, תע"ב 1712, כריכת עץ מקורית עם חיפוי עור חלקי, שער פגום
Zeh Yenachmenu, Perush Al Chumash Shmot, Amsterdam, 5472 1712, original wooden binding with partial leather coating, damaged title page

229-1494


$180 | Sold for: $180
ספר יפה מראה על המשנה, אמשטרדם, תפ"ז 1727
הרב שמואל יפה אשכנזי
Yefe Mare'e Al Ha/Mishna, Amsterdam, 5487 1727R' Shmuel Yaffe Askenazi

229-1495


$90 | Sold for: $90
ספר הדברים, חומש דברים אמשטרדם, תק"ו 1746
Dvarim, Chomash Dvarim, Amsterdam 5506 1746

229-1496


$65
שני ספרים, דפוס ארם צובא: ספר איכה שרח תרמ"ח 1888, ואיוב, שרח, תרמ"ט 1889
Two books, printed in Aram Tsova: Echa, Serach, 5648 1888, and Hiob, serach, 5649 1889

229-1497


$70
ספר נחלת אבות, מוסר השכל והנהגות אשר צוה לבניו, בגדאד, תרנ"ב 1892, מד דף
ר' מאיר ב"ר אליהו
Nachlat Avot, Musar Haskel V’Hanhagot Asher Tziva L’banav, Baghdad, 5652 1892 44 pagesR' Meir B"r Eliahu

229-1498


$60 | Sold for: $60
ספר תהילה לדוד, פירושים ומוסר בגדאד, תרנ"ב 1892
ר' ששון מרדכי משה
Tehila L’David, Perushim V’Musar, Baghdad, 5652 1892R' Sason Mordechai Moshe

229-1499


$80
אדרא רבא, עם פרוש יין הרקח עם תפילות החיד"א, בגדאד, תרס"ט 1909
ר' יהודה פתיא
Adra Raba, Im Perush Yein Harekach Im Tefilot HA/Chida, Baghdad, 5669 1909R' Yehuda Patia

229-1500


$90 | Sold for: $90
תלמוד בבלי שני כרכים מתורגמים למהרטי, סוף המאה ה19 (פגמים)
Talmud Baveli, 2 volumes, translated into Marathi, late 19th c (damages)

229-1501


$70 | Sold for: $70
חומש ויקרא, פירוש אורח חיים רש"י וכלי יקר, הגהות, ברודי, תרל"ד1874
Chumash V’yikrah, Perush Orach Chayim, Rashi V’kli Yakar, Hagahot, Brody, 5634 1874

229-1502


$150
ספר מגן אבות, חדושים על פרשת השבוע ומועדים, שלושה כרכים: על ספר שמות, במדבר, ויקרא, ברדיטשוב, תרס"ב 1902
ר' שלמה זלמן מקאפוסט
Magen Avot, Chidushim Al Parashat Hashavua V’Moadim, three volumes: Sefer Shmot, B’Midbar, V’yikra, Berdychiv, 5662 1902R' Shlomo Zalman of Kapost

229-1503


$800
תנ"ך שני כרכים Biblia Hebraica cum Notis Hebraicis et Lemmatibus Latinis, exrecensione Danielis Ernesti Sabbonski Jabannis H. Knoeelii, Berolini Berlin MDCIC 1690, dismantled cover
Biblia Hebraica cum Notis Hebraicis et Lemmatibus Latinis, exrecensione Danielis Ernesti Sabbonski Jabannis H. Knoeelii, Berolini Berlin MDCIC 1690, dismantled cover, 2 volumes

229-1505


$80
משניות, סדרים נזיקין, קודשים וטהרות בכרך אחד, ברלין תקצ"ג 1833, עם תו ספר של עמנואל ליב רבה של קהילת סגד, ומגדולי חכמי הונגריה
Mishniot, Sdarim Nezikin, Kodashim V’Taharot, in one volume, Berlin 5593 1833,

229-1506


$50
הנוסח השומרוני של התורה העתקה מתוך נוסח המסורה, ברלין תרפ"ד 1924 נקבי עש
חיים העליר
Hanosach HaShomroni Shel HaTorah, Berlin 5684 1924 (moth holes)Chaim Helir

