255-2010


$25
תשע מעטפות עם ביול וחותמות מיוחדות הקשורות לעולם היהודי ומדינת ישראל
Nine covers, stamped and with special postmarks related to the Jewish world and the State of Israel

255-2011


$100
אלבום עם בולי בריטניה חתומים ולא חתומים, כולל כפולים, וכן כמות קטנה של בולי האימפריה העותמאנית
Album of British stamps, postmarked and not postmarked, including doubles, also a small amount of Ottoman Empire stamps

255-2012


$25
שלוש מעטפות עם ביול זכרון למלך חוסיין, ירדן, המלך חסן השני, מרוקו, ומנחם בגין, ישראל
Three covers with commemorative stamping for King Hussein, Jordan, King Hassan II , Morocco, and Menachem Begin, Israel

255-2013


$100
לוט מעטפות וגלויות בנושא "חלל" רוסיה וארצות אחרות, כולל שתי גלויות חתומות ע"י קוסמונאוטים
Lot of covers and postcards on the subject of "Space", Russia and other countries, including two postcards autographed by Cosmonauts

255-2014


$25
שלוש תויות-בולים, קרן תרבות בולגריה, שנות ה30-40
Three labels-stamps, Bulgarian culture foundation, 1930's-40's

255-2015


$140
לוט גדול של 11.5 ק"ג cutouts כל העולם
Large lot of 11.5 kg of cutouts, worldwide

255-2016


$50
עשרה בולי ותיקן, המאה ה19
Ten Vatican stamps, 19th C.

255-2017


$150
אלבום עם בולי גרמניה, מאמצע מאה ה19 עד אמצע המאה ה20, וכן בולי ספרד
Album of German stamps, from the mid-19th to mid-20th C., also stamps from Spain

255-2018


$50
לוט בולי גרמניה, תחילת המאה ה20 עד שנות ה80
Lot of German stamps, early 20th C. until the 1980's

255-2019


$150
אלבום עם בולי מושבות ספרדיות ובולי ארה"ב 1860-1940
Album of stamps of Spanish Colonies, and US stamps 1940-1960

255-2020


$60
אלבום עם בולי ארה"ב וגרמניה המערבית
Album of US and West German stamps

255-2021


$150
אלבום עם בולי גרמניה, מאמצע המאה ה19 עד אמצע המאה ה20
Album of German stamps, from the mid-19th to mid-20th C.

255-2022


$100
לוט 15 פריטים פילאטלים צרפת, המאה ה18-19
Lot of 15 philately items, France, 18th-19th C.

255-2023


$400
כ-6500 מעטפות וגלויות רוסיה הסובייטית, שנות ה50-70
6.500 covers and postcards, Soviet Russia, 1950's-70's

255-2024


$100
אלבום עם בולי בריטניה, חתומים
Album of British stamps, postmarked