223-1329


$50 | Sold for: $150
חמישה מכתבים מודפסים חתומים (תודה על קבלת חוברת קורות, ושני פריטי נייר נוספים
Five typed letters signed by him (thanks for receiving issue of Korot) and two additional paper items

223-1330


$70 | Sold for: $375
כשלושים וחמישה מכתבים חתומים של דב הוז, שנות העשרים עד שנות השלושים
A collection of around 35 signed letters by Dov Hoz, the 1920's - 1930's

223-1331


$120 | Sold for: $425
כ-50 מכתבים חתומים של דב הוז, שנות העשרים עד שנות השלושים
A collection of around 50 signed letters by Dov Hoz, the 1920's - 1930's

224-2061


$25
אוגדן עם תעודות, מסמכים אוטוגרפים ועוד
Folder with documents, autographs etc

224-2063


$25
תוכניה של קונצרט "ערב בוינה, ירושלים 1963, בניצוחו של Robert Stolz, וכן עם שתי חתימות של הנ"ל
Concert program “Erev B’vina, Jerusalem 1963, musical conductor Robert Stolz, and two autographs by aforementioned

225-1416


$25 | Sold for: $25
שבעה מכתבים מודפסים חתומים ביד ע"י אישי ציבור, ישראל, שנות ה30-50: יוסף בורג (2), ישראל רוקח (3), משה קול (2)
Seven typed and hand signed letters by public figures, Israel, 1930’s-50’s, Joseph Burg (2), Israel Rokach (3), Moshe Kol (2)

225-1417


$25 | Sold for: $30
מכתב בקשה להתחשב בעובד עירייה הזקוק לניתוח בבי"ח שערי צדק במחיר הניתוח, כתוב במכונת כתיבה עם חתימת ידו של נאששאשיבי (אנגלית), 9.6.29
Letter of request to make allowances for a municipality worker in need of surgery at the Shaarei Tsedek Hospital in the cost of the operation, typedin English and hand signed by Nashashibi, 9.6.29

225-1418


$50
My Michael, signed ed by author USA 1972, with corrections by Lily Edelmann
My Michael, signed ed by author USA 1972, with corrections by Lily Edelmann

225-1419


$120
Beggar in Jerusalem, limited signed ed. No 15 of 250, and addtitional dedication to the translator from French Lily Edelman, June 23, 1970
Beggar in Jerusalem, limited signed ed. No 15 of 250, and addtitional dedication to the translator from French Lily Edelman, June 23, 1970

225-1420


$200
Portrait of a marriage, New York 1945 with signed dedication to Lily Edelman by the author
Portrait of a marriage, New York 1945 with signed dedication to Lily Edelman by the author

225-1421


$25 | Sold for: $25
מכתב מודפס חתום ביד ע"ג נייר מכתבים של "ועד הדלגציות היהודיות", פאריז, נשלח מברלין, שנות ה20 (נייר קרוע ומודבק)
Typed hand signed letter, on “Va’ad Hadelegatziot Hayehudiot” stationery, Paris, sent from Berlin, 1920’s (torn paper glued back together)

229-1309


$40 | Sold for: $40
מכתב של "מקורות חברת המים בע"מ" חתום ע"י לוי שקולניק (לוי אשכול), ופנחס קוזלבסקי (פנחס ספיר), 19.9.47
Letter by the Mekorot Water Company Ltd signed by Levi Shkolnik (Levi Eshkol) and Pinchas Kozlowski (Pinchas Sapir) 19.9.1947

229-1310


$80
לוט מכתבים ומסמכים חתומים ע"י ראשי ערים, מזכירי ערים וכד', אברהם קריניצי, מרדכי נמיר, חיים לבנון ועוד, ס"ה 15 שונים
Lot of letters and documents signed by city mayors etc, Avraham Krinitzi, Mordechai Namir, Chaim Levanon and others, total of 15 different ones

229-1311


$50 | Sold for: $50
שתי עצומות, מופנות אל הועד הפועל של הסתדרות העובדים, חתומות ע"י נציגי קבוצות וקיבוצים, עם חותמות היישובים: א. למניעת החרמת דירה של ידיד המשקים החקלאים 21.6.46 ב. בענין התישבות בעמק הירדן, 26.3.31
Two petitions aimed at the Vaad Hapoel of the Histadrut Ha’ovdim, signed by the representatives Kvutzot Hakibutzim, with the stamps of the Yeshuvim: a.

229-1312


$100
מכתב תודה לגולדה מאירסון חתום ע"י כל עורכי העיתונים, 31 במאי 1946, תודה על תמיכתה בביטול תשלום מס על נייר עיתון
Thank You letter to Golda Meyerson, signed by all the newspaper editors, 31 May 1946, thanking her for her support on canceling the tax on paper

229-1313


$50 | Sold for: $60
הזמנה בכתב יד לאסיפה של חברי אגודות מקצועיות "בהשתתפות החבר ד. בן גוריון", עם חתימות המשתתפים: גולדה מאירסון, ד. רמז ואחרים, 5.12.34
ההסתדרות הכללית, עובדי הועד הפועל
Handwritten invitation to a meeting of members of professional assosiations “attended by member D. Ben Gurion”, with signatures of the participants: Golda Meyerson, D. Remez and others, 5.12.34Histadrut Haklalit

