265-034


$25 | Sold for: $25
בית מזוזה מברונזה צורת לוח עגול עם כיתוב: הארץ הטובה אשר ה' נתן לכם, קוטר 6.7 ס"מ
Bronze Mezuzah, in the shape of a round disc with the inscription "Ha'aretz Hatova Asher Hashem Natan Lachem", 6.7 cm in diameter

265-035


$50 | Sold for: $75
קופסת בשמים, כסף 800 102 גרם
Bessamim box, silver 800

265-036


$25 | Sold for: $60
עבודת חריטה ע"ג קונכית פי הכושי "נר אלוהים נשמת אדם (נפטרה) ג חשון תרפ"ז Remembrance of my beloved sister Sophie Cohen died 11Oct. 1926
Engraved Cypraea seashell, "Remembrance of my beloved sister Sophie Cohen died 11Oct. 1926"

265-037


$50
שתי מאפרות מפורצלן, פרסומת ללחם Levy's, עם כיתוב: "You don't have to be Jewish to love Levy's Real Jewish Rye", ותמונות של סיני ואינדיאני, כ"א 16X14 ס"מ
Two porcelain ashtrays, advertisement for Levy's bread, inscribed "You don't have to be Jewish to love Levy's real Jewish rye" and images of a Chinese and an Indian, 16x14 cm each

265-038


$30
סכין-אולר לחלה, עם כיתוב "שבת קודש", פגמים, סגור 14 ס"מ, פתוח 25 ס"מ
Penknife for Challah, inscribed "Shabbat Kodesh", damaged, closed 14 cm, open 25 cm

265-039


$50
קופת צדקה, ישיבת Kollel Daix-Les Bains גובה 10 ס"מ, מידות 10.5X6
Alms box, Kollel Daix-Les Bains Yeshiva, height 10 cm, 10.5x6

265-040


$30
קופסת אתרוג מצופה כסף עם עבודת ניסור, כיתוב: "פרי עץ הדר" ו"כפות תמרים", גובה 13 ס"מ
Silver plated Etrog box, piercing work, inscribed "Pri Etz Hadar" and palm fronds, height 13 cm

265-041


$75
יד לספר תורה, כסף מרוקו, צפון אפריקה, 22 גרם, אורך 16 ס"מ
Silver Torah pointer, Morocco, North Africa, 22 gm, length 16 cm

265-042


$40 | Sold for: $55
שלושה פריטים, מתנות חב"ד: "מים מבורכים", מטבע לירה דמי חנוכה, ובקבוק זכוכית צורת מגדל אייפל, מלא בדבש מכוורת שנירסון, כפר חב"ד
Three articles, Chabad gifts, "Blessed Water", 1 Lira coin Chanukah money, and a glass bottle in the shape of the Eiffel Tower filled with honey from a Schneersohn beehive, Kfar Chabad

265-043


$120 | Sold for: $120
פלק אמייל, קישוט שולחן מראה משה רבנו וכיתוב: "דע לפני מי אתה עומד", 12X9
Enamel plaque, table decoration, depicting Moses and inscribed "Know in front whom you stand", 12x9

265-044


$40
חלק מאבזם כסף (ליום כיפור) עם תבליט המראה את הכהן הגדול, אורך 89 מ"מ
Part of a silver buckle (for Yom Kippur), with an embossment showing the high priest, length 89 mm

265-045


$120
פמוט שבת 5 קנים, עשוי ברונזה פולין, המאה ה19, גובה 38 ס"מ
Bronze 5 branch Shabbat candelabra, Poland, 19th C., height 38 cm

265-046


$40
נטלה לנטילת ידיים, מתכת עם צביעת צבע לבן, גובה 13 ס"מ
Natala, ritual hand washing cup, metal painted white, height 13 cm

265-047


$350
זוג רימונים, כסף עם שילוב פליז עם פעמונים, חמסות ועוד, מרוקו, צפון אפריקה, גובה 25 ס"מ, 25.5 ס"מ
Pair of Rimonim, silver integrated with brass, with bells, Hamsas and more, Morocco, North Africa, height 25 cm, 25.5 cm

