255-1022


$25
מעטפת יום הופעת הבול בול הנגב, 26.12.50, אילת
First day cover, the Negev stamp, 26.12.50, Elat

255-1024


$30
לוט בולי ישראל, מס' קטלוגי 944-1016 לא רציף, לא שלם
Lot of Israeli stamps, catalog no.944-1016, nonconsecutive, incomplete

255-1025


$120
כ-2 ק"ג בולי ישראל לא חתומים מצב mint, בין 1954-1985
2 kg of Israeli stamps, not postmarked, mint condition, between 1954 to 1985

255-1026


$40
מעטפה פילטלית, עזה, 1967 עם ביול ישראלי ופלשתיני, חתום
Philately cover, Gaza 1967, with Israeli and Palestinian stamping, postmarked

255-1027


$120
כ-2 ק"ג בולי ישראל לא חתומים מצב mint, בין 1954-1985
2 kg of Israeli stamps, not postmarked, mint condition, between 1954 to 1985

255-1028


$50
לוט של 38 דפיות, דואר ישראל שנות ה70-90, כולל כפולים
Lot of 38 sheets, Israel Post, 1970's-90's, including doubles

255-1029


$120
כ-2 ק"ג בולי ישראל לא חתומים מצב mint, בין 1954-1985
2 kg of Israeli stamps, not postmarked, mint condition, between 1954 to 1985

255-1030


$50 | Sold for: $65
לוט גדול של בולי ישראל, כולל: ששה אלבומים עם בולים, שני אלבומים עם מעטפות יום הופעת הבול ובולים ומעטפות בתפזורת
Large lot of Israeli stamps, comprises: six albums with stamps, two albums with first day covers and loose stamps and covers

255-1031


$200
146 מעטפות ישראל 1948-1970 כולל מנהלת עם, תקופת המעבר, מעטפות יום הופעת הבול וכו'
146 Israel covers, 1948-1970, including Minhelet Am, the transition period, first day covers

255-1032


$60 | Sold for: $65
מעטפה פילאטלית עם בול צפת חתומה .6.May 1948
Philately cover with a postmarked Safed stamp, May 6 1948

255-1033


$280
אלבום עם כ-190 מעטפות ישראל 1948-1970, כולל תקופת המעבר, מנהלת עם, מעטפות יום הופעת הבול וכו'
Album of 190 Israel covers 1948-1970, including the transition period, Minhelet Am, first day covers etc.

255-1034


$100
גליון בול "גימנסיה הרצליה" ישראל, 23.6.2004, כולל 10 בולים עם תזוזת זרחן
Sheet of "Gimnasia Herzliya " stamps, Israel, 23.6.2004, including 10 stamps with phosphorous movement

255-1035


$300
כ-10,000 בולים ישראלים בחבילות של 100 (massenware)
10.000 Israeli stamps, in packs of 100 (massenware)

255-1036


$110 | Sold for: $110
סדרת בולי דואר אויר, ישראל 1950, לא חתום, עם שובל שלם
Series of airmail stamps, Israel 1950, not postmarked, with intact tabs

255-1037


$1100
סדרת בולי דואר אוויר, ישראל 1950, כל בול שורה של 10, לא חתום, עם שובל שלם (מלבד 50 פר' שם 1+9)
Series of airmail stamps, Israel 1950, each stamp a line of ten, not postmarked, with intact tabs, (except for 50 pr. There only 1+9)