229-1507


$25 | Sold for: $25
ספר יום הזכרון, ג'רבה, תש"ה 1945
Yom Hazikaron, Djerba, 5705 1945

229-1508


$150 | Sold for: $150
ספר בית הלל על שולחן ערוך יורה דעה ואבן העזר, דירנפורט, תנ"א 1691
Beit Hilel Al Shulchan Aruch Yore Dea and Even Ha/Ezer, Duerenport, 5451 1691

229-1509


$60
טור חושן המשפט, עם פירוש בית יוסף דירנפורט, תקנ"ו 1796
ר' יעקב בן אשר
Tur Choshen Hamishpat, with Perush Beit Yosef, Duhrenfurt , 5556 1796R' Yaacov Ben Asher

229-1510


$40
משניות סדרים נשים ונזיקין דירנפורט, תקס"ו 1806, נזקי עש, פגמים
Mishniot Sdarim Nashim V’nezikin, Duhrenfurt, 5566 1806, moth damages, damages

229-1511


$80
אור האמת, חדושי תורה חסידיים הוסיאטין, תרנ"ט, 1899, יחד עם ספר נועם אלימלך, חסידות, ורשה, תרמ"א 1881
ר' דוב בער ממעזריטש ור' לוי יצחק מברדיטשוב
Or Ha’emet, Chidushei Torah Chassidi’im, Husiatyn, 5659 1899, bound with Noam Elimelech, Chassidut, Warsaw, 5641 1881R' Dov Ber of Mezritch

229-1512


$40 | Sold for: $40
אבני מילואים, פירוש לשולחן ערוך אבן העזר הלברשטדט, תר"כ 1860, חתימות בעלים
ר' אריה ליב הכהן
Avnei Miluim, Perush L’Shulchan Aruch Even Haezer, Halberstadt, 5620 1860, signatures of ownersR' Arieh Leib Hacohen

229-1513


$50
אמרי שפר, ענייני תורה ומוסר לילדי בני ישראל עם העתקה ללשון אשכנזים, ווין, תקס"ח 1808, 489 עמ', בסוף הספר רשימת ספרים מאת ההוצאה
ר' הירץ הומבירג
Imrey Shefer, Inyaney Tora U/Musar L'Yaldey Bney Israel, Im Haataka L/Lshon Ashkenazim, Vienna 5568 1808, 489 p.R' Hirtz Humbirg

229-1514


$50 | Sold for: $50
ספר שאגת אריה על שולחן ערוך אורח חיים , וינה תקס"ט 1809, חתימת בעלים (פגמים בדף השער ודפים ראשונים ואחרונים)
ר' אריה ליב בן ר' אשר
Shaagas Arie, Al Shulchan Aruch Orach Chayim, Vienna, 5569 1809, signatures of owners (damages to the title page and first and last few pages)R' Arie Leib

229-1515


$50 | Sold for: $50
הלכות גדולות לפי סדרן בתלמוד מיוחס לר' יהודאי גאון או ר' שמעון מקיירי, וינה תקע"א 1810, קו דף , חתימות בעלים
Halachot Gdolot L’fi Sidran B’Talmud, attributed to Harav Yehudai Gaon or Harav Shimeon Kayyara, Vienna, 5571 1810, 106 pages, signatures of owners

229-1516


$50 | Sold for: $50
ספר תורת הבית הארוך, דיני אסור והיתר וינה, תקע"א 1811, קכב דף, חתימות בעלים
הרשב"א
Torat Habait Ha’aroch, Dinei Isur V’Heter, 5571 1811, 122 pages, signatures of ownersHaRashba

229-1517


$80
אורים ותומים, על ש"ע חושן המשפט חלק שני בלבד, ווין, תקע"ט 1819, קעח דף
ר' יהונתן אייבשיץ
Urim V’tumim, Al Shulchan Aruch Choshen Hamishpat, only the 2nd part, Vienna 5579 1819, 178 p.R' Yehonathan Aivshitz