265-048


$50
רעשן פורים מורכב מידית כסף של סכין, ורעשן מעץ, 21.5X16 ס"מ
Purim rattle, made of a silver knife hilt, and wooden rattle, 21.5x16 cm

265-050


$60 | Sold for: $60
טבעת זהב 9K 375 עם תבליט צבי 2 גרם
9k 375 gold ring. With a stag embossment, 2 gm

265-051


$90 | Sold for: $95
טבעת זהב 10K, עם מונוגרמה ב' א', ומגן דוד, 3.6 גרם
10k gold ring with the monogram "B.A." and a Magen David, 3.6 gm

265-053


$30 | Sold for: $55
מגדל בשמים מצופה כסף עם עבודת תבליט, גובה 16 ס"מ
Silver plated Besamim spice tower, with embossment work, height 16 cm

265-054


$150
כלי הבדלה ובשמים מיוחד, כסף 925, עם תבליטים כתובים: "בורא מאורי האש", ו"בורא מיני בשמים", 118 גרם, אורך 32 ס"מ
Special Havdalah and Besamim box, 925 silver, with inscribed embossments, 118 gm, length 32 cm

265-055


$65 | Sold for: $90
מגדל בשמים, כסף פיליגרן גובה 14.5 ס"מ, 102 גרם
Silver filigree Besamim spice tower, height 14.5 cm, 102 gm

265-056


$1200
מגדל בשמים, כסף 13 מוזהב, על הבסיס פוטי ודמויות יהודים מיניאטוריות, מגיני דוד ועוד (עזבון רוזליה אוסקטש), 330 גרם, גובה 18.5 ס"מ
Gilded 13 silver Besamim spice tower, on the base a Putti and Jewish miniature figures, stars of David etc., (estate of Rosalia Oskatsh), 330 gm, height 18.5 cm

265-058


$25
כוס הנהרות לקידוש מצופה כסף (SP 925) גובה 7.8 ס"מ
Silver plated Neharot Kiddush cup, (SP925), height 7.8 cm

265-059


$90
כוס כסף, אוסטריה, סוף המאה ה19 עם כיתוב: "לכבוד שבת קודש", 86 גרם, גובה 8 ס"מ
Silver tumbler, Austria, late 19th C., inscribed "L'chvod Shabbat Kodesh", 86 gm, height 8 cm

265-060


$25
שני גביעי קידוש: א. פיוטר, ב. מצופה כסף, גובה 13 ס"מ
Two Kiddush cups: a. pewter, b. silver plated, height 13 cm

265-061


$100 | Sold for: $100
כוס צלוחית עתיקה, כסף עם כיתוב: "תומכי עניים","צדקה" על הידית, וכן חותמת כסף של התקופה
Antique silver cup-saucer, inscribed "Tomchey Aniyim" "Tsdaka" on the handle, and silver stamp of the period

265-063


$160
חמש מטבעות -אסימונים לפדיון הבן, כסף עם מנורה וחמסה, "חמישה שקלים", ס"ה 122 גרם
Five silver coins-tokens, for Pidion Haben, obverse, with a Menorah and Hamsa, reverse "Chamisha Shkalim", total 122 gm

265-064


$180
חמש מטבעות-אסימונים, כסף לפדיון הבן, עם תבליט מראה ברית מילה ודג, צד ב' כיתוב "חי", ס"ה 134 גרם
Five silver coins-tokens, for Pidion Haben, obverse: with embossed images of a Brith Mila and a fish, reverse: the inscription "Chay", total of 134 gm

265-066


$25 | Sold for: $120
שני קמיעות-מדליות, לשמירה על יולדת והילוד, כ"א קוטר 4 ס"מ
Two amulets-medals, for the protection of a mother and her newborn child, each 4 cm in diameter

265-067


$75
קמע, מוטבע על לוחית כסף 99 גרם, 5.5X6 ס"מ
Amulet, coin on a silver disc, 99 gm, 5.5x6 cm