229-1314


$260
מכתב כתוב ביד לכבוד מוזס בעניין קניית ספרים, עברית-גרמנית, פברואר, 1923 תרפ"ג
עגנון שמואל יוסף
Handwritten letter to Mozes regarding the purchase of books, Hebrew-German, Feb. 1923 5683Agnon Shmuel Yosef

229-1315


$75
מכתב תשובה מודפס חתום ביד 27.1.41 למכתב של י. שפרינצק מה 19.1.41 בענין הקצבה כספית לכינוס הדרכה למוכתרים, יחד עם פתק חתום ע"י שפרינצק
שרתוק (שרת משה), הסוכנות היהודית לא"י
Typed letter of reply, hand signed 27.1.41. to a letter by J.Sprinzak from 19.1.41, regarding financial allotment ?, together with a note bearing Sprinzak’s signatureShertok (Sharet Moshe)

229-1316


$600
13 מכתבים בין השנים 1933-1935 מהם אחד בכתב יד חתום ו-12 מודפסים חתומים ביד ומכתב מאשתו של שרת
שרתוק (שרת משה),
13 signed letters 1933-1935, one handwritten and 12 typed, and one by his wifeShertok (Sharet Moshe)

229-1318


$25 | Sold for: $25
הנה, קונטרס לשירה, עורך נתן זך 10.12.95, איורים, מנשה קדישמן, הקדשה חתומה מאת המחבר
אליעזר כגן
Hineh, poetry booklet, editor Nathan Zach, 10.12.95, illustrations Menashe Kadishman, signed dedication by the authorEliezer Kagan

229-1319


$50
זן שן שורש החיים, תרג' לעברית אברהם שלונסקי, הוצ' דורון, 1942, עם הקדשה חתומה של א. שלונסקי
מיכאל פרישוין
Zen Shen Shoresh Ha’chayim, translation into Hebrew Avraham Shlonsky, Doron pupl., 1942, with signed dedication by A. ShlonskyMichael Prishuin

229-1320


$40
שיאונה, אידילה, ת"א, תרצ"ו 1936, עם הקדשה חתומה של המשורר
דוד שמעונוביץ
Siona, Idyll, Tel-Aviv, 5696 1936, with signed dedication by the authorDavid Shimonowitz

229-1321


$60
מבית, שירים, הוצ' דבר, ת"א, תרצ"ו 1936 עם הקדשה חתומה ע"י המחבר (כריכה פגומה)
אברהם ברוידס
Mibait, Shirim, Davar Publ. Tel-Aviv, 5696 1936, with signed dedication by the author (damaged cover)Avraham Broides

229-1322


$50
מכשפות, הוצ' קשר לשירה מצורף דיסק בקריאתה של חנה מרון, וכן הקדשה חתומה של ח. מרון -רכטר, 2009
רחל חלפי
Machshefot, publ. by Kesher L’shira, including a disc read by Hana Maron, and a signed dedication by H. Maron-Rechter 2009Rachel Halfi

229-1323


$90
דער שטן אין גאריי, הוצ' אקדמון ירושלים, תשל"ג 1972, עם הקדשה חתומה מאת המחבר
יצחק באשעוויס (זינגר), חתן פרס נובל
Der Satan in Gorey, Yiddish, Academon Ferlagm Jlm. 1972, with signed dedication by the authorIsaac Bashevis Singer

229-1324


$50
מלון עולמי לעברית מדוברת הוצ' לוין אפשטיין 1972, עם הקדשה מאת דן בן אמוץ
דן בן אמוץ-נתיבה בן יהודה
Milon Olami Le/Ivrit Meduberet, publ. by Lewin Epstein, 1972, with a dedication by Dan Ben AmotzDan Ben Amotz and -Netiva Ben Yehuda

229-1325


$120 | Sold for: $120
אמעריקא, פארלאג פראגרעס ורשה-ניו יורק, אידיש, עם הקדשה חתומה מאת שלום אש להרמן שטרוק
שלום אש
America, ferlag Progress, Warsaw-N.Y., Yiddish, with signed dedication from Shalom Ash to Hermann StruckShalom Ash

232-1378


$50 | Sold for: $200
מכתב כתוב ביד, בעברית, וחתום ביד, ע"ג נייר מכתבים של הנ"ל, ריגה, 3.6.35
פרופ' שמעון דובנוב
Handwritten letter, Hebrew, signed, on stationery of the aforementioned, Riga, 3.6.35Prof. Shimon Dubnow

232-1379


$1200
כתב מינוי עם ברכה מאת ראש הממשלה לאלוף צבי צור לרגל מינויו לרב אלוף ורמטכ"ל של צה"ל, 1.1.1961 (חתום וכן שני צילומים מטקס קבלת הדרגות
דוד בן גוריון
Letter of appointment with congratulations from the Prime Minister to General Tzvi Tzur on the occasion of his appointment to Lt. General and the IDF Chief of Staff 1.1.1961, (signed and with an attachment of two photograph of the ceremony)David Ben Gurion

232-1380


$150 | Sold for: $220
Rebirth and Destiny of Israel with signed dedication to Kwame Nkruma the founder of Ghana, 22.7.57
David Ben Gurion
Rebirth and Destiny of Israel with a signed dedication to Kwame Nkrumah the founder of Ghana, 22.7.57David Ben Gurion

