255-1353


$25
חמש תעודות נישואין, ישראל, שנות ה30-40
Five marriage licenses, Israel, 1930's-40's

255-1354


$50
לוט 17 תעודות ומסמכים ארץ ישראל תקופת המנדט עד שנות ה60
Lot of 17 certificates and documents, Eretz Israel, British. Mandate period until the 1960's

255-1355


$30
לוט חוזי שכירויות, ארץישראל תקופת המנדט וקום המדינה
Lot of lease contracts, Eretz Israel, British Mandate period and establishment of the State

255-1356


$50
לוט 14 תעודות והודעות בנוגע להוצאת פסקי דין לפועל, ארץ ישראל, תקופת המנדט, כיתוב בערבית
Lot of 14 certificates and notifications concerning the implementation of court rulings, Eretz Israel, B. Mandate period, Arabic script

255-1357


$30 | Sold for: $30
לוט של פריטי נייר, של חבר התנועה הרוויזיוניסטית, מסוף תקופת המנדט עד שנות ה60
Lot of papers articles,which belonged to a member of the Revisionist Movement, from the final days of the British Mandate until the 1960's

255-1358


$50 | Sold for: $50
לוט של 20 תעודות ומסמכים בענייני רכוש בא"י, ערבית, ארץ ישראל, תקופת המנדט
Lot of 20 certificates and documents regarding properties in Eretz Israel, Arabic, British Mandate period

255-1359


$40 | Sold for: $40
שלושה גליונות נייר, גרפיקה להדבקה א. לוטו ציורים מס 127, של כיסוי קופסת המשחק, ב. קוביות א-ב, מס' 27, של כיסוי קופסת המשחק, ג. לוטו אותיות
בר לוי
Three sheets of paper, graphics for pasting: a. paintings card matching game no 227, (of (the game box cover), b. Alef-Bet blocks, no 27, of the game box cover), c. letter card matching gameBar Levi

255-1360


$50 | Sold for: $50
מע' חמישה גליונות דגם מטוס אל-על "בריטניה 310", מטוס נוסעים לטווח ארוך, ק.מ. 1:50 הוצ' אוירו מודל ישראל, כולל חוברת הדרכה
Set of five El-Al airplane model sheets, "Britannia 310", long distance passenger aircraft, 1:50 km, Aero Model Israel, including instruction manual

255-1361


$40 | Sold for: $40
מע' שני גליונות, דגם מטוס אוורו (קנדה), CF100 MK4, מטוס קרב לטווח ארוך ולכל מזג אויר, ק.מ. 1:50, הוצ' אוירו מודל, כולל חוברת הדרכה
Set of two aircraft model sheets, CF100 MK4, long distance and all weather fighter plane, 1:50 km, Aero Model, including manual

255-1362


$160
לוט של חומר אודות חיל האוויר מלחמת יום הכיפורים, כולל: בטאוני קרב, צילומי מטוסים, פקודת יום של הרמטכ"ל, עלונים מיוחדים ועוד
Lot of material regarding the air force, Yom Kippur War, including: battle journals, aircraft photographs, order of the day by the Chief of Staff, special leaflets and more

255-1363


$40 | Sold for: $50
שש תעודות ומכתבים, בעניין אגודת הכרמים המשותפת, ראשון לציון וזכרון יעקב, שנות ה20-40
Six documents and letters, concerning the joint vineyards association , Rishon LeZion and Zichron Yaakov, 1920's-40's

255-1365


$25
כרוז: "שלוש שאלות : גזרות העליה, סכנת הפאשיזם, ארגון בין לאומי, אינן תשובות לועידת ההסתדרות!", סיעת פועלי ציון 10.1.34
Proclamation:Shalosh She'elot ( three questions) Poaley Zion party, 10.1.34

255-1366


$25 | Sold for: $35
פשקוויל: "גזירת עירין, פסק גאוני קמאי ותראי זצלל"ה"
Pashkevil: "Gzerat Irin, Psak Geoney…"

255-1368


$25 | Sold for: $85
כרזה של הסרט "מציצים" עם אריק איינשטיין ואורי זוהר, 68X98
Poster for the film "Metzitzim", with Arik Einstein and Uri Zohar, 68x98

255-1369


$70
"עתון רשמי", פוסטר לכבוד הכרזה על הקמת מדינת ישראל, 1948, מהדורה מקורית, פגמים קלים
ארתור שיק
"Iton Rishmi" poster commemorating the declaration of the State of Israel, 1948, original edition, minor damagesArthur Szyk

255-1370


$30
כרזת בחירות של "צ-הסתדרות הציונים הכללים" שנות ה50 (פגמים)
Election poster of Tzadi-General Zionists, 1950's (damages)

255-1371


$80
כרזה: "אספת התורמים של קרן היסוד בת"א ויפו", יב חשון תרפ"ז 20.10.26, מוצמד לבד קנווס
Poster, assembly of the Keren Hayesod donors in Tel Aviv and Jaffa, 12 Cheshvan 5687 20.10.1926, attached to canvas

255-1372


$30
כרזת בחירות "ז", התאחדות עולמית של הציונים הכלליים
Election poster "Zeyn", word union of the general Zionism

255-1373


$90
כרזה, תערוכת זכרון ליוסף בודקו Josef Budko Memorial Exhibition, Museum Tel-Aviv 1888-1940, 70X50
מוזיאון תל אביב
Poster, Josef Budko Memorial Exhibition, Museum Tel-Aviv 1888-1940, 70x50Tel-Aviv Museum

255-1374


$40
כרזה של קרן תורה "עץ חיים" עם צילומים, מראות המוסדות, ארץ ישראל, שנות ה30
Keren Torah "Etz Chayim" poster, with photographs showing the institutions, Eretz Israel, 1930's

255-1375


$90
כרזה להצגה: "נפוליאון בניו אורליאנס" בעיצובו של יוסף בס, מוצמד לבד קנווס
Poster for the play "Napoleon in New Orleans", design by Joseph Bass, attached to canvas

255-1376


$40 | Sold for: $40
כרזה של קרן תורה "עץ חיים" עם צילומים, מראות המוסדות, ארץ ישראל, שנות ה30
Keren Torah "Etz Chayim" poster, with photographs showing the institutions, Eretz Israel, 1930's

255-1377


$120 | Sold for: $280
כרזה צבעונית, "ישראל" עם שרוליק, אחרי מלחמת ששת הימים
דוש (קריאל גרדוש)
Colored poster "Israel" with Srulik, post six day warDosh (Kariel Gardosh)

255-1378


$50 | Sold for: $75
כרזת בחירות צבעונית מחזית השמאל! "תן יד לנצחון השמאל"
Colored election poster from the left wing party "Ten Yad L'nitzachon Ha'Smol"