224-2420


$25
דין וחשבון של הנהלת ההסתדרות הציונית והנהלת הסוכנות היהודית לא"י, מוגש לקונגרס הציוני הכ"א, אוגוסט 1939, ג'נבה, הקונגרס האחרון לפני מלחה"ע ה-2, כולל נתונים אודות המצב בעולם היהודי
Report by the Zionist Union administration and the Jewish Agency of Eretz Israel, presented at the 21st Zionist Congress, August 1939, Geneva, last congress before WWII, including data on Jewish world

224-2421


$40
גלויה ליטוגרפית, לכבוד הקונגרס הציוני ה-12, קארלסבד, 1921
יוסף בודקו
Lithograph postcard, in honor of the 12th Zionist Congress, Karlsbad, 1921
Josef Budko

224-2422


$25
Fuenf Jahre meines Lebens, Berlin, 1901, 8 plates
Alfred Deryfus
Fuenf Jahre meines Lebens, Berlin, 1901, 8 plates

224-2423


$200
פרוטומה מגבס, חיים ארלוזורוב חתום
מ. ברלין
Plaster protome, Chaim Arlosoroff, signed
M. Berlin

224-2424


$25
פנקס קבלות "שקל תש"ט-תש"י הקונגרס הציוני הכ"ג, של ההסתדרות הציונית העולמית , כולל שני תלושים ועטיפה
Receipt booklet “Shekel 5709-5710” the 23rd Zionist Congress of the World Zionist Union, including 2 slips and envelope

226-1338


$25 | Sold for: $25
סיכת "קונגרס", צדף עם כיתוב "ציון"
"Congress" pin, mother of pearl, inscribed: "Zion"

226-1339


$100
אלבום מכתבים בעניין ציונות והקמת המדינה ארגנטינה, 1943, מאת אישי ציבור יהודים, רבנים וכו'
Letter album in the matter of Zionism and the establishment of the state, Argentina, 1943, by Jewish public personalities, Rabbis etc.

226-1340


$25 | Sold for: $25
צלוחית Wedgewood עם מגן דוד וכיתוב Zion
Wedgewood saucer with star of David, inscribed: Zion

229-1300


$50
Kongresszeitung, Organ des XII Zionisten Kongresses, Nr. 3-Nr.14 + Sonderabdruck, Karlsbad, 2.9.1921-15.9.1921
Kongresszeitung, Organ des XII Zionisten Kongresses, Nr. 3-Nr.14 + Sonderabdruck, Karlsbad, 2.9.1921-15.9.1921

229-1301


$60 | Sold for: $60
חמישה פריטים מקונגרסים ציוניים: תעודות ציר הקונגרס ה17, תרצ"א, והקונגרס הכ"ח ירושלים תשכ"א, כרטיס חבר הועד הפועל הקונגרס הכ"א, ג'נבה תרצ"ט, ושני כרטיסי "שקל": הקונגרס הכ"ג, ושקל היובל תש"ח
Five items from Zionist Congresses: legate’s card of the 17th congress, 5691, and the 28th congress, Jerusalem 5721, Ha’vaad Hapoel card, 21st Geneva, 5699, and two “Shekel” cards, 23rd congress

240-1282


$50 | Sold for: $50
סיכת קונגרס "ק.ה.י.ג.צ." בתוך מגן דוד, אמייל,רקע שחור
Congress pin, "C.H.J,G.Z", inside a Magen David, on black enamel

240-1283


$50
חמישה שקלים של ההסתדרות הציונית תרצ"א , ירושלים (2), תש"ח, א"י, תש"ט-י, ישראל (2), וכן עשירית השקל לגלגלת, קק"ל
Five Shekels of the Zionist Union, 5691, Jerusalem (2), 5708, Eretz Israel, 5709, Israel (2), and Asirit Hashekel Le/Gulgolet, JNF

240-1284


$50
סיכת קונגרס "ציון", במגן דוד רקע תכלת
Congress pin "Zion" inside a Magen David, on light blue ground

245-1300


$220 | Sold for: $375
שטיחון "הרצל" משמאל לימין תוצ' מחלקה לאריגה של בי"ס אליאנס, "כל ישראל חברים", ירושלים
"Herzl" rug, from left to right, product of the Alliance High school's weaving department, "Kol Israel Chaverim", Jerusalem

251-1301


$300 | Sold for: $850
קופת יום הסרט (גדולה), , תוצ' ארץ ישראל עם מפת הארץ ללא עקבה -אילת Made in Erez Israel, 17.4X7.5
KKL JNF box "Yom HaSeret" (large), Made in Eretz Israel, with a map of Israel without Aqaba-Elat

267-159


$25
שתי כרזות של תנועת החירות מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי
Two posters of the Herut movement, founder of the Irgun

267-160


$40
כרזה של מזרחי הצעיר ארה"ב, 43X32 Grow with Mizrachi Hatsair, סביבות 1950
Poster :" Grow with Mizrachi Hatsair", c. 1950

267-161


$25
כרזה, דיוקן בנימין זאב הרצל חוזה מדינת ישראל, פרסום תוצרת הארץ, בהנהלת משה חלוץ, 70X50
Poster, portrait of Benjamin Zeev Herzl, bu Totseret Haaretz advertizing, 70X50

267-162


$60 | Sold for: $60
כרזה, הקונגרס (הציוני) הי"ח קרב ובא! אל יהודי ארץ ישראל, הועד הארצי לענייני השקל מכריז בזו על השקל הציוני לשנת תרצ"ג, דפוס הרצליה, תל אביב, (מוצמדת לבד) הקונגרס התקיים בפראג באוג'. 1933,מדות 48X48
Poster Hakongress Ha18..Herzliya press, Tel-Aviv 1933

267-163


$40 | Sold for: $40
כרזה קרן תל חי, ברית נשים לאומית בפתח תקוה, תר"פ- יא אדר- תש"ח, יום סרט, לזכר יוסף תרומפלדור וחבריו, י. אדר תש"ח, 21.3.1948, 47X31
Poster Keren Tel Chai, Brit Nashim Leumit in Petach Tikva,1920- 11 Adar- 1948, 21.3.1948, 47X31

267-164


$70
עיתון רשמי, כרזה ליטוגרפית מהדורה ראשונה, (קרע קטן בקצה), 42.5X53.5
ארתור שיק
Iton Rishmi, lithograph poster, 1st edition (small tear at top), 42.5X53.5Arthur Szyk