232-1382


$50
לאהוב עד מות, עם הקדשה חתומה לצבי צור
דבורה עומר
L’ehov Ad Mavet, with a signed dedication to Tzvi TzurDvora Omer

232-1383


$100 | Sold for: $100
שלושה ספרים פרי עטו, עם הקדשות אישיות לצבי צור: קלע דוד, בראשית חדשה, לך עם האנשים
שמעון פרס
Three books by Shimon Peres, with personal dedications to Tzvi Tzur: David’s Sling, From These Men, B’reshit ChadashaShimon Peres

232-1384


$50
שחוק הגורל, ספורים וציורים תרג. דב סדן, עם הקדשת המחבר, ספרית הפועלים 1951
לודוויג שוורין
Schok HA/Goral, trnsl Dov Sadan, with author's dedication, Sifriat Hapoalim, 1951Ludwig Schwerin

232-1385


$100
שלושה ספרים עם הקדשות אישיות לצבי צור, מאת מחבריהם: גד יעקובי, כחוט השערה, אשר בן נתן, החוצפה לחיות, עזר ויצמן, לך שמים לך ארץ
Three books with personal dedications to Tzvi Tzur by their authors: Gad Yaacobi, K’chut Haseara, Asher Ben Natan Chutzpa Lichyot, Ezer Weizman, On Eagles’ Wings

232-1386


$50
אלבום העשור לצה"ל, בעריכת גרשון ריבלין סגן אלוף, עם הקדשה חתומה של אל"מ פלד, וכל סגל היחידה שלו
IDF decennial album, edited by Gershon Rivlin Lieutenant Colonel, with a signed dedication by Colonel Peled and the entire senior staff of his unit

233-1203


$90
מכתב מודפס חתום ביד, כז ניסן תשכ"ו 17.4.66
בגין מנחם (חבר הכנסת)
Typed and hand signed letter, 27 Nissan 5726, 17.4.1966Begin Menachem (Knesset member)

233-1204


$40
מכתב מודפס חתום ביד, הצעה בעניין חקירת מצבו של הספר העברי, 16.4.53
נבנצל י.א.
Typed and signed letter, proposal for analysis of the Hebrew book, 16.4.53Nevenzahl I.A

233-1205


$90
מכתב מודפס חתום ביד, בעניין ארה"ב, ז אייר תשכ"ז 17.5.67
בגין מנחם (חבר הכנסת)
Typed and hand signed letter regarding the USA, 7 Iyar 5727, 17.5.1967Begin Menachem (Knesset member)

233-1206


$50
שלושה פרסומים משפטיים עם הקדשות חתומות של שופטים: פרופ' ש. אגרנט, מיכאל הרפזי, פרופ' אהרון ברק
Three juridical publications, with signed dedications by judges: Prof. S. Agranat, Michael Harpazi, Prof. Aharon Barak

233-1207


$90
מכתב מודפס חתום ביד, יב סיון תשכ"ט 29.5.69
בגין מנחם (לשכת השר)
Typed and hand signed letter, Sivan 5729, 29.5.1969Begin Menachem (Minister office)

233-1208


$50
מכתב תודה מודפס וחתום ביד 4.6.69
דיין משה שר הבטחון
Letter of thanks, typed hand signed, 4.6.69Moshe Dayan Defence Minister

233-1209


$120 | Sold for: $120
מכתב כתוב ביד וחתום, 25.7.38 עם חוזר הזמנה לאסיפה של חוג מצומצם, 27.5.38
בובר מרטין
Handwritten and signed letter 25.7.38, with a communication on an invitation to a meeting of a small circle 27.5.38Buber Martin

233-1210


$80 | Sold for: $100
לוט הכולל: 6 מכתבים חתומים על ידו, מהם 2 כתובים ביד וארבעה מודפסים, שנות ה30, וכן 4 מכתבים כתובים ביד לא חתומים מכתב מופנה אליו וכמה מכתבים משוכפלים ס"ה 15
רמז דוד
Lot comprises: six letters signed by him, 2 handwritten, 4 typed, 1930’s, also 4 handwritten unsigned letters, a letter addressed to him and copied lettersRemez David

233-1211


$120
לוט של 20 חתימות אישים ישראלים כולל חברי כנסת, שרים וכו'
Lot of 20 autographs of Israeli public figures, including members of Knesset and ministers etc.

233-1212


$90
מכתב מודפס חתום ביד, יח ניסן תשכ"ו 8.4.66
בגין מנחם (חבר הכנסת)
Typed and hand signed letter, 18 Nissan 5726, 8.4.1966Begin Menachem (Knesset member)

233-1213


$160
מכתב כתוב ביד וחתום, 16.3.71 תודה על קבלת עתון "קורות"
בן גוריון דוד
Handwritten and signed letter, 16.3.1971, thanking receipt of periodicle "Korot"David Ben-Gurion

235-1262


$25 | Sold for: $25
מכתב כתוב וחתום ביד, ע"ג נייר מכתבים של ספרית שוקן, ירושלים, יג כסלו תש"ג
א.מ. הברמן
Handwritten and signed letter, on stationery of the Shoken library, Jerusalem, 13 Kislev 5703A.M. Habermann

