265-068


$25
שיויתי מודפס, דוגמת מנורות עם ציורים (קרע בחלק עליון), 49.5X34.5 ס"מ
Printed Shiviti, with Menorot and illustrations (tear of top part), 49.5X34.5 cm

265-070


$60 | Sold for: $60
שלוש תעודות של ישיבת תורת חיים הכללית ירושלם מסגרת צבעונית, הדפסה ליטוגרפית של דפוס אבן מונזון ירושלם: תעודת חבר, תעודת תרומה וטופס תעודה ריק
Three certificates of the Torat Chayim Haklalit Yeshiva Jerusalem, colored frame, lithograph print by Monsohn Jerusalem, membership certificate, donation certificate and a blanc certificate form

265-071


$120 | Sold for: $130
לוח קרטון דו צדדי, צד א': "ותודיענו משפטי צדקך.. נעשה בפרנסות היקרים ומעולים כמוהרר שמואל שמעיה פאפו.. ויוסף חי ויטאלי" צד ב': ברכי עדתי אל חפץ תהלות עמי.. ברוך פודה ומציל.. נעשה בשנת תקכ"ט 1769", 43.5X29.5 ס"מ
Two sided cardboard board, side a: Vetodienu oshpetey Tsidkecha.. Kemoharar Shmuel Shmaia Papo.. Veyosef Hai Vitali, side b: Barchi Adati El Chefetz Tehilot..Baasa bishnat 5529 1769

265-073


$25 | Sold for: $30
תחריט, פדיון הבן, תחילת המאה ה19 16X20
Etching, Pidion Haben, early 19th century, 16X20 cm

265-074


$25 | Sold for: $45
תחריט, בדיקת חמץ, תחילת המאה ה19 16X21
Etching, Checking for Chametz, early 19th century, 16X21 cm

265-075


$25 | Sold for: $65
תחריט, בית הכנסת של היהודים הפורטוגזים ב Haye אמשטרדם, תחילת המאה ה19, 17X21.7
Engraving, The Portugese jews synagogue in Haye, Amsterdam, early 19th century, 17X21.7 cm

265-076


$25 | Sold for: $45
תחריט, ברית מילה של היהודים הפורטוגיזים, תחילת המאה ה19, 16.5X21
Etching, circumcision of the Portugese Jews, early 19th century, 16.5X21 cm

265-078


$25
מיניאטורה מצוירת ביד, פרס כתב עברי, עם ציור סצינת חצר מלכות, 22.5X18
Hand painted miniature, Persia, Hebrew writing, with a royal court scene, 22.5x18

265-079


$25
מיניאטורה מצוירת ביד, סצינת צייד, עם כתב יד עברי, 20.5X17
Hand painted miniature, hunting scene, with Hebrew handwriting, 20.5x17

265-081


$25
גלויה שנשלחה מקאונס ליטא הרוסית (קובנה) לשוויץ, מיונה וולף לרבנית ג'נט שטרן, חתום 17.12.40, כיבוש סובייטי של ליטא
Postcard sent from Kaunas Russian Lithuania (Kovna) to Switzerland, by Jonah Wolf to the Rebbetzin Janet Stern, signed 17.12.40, Soviet Occupation of Lithuania

265-082


$60
שלוש כתובות, הודפסו ונכתבו באמשטרדם, בין השנים תרצ"ה-תרצ"ו 1935-1937
Three Ketubot, written and printed in Amsterdam, between the years 5695-5696, 1935-1937

265-083


$30 | Sold for: $40
ברכת החמה כמנהג וירציללי יע"א ה ניסן תרנ"ז 7.4.1897, עברית ואיטלקית, נזקי עש
Birkat Hachama Kminhag Virtsilli, 5 Nissan 5657 7.4.1897, Hebew-Italian, moth damage

265-084


$60 | Sold for: $70
לוט 17 פריטי נייר, גלויות כרוזים, ועוד בעניין מסעדות וחנויות כשרות במקומות שונים בעולם, תחילת המאה ה20 עד שנות ה60
Seventeen paper items, postcards, pamphlets ets, for Kosher restaurants and shops in various places in the world, early 20th century to 1960's

265-085


$30
רולס פיר ריטהייל בושערס חברת מחזיקי הדת בלונדון, חוקים לקצבים קמעונאים, Jewish Congregation Machzikey Hadass, Rules for retail butchers, תחילת המאה ה20
חברת מחזיקי הדת בלונדון
Rules for retail butchers, Jewish Congregation Machzikey Hadass, Rules for retail butchers, early 20th centuryHevrat Machzikey Hadas

265-086


$90 | Sold for: $110
קלסר עם 23 מסמכים ותעודות בעניין מוסדות שערי חסד, ירושלים, מחצית הראשונה של המאה ה20
Folder containing 23 documents and certificates, regarding Sha'arei Chessed institutions, Jerusalem, first half of the 20th C.

265-087


$50 | Sold for: $110
ארבע גלויות, קהילות יהודיות יהודי בוכרה (2), יהודי הרי הקווקז (2)
Four postcards, Jewish communities: Bukharan jewry (2), Caucasus mountains Jewry (2)

265-088


$90 | Sold for: $160
קלסר עם 45 תעודות ומסמכים בעניין מוסדות דת בירושלים וארץ ישראל, מחצית ראשונה של המאה ה20
Folder containing 45 documents and certificates regarding religious institutions in Jerusalem and Eretz Israel, first half of the 20th C.

265-089


$50
שבעה כרטיסי שנה טובה מיוחדים: א. צ'ק של בנק מלכיאל ב. צ'ק של Bank of Heaven ג. העברת דואר הפפניג הראשון למיליון (גרמנית) ד. הקצבה משפחתית ל365 ימים מאושרים ונוספים
Sever New Year greeting cards: a. check from Bank Malkiel b. check from Bank of Heaven c. Zum neuen Jahre den anfang zur million and more

265-090


$90 | Sold for: $120
לוט 19 גלויות שנה טובה ששה מהם נשלחו בדואר, תחילת המאה ה20
Nineteen New Year greeting postcards, six were mailed, early 20th century

265-092


$25
צילום מחנה של יחידה ארץ ישראלי של בתי המלאכה 515 515 Pal. W.Shop coy Reme
photograph, camp of the Eretz Israeli Unit workshops, 515 Pