1262


$40
קערת נחושת עתיקה מצופה בדיל עם כיתוב בעברית, קוטר 31 ס"מ
Antique tin plated copper bowl, with an inscription in Hebrew, 31 cm in diameter

1263


$200 | Sold for: $325
צלחת כסף וינאית עתיקה, עם חריטה אריות ומנורה, 445 גרם
Viennese antique silver plate, engraved with lions and a Menorah, 445 gm

1264


$90
עטרה לטלית, חוליות כסף
Tallit crown, silver links

1265


$400
טבעת רבנים, טוניסיה, עם אבן חותם חרוטה "הבוטח בשם.."
Rabbinical ring, Tunisia, with signet carved "Haboteach Bashem"

1266


$90
שופר עתיק, צפון אפריקה, המאה ה19, קוטר 31 ס"מ
Antique Shofar, North Africa, 19th C., 31 cm in diameter

1267


$475
קערת כסף גרמני עם עבודת תבליט וכן תוספת כתובה "משלוח מנות איש לרעהו", ושני דגים, כנראה צפון אפריקה, 450 גרם
German silver bowl with embossment work and an inscription "Mishloach Manot Ish L're'ehu" and two fish, North African craft, 450 gm

1268


$90
פיגורת טרה קוטה, שלושה יהודים רוקדים עם ספר תורה (פגום)
Terracotta figure, three Jews dancing with a Sefer Torah (damages)

1269


$475
קופסת אתרוג כסף 925 525 גרם
Silver 925 Etrog box, 525 gm

1270


$180
פיגורת קרמיקה, יהודי הולך פגמים מתוקנים
Ceramic figurine, walking Jew, repaired damages

1272


$120
פלק כסף לפדיון הבן 106 גרם
Silver Pidion Haben plaque, 106 gm

1273


$130
חמישה אסימונים לפדיון הבן 130 גרם
Five Pidion Haben tokens, 130 gm

1275


$90
גביע לקידוש, כסף עם פיליגרן 92 גרם
Kiddush cup, silver with filigree, 92 gm

1276


$750
מגש כסף גדול עם עבודת ריקוע עשירה לחלות שבת, סגנון צפון אפריקה וכיתוב: "המוציא לחם מן הארץ", 844 גרם
Large silver tray, with rich hammer work, North African style for Shabbat Challahs, inscribed "HaMotzi Lechem Min Ha'aretz", 844 gm

1277


$160 | Sold for: $160
זוג פמוטים, פולין, תחילת המאה ה20
Pair of candlesticks, Poland, early 20th C.

1278


$475 | Sold for: $475
פמוט שבת, כסף, צפון אפריקה 340 גרם
Silver Shabbat candlestick, North Africa, 340 gm

1280


$280
מגדל בשמים, כסף 134 גרם
Silver (Besamim) spice tower, 134 gm

1281


$350
מגדל בשמים, כסף 800, תחילת המאה ה20, עבודת תבליט צורת גפנים
Silver 800 (Besamim) spice tower, early 20th C., vine embossments

1282


$375
צלחת הבדלה, עם חריטה "המבדיל בין קודש לחול", 384 גרם
Havdalah plate, with engraving "Hamavdil Bein Kodesh L'khol"

1284


$90
יד לספר תורה, כסף, טוניסיה
Silver Torah pointer, Tunisia

1285


$500
יד לספר תורה, זהב 9K, עבודת פטיש, ג'רבה, טוניסיה
9k gold Torah pointer, hammer work, Tunisia

1286


$120
יד לספר תורה, כסף פיליגרן 52 גרם
Silver filigree Torah pointer, 52 gm

1287


$325
טס מיוחד לספר תורה, עם חריטת מראה קבר רחל, 304 גרם, קוטר 17 ס"מ
Torah shield, engraved with an image of Rachel's Tomb, 304 gm, 17 cm in diameter

