256-2181


$35
מכתב כתוב וחתום בידו בעניין העסקת רופא יהודי גרמני, ד"ר הומבורגר, 15.2.37 (גרמנית)
שטרוק הרמן
Handwritten and signed letter, regarding the employment of a German Jewish doctor, Dr. Humburger 15.2.37, (German)Struck Hermann

256-2182


$35
לוח שידורים של "קול ירושלים" לנוער, אייר, תש"ז, אפריל 1947
Radio broadcast schedule of "Kol Yerushalayim" for youths, Iyar, 5707, April 1947

256-2183


$40
רשימת הבוחרים בתל אביב ויפו לאסיפת הנבחרים הרביעית, 11.7.44, יט תמוז תש"ד
List of voters in Tel-Aviv and Jaffa for the fourth Assembly of Representatives, 11.7.44, 19 Tamuz 5704

256-2184


$40
טופס חוזה מכירה בעניין מכירת מגרשים בכפר האחים שפירא, 1935, על גב טפס החוזה, מפת המקום, כולל פרצילציה, 1938
Sales contract form regarding the sale of plots in Kfar Achim Shapira, 1935, on the forms back a map of the site, including parcellation, 1938

256-2185


$80 | Sold for: $110
12 מכתבים של גופים בזכרון יעקב שנות העשרה והעשרים של המאה ה20
12 letters of communal bodies in Zichron Yaacov, 1910's-20's

256-2186


$40
סידור נוסעים, של א.ק. תיאודור הרצל וא.ק. ירושלים, חברת צים, 50X35
Passenger arrangement for the ships Theodor Herzl and Jerusalem, Zim company, 50X35

256-2187


$35
מכתב כתוב וחתום ביד, בעניין העסקת הרופא ד"ר הומבורגר, 23.5.40 (אנגלית)
שטרוק הרמן
Handwritten and signed letter, regarding the employment of Doctor Homburger, 23.5.40, (EnglishStruck Hermann

256-2188


$50
כרוז:"אחינו כל בית ישראל עת צרה היא ליעקב", מטעם בית דין הגדול לכל מקהלות אשכנזים בירושלים
Placard "Acheinu Kol Beit Israel Et Tzara Hi L'Yaakov", Great Beth Din to Askenazi public in Jerusalem

256-2189


$50
כרוז "החכמה בחוץ תרונה, ברחובות תתן קולה!", ב ניסן תרצ"ז 1936, הנהלת המוסד בית אולפנא רבת"א עט"ר בירושלם עיה"ק, 14.3.1937
Placard "Hachochma Bachutz Tarona, Barchovot titen Kola", 2 Nissan 5696 1936, Bet Ulpana institute Jerusalem, 14.3.1937

256-2190


$25 | Sold for: $45
שתי כרזות: א. אזהרה חמורה! איסור גמור ע"פ דין התורה הקד' לשלם בעד "כפר הישוב" ב. כרזת קק"ל, "זכור בלי אדמה אין ממשות לתחיתנו"
Two placards: a. Azhara Chamura! Forbidding paying for Kofer Hayishuv b. JNF - Zechor Bli Adama En Mamashut Le/Tchiyatenu

256-2191


$40 | Sold for: $40
כרזה "מוסך מעיין צבי" מכון לדיזלים מול משטרת זכרון יעקב
Poster "Ma'ayan Zvi Auto Repair Shop", Diesel mechanization opposite the Zichron Yaakov police

256-2192


$30
כרזה "ליום המפקד! אל הציבור העברי בארץ ישראל, כסלו תרצ"ב, הועד הלאומי לכנסת ישראל, נוב. 1931
Placard "L'yom Ha'mefaked!" to the Hebrew public of Eretz Israel, Kislev 5692, Ha'va'ad Ha'leumi L'Knesset Israel, Nov. 1931

256-2193


$80
כרזה ליטוגרפית צבעונית ההסתדרות תשט"ז 1956, לעלית אחים וקליטתם במולדת, לביצור המעמד, לביסוס המדינה
Colored lithograph poster, Ha'histadrut, 5716 1956, L'aliyat Acheinu V'klitatam B'moledet, L'bitzur Ha'maamad, L'bisus Ha'medina