249-1347


$45
קופסת קרטון, שוקולד אקסודוס של עלית Elite Exodus, assorted chocolates
Cardboard box, Elite Exodus, assorted chocolates

249-1348


$80 | Sold for: $95
כרזה של "ללויד ארץ ישראל ומצרים בע"מ, רשימת ההפלגות יולי 1935, עברית אנגלית Palestine and Egypt Lloyd Ltd, 69X50
Poster of "Lloyd Eretz Israel and Egypt Ltd. List of voyages July 1935, Hebrew-English, 69X50

249-1349


$45
שלוש קופסאות של סיגריות ללא סיגריות, תקופת המנדט, מצב גרוע: אאידה, מנגר סימון ארצד
Three cigarette boxes without the cigarettes, British time: Aaida, Mager, Simon Artzed, bad condition