1289


$40 | Sold for: $45
זוג רימונים עממיים, פליז צפון אפריקה, פגמים
Pair of brass folk Rimonim (Torah finials), North Africa, damages

1290


$50 | Sold for: $50
זוג רימונים, צפון אפריקה עבודת פח עממית, פגמים
Pair of Rimonim (Torah finials), North Africa, folk tin work, damages

1291


$40 | Sold for: $40
זוג רימונים עממיים, פליז, צפון אפריקה, פגמים
Pair of brass folk Rimonim (Torah finials), North Africa, damages

1292


$600 | Sold for: $600
זוג רימונים אשכנזים, כסף לונדון, אנגליה, 540 גרם
Pair of Ashkenazi silver Rimonim (Torah finials), London, England, 540 gm

1294


$150
וימפל רקום לספר תורה
Wimple for a Sefer Torah

1295


$160
זוג חלקים עליונים של עצי חיים ירושלמיים, עץ זית ועצם חרוטים
Pair of Jerusalemite Atzei Chayim tops, engraved olivewood and bone

1296


$25 | Sold for: $25
מעיל לספר תורה, עם אריות, כתר תורה, לוחות הברית
Torah mantle, with lions, Torah crown, tables of the covenant

1297


$120
מעיל לספר תורה, צפת תרכ"ג 1863 הכתב מאד פגום, צד א מגן דוד מנורה, צד ב מנורה גדולה
Tora mantle, Safed 1863

1298


$25 | Sold for: $25
מעיל לספר תורה, עם אריות, כתר תורה, לוחות הברית והקדשה
Torah mantle, with lions, Torah crown, tables of the covenant and a dedication

1299


$150
מעיל לספר תורה, עם עבודת רקמה, דגים, פרחים ומגן דוד, ג'רבה, או טריפולי
Tora mantle embroidered fish, flowers and star of David, Djerba or Tripoli

1301


$40
חנוכית פליז זקופה לנרות, השמש חסר
Erect brass Chanukah lamp for candles, missing Shamash

1302


$650
חנוכית ברונזה זקופה לנרות דוגמת אר נובו
Erect bronze Chanukah lamp for candles, Art Nouveau style

1303


$90
חנוכיה לנרות עשויה ברזל, גב נחושת עם אמייל, חתום Heller
Iron Chanukah lamp for candles, copper back with enamel, marked Ueller

1304


$1200
חנוכית ברונזה עתיקה, מרוקו המאה ה17-18, תיקון, גובה 175 מ"מ
Antique bronze Chanukah lamp, Morocco, 17th-18th C., repair, height 175 mm

1306


$50
קערת פסח עשויה קרמיקה, עם כיתוב וציורי פרחים
Ceramic Passover bowl, inscribed and with flower drawings

1307


$260
קערת פורצלן לפסח, תוצ Schlagenwald, צ'כוסלובקיה, 30X22
Porcelain Passover bowl, Schlaggenwald, Czechoslovakia, 30X22

1308


$50
צלחת פסח, פורצלן, ישראל שנות ה60
Passover plate, Israel, 1960's

1309


$7500
ארון קודש (מפורק), פולין (אז רוסיה הצארית), עשוי עץ ערמונים, עם גילוף מוטיבים עממיים, הכתר צורת אריות עם לוחות הברית. הארון פורק והובא בתחילת המאה ה-20 לארה"ב, ושימש ארון קודש בבית כנסת בברונקס, ניו יורק, וכשנמכר בניין בית הכנסת לגויים, פורק שוב והובא ע"י דוד רומנוב ז"ל לארץ, אך לא הורכב שוב בישראל
Torah ark (dismantled), Poland (Tsarist Russia), made of chestnut wood, carved with folk motifs, the crown with lions and covenant tables. The ark was dismantled and brought to Bronx, New York, USA, where it served as Tora ark, but when the building was sold to gentiles, was dismantled again and brought by David Romanoff Z"L to Israel. The ark was not built again in Israel