235-1263


$50
כתבים, כרך 1. ספורים וציורים מהד. שניה, ברלין, תרפ"ג, עם הקדשה חתומה של המחבר, לזכר 1906
שלום אש
K'tavim, vol. 1, Sipurim V'tziurim, 2nd ed., Berlin, 5683, with a signed dedication by the author,in memory of 1906Shalom Asch

235-1264


$25 | Sold for: $25
מכתב כתוב וחתום ביד, בעניין קריאת שם רחוב בירושלים ע"ש שמעון רוקח, ה שבט, תשי"ג 1953
ישעיהו פרס
Handwritten and signed letter, on the subject of naming a street in Jerusalem after Shimon Rokach, 5 Shvat, 5713 1953Yeshaiahu Press

235-1265


$50
מכתב כתוב וחתום ביד, בעניין העסקת הרופא ד"ר הומבורגר, 23.5.40 (אנגלית)
שטרוק הרמן
Handwritten and signed letter, regarding the employment of Doctor Homburger, 23.5.40, (EnglishStruck Hermann

235-1266


$35 | Sold for: $40
סיפורים פה, סיפורים שם, הוצ' מציאות, זמורה ביתן, תשמ"ב 1982, עם הקדשה חתומה של המחבר, שבוע הספר העברי 1987
דן בן אמוץ
Sipurim Po, Sipurim Sham, 5742 1982, with a signed dedication by the author, Shavua Hasefer HaIvri 1987Dan Ben Amotz

235-1267


$60 | Sold for: $60
ארבעים!, ספרית מעריב, 1988 עם הקדשה למולה כהן
קריאל גרדוש (דוש)
Arbaim! Maariv library, 1988, with a dedication to Mula CohenKariel Gardosh (Dosh)

235-1268


$40 | Sold for: $65
שני מכתבים כתובים וחתומים ביד ע"ג נייר מכתבים של אגודת נטעים סג'רה א"י אצל טבריה, כסלו, תרפ"ד 9.11.1923
ב. סודרי, חות אגודת נטעים
Two handwritten and signed letters, on stationery of Agudat Netaim Sejera Eretz Israel Etzel Tveria, Kislev 5784 9.11.1923B. Sudri, Netaim Farm

235-1269


$70
Israel, a personal history Sabra Books, NY, Tel-Aviv, 1971 עם הקדשה מודפסת לאריה פינקוס וחתימה של בן גוריון באנגלית
David Ben Gurion
Israel, a personal history, with a typed dedication to Arieh Pincus and the signature of Ben Gurion in English , Sabra Books, NY, Tel-Aviv, 1971David Ben Gurion

235-1270


$40
הממצאים מימי בר כוכבא במערת האיגרות הוצ' החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ומוסד ביאליק, עם הקדשה חתומה מאת הנהלת החברה לחקירת א"י ועתיקותיה חתומה ע" משה קול, 1.7.63
יגאל ידין
The findings from the days of Bar Kochba discovered in the Cave of Letters, publ. by the Israel Exploration Society and the Bialik Institute, with a signed dedication by the IES administration signed by Moshe Kol 1.7.63Yadin Yigael

235-1271


$150
שלושה מכתבים בכתב ידו, אידיש א. ת"א 26 ביולי 1928 ב. ע"ג נייר מכתבים של בית הדפוס שליד הארץ, 24 מאי ערב שבועות ג. ע"ג נייר מכתבים שלו, 1. ספטמבר 1932
מאיר אהרונסון
Three letters in his handwriting, Yiddish: a. Tel Aviv 26. Jul. 1928, b. on stationery of the printing house next to Haaretz, 24. May four weeks, c. on his stationery 1. Sep. 1932Meir Aharonson

235-1272


$50
מכתב כתוב וחתום בידו בעניין העסקת רופא יהודי גרמני, 15.2.37 (גרמנית)
שטרוק הרמן
Handwritten and signed letter, regarding the employment of a German Jewish doctor 15.2.37, (German)Struck Hermann

235-1273


$375
אלבום עם כ118 מכתבי אח"מים חתומים ישראל, שנות ה70 עד 2000
Album with 118 VIP signed letters, Israel, 1970's-2000

235-1274


$50 | Sold for: $55
מפה חדשה, יחסים אחרים מעריב-שקמונה, 1969, עם הקדשה: ליגאל (ידין) ובהוקרה, משה דיין 30.6.69
משה דיין
Mapa Chadasha, Yechasim Acherim, Maariv-Shikmona, 1969, with a dedication to Yigal (Yadin) and with appreciation Moshe Dayan 30.6.69Moshe Dayan

240-1292


$50 | Sold for: $50
מכתב מודפס (עברית) וחתום ביד (אנגלית), לכב' דוד בן גוריון, בעניין העודף של קרן חוסר העבודה בבנק הפועלים, על נייר מכתבים של Government of Palestine, office of commissioner, migration and statistics, 21 בינואר 1935
אדוין סמואל
Typed letter (Hebrew) and hand signed (English) to Ben Gurion on Government of Palestine, office of commissioner, migration and statistics, stationery, about the foundation for jobless in Poalim bank, 21 Jan. 1936Edwin Samuel

