251-1316


$25
הגדה של פסח עברית אנגלית עם Pop up תמונות קופצות, בהשראת הגדת ראשי הציפורים,מוזיאון ישראל והוצ' קורן, 1997
Passover Hagadah, Heb.-Eng., with Pop-up pictures inspired by the Birds' Head Hagadah, Israel Museum and publ. by Korn, 1997

251-1317


$50 | Sold for: $60
חמש הגדות פסח מאוירות ע"י אמנים: א. שטיינהרדט, הוצ' דביר 1979 ב. ת"א תרס"ט-תשל"ט, מאויירת ע"י חיים רוזנטל, הוצ' כתר 1979 ג. עיטורים מאת צבי לבני, הוצ' יבנה, ת"א 1986 ד. שלום מצפת, ה. א.מ. ליליין, הוצ' עם עובד, 1974
Five Passover Hagadot illustrated by artists: a. Steinhardt, publ. Davar 1979, b. Tel Aviv 5669-5739, illustrated by Chaim Rosenthal, publ. Keter 1979, c. decorations by Zvi Livni, publ. Yavne, Tel Aviv 1986, d. Shalom M'Tzfat h. E.M. Lilien, publ. Am Oved 1974

251-1318


$45 | Sold for: $45
לוט שלוש הגדות ומגילת אסתר קומיקס: אורי פינק, ההגדה של זבנג, בעקבות סוד ההגדה, הגדה של פסח בנוסח אנגלמאייר, אגדה של מגילה, הרפתקאה במסכות, אפרים סידון ורוני אורן
Lot of three Passover Hagadot and a Megilat Ester, Uri Fink Comics: Hahagada Shel Zbeng, Be'ikvot Sod Hahagada, Hagadah Shel Pessach B'nosach Engelmeyer, Agada Shel Megila, Harpatka B'masechot, Ephraim Sidon and Roni Oren

251-1319


$50 | Sold for: $50
ארבע הגדות פסח מאוירות ע"י אמנים: א. עברית -אנגלית מאוירת ע"י אלואיל ב. ת"א תרס"ט-תשל"ט, עיטורים חיים רוזנטל, הוצ' כתר 1979 ג. צייר נפתלי בזם, הוצ' מינצר, ת"א תשמ"ג ד. איורים מארק שאגאל, הוצ' סטימצקי, 1987
Four Passover Hagadot illustrated by artists: a. Heb.-Eng., Illustrations by Allweil, b. Tel Aviv 5669-5739, illustrations Chaim Rosenthal, publ. Keter 1979, c. artist Naftali Bezem, publ. Minzer, Tel Aviv 5743, d. illust. Marc Chagall, publ. Steimatzky 1987

251-1320


$45
הגדה במימד אחר, הגדה של פסח לחגוג בתלת מימד, יוצר ומפיק מיכאל מדינה, ציור ופיסול אמי ספרד, הוצ' Kippod3d, 2010
Hagadah in a different dimension, celebrating three dimensionally, creator and producer Michael Medina, painting and sculpturing Emi Sfard, publ. by Kippod3d 2010

251-1462


$40 | Sold for: $40
סדר הגדה של פסח עם הוספות האלו.. כמנהג ק"ק עדן.. (חסרה כריכה אחורית), ירושלים, תר"צ 1930, אוצ הג 3268
Passover Seder Hagadah with those additions: K'Minhag Kehila Kdosha Aden (missing back cover), Jerusalem, 5690 1939, Otz. Hag. 3268

251-1463


$25 | Sold for: $35
הגדה של פסח, מסרוחא בלערבייא בחרוף גלאד ובתצאוור, בית מסחר לספרים יוסף לוגאסי, רח' בית הכנסת 138 כאזאבלנקה (כתמים)
Passover Hagadah, Beit Mischar L'Sfarim, Joseph Lugassi, Synagogue street 138, Casablanca (stains)

251-1464


$40 | Sold for: $40
סדר הגדה של פסח, כח יצרן מוצרי מזון כשרים Charcuterie Cacher Lowa, כאזאבלנקה
Passover Seder Hagadah, Charcuterie Cacher Lowa, Casablanca