233-1516


$25
פמוט פליז עם כיתוב: זכור את יום השבת לקדשו"
Brass candlestick, inscribed

233-1517


$90
יד לספר תורה, דוגמה מזרחית, עם הקדשה: לע"נ יחיא בן דוד צארום
Torah pointer, oriental style, with a dedication: L’ilui Neshamt Yechia Ben David Tzarom

233-1518


$25 | Sold for: $25
לוח לבית כנסת: שני לוחות הברית ציור ע"ג עץ
Panel for Synagogue, two tables of the Covenant drawn on wood.

233-1519


$90 | Sold for: $90
זוג תפילין אשכנזיים מיניאטוריים מזרח אירופה, שנות ה20, בתיק ירושלמי רקום
Pair of Ashkenazi miniature Tefillin, Eastern Europe, 1920’s, in Jerusalemite embroidered pouch

233-1520


$25
חפיסת קלפים מהדורה מיוחדת עבור הJewish Blind Society תוצ ספרד
Card deck, a Jewish Society for the Blind edition, made in Spain

233-1521


$120
שני תיקים לטליתות, וחמישה תיקי תפילין מחצית הראשונה של המאה ה20, ארץ ישראל, מזרח ומערב אירופה, גרוזיה ועוד
Two Tallit bags and five Tefillin pouches, first half of the 20th c., Eretz Israel, eastern and western Europe, Georgia and others

233-1522


$40
פרוטומה מביסק , דמות מנדלסון ברתולדי
Bisque protome, image of Mendelson Bertholdi

233-1523


$120 | Sold for: $120
זוג רימונים תימניים, פליז עם ציפוי כסף, המאה ה19
Pair of Yemenite Torah finials, silver plated brass, 19th century

233-1524


$40 | Sold for: $50
יד לספר תורה, כסף פיליגרן
Torah pointer, silver filigree

233-1525


$200
צלחת פסח עשויה פיוטר רפליקה מקצועית של דוגמת צלחת משנת תקצ"ז 1767
Pewter Passover plate, professional replica in the style of a 5597 1767 plate

233-1526


$50 | Sold for: $50
קופסה מצופה כסף למגילה
silver plated scroll case

233-1527


$160
זוג פמוטים מצופים כסף, דוגמת גפנים ורשה, סוף המאה ה19
Pair of silver plated candlesticks, vine pattern, Warsaw, 19th c

233-1528


$50 | Sold for: $50
צלוחית ברונזה עם תבליט יעקב ורחל ליד הבאר, וכיתוב "ויאהב יעקב את רחל בראשית כט 18" "and Jacob loved Rachel.. Genesis 29,18"
Bronze plate with an embossment Jacob and Rachel near the well, inscribed: “and Jacob loved Rachel, Genesis 29,18”

233-1529


$220
עבודת גילוף עצם, מרכז אירופה תחילת המאה ה20 , משה ולוחות הברית, גובה 11 ס"מ
Bone carving, central Europe, early 20th c., Mosses and the tables of the covenant, height 11 cm

233-1530


$50
שתי פיגורות כסף אלקטרופורמינג: יצחק יחזקאל, חסיד רוקד, על בסיס שיש, אמן בלתי ידוע, יהודי תוקע בשופר
Two electroforming silver figurines: dancing Hassid, on marble base by Isaac Jeheskel , and a jew blowing the Shofar

233-1531


$220 | Sold for: $220
מנורת שבת פליז, תחילת המאה העשרים
Bronze Shabbat lamp, early 20th c.