240-1293


$100
הקולנוע הישראלי, כנרת הוצאה לאור, עם חתימות רבות: המחבר מאיר שניצר, ושחקנים כמו זאב רווח, גדי יגיל ועוד (מפוזרים בכל הספר)
מאיר שניצר
Hakolnoa Ha'Israeli, Kineret publ., with many autographs: The author Meir Schnitzer, actors Zeev Revach, Gadi Yagil and others(signatures found on various pages of the book)Meir Schnitzer

240-1294


$50 | Sold for: $85
של ההסתדרות הכללית, חוזר לכל העובדים הזמנה לאספה "תכופה", חתום ביד ע"י חברי הועד, כא איר תר"צ 8.5.30
ועד עובדי הועד הפועל ומוסדותיו
Circular to all the workers of the Histadrut Haklalit, order to a meeting, hand signed by the committee members, 21 Iyar 5690, 8.5.1930Workers union of the Vaad Hapoel

240-1295


$150 | Sold for: $240
מכתב בכתב יד בעניין סרטיפומטים חתום ביד, ורשה, 20.7.33
דוד בן גוריון
Handwritten letter regarding certificates, signed, Warsaw, 20.7.33David Ben Gurion

240-1296


$50 | Sold for: $50
העתק מכתב מודפס לח' אבא חושי חיפה, בעניין פועלי הנמל הערביים, חתום בראשי תיבות ע"י בן גוריון, כו ניסן תרצ"ב 2.5.32
דוד בן גוריון
Copy of a typed letter to Abba Hushi Haifa, regarding the Arab dock laborers, signed with his initials by Ben Gurion, 26 Nisan 5692, 2.5.1932David Ben Gurion

240-1297


$150 | Sold for: $170
מכתב כתוב ביד וחתום, בקשה לשלוח לו לורשה "בלנק", בשביל הבאת קרובה לארץ, פלונסק, 8.5.33
דוד בן גוריון
Handwritten and signed letter, request to send him a "Blank" to Warsaw, so as to be able to bring a relative to the country, Plonsk, 8.5.33David Ben Gurion

240-1298


$50 | Sold for: $50
תשעה מכתבים מודפסים, חתומים ביד ע"י: רחל ינאית בן צבי, ו. שם טוב, לובה אליאב, מרדכי בן פורת (2), אהרון ידלין, י. בן אהרן, מ. נמיר, מרגוט קלאוזנר
Nine typed and hand signed letters by Rachel Yanait Ben Zvi, V. Shem Tov, Luba Eliav, Mordechai Ben Porat (2), Aharon Yadlin, J. Ben Aharon, M. Namir, Margot Klausner

240-1299


$150 | Sold for: $150
מכתב כתוב ביד וחתום, בנושא של אפשרות "קונפרציה" עם מפלגת העבודה הבריטית, קושטא, ג' אב, 15.8.23
דוד בן גוריון
Handwritten and signed letter, on the subject of a possible conference with the British Labour Party, Constantinople 15.8.23David Ben Gurion

240-1300


$50
מכתב לכב' הועד הפועל של ההסתדרות בקשה לזימון ישיבה דחופה, חתומה ע"י: מ. נמירובסקי (נמיר), א. דיקשטיין, י.בן אהרן, מ. קרופניק ועוד
אגודה ל"מען האהל" של ההסתדרות הכללית
Letter to the Vaad Hapoel of the Histadrut, request to call for an urgent meeting, signed by M. Namirovsky (Namir), A. Dickstein, J. Aharon, M. Kruppnik and othersAssociation for the Ohel

240-1301


$150 | Sold for: $200
מכתב מודפס חתום ביד, לח' אבן זוהר, המבקש ממנו לטפל בתלונת החבר מרדכי לאופר האסור בכלא ירושלים בגלל העברת נשק ההגנה, שלא מקיימים אתו קשר ולא שולחים לו ספרים וכו'
דוד בן גוריון
Typed hand signed letter, to Even Zohar, requesting him to attend to a complaint by Comrade Mordechai Laufer incarcerated in the Jerusalem prison for transferring Haganah weapons,who are not keeping in contact withDavid Ben Gurion

240-1302


$90 | Sold for: $90
לוט 21 חתימות, שרים וח"כים על מסמכים ומכתבים: אריה נחמקין שר החקלאות, משה קול שר התיירות, זבולון אורלב שר החינוך, פנחס ספיר שר האוצר, אברהם דרורי, ח"כ תנועת החרות, דב שילנסקי ח"כ תנועת החרות, אליהו לנקין ועוד
Lot of 21 signatures, ministers and Knesset members, on documents and letters: Arieh Nechemkin minister of agriculture, Moshe Kol minister of tourism, Zvulon Orlev minster of education, Pinchas Sapir minister of finance, Avraham Drori

240-1303


$150
הסכם לשם הבטחת חלוקה צודקת של עבודה בין מבקשיה, בין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י והסתדרות הפועל המזרחי (לא חתום), יחד עם "הצעת הסכם" חתומה ע"י דוד בן גוריון, ת"א, י. אדר, תרצ"ג 8.3.1933
Agreement form to ensure fair job distribution for all, between General Histadrut and the Poel Hamizrachi (not signed), with agreement proposal signed by David Ben Gurion, T-A, 8.3.1933

240-1304


$350
21 אוטוגרפים של אלופי צה"ל, חלקם ע"ג צילומי דיוקנאות, ביניהם: משה דיין, חיים הרצוג, חיים בר לב, עזר ויצמן ועוד
21 Autographs of IDF generals, among whom: Moshe Dayan, Haim Herzog, Haim Bar Lev, Ezer Weizman and others