229-1518


$50 | Sold for: $50
בן ישי, למוד סדר חשבון העתים (לוחות שנה) וינה תקפ"ז 1827
ר' יהודה שלום ינייסי
Ben Yishai, Limud Seder Heshbon Ha/Itim (calendar) Vienna? Triest? 5587 1827R' Yehuda Shalom Yeneisi

229-1519


$100
ספר תפילות הקראים, חלק רביעי וינה, 1854, ללא כריכה
יצחק הבחור בן שלמה איסכוויץ
Tfilot HaKor’im, part four, Vienna, 1854, without its coverIsaac Ben Shlomo Iscevitz

229-1520


$40 | Sold for: $40
חומש מיניאטורי חמישה כרכים הוצ' סיני, שלזינגר, וינה
Miniature Chumash, five volumes, publ. by Sinai, Schlezinger, Vienna

229-1521


$50
ספר ישמח ישראל, אמרות טהורות לשבתות ולמועדים, ע"י ר' צבי פרעמינגער, וינה, תרצ"ג 1933, 168 עמ'
ר' ישראל מטשארטקוב
Yismach Israel, Imrot Tehorot L’Shabatot V’Moadim, by Rabbi Zvi Preminger, Vienna, 5693 1933, 168 pagesR' Israel

229-1522


$120 | Sold for: $120
ספר שתי הלחם, הלכה, וואנזיבק, תצ"ג 1733 60 דף
ר' משה חאגיז
Shtey Ha/Lechem, Halacha, Vanzibak, 5493 1733R' Moshe Hagiz

229-1523


$700 | Sold for: $750
ספר השורשים, חברו החכם הגדול רבי דוד קמחי זצ"ל, דפוס יוסטיניאן, ונציה, ש"ו 1546
Sefer Hashorashim, Chibro Hachacham Hagadol Rabbi David Kimchi ZL, Justinian press, Venice, 5306 1546

229-1524


$700
ילקוט שמעוני, חלק שני נביאים וכתובים, ונציה, שכ"ו 1566, משוקם
Yalkut Shimoni, part two, Nevi’im V’Ketuvim, Venice, 5326 1566, restored

229-1526


$400
זה ספר תולדות אהרון, מראה מקום מכל הפסוקים, ונציה, שנ"א, 1591, 159 עמ'
ר' אהרון מפיזרו
Zeh Sefer Toldot Aharon, Mar’eh Makom Mekol Hapsukim, Venice, 5351,1591, 159 pagesR' Aharon of Pizaro

229-1527


$500 | Sold for: $500
ספר בדק הבית, הלכה, ונציה שס"ו 1606, סח דף
ר' יוסף קארו
Sefer Bedek HA/Bait, Halacha, Venice, 5366 1606, 68 sheetsR' Yosef Karo

229-1529


$650
ספר עץ שתול, פירוש על עקרים, ונציה, שע"ח 1618
ר' יוסף אלבו
Etz Shatul, Perush Al Ikarim, Venice 5378 1618R' Yosef Albo

229-1530


$120
ספר דבר שמואל, שו"ת, כולל תשובות בעניין שבתאי צבי ונתן העזתי, ונציה, תס"ב 1702 (פגמים ונזקי עש)
Dvar Shmuel, She’elot V’tshuvot, including answers regarding Shabtai Zvi and Nathan of Gaza, Venice, 5472 1702 (damages and moth damages)

229-1531


$180
ספר אבות עולם, באור על מסכת אבות ברגדין, ונציה, תע"ט 1719, קטו דף
ר' בנימין הכהן ויטאל
Avot Olam, B’or Al Masechet Avot ,Bragadin publ. Venice, 5479 1719, 115 pagesR' Benjamin Hacohen Vital

229-1532


$60
ספר שושנים לדוד חלק א', פירוש על המשנה, ונציה, תקי"ב 1752 (פגמים)
ר' דוד פארדו
Shoshanim L’David, part one, Perush Al HaMishna,Venice, 5512 1752, (damages)R' David Pardo

