267-087


$25 | Sold for: $25
כרטיס הזמנה אישי של הרמן שטרוק לטקס פתיחת נמל חיפה, 31.10.1933 שעה 12:00
Personal invitation of Hermann Struck to openning ceremony for Haifa harbour, 31.10.1933, at 12:00

267-088


$25 | Sold for: $100
גליון תוים (בולים) של מגן ירושלים סך 5 מא"י, ועד הקהילה, מגן ירושלים לשעת חירום (5X5), וכן 13 תוים כנ"ל ע"ס 10 מא"י
Sheet of labels (stamps), 5 Mil, of Magen Yerushalaim, 5X5, and additional 13 labels of 10 Mil

267-089


$25 | Sold for: $30
פקסימיליה של מגילת העצמאות מודפסת על נייר בקופסת זכוכית מהודרת
Facsimile of The Scroll of Independence, printed on paper, in a de lux glass case

267-090


$25 | Sold for: $65
מכתב של י. את ש. מונזון, דפוס אבן ירושלים, 1934, כתוב ביד ע"ג נייר פירמה, בעניין עובד
Handwritten letter by Y.S. Monsohn, lithography printing, Jerusalem, 1934, concerning an employee

267-091


$25 | Sold for: $50
שמונה תלושי כניסה ליריד המזרח קלנוע עדן, ת"א, ארבע הצגות הבימה, וכרטיס "אבטובוס" של המעביר, 1934
Eight entrance tickets for the Oriental Fair, Eden Cinema, Tel Aviv, four Habima plays, and an "Avtobus" ticked of Ha'maavir, 1934

267-092


$50 | Sold for: $50
קלסר עם 13 פרסומים, ארץ ישראל תקופת המנדט ותקופת קום המדינה: אחדות העבודה 1931, חיים ויצמן 1952, האחות 1945, גליון מנהלת העם 1948, הכימאי העברי, 1943, תקנות לשעת חרום 1948, לחייל 1945, פריי היט 1948, עולם האישה 1942 ועוד
Folder holding 13 publications, Eretz Israel, B. Mandate and establishment of the state periods: Achdut Ha'avoda 1931, Haim Weitzman 1952, Ha'achot 1945, issue of Minhelet Ha'am 1948, Hachimai Ha'ivri 1943, Takanot L'sh'at Cherum 1948, L'chayal 1945, Olam Ha'isha 1942 and more

267-093


$25
תחריט צבוע ביד, מראה ירושלים והר הבית מהר הזיתים, אמצע המאה ה-19, 9.5X14
M.W. Turner-C. Barry
Hand colored engraving, showing Jerusalem and the Temple mount as viewed from the Mt of Olives, mid 19th century 9.5x14M.W. Turner-C. Barry

267-095


$25 | Sold for: $25
תעודת מעבר במסגרת Defence Regulations שלטון המנדט 1934, לנסיעה בכבישים וברכבת, בארץ ישראל, מלבד עזה ובאר שבע
Passage document, Defense Regulations, B. Mandate rule 1934, for road and railway travels, in Eretz Israel, except for Gaza and Be'er Sheva

267-096


$50
ארבע תעודות של אלכסנדר גרונר תקופת המנדט: תעודת זהות ממשלת פלשתינה 1938, הוראות לשעת חרום אזור דרום Defence regulations 1938, תעודת עובד תנובה, 1939, חיל המשמר, ת"א, 1948
Four documents that belonged to Alexander Gruner, British mandate time: identity card government of Palestine 1938, Defence regulations south district, 1938, Tnuva employee, 1939, Hel Hamishmar Tel-Aviv, 1948

267-097


$25 | Sold for: $25
תעודת עליה, משרד ארץ ישראל ורשה, 1926
Aliya certificate, Eretz Israel office, Warsaw, 1926

267-098


$50 | Sold for: $50
פנקס לימודים של סטודנטית באוניברסיטה העברית 1952-1955, עם חתימות המורים ומנהלים: לאה גולדברג, מרדכי ארדון, דב סדן ונוספים
Study notebook of a Hebrew University student 1952, with signatures of the teachers and directors: Leah Goldberg, Mordecai Ardon, Dov Sadan and others

267-099


$25
שתי תעודות "אות הספורט" 1941 כולל אישור רופא, תוצאות ריצה קפיצה וכו', גיל גובה..(אות הספורט היווה בסיס לגיוס ל"הגנה"), 1945
Two certificates "Sports Award", 1941, including: doctor's confirmation, sprinting and jumping results etc., age height, (the sports award constituted the basis for recruitment to the Hagana), 1945

267-100


$25 | Sold for: $45
כרזה של קרן היסוד, ליטוגרפיה צבעונית "פרחי ארצנו", ירושלים Una Flor de ISRAEL, Keren Hayesod, Compana unida pro-Israel..
Colored lithograph poster of Keren Ha'yesod: "Pirchey Artzenu..Una Flor de ISRAEL, Keren Hayesod, Compana unida pro-Israel.."

