246-1516


$25
סדר הגדה לליל שמורים Erzaehlung v.d. Auszuge Israels a Agypten an den beiden Pesach Abenden, uebers. V. W. Heidenhaim, Roedelheim ~ 1900
Erzaehlung v.d. Auszuge Israels a Agypten an den beiden Pesach Abenden, uebers. v. W. Heidenhaim, Roedelheim ~ 1900

246-1517


$25
The Passover Hagadah עברית-אנגלית, By M. Meyers, publ by Geographia Ltd. London, 1920 פגמים, נקבי עש
The Passover Hagadah, by M. Meyers, publ. by Geographia Ltd. London, 1920, Heb.-Eng. (damages and moth damages)

246-1518


$40
סדר הגדה לפסח ע"פ ב נוסחאות ונוסח הרמבם, עם שני פירושים: בשורת אליהו, גאולת אברהם, הוצ' ציון
Passover Hagadah, according to the Rambam version, with two Pirushim, Besorat Eliyahu Geulat Avraham, publ. Zion

246-1519


$60
Hagadah schel Pessach mit Erzaehlungen v.Dr. M. Lehmann, 5te Aufl. J. Kauffmann Vlg. Frankfurt a. M. 1926
Hagadah schel Pessach mit Erzaehlungen v.Dr. M. Lehmann, 5te Aufl. J. Kauffmann Vlg. Frankfurt a. M. 1926

246-1520


$25
הגדה של פסח, מצוירת עם באור עברי חדש, הוצ' התחיה, ירושלים, תר"צ 1930, ללא כריכה
Passover Hagadah, illustrated with new Hebrew exegesis, publ. by Hatchiya, Jerusalem, 5690 1930, no binding

246-1521


$30
הגדה לליל שמורים, Hagadah fuer Pesach, v. J.M. Japhet, Kauffmann Vlg. Frankfurt a.M. (stains)
Hagadah fuer Pesach, v. J.M. Japhet, Kauffmann Vlg. Frankfurt a.M. (stains)

246-1522


$25
סדר הגדה של פסח Die Pessach Haggadah Buecher des Schocken Vlg no 54, Berlin 1937 (damaged spine)
Die Pessach Haggadah Buecher des Schocken Vlg. No 54, Berlin 1937 (damaged spine)

246-1523


$50
הגדה של פסח עם פירוש כוס אליהו הוצ' חדד, ג'רבה, 1938
Passover Hagadah with Pirush Kos Eliyahu, publ. Chadad, Djerba, 1938

246-1524


$40
הגדה של פסח, נכתבה ועוטרה ע"י צימברקנופף (צים), הוצ' ספרים מ. ניומן בע"מ, תשי"ב 1952 (כתמים)
Passover Hagadah, written and adorned by Jakob Cymberknopf (Zim), publ. M. Newman ltd. 5712 1952 (stains)

246-1525


$30
הגדה של פסח, צייר יעקב וכסלר ההדיר: דר חיים גמזו, הוצ' הצבי, ת"א, תשי"ז 1957 (שדרה פגומה, כתמים)
Passover Hagadah, artist Jacob Wexler, editing: Dr. Haim Gamzo, publ. Hatzvi, Tel Aviv, 5717 1957 (damaged spine, stains)

246-1526


$25
הגדה של פסח, תמונות בצבעים מירה לובה, הציורים: בלינט, הוצ' סיני, ת"א
Passover Hagadah, colored images Mira Lobe, drawings by Blint, publ. Sinai, Tel Aviv

246-1528


$25 | Sold for: $35
בתי הכנסת מעץ בפולין, בפולנית Bozice Drewniane
Maria I Kazimierz Piechotkowie
Wooden Synagogues in Poland, Polish, Bozice DrewnianeMaria I Kazimierz Piechotkowie

246-1529


$60
Guide to unpublished material of the Holocaust period, ed by Yehuda Bauer, vol II, 1972, III, 1975, IV, 1977, the Hebrew University, מדריך לחומר ארכיוני בתולדות השואה
Guide to unpublished material of the Holocaust period, ed. by Yehuda Bauer, vol. II, 1972, III, 1975, IV, 1977, the Hebrew University

246-1530


$25 | Sold for: $25
ספר אליהו הנביא, וארשה, תרע"א 1911
יהודה יודיל ראזענברג
Eliyahu HaNavi, Warsaw, 5671 1911Yehuda Yodil Rosenberg

246-1531


$90 | Sold for: $90
מחזור מכל השנה כמנהג פולין, פיהם, דיהרנפורט (מאד פגום), דפוס יששכר בער
Machzor M'kol Hashana K'minhag Polin, Pihem, Dyernfurth, Isaschar Ber press (severely damaged)

246-1532


$25
ספר הכוזרי, הוצ' ועד היובל של רש"י ור' יהודה הלוי שעל יד הפדרציה הציונית בארגנטינה, בואינוס איירס, תש"ג 1943, (כריכה פגומה, נקבי עש ספורים)
ר' יהודה הלוי הספרדי
Ha-Kuzari, publ. by the Rashi Jubilee Committee and Rabbi Yehuda Halevi Zionist Federation In Argentina, Buenos Aires 5703, 1943 (damaged binding, few moth holes)Rabbi Yehuda Halevi Hasephardi

246-1533


$100 | Sold for: $100
Biblia Sacrae Hebraea, Amsterdami 1696 תנ"ך, אמשטרדם תנ"ו
Biblia Sacrae Hebraea, Amsterdami 1696

246-1534


$25
תלמוד בבלי מסכת עירובין, וארשה, תרי"ח 1858
Babylonian Talmud Masechet Iruvin, Warsaw, 5618 1858

246-1535


$100
משניות, סדר נשים יחד עם סדר נזיקין אמשטרדם, דפוס הירץ לוי רופא, שר"י 1750
Mishniot, Seder Nashim together with Seder Nezikin, Amsterdam, Hirsch Levi Rofe Press, 1750

246-1536


$30
ספר משמיע ישועות חלק ראשון מבשר טוב לישועות ישראל, ירושלים, תרמ"ה 1885
Mashmia Yeshuot, vol. 1, Mevaser Tov L'yeshuot Israel, Jerusalem, 5645, 1885

246-1537


$100
Black book on the maryrdom of the Hungarian Jewry, ed Lawrence P, Davis, publ by The Central European Times, Zuerich, in conjunction with the Panorama publ Co. Vienna, 1948
Eugene Lewai
Black book on the martyrdom of the Hungarian Jewry, ed Lawrence P, Davis, publ by The Central European Times, Zurich, in conjunction with the Panorama publ. Co. Vienna, 1948Eugene Lewai

246-1538


$40
ספר חיי אדם, קניגסברג, (תר"י או תרי"ג )
מו"ה אברהם דאנציג מוילנא
Sefer Chaye Adam, Koenigsberg, (1850 or 1853)Rav Avraham Danziger