229-1533


$140 | Sold for: $140
ספר קב הישר, מאמרי מוסר ונציה, תקל"ב 1772
ר' צבי הירש קאידנובר
Kav Hayosher, Maamarei Musar, Venice, 5532 1773R' Zvi Hirsh Kaidanover

229-1534


$80 | Sold for: $80
ספר צפנת פענח (ללימוד חשבון) וארשה, תרכ"א 1861, 76 עמ' + לוח הכפל
ר' יוסף שליפירז מהאראדישץ
Tsofnat Paaneach (for teaching arithmatic), Warsaw, 5621 1861, 76 p +multiplication tableR' Yosef Shlipirz

229-1535


$120
ערבי נחל, פירוש חסידי על התורה חלקים א+ב, וורשה, תר"ל 1870
ר' דוד שלמה איבשיץ
Arvei Nachal, Peirush Chassidi Al HaTorah, parts 1+2, Warsaw, 5630 1870R' David Shlomo Aivshitz

229-1536


$40
ספר עבודת הקודש, ורשה, תרל"ו 1876 88 עמ', נקבי עש
ר' שלמה בן אדרת זלה"ה
Avodat Hakodesh, Warsw, 5636 1876, 88 pages, moth holesR' Shlomo Ben Aderet

229-1537


$25
ספר הישר, על תוכחות ומוסר חברו רבינו תם, ורשה, תרל"ט 1879
Sefer Hayashar, Al Tochechot U/Musar, Chibro Rabenu Tam, Warsaw, 5639 1879

229-1538


$120
ספר אילן הגדול, שחיבר הרב המקובל בוצינא קדישא מוהר"ר מאיר כץ פאפרס, ורשה, תרנ"ג 1893, כריכה חדשה, נייר חום מתפורר
Sefer Ilan Hagadol, Sh/Chiber Ha/Rav Ha/Mkubal Botsina Kdisha Meir Katz Papres, Warsaw, 5653 1893, new binding, browned crumbling paper

229-1539


$80
ספר שביל הזהב, דיון בשאלות הנוגעות ליהודים ומצות ישוב הארץ, ורשה, תרנ"ז 1897
ר' מרדכי עליאסבערג
Shvil Hazahav, Diun B’She’elot Hanog’ot L’Yehudim V’Mitsvat Yishuv Ha’aretz, Warsaw, 5657 1897R' Mordechai Elias

229-1540


$25
ספר אור צדיקים ודרך כעודה דפים א-דכד, ורשה, תרמ"ט 1889
Or Tzadikim V’derech K’oda, Warsaw, 5649 1889, pages 1-

229-1541


$120
תלמוד בבלי מסכת זבחים, מנחות ובכורות, זולצבאך, תקכ"א 1761, כריכת עץ מקורית מצופה עור, פגמים
Talmud Baveli Masechet Zvachim, Minchot V’Bechorot, Sulzbach 5521 1761, original leather coated wooden binding, damages

229-1542


$200
מחזור לראש השנה ויום הכפורים נוסח ספרד, דפוס יצחק משה באקשט, זיטאמיר, תרל"ז 1876
Machzor for Rosh Hashana and Yom Kipur, Itschak Moshe Bakst press, Zhitomir, 5637 1876

229-1543


$80 | Sold for: $85
ספר כרתי ופלתי, פלפולים והלכה על ש"ע יורה דעה, זולקווא, תקנ"ט 1799, קכג דף, חתימות בעלים, יחד עם ספר תפארת ישראל, על שו"ע יורה דעה, וארשה, תרל"ח 1878
ר' יהונתן נתן נטע אייבשיץ
Kreti V’Pleti, Pilpulim V’Halacha Al Shulchan Aruch Yore Dea, Zulkwe, 5559 1799, 123 p. owners' signatures, bound with Tiferet Israel on Shulchan Aruch Yore Dea, Wasaw, 5638 1878R' Yehonathan Nathan Neta

229-1544


$40
ספר חפת אליהו, תפסיר לשונות עורך יוסף גנאסיא, סוטה, טוניס, תרצ"ה 1935
ר' אליהו מזרחי ז"ל הרא"ם
Chupat Eliahu, Tafsir Leshonot, ed by Yosef Gnasia, Sota, Tunis, 5695 1935R' Eliahu Mizrahi