240-1305


$150 | Sold for: $150
מכתב מודפס חתום ביד, לכבוד מושל מחוז ירושלים-יפו, המודיע על הוצאת עתון יומי שייקרא "דבר", על נייר של חב' העובדים העברים השתופית בא"י, המנהלה, ירושלים יב אדר תרפ"ה 8.3.25
דוד בן גוריון
Typed hand signed letter, addressed to the governor of Jerusalem-Jaffa district, announcing the intent to publish a daily newspaper called "Davar", 8.3.25David Ben Gurion

240-1306


$150 | Sold for: $150
לוט חתימות, חלקן ע"ג צילומים של כ-80 שחקנים וזמרים ישראלים וזרים, שהופיעו בארץ, תחילת שנות ה-70
Lot of autograph, some on the backs of photographs of appr 80 Israeli and foreign actors and singers who performed in Israel, in early 1970's

240-1307


$200 | Sold for: $200
מכתב כתוב ביד וחתום, ורשה, 7.6.33
דוד בן גוריון
Handwritten and signed letter, Warsaw, 7.6.33David Ben Gurion

240-1309


$400
Zoo ארץ Zoo מהדורה שניה 1982 עם הקדשות חתומות של: דודו גבע, אפרים סידון, חנוך מרמרי, קובי ניב, ב. מיכאל, הוצ' דומינו, ת"א
Zoo Eretz Zoo, second edition 1982, with signed dedications by Dudu Geva, Ephraim Sidon, Hanoch Marmari, Kobi Niv, B. Nichael, publ. Domino, Tel Aviv

240-1311


$500 | Sold for: $500
שמונה מכתבים שנשלחו מורשה מאי 1933, שבעה מהם בכתב יד, מהם שנים חתומים, ואחד מודפס לא חתום
דוד בן גוריון
Eight letters sent from Warsaw, May 1933, seven in handwriting, of which two are signed, and one typed and not signedDavid Ben Gurion

241-1226


$100 | Sold for: $160
13 מכתבים חתומים ע"י אישים: דוד בן גוריון, 1962, זבולון המר (9), שנות ה-70, יגאל אלון, 1966, לוי אשכול, 1957, זלמן שזר, 1972
13 letters signed by public figures: David Ben Gurion 1962, Zvulon Hammer (9), 1970's, Yigal Alon, 1966, Levi Eshkol, 1957, Zalman Shazar, 1972

241-1227


$50
לוט מכתבים, כולל שני מכתבים בחתימת ידו
יצחק בן צבי
I. Ben-Zvi, Letters, including 2 with his signatureItskhak Ben Zvi

241-1228


$1600
שני שירים בכתב ידו, חתומים על ידי המשורר, משני צדי דף: "השירה מאין תמצא?", "בהליט צל אמש הרחובות"
שאול טשרניחובסקי
Two handwritten poems signed by the poet (on both sides of the page: "Hashira Me'Ain Timatse?", Bhalit Tsel Emesh Harechovot"Saul Tshernihovski

241-1229


$50
מכתב חתום ביד הזמנה לישיבה של המועצה הסוציאלית הארצית וחומר משוכפל בעניין פעילות סוציאלית בארץ ישראל של כנסת ישראל וכו', 1934
הנרייטה סולד Henriette Szold
signed letter, invitation to a meeting, with additional stenciled material concerning social activities in Eretz-Israel, Knesset Israel etc, 1934Henriette Szold

243-1267


$60
לוט מכתבים של אמנים ואנשי תרבות י. לבנון, זעירא, שרה לוי-תנאי ועוד
Lot of letters of artists and cultural figures: I. Levanon, Zeira, Sara Levi-Tanai and more

243-1268


$75
לוט של 18 מכתבים חתומים ע"י חברי כנסת ואח"מים ישראלים, שנות ה50 וה60 : יגאל הורוביץ, אליהו לנקין, שלמה הלל ועוד
Lot of 18 letters signed by Knesset members and Israeli VIPs, 1950's-60's: Igal Horovitz, Shlomo Hilel, Eliahu Lankin and more

243-1269


$120 | Sold for: $120
Palestine's Economic Future a review of progress and prospects, London, 1946, מהדורה ממוספרת מס 112, חתומה ע"י חיים ויצמן
Palestine's Economic Future a review of progress and prospects, London, 1946, numbered edition no' 112, signed by Chaim Weitzman

244-1100


$50 | Sold for: $50
שתי מעטפות של הקונגרס הציוני הל"ב, 1992 עם חתימות משתתפים
with signatures of participants

244-1101


$100 | Sold for: $100
לוט ששה מכתבים בענייני הסתדרות העובדים בא"י מהם שנים מודפסים וחתומים על ידו, וארבעה כתובים בכתב ידו וחתומים, 1924-1930
יצחק בן צבי
two typed signed by him, and four handwritten and signed, 1924-1930Itzhak Ben Zvi

244-1102


$60 | Sold for: $240
אלו ואלו הוצ' שוקן ירושלים, תש"ב 1942, עם מכתב בתוך הספר בכתב ידו של הסופר, וחתום על ידו
שמואל יוסף עגנון
with handwritten signed letter by Agnon inside the bookShmuel Yossef Agnon

