249-1572


$500
תלמוד בבלי 20 כרכים עם כל המפרשים, 20 כרכים ווילנא, בדפוס והוצאת האלמנה והאחים ראם, תרפ"ג 1923, כריכת עור שחורה מהודרת
Babilonean Talmud in 20 volumes, with all the interpreters, Vilno, publ by the widow Ram, 5683 1923, de lux black leather bindings

249-1573


$120
משנה תורה, מדע אהבה זמנים הלכה ע"פ הרמב"ם, ברגדין, ונציה, ת"ק 1740, קנב דף פגמים, נזקי עש
Mishne Tora, Mada, Ahava, Zmanim, Halacha after the Rambam, Bragadin, Venice, 5500 1740, 152 p, samages, moth holes

249-1574


$25
ספר שפע טל לברכה, קבלה ע"פ האנויאה, שע"ב, ורשה, תר"ל 1870
ר' שבתי שעפטל הורוויץ
Sefer Shefa Tal L/Bracha, Kabbala, after Hanau, 5372, Warsaw, 5630 1870R' Shabtai Sheftel

249-1575


$40
ספר כפי אהרון, שו"ת דפוס ישראל בק, ירושלים, תרל"ט 1879, קעח דף , כריכה לא מקורית
ר' אהרון עזריאל
Sefer Kfi Aharon, questions and answers, Israel Bek press, Jerusalem, 5639 1879, 178 p, cover not originalR' Aharon Azriel

249-1576


$40
ספר בית דוד, הובא לדפוס ע"י שאול הורוויץ, ירושלים, תרס"ד 1904, עה דף , יחד עם קונטרס פרי עץ חיים, כ דף
ר' דוד אעביל
Sefer Beit David, brought to press by Saul Horovitz, Jerusalem, 5664 1904, 75 p. with Pri Etz Haim, 20 p.R' David Aevil

249-1577


$25
ספר אור לפארו עם דרך החיים על הלכות פסח, מונקאטש, תרנ"ב 1892, צח דף (שער פגום)
ר' רפאל סגל צימעטבוים
Sefer Or L'Peero, with Derech Hachaim, on Passover laws, Mukachevo, 5652 1892, 98 p (damaged title page)R' Raphael Segal Tsimetboim

249-1578


$25
ספר שות יד יצחק חלק שלישי, סאטמטר תרס"ט 1909,
אברהם יצחק גליק
Sefer Sheelot Utshuvot Yad Itshak part 3, Satu mare, 5669 1909Avraham Itshak Glik

249-1579


$25
שו"ת ערוגות הבשם, חלק אורח חיים סאליווע, תרע"ב 1912, קעט דף + מפתחות
ר' משה גרינוואלד אבד הומנא וקליינווארדין
Sheelot Utshuvot Arugot Habosem, on Orach Haim, Salive, 5672 1912, 179 p+ indexR' Moshe Grinvald

249-1580


$40
שות לבושי מרדכי, חלק שני על ש"ע אבן העזר וחושן משפט, סוואליוע תרע"ג 1913, נד + כ דף כריכת עור מפוארת
ר' מרדכי ליב נפתלי
Sheelot Utshuvot Levushey Mordechai part two, on Shulchan Aruch Even Haezer and Choshen Mishpat, Selive 5673 1913, 54+20 p, de lux leather coverR' Mordechai Leib Naftali

249-1581


$25
ספר נחלת בנימין, שות על שע"ר אורח חיים , פאקש, תרמ"ט 1889, קנה דף
וואלף ברייער אב"ד טאב
Sefer Nachlat Binyamin, questions and answers on Shulchan Aruch Orach Haim, Facs, 5649 1889, 155 pWolf Breier

249-1582


$25
ספר מאורי אש איבערזעצט פון ספר זכרון יהודא, אודות ר' מאיר אי"ש ור דוד דייטש, לב דף+ שירים וזמירות, פאקש, תרס"ד 1904
Sefer Meorey Esh, iberzetst fon Sefer Zichron Yehuda, about R' Meir Ish and R' David Deitch, 32 p+ songs, Facs, 5664 1904

249-1583


$25 | Sold for: $25
ספר קול יהודה, פירוש על תהילים פרעסבורג, תרמ"ז 1887, 104 עמ'
חיים יהודה רייך
Sefer KolYehuda, interpretation on psalms, Pressburg, 5647 1887, 104 pHaim Yehuda Reich

249-1584


$100
ספר הזוהר על התורה חלקים שלישי, ויקרא (ללא שער) ורביעי, במדבר , קושטאנדינא, תצ"ו 1736 (נקבי עש)
ר' שמעון בן יוחאי ז"ל
Sefer Hazohar Al Ha/Tora, partd three , Leviticus (title page missing, and fourth, numbers, Constantinople, 496 1736 (moth holes)R' Shimon Ben Yochai

249-1585


$40 | Sold for: $40
ספר מתוק לנפש, מוסר, דפוס עראפ אוגלו ובניו, קושטנדינא, תקפ"ח 1828 שער פגום צא דף
ר' יצחק פרחי
Sefer Matok Lenefesh, sermon, Araf Uglo and sons press, Constantinople, 5588, 1828, damaged title page, 91 pR' Itshak Parchi