229-1545


$75 | Sold for: $90
רזיאל המלאך, יוזעפאף, תרל"ב 1872 עם חתימת בעלים בדף השער
Raziel Hamal’ach, Jozefow, 5632 1872, with the owner’s signature on the title page

229-1547


$100 | Sold for: $100
ספר כסא אליהו, ארבעה פרקים בענייני קבלה, דפוס ישראל בק, ירושלם, תרכ"ה 1865
Kiseh Eiyahu, four chapters regarding Kabalah, Israel Bak press, Jerusalem, 5625 1865

229-1548


$200 | Sold for: $240
ספר עץ חיים, קבלה, כולל השמטות ותיקונים קנד דף, יחד עם נהר שלום, ירושלם, תרכ"ז 1867, לז דף
Sefer Etz Chayim, Kabalah, Kolel Hashmatot V’Tikunim, 154 pages, together with Nehar Shalom, Jerusalem, 5627 1867, 37 pages

229-1549


$75
שני ספרים: ספר לקוטי מוהר"ן, חסידות לרבי נחמן מברלב, ירושלים תרצ"ו 1936, וחיי מוהר"ן, ירושלים תש"ז 1947
Two books: Likutei Moharan, Chassidut Rabbi Nachman of Breslau, Jerusalem 5696 1936,and Chayei Moharan, Jerusalem 5707 1947

229-1550


$50
סדר תפילה לשחרית של חול, ראש השנה, ערוך ע"י ח. לנדאו, מנהלת בי"ס אוולינה דה רוטשילד, ירושלים,
Seder Tfilah L’Shacharit Shel Chol, Rosh Hashana, edited by H. Landau, headmistress of the Evelina de Rothschild school, Jerusalem

229-1551


$150 | Sold for: $150
שומר אמונים, חסידות, ירושלים, תש"ב 1942 עם חתימת תלמידו חיים יוסף גוטליב ותיקונים בכתב יד
ר' אהרון פוטה (ישיבת אהרון)
Shomer Emunim, Chassidut, Jerusalem, 5702 1942, with the signature of his pupil Chaim Yosef Gottlieb, with handwritten proofsR' Aharon Fota

229-1552


$50
ספר לך שלמה, שו"ת הלכה כאזאבלנקה, תרצ"ז 1937
ר' שלמה הכהן סקלי
Lecha Shlomo, She’elot V’tshuvot Halacha, Casablanca, 5697 1937R' Shlomo Hacohen Sakali

229-1553


$60 | Sold for: $75
תהילים בשפה המהרטית, סוף המאה ה19 דפים פגומים
Tehilim in the Marathi language, late 19th c, damaged pages

229-1554


$120 | Sold for: $130
ספר יורו משפתיך ליעקב, דרשות כלכותה, תרמ"ב 1882
ר' יעקב עתבי ור' יעקב סוקר
Yoru Mi/Sfatecha L'Yaacov, sermons, Calcuta, 5642 1882R' Yaacov Atabi , R' Yaacov Soker

229-1555


$150
ספר חנוכת הבית לדוד, פלפולים ודרשות לחנוכה, כלכתה, תרמ"ה 1885, דפים משוקמים, כריכה חדשה
ר' שלמה תווינה
Chanukat Habeit L’David, Pilpulim V’Drashot L’Chanukah, 5645 1885, restored pages, new bindingR' Shlomo Tvina

229-1556


$100
ספר סרח משלי בתרגום לערבית יהודית כמנהג בגדד, כלכותא, תרנ"ו 1896
Serach Mishley, translated into Arabic after Bagdad Custom, Clcuta, 5656 1896

229-1557


$30 | Sold for: $30
אפי רברבי שולחן ערוך אבן העזר הלכה, לבוב, תר"כ 1860, ללא כריכה קדמית, חתימות בעלים
Afey Ravravey Shulchan Aruch Even HA/Ezer, Halacha, Lvov, 5620 1860, front cover missing, owners' signatures