244-1103


$180 | Sold for: $375
מכתב כתוב ביד למשה מרקס בעניין ספרים, לא חתום תרפ"ב 1922 (רק דף אחד)
שמואל יוסף עגנון
concerning books, not signed, 1922 (one page only)Shmuel Yossef Agnon

244-1104


$60 | Sold for: $90
עשרה מכתבים, מהם שבעה בכתב ידו, כולם חתומים על ידו 1928-1955
נמירובסקי - מרדכי נמיר
Mordechai Nemirovsky-Namir

244-1105


$1000
כתב מינוי עם ברכה מאת ראש הממשלה לאלוף צבי צור לרגל מינויו לרב אלוף ורמטכ"ל של צה"ל, 1.1.1961 (חתום וכן שני צילומים מטקס קבלת הדרגות
דוד בן גוריון
David Ben Gurion

244-1106


$100 | Sold for: $110
מכתב מודפס, טיוטא עם תיקונים וחתימתו, על דף של חברת העובדים העברים השיתופית הכללית בא"י, לכבוד בנק הפועלים, ה' אלול תרפ"ו 15.8.26
דוד בן גוריון
and his signature, on Hevrat Ha/Ovdim Hashitufit stationary, addressed to Bank Hapoalim, 5 Elul 5686 1926David Ben Gurion

244-1108


$60
The Liberation of Jerusalem 1st ed. Vallentin a Mitchel, London, 1983, with signed dedication by the author
General Uzi Narkiss
1st ed. Vallentin a Mitchel, London, 1983, with signed dedication by the authorGeneral Uzi Narkiss

244-1109


$150
Tongue of the Prophets The life story of Eliezer Ben Yehuda, incl. org autograph of Eliezer Ben Yehuda עם חתימה מקורית של אליעזר בן יהודה
Robert St John
The life story of Eliezer Ben Yehuda, incl. org autograph of Eliezer Ben YehudaRobert St John

244-1110


$70
שלושה ספרים עם הקדשות אישיות לצבי צור, מאת מחבריהם: גד יעקובי, כחוט השערה, אשר בן נתן, החוצפה לחיות, עזר ויצמן, לך שמים לך ארץ

246-1215


$25 | Sold for: $30
מכתב כתוב וחתום ביד, 1937
הופיין-אוצר מפעלי ים בע"מ
handwritten signed letter, 1937Hofien - Otsar Mifale Yam

246-1216


$50 | Sold for: $90
מכתב מודפס חתום ביד, 10.3.57
דוד בן גוריון, ראש הממשלה
Typed hand signed letter, 10.3.57David Ben-Gurion Prime Minister

246-1217


$25
מכתב תנחומים חתום ביד, תשי"ח 23.12.57
עזרא איכילוב חבר כנסת
Hand signed condolence letter, 5718 23.12.57Ezra Ichilov MP

246-1218


$70 | Sold for: $70
מכתב מודפס חתום ביד, בעניין פרסום מאמר שלו בנושא הוספת אותיות לא-ב העברי, ב"הד הדפוס", 21.11.54
יצחק בן צבי נשיא מדינת ישראל
Typed hand signed letter, regarding the publication of an article of his on the subject of adding letters to the Hebrew alphabet, at "Hed Hadfus", 21.11.54Itshak Ben Zvi, President

246-1219


$25 | Sold for: $25
מכתב מודפס וחתום ביד ע"ג נייר מכתבים של ועד הדלגציות היהודיות, פאריז, 9.10.1929
ל. מוצקין
Typed and hand signed letter on stationery of the Jewish Delegation committee, Paris, 9.10.1929L. Motskin

246-1220


$150 | Sold for: $150
שני העתקי מכתבים מודפסים חתומים ביד הזמנה לכבוד יצחק בן צבי במסגרת תפקידו בועד הפועל, לישיבה סודית בענין הלך הרוח בציבור הערבי, 7.10.29 (מאורעות תרפ"ט), ב. מכתב המשך לאותה ישיבה
דוד בן גוריון
Two copies of typed and hand signed letters, invitation to Yitzchak Ben Tzvi as part of his role in the Vaad Hapoel to a secret meeting about atmosphere among the Arabs , 7.10.29 b. Letter about the meetingDavid Ben-Gurion

246-1221


$25 | Sold for: $200
מכתב מאת ועד שיבת ציון, קהיר, לועידת באי כח מוסדות א"י, ד' אדר, תרע"ח 1918, כולל שלושה דפים, חתימות בסוף: ישראל כהנוב, מ. פוליאק, א. קומרוב ועוד
Letter by the Vaad Shivat Tzion, Cairo to delegate committee of Eretz-Israel, 4 Adar 5678, 1918, signed by hand by: Israel Cahanov, M. Poliak, A. Komerov and others

246-1222


$200 | Sold for: $200
שני מכתבים מודפסים חתומים ביד א. לכבוד זלמן מסחרי, בקשה לבדוק במשקי הגליל ולהביא רשימה מפורטת של כל רכוש ש"לקחו" מהכפרים הערבים בימי הכיבוש ואחריו ב. לכל מאן דבעי, דרישה להגיש כל עזרה לזלמן מסחרי שנשלח בשליחות מיוחדת של ראש הממשלה ושר הבטחון, 11.11.48
דוד בן גוריון, ראש הממשלה הזמנית
Two typed and hand signed letters: a. to Zalman Miskhari , request to check all Galilee agricultural settlements and to provide a detailed list of all the property "taken" from the Arab villages during the days of occupation and afterwards b. to whom it may concern, demand to give assistance to Zalman Mischari sent on a special assignment by the prime minister and minister of defence, 11.11.48David Ben-Gurion Prime Minister