251-1465


$25
הגדה של פסח, הוצ' קפה מקסוול ניו יורק, 1949, עם פרסומת בפנים הכריכה האחורית
Passover Hagadah publ. by Maxwell Coffee, N.Y. 1949, with an advertisement on inside back cover

251-1466


$40
ארבע הגדות של פסח, הוצ' המדפיס ליפשיץ, עם ציורים מאת אל חנני, ירושלים, מהדורות שונות
Four Passover Hagadot, Lipshitz print., with illustrations by El Hanani, Jerusalem, various editions

251-1467


$40
הגדה של פסח, עם תמונות וסיפורים חסידיים, ירושלים, תשכ"ג 1963
Passover Hagadah, Hassidic stories and pictures, Jerusalem, 5723 1953

251-1468


$40
הגדת סרייבו, פקסימיליה הוצ' לוני כהן ושבא, תשמ"ו 1986
Sarajevo Hagadah, facsimile, publ. by Loni Cohen and Shva 5746 1986

251-1469


$45 | Sold for: $45
ארבע הגדות פסח, במהדורות פקסימיליה של: א. אמשטרדם תצ"ז הוצ' פלפוט, ב. קיצע תק"ל מהדורה קטנה, מסדה 1987 ג. אמשטרדם 1738 טורנובסקי ד. איטינגן תפ"ט הוצ' נהר, 1985
Four Passover Hagadot, facsimile editions of: a. Amsterdam 5497 publ. by Palphot, b. Kitze 5530 small edition, Masada 1987, c. Amsterdam 1738 Turnowsky, d. Oettingen 5489 publ. by Nahar, 1985

251-1470


$50 | Sold for: $50
שתי הגדות, פקסימיליות של הגדות עתיקות הוצ סטימצקי: א. של כתב יד ספרדי מהמאה ה14, מספריית ג'ון ריילנדס, מנצ'סטר, 1988 ב. של כתב יד מהמאה ה15 שנמצא בספריה הבריטית, 1985
Two Hagadot facsimiles of antique Hagadot, publ. by Steimatzky: a. of a Sephardic manuscript from the 14th C., from the John Rylands Library, Manchester 1988, b. from a 15th century manuscript found in the British Library, 1985

251-1471


$50 | Sold for: $50
ארבע הגדות פסח, מהדורות פקסימיליה א. קיצע תקכ"ח הוצ' מידות, ב. קופנהגן תצ"א הוצ' נהר וסטימצקי ג. בורדיאוס תקע"ג הוצ' נהר סתוית עם עובד, ד. ארבע הגדות מאוסף בית הספרים הלאומי, טורנובסקי
Four Passover Hagadot, facsimile editions: a. Kitze 5528 publ. By Midot, b. Copenhagen 5491, publ. by Nahar and Steimatzky, c. Bordeaux 5573 publ. by Nahar Stavit Am Oved, d. four Hagadot from the Beit HaSfarim HaLeumi collection, Turnowsky

251-1472


$40 | Sold for: $40
ארבע הגדות פסח שונות: א. הגדת חז"ל, שמואל וזאב ספראי, כרטא ירושלים 1998 ב. רפאל אבקסיס, פקסימיליה, כתר, ירושלים 1989 ג. הגדת חזין, 1998 ד. הרב עדין שטיינזלץ, כרטא, 1979
Four different Passover Hagadot: a. Chazal Hagadah, Shmuel and Ze'ev Safrai, Carta Jerusalem 1998, b. Rafael Abeksis, facsimile, Keter, Jerusalem 1989, c. Hazin Hagadah, 1996, d. Rabbi Adin Steinsalz, Carta, 1979

251-1474


$50
שלושה ספרים בנושא פסח והגדות א. ספר הפסח, ט.ס.א., 1994 ב. דניאל גולדשמידט, הגדה של פסח מקורותיה ותולדותיה ג. מוקי צור ויובל דניאלי, יוצאים בחודש האביב, פסח ארץ ישראלי בהגדות מן הקיבוץ
Three books on the subject Passover and Hagadot: a. Sefer HaPessach, T.S.A., 1994, b. Daniel Goldschmidt, Passover Hagadah its origin and history, c. Muki Tzur and Yuval Danieli, Yotz'im B'chodesh HaAviv, Pessach Eretz Israeli (about Kibbutz Haggadot)