234-1044


$40
חמישה כרטיסי טלכרד: "כוכב התקוה" של יעקב אגם (4), "יום הטלכרד", תשנ"ו 1996
5 Telecards: “Kochav Hatikva” by Yaakov Agam (4), “Yom Ha Telecard” 5756 1996

234-1045


$50
המחאה של הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בע"מ, ע"י בנק אנגלו פלשתינה בע"מ, ירושלים, 19 באוקטובר 1939
Check of the JNF Head Office Ltd., by the Anglo Palestine Bank Ltd., Jerusalem, 19.Oct.1939

234-1046


$40 | Sold for: $65
אסימון, ארץ ישראל תקופת המנדט: Trade Check - Consummation, 1 Piastre
Token, Eretz Israel, British Mandate period, Trade Check - Consummation, 1 Piastre

234-1047


$70 | Sold for: $70
לוט של 17 המחאות, נפרעו כ"א עם בול דואר עברי ע"ס 10 מיל
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Lot of 17 checks, cashed, each with a Doar Ivri stamp IAO 10 milAnglo-Palestine Bank Ltd.

234-1048


$50
אסימון-פלק: אל חאג' דרויש חסן סבילה מיווה זשיד חסון סנבלי
Token-plaque: Al Haj Darwish Hasan

234-1049


$200 | Sold for: $200
שלושה טופסי כרטיסי הספקה גרמניה הנאצית, עם הדפסת J (יהודי): א. כרטיס לחם 1941 ב. כרטיס לחם לנוער 1941 ג. כרטיס דוגמה של כרטיס שומן, ברלין 1944
Three documents of ration cards, Nazi Germany, with the printed letter J (Jew): a. bread card 1941, b. youth bread card 1941, c. example for a cooking fat card, Berlin 1944

234-1050


$50
אסימון עשוי פליז, של הקהילה הנוצרית של ירושלים, המאה ה-19
Brass token, of the Jerusalem Christian Community, 19th c.

234-1052


$30 | Sold for: $190
המשביר, תעודת מניה, ע"ס שתי מניות כ"א בערך לירה מצרית אחת, 1926
Hamashbir, bearer bond, of two shares, each IAO 1 Egyptian pound, 1926

234-1053


$40
אגרת חוב ע"ס 20,000 לא"י 28.8.36 מס' 2 סריה 18243 על שם,
אגרובנק, בנק לחקלאות ולבנין לארץ ישראל בע"מ
Debenture IAO 20.000 Palestine pounds, 28.8.36, no’ 2 series 18243Agrobank, Bank Lechaklaut ubinyan

234-1054


$35 | Sold for: $35
תעודה ע"ס מניה אחת על שם 10.10.24
בנק הפועלים בע"מ
Share certificate for registered holder, 10.10.24Poalim Bank inc.

234-1055


$40 | Sold for: $45
תעודת מניה על שם, ע"ס 1 לא"י 30.12.1936
אוצר מפעלי ים בערבון מוגבל
Bearer bond, IAO 1 Palestine pound, 30.12.36Otzar Mifale Yam

234-1056


$40 | Sold for: $130
תעודת מניה של סולל בונה מנית בכורה ע"ס 5 לי" מצריות, 1926
Bearer bond of Solel Boneh, preference share IAO 5 Egyptian pounds, 1926

250-2001


$25 | Sold for: $30
לוט 10 כרטיסי אוטובוס שנות ה50: אגד, דן, שחר, המקשר
Lot of 10 bus tickets, the 1950's: Egged, Shachar, Dan, Hamekasher

250-2002


$50
לוט 560 כרטיסי טלקרט, ארצות שונות
Lot of 560 Telephone cards from various countries

250-2003


$25 | Sold for: $30
חמש תעודות מלווה, חיפה 1954,1956,1958,1959,1960/61
Five loan certificates, Haifa, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960/61,

250-2004


$50
לוט 560 כרטיסי טלקרט ארצות שונות
Lot of 560 Telephone cards from various countries

250-2005


$25 | Sold for: $35
טופס שטר התחייבות לחמישים לירות ישראליות של אגודת השקעות לארץ ישראל בע"מ, 1948, (חתימות גזורות, נפדה)
Promissory note of fifty pounds of the Agudat Hashkaot L'Eretz Israel Ltd., 1948, (cut signatures, was cashed)

250-2006


$50
לוט תוי קניה של קיבוץ גבת לכל הרכישות בקיבוץ, שנת תשכ"א 1961
Lot of coupons of Kibbutz Gvat, for all purchases in the Kibbutz, 5721 1961

250-2007


$25 | Sold for: $45
תעודת מלווה מלחמה, של ממשלת פלשתינה, ע"ס 10 פונטים, 1945
Government of Palestine
War loan certificate of the Palestine government, IAO 10 pounds, 1945Government of Palestine

250-2008


$80
לוט 35 שוברי תשובה בינלאומיים ישראל, שנות ה50-70
Lot of 35 coupon- reponse international,
Israel, 1950's-1970's

250-2009


$30 | Sold for: $60
שני תלושים, "ע"ס חצי רוטל מצה" ו "אחד רוטל מצה", ניסן תרפ"ח 1928
לשכת העליה ירושלים
Two slips, IAO half a Matzah Rotl and one Matzah Rotl, Nisan 5688 1928Immigration office, Jerusalem

250-2010


$100 | Sold for: $200
שטר המחאה ע"ס 50 דולר The Treasurer of the republic of Texas, Houston, May 16, 1837
Check IAO 50 Dollars, The Treasurer of the republic of Texas, Houston, May 16, 1837