267-101


$60 | Sold for: $60
כרזה "החסכון הדבר הנכון" של המועצה הלאומית לחסכון, ישראל, תחילת שנות ה60, דפוס ש. מונזון, ירושלים, 69X98
Poster "Hachisachon Hadavar Hanachon" encouraging saving, Israel early 1960's Monsohn Press, Jlm, 69X98

267-102


$40 | Sold for: $45
כרזה ליטוגרפית צבעונית "הגן על החי!", אגודת צער בעלי חיים בישראל-תל אביב יפו, דרך שלמה 30, צוייר בבית הספר לאמנות בצלאל, י-ם, 50X34.5
Colored lithograph poster, "Hagen Al Ha'chy!", ISPCA- Tel Aviv-Jaffa, Derech Shlomo 30, illustrated in the Bezalel Art School, Jerusalem, 50x34.5

267-103


$80
כרזה ליטוגרפית צבעונית, פרסומת למבצע "החוסך המתמיד", סבוב שני פברואר-יוני 1962, תוכנית חסכון אגורה של בנק דיסקונט לישראל, עיצוב מצגר, הכרזה מודבקת לבד, 69X47
Colored lithograph poster, advertisment to Hachosech Hamatmid campaign for encouraging saving, February-June 1962, design Metzger, atached to cloth, 69X47

267-104


$60
כרזה ליטוגרפית צבעונית וגלויה בעיצובו של גופר עבור הליגה למלחמה לשחפת בישראל, קאופמן ושות, שנות ה50, 68X48
Lithograph poster and a postcard designed by Gofer for anti Tuberculosis league in Israel, Kauffman, 1950's, 68X48

267-149


$25
שלוש "שנות טובות", צילומי שחור-לבן הוצ' פל-פוט, סוף שנות ה-40
Three Shana Tova greeting cards, black and white photographs, publ. by Pal-Phot., late 1940's

267-150


$90 | Sold for: $90
אחת עשרה גלויות שנה טובה, הוצ' צנטרל, ורשה (7) , פולין, תחילת המאה ה20, ונוספות,
Eleven postcards, New year greetings by Central Warsaw (7), Poland early 20th century and others

267-151


$35
שלוש שנות טובות, פרסים מתקפלים תלת מימדיים, ישראל, שנות ה60: א. שנת שלום ונצחון עם תמונת חילים, טנקים ומטוסים, בצד שני חיל הים ב. שנת פריחה ויצירה, עם תמונת ילדים עובדים בגינון ומשחקים ג. לשנה טובהתכתבו ותחתמו, עם מראה מבנים ומקומות בירושלים, אחרי 1967
Three new year greeting cards, folded three dimentional labels, Israel, the 1960's: Shnat Shalom Ubitachon, Shnat Pricha Veyetsira, Leshana Tova tikatevu..

267-152


$120
לוט 65 שנות טובות, מתחילת המאה ה20 עד שנות ה80
Lot of 65 new year greeting cards, from early 20th century ro the 1980's

267-153


$50
עשר שנות טובות, תקופת קום המדינה כולם בנושא צה"ל
Ten new year greeting cards, founding of Israel period, all about IDF

267-155


$25
תקליט 45 עם המנון דן, המשפחה של דן בביצוע יזהר כהן, המלים דן אלמגור, לחן ועבוד נורית הירש, 1978
Record 45 with transport firm Dan's anthem, Dan's family, sang by Izhar Cohen, lyrics Dan Almagor, melody Nurit Hirsch, 1978

267-156


$40
אלה תשובותינו, תעמולת בחירות ע"ג 5 תקליטי 33.3, פלסטיק מוצמד לקרטון, כולל דבר ראש הממשלה ושר הבטחון לוי אשכול, שר האוצר פנחס ספיר, ונוספים, שנות ה60
Ele Tshuvotenu, election propaganda on 5 33.3 records, plastic attached to cardboard, by prime minister Levy Eshkol etc

267-157


$25
עשר גלויות ומדבקה, פרסומת לאל-על, סוף שנות ה60
Ten postcard and a sticker, advertisment for El-Al, late 1960's