268-096


$25
לוט בולים כל העולם תחילת עד אמצע המאה ה20
Lot of world stamps, early to middle of 20th century

268-097


$50
אלבום Schaubek עם בולים מכל העולם מהמאה ה19 עד שנות ה30 של המאה ה20 (חלקי מאד)
Schaubek album with world stamps from 19th cemtury to the 1930's (partial)

268-098


$25 | Sold for: $30
לוט קטן של 20 בולים, מדינות גרמניה, המאה ה19 ועוד
Small lot of 20 stamps, states of Germany, 19th C. and more

268-099


$50 | Sold for: $50
אלבום וקרטון עם מעטפות יום הופעת הבול צ'כוסלובקיה, בין השנים 1955-1970, וכן אלבום מעטפות עם אנגליה, גרמניה, וצ'כוסלובקיה 1966-1970
Album and cardboard box with first day covers, Czechoslovakia, 1955-1970, and cover album with England, Germany and Czechoslovakia 1966-1970

268-100


$25
גליון (חלק ממעטפה) עם 17 בולים צ'כוסלובקים חתומים: הקונגרס הציוני השנים עשר Karlovary Vary 9.9.21
Sheet (on an envelope) with 17 Czechoslovakian stamps, 12th Zionist congress in Karlovary Vary 9.9.21

268-101


$50
לוט בולי כל העולם, חתומים ולא חתומים, ו cutouts, כולל מרוקו, אלג'יר הצרפתית, שוויץ, ועוד
Lot of stamp from all over the world, postmarked and not postmarked, cutouts, including Morocco, French Algeria, Switzerland and more

268-102


$40
חמישה אלבומים קטנים עם בולים כל העולם (כפולים וכו', אוסף חובבני), מתחילת עד סוף המאה ה20
Five small albums with world stamps (doubles etc, amateur collection), beginning to end of 20th century

268-103


$500
לוט 20 גליונות וששה חלקים בולים, גרמניה 1921-1923, מצבים שונים
Lot of 20 sheets and six parts of stamps, Germany 1921-1923, various conditions

268-104


$500
אלבום עם אוסף בולי הקיסרות האוסטרו-הונגרית, וכן המדינות שנוצרו אחרי מלחמת העולם, כולל דואר צבאי ועוד
Album with Austro-Hungarian empire stamp collection, with states created after WWII, including military post and more