246-1223


$25 | Sold for: $280
מכתב כתוב וחתום ביד, ורשה, 1928
פרופ' אוטו שור,
Handwritten and signed letter, Warsaw 1928Prof. Otto Schor

246-1224


$550 | Sold for: $1300
מכתב ארוך בכתב יד (25 עמודים) מופנה לועד הפועל, נשלח ממוסקבה ב-יד' תשרי תרפ"ד 24.10.1923, "לא דרך הדואר עם הצנזורה הרוסית", ובו דוח מפורט על פעולויו ופגישותיו, עם חברי החלוץ וכו' ברוסיה ובפולין, מיד אחרי מלחמת האזרחים של המהפכה ברוסיה
דוד בן גוריון
Long handwritten letter (25 p.), addressed to the Vaad Hapoel, sent from Moscow on 14 Tishrei 5684 24.10.1923, "Not via the post with the Russian censorship", containing a detailed report of his actions and meetings with Hachalutz members etcDavid Ben-Gurion

246-1225


$50
העתק הזמנה לישיבה של מועצת ההסתדרות בעניין מצב ההסתדרות, העבודה והעליה וכו', ממוען לח.נ. ביאליק, חתום בראשי תיבות ע"י דוד בן גוריון
Copy of an invitation to a meeting of Moetzet Hahistadrut regarding the condition of the Histadrut, addressed to C.N. Bialik, signed with D.B.G. initials

251-1310


$120
לוט של תשעה מכתבים של אנשי רוח: דר ע"צ מלמד, עמוס חכם, נ. בן מנחם, אברהם יערי, דן פגיס ועוד
Lot of nine letters of scholars: Dr. E.Z. Melamed, Amos Chacham, N. Ben Menachem, Avraham Yaari, Dan Pagis and others

251-1311


$300
אוסף 40 חתימות אמנים: שחקני במה, ציירים, סופרים ועוד, ישראלים
Collection of 40 autographs of Israeli artists', stage actors, painters, authors and more

251-1312


$50 | Sold for: $50
מכתב של יצחק בן צבי מתוארך 24.12.44 חתום בידו
Letter by Yitzchak Ben Tzvi, dated 24.12.44, signed by him

251-1313


$130 | Sold for: $130
לוט של עשרה מכתבים של אנשי רוח: אברהם יערי, ב.ד. בנעט, עמוס חכם, שלמה מורג ועוד
Lot of ten letters of scholars: Avraham Yaari, B.D. Benet, Amos Chacham, Shlomo Morag and more

251-1314


$100 | Sold for: $100
אוסף 15 חתימות, אח"מים ישראלים יצחק בן צבי, לוי אשכול, מרדכי נמיר, דר' יוסף בורג, משה שפירא
Collection of 15 VIP autographs: Yitzchak Ben Tzvi, Levi Eshkol, Mordechai Namir, Dr Joseph Burg, Moshe Shapira

255-1335


$30 | Sold for: $30
בית הצעצועים, חיפה, 1963 הוצ' מגילות, עם הקדשה חתומה ע"י המחבר
יעקב אורלנד
Beit Hatza'atzu'im, Haifa, 1963, publ. by Megilot, with a signed dedication by the authorYaacov Orland

255-1336


$60
הגדת סיני, 124 ימים היסטוריים ב-62 קריקטורות, הוצ' מעריב, תשי"ז 1957, עם הקדשה חתומה של דוש
דוש (קריאל גרדוש)
Sinai Hagadah, 124 Historical Days in 62 caricatures, publ. by Ma'ariv, 5717 1957, with a signed dedication by DoshDosh (Kariel Gardosh)

255-1337


$65 | Sold for: $65
עליך אחלום חרישית, תרגם: נתן זך, על העטיפה רישומי קולאז' מאת י. תומרקין, עם הקדשות חתומות ע"י נתן זך, יגאל תומרקין מאייר הכריכה, ועוזי אגסי המו"ל, הוצ' אבן חשן, 1996
אלזה לסקר-שילר
Alaych Echlom Charishit, translated by Nathan Zach, with collage drawings by Y. Tumarkin on the cover, with a signed dedication by Nathan Zach and the signature of Yigal Tumarkin, pub. By Even Choshen 1996Else Lasker-Schuler

255-1338


$40
תעודת המלצה לפרס קפלן ז"ל לסביב הספקת צפון, צה"ל, חתומה ע"י גולדה מאירסון, 11.7.1955
Recommendation certificate for the Kaplan prize, signed by Golda Meirson 11.7.1955

255-1339


$80
לוט 22 מכתבים חתומים, ראשי היישוב בארץ ישראל ותקופת קום המדינה, שנות ה30-50, פ. ספיר, א. דובקין, י. בורג ועוד
Lot of 22 signed letters, prominent personalities in Eretz Israel before and during the establishment of the State period, 1930's-50's, P. Sapir, A. Dubkin, Y. Burg etc