233-1532


$50 | Sold for: $160
שופר אשכנזי
Ashkenazi Shofar

233-1533


$500 | Sold for: $500
גביע קידוש ע"ג בסיס-מתקן, ניתן מתנה ל Dan Quayle, סגן נשיא ארה"ב, בין השנים 1989-1993, על הבסיס הקדשה מפורטת בעניין
Kiddush cup on a base, was given as a gift to US Vice President Dan Quayle, 1989-1993, with a detailed dedication on the base

233-1534


$60
מזלף מי ורדים דוגמת צפון אפריקה
Rosewater sprinkler, north African style

233-1535


$900
פלק גבס, רפליקה מוקטנת של מצבת המהר"ל מפראג
Cast plaque, replica of the tombtone of the Maharal of Prague

233-1536


$90
שלוש צלחות פיוטר של יהודים א. עם כיתוב: "18 M.A.E.45" ב. עם כיתוב: 18.B.B.R60 ג. עם כיתוב: C.B.S
Three pewter plates of Jews: a. Inscribed: “M.A.E.45 18” b. inscribed B.B.R60 c. inscribed C.B.S

233-1537


$1200 | Sold for: $1200
מגזרת קלף, אושפיזין לסוכה מרכז אירופה, מתוארך תקע"ב (1812)
Parchment cutout, Sukkah Ushpizin, central Europe, dated 5572 1812

244-1318


$25 | Sold for: $25
מגדל בשמים מצופה כסף, ישראל, שנות ה50

244-1319


$90 | Sold for: $110
כלי בשמים, כסף, צורת דג

244-1320


$50 | Sold for: $90
כלי בשמים, כסף, צורת טחנת רוח עם שלוש כנפיים

244-1321


$90 | Sold for: $120
זוג רימונים לספר תורה, כסף ופליז, צפון אפריקה, 288 גרם ברוטו

244-1322


$25
קופת צדקה: ישיבת רבינו חיים יוסף בית הוראה מרכז ללימוד הלכה, ירושלים, תקופת המנדט
Beit Horaa merkaz Lelimud Halacha, Jerusalem, British mandate time

244-1323


$50 | Sold for: $50
מעיל לספר תורה קטן (לילד) עשוי קטיפה רקומה, מתוארך תרצ"ז 1937 (פגמים ברקמה)
made of embroidered velvet, dated 5697 1937 (emroidery damaged)

244-1324


$30
לוט של שמונה פלקים, קישוטים לספרי קודש לוחות הברית, כתר תורה וכו'

244-1325


$80
אסימון של עסק ליין, על גב האסימון מגן דוד

244-1326


$50
כוס קידוש, כסף 925, עם כיתוב: "בורא פרי הגפן",

244-1327


$200 | Sold for: $200
מנורת שבת 4 קנים עם אריה נשר, בבסיס עבודת תבליט, פולין המאה ה18-19 (סימני שחיקה של הזמן)

244-1328


$50
שתי מיניאטורות פרסיות בנושאים תנ"כיים עם כיתוב עברי
with Hebrew writing

244-1329


$200
זוג מנורות בית כנסת, כ"א שבעה קנים, עשויות ברונזה, מזרח אירופה, המאה ה19

244-1330


$50 | Sold for: $100
קופסת אתרוג מצופה כסף תוצ Norblin, ורשה
by Norblin, Warsaw

244-1331


$300
מנורת שבת מפליז 6 קנים כולל צלוחית שמן (ללא ריצרץ)
including oil saucer

244-1332


$300
מנורת שבת מפליז 8 קנים כולל צלוחית שמן (ללא ריצרץ)
including oil saucer

244-1342


$25 | Sold for: $25
גלגלת למצות גלגל פליז רחב, ידית עץ
wide brass wheel, wooden handle

244-1343


$25 | Sold for: $25
גלגלת למצות גלגל פליז צר וחד, ידית גם פליז
brass narrow and sharp wheel, brass handle

244-1344


$25 | Sold for: $50
צלחת מתקן פסח מצופה כסף

244-1345


$25 | Sold for: $25
גלגלת למצות גלגלת כפולה מפליז, ידית עץ
double wheel, wooden handle