250-2011


$50 | Sold for: $50
לוט של תווי קניה של העיר לודז' מלחמת העולם הראשונה, 1916-1919, ללחם ומוצרים אחרים
Lot of Ration stamps by the city of Lodz, WWI, 1916-1919, for bread and other products

250-2012


$120
11 כרטיסי טיסה, טפסים ריקים לשימוש צה"ל, סיני-לוד, לוד-סיני, שנים 1976-1978
11 blank flight tickets, for IDF use, Sinai-Lod, Lod-Sinai, years 1976-1978

250-2014


$25 | Sold for: $60
תעודת מניה ע"ס מאה עשרים ושבע מניות שנפדו The Anglo Palestine Bank by Otzar Hityashbuth Hayehudim, Jewish Colonial Trust Ltd. 1943, cancelled
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Bearer bond IAO 127 shares, The Anglo Palestine Bank by Otzar Hityashbut Hayehudim, Jewish Colonial Trust Ltd. 1943, cancelledAnglo-Palestine Bank

250-2015


$30 | Sold for: $30
שתי תעודות מלווה, ע"ס עשרה פונטים כ"א, נפדו Bearer Bond (war loan), ten pounds, 1945
Government of Palestine
Two bearer bonds (War loan), each of ten pounds, canceled, 1945Government of Palestine

250-2016


$25 | Sold for: $40
תעודת פקדון ע"ס חמש לירות א"י של הלוואה וחסכון, ירושלים, אגודה הדדית בע"מ, עם פנקס תלושים, 1939-1948
Trust certificate IAO five pounds of Halva'a V'Chisachon, Jerusalem, Aguda Hadadit Ltd., with a booklet of scrips, 1939-1948

250-2017


$40
תעודת מניה של אוצר התישבות היהודים ע"ס מניה אחת, נפדה
Bearer bond of the Jewish Colonial Trust IAO 1 share, canceled

250-2018


$25 | Sold for: $35
שני טפסי מניה של בנק קופת עם בע"מ א. טופס ריק (פגום, חלודה) ב. טופס רשום על שם, 1952
Two bearer bond forms of the Kupat Am Bank Ltd: a. blank form (damaged, foxing), b. form issued, 1952

250-2019


$40 | Sold for: $45
תעודת מניה של אוצר התישבות היהודים ע"ס מניה אחת , כולל קופונים, נפדה
Bearer bond of the Jewish Colonial Trust IAO 1 share, including coupons, canceled

251-1001


$25 | Sold for: $65
טופס קבלת תרומה ע"ס 50 פרנק לטובת ק"ק בית אל, ירושלם, שנת תרצ"ט 1939, הדפס באותיות זהב, חתימת רבנים וחותמת
Receipt form for a donation IAO 50 franc to the JNF Beit El, Jerusalem 5699 1939, printed in gold lettering, signatures of Rabbis and stamped

251-1002


$70 | Sold for: $120
סט 7 שטרות, קבלות, גטו טרזין ע"ס 1,2,5,10,20,50,100 קרונה Quitlung ueber… Kronen Theresien stadt am 1. Jaenner 1943
Set of 7 Theresienstadt bills, receipts, IAO 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Kronen, Quitlung ueber… Kronen Theresienstadt am 1. Jaenner 1943

251-1003


$25
לוט של שטרות מטען ימי, ישראל, שנות ה40-70
Lot of bills of loading, Israel 40's-70's

251-1004


$80 | Sold for: $80
אסימון ע"ס 5 פרה חתום " W" (Kaffee Werner)
Token IAO 5 Para, marked "W" (Kaffee Werner)

251-1005


$30
שבעה שטרות חוב שנפדו ארץ ישראל, שנות ה30
Seven promissory notes (redeemed), Eretz Israel, 1930's

251-1006


$80 | Sold for: $130
אלבום עם תוויות, בולים, ישראל והעולם, תגי קק"ל, אמצעי תשלום ועוד
Album of stamp labels, Israel and the world, JNF labels, means of payment and more

251-1007


$50 | Sold for: $50
לוט שטרות חוב, תעודות ומסמכי בנק, ארץ ישראל, שנות ה30-40, כולל אוגדן לסידורם ו"לוח נכיון שטרות"
Lot of promissory notes and bank documents, Eretz Israel, 30's-40's, including a folder for organizing and a discount table

251-1008


$90 | Sold for: $100
סט 7 שטרות, קבלות, גטו טרזין ע"ס 1,2,5,10,20,50,100 קרונה Quitlung ueber… Kronen Theresien stadt am 1. Jaenner 1943
Set of 7 Theresienstadt bills, receipts, IAO 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Kronen, Quitlung ueber… Kronen Theresienstadt am 1. Jaenner 1943

251-1010


$40
שתי תעודות מניה (שנפדו) Greenbridge Smokeless Cool Co 1922, Magnetic Realty Company 1918
Two bearer bonds (redeemed), Greenbridge Smokeless Cool Co 1922, Magnetic Realty Company 1918

251-1011


$40
שתי תעודות מניה (שנפדו) Chamberlain Amusement Enterprises Inc. 1925, Magnetic Realty Co 1917
Two bearer bonds (redeemed), Chamberlain Amusement Enterprises Inc. 1925, Magnetic Realty Co 1917

251-1012


$40
שתי תעודות מניה שנפדו The American Bank and Trust Co 1937, Magnetic Realty Co 1917
Two bearer bonds (redeemed), The American Bank and Trust Co 1937, Magnetic Realty Co 1917

251-1013


$40
שתי תעודות מניה שנפדו The American Bank and Trust Co 1926, Magnetic Realty Co 1917
Two bearer bonds (redeemed), The American Bank and Trust Co 1926, Magnetic Realty Co 1917