229-1558


$40
ספר תורת הקנאות, לבוב, תר"ל 1870 450 עמ' (עמ' 447-450 מודבקים)
ר' יעקב עמדין
Torat Hakana’ut, Lviv, 5630 1870, 450 pages, (pages 447-450 repaired with tape)R' Yaacov Amdin

229-1559


$280
ספר עטרת תפארת ישראל על חמשה חומשי תורה , פירוש חסידי, לובלין תרל"ה 1875, פב דף 164 עמ', ללא כריכה פגמים
Sefer Ateret Tiferet Israrel Al Chamisha Chumshei Thora, Chassidic interpretation, Lublin, 5635 1875, 82 sheets, 164 p. (no cover, Damaged)

229-1560


$80
ספר רסיסי לילה, אמרי חסידות לובלין, תרס"ג 1903, 199 עמ', כריכה פגומה
ר' צדוק הכהן
Resisei Laila, Imrei Chassidut, Lublin, 5663 1903, 199 pages, damaged coverR' Tsadok Hacohen

229-1561


$30 | Sold for: $100
ספר תורה, נביאים וכתובים מדויק היטב ע"פ המסורה, לונדון תרע"ג 1913, כריכה עם אינליי עבודת יד אומן, עצים שונים, מראה משה עם לוחות הברית
Sefer Torah, Nevi’im V’Ketuvim, London 5673 1913, with artisan crafted inlay, various woods, Moses with the tables of the covenant

229-1562


$75
ספר חידושי הריטב"א, ליוורנו תקמ"ז 1787, חתימות בעלים
ר' יום טוב אלאשווילי
Chidushei HaRitva, Livorno, 5547 1787, signatures of ownersR' Yom Tov Alashvili

229-1563


$50
ספר לדוד אמת, הר' חיד"א, קיצור ספר אמת ליעקב, מהר' אלגאזי, על הלכות קריאת ספר תורה, ליוורנו, תקצ"ה 1835 (תקפ"ה?)
L’David Emet, Harav Hida, Kitzur Sefer Emet L’Yaakov, by Harav Algazi, Al Halachot Kri’at Sefer Hatorah, Livorno, 5595 1835 (5585?)

229-1564


$100 | Sold for: $100
הזהר על התורה, חלק שלישי על חומש, ויקרא, ליוורנו, תרי"ח 1858, עם חתימת בעלים: הראשון לציון הרב רפאל מאיר פנג'יל,
Hazohar Al Hatorah, part three, Al Chomash, V’yikrah, Livorno, 5618 1858, with the signature of the owner: Harishon L’Zion Harav Raphael Meir Panigel

229-1565


$80
ספר נאה להודות, תהילים עם פירוש ר' ניסים אברהם אשכנזי, עם ספר ביכורים, ליוורנו, תרפ"ה 1925 פגמים
Na’eh L’hodot, Tehilim Im Perush Shel Rav Nissim Avraham Ashkenazi, Im Sefer Bikurim, Livoro, 5685 1925, damages

229-1566


$40 | Sold for: $40
סדר חמש תעניות כמנהג ק"ק ספרדים עם תרגום חלקי ללדינו, ליוורנו, תקצ"ו 1836
Seder Chamesh Ta’aniot according to the Sefardi community, with partial translation into Ladino, Livorno, 5596 1836

229-1568


$40 | Sold for: $40
שיר השירים, כתב ועטר עטורים שבתי בן ירחמיאל רובין בשנת תרפ"ג ליצירה, מהדורה של 1500 עותקים שיצאה בדפוס בראנדענבורגישע בוכווערקשטעטן, ברלין, תרפ"ד, 1924 (כריכה מוכתמת, נקבי עש)
Shir Hashirim, Das Hohe Lied Salomonis, written an dillustrated by Shabtai Ben Yerachmiel Rubin, publ in 1500 copies in Seibe, 1924

229-1569


$50
ספר מאיר עיני חכמים, חדושי ש"ס לעמברג, תקנ"ז 1797
ר' מאיר ב"ר גדליה מלובלין
Meir Enei Chachamim, Chidushei Shas, Lemberg, 5557 1797R' Meir B"R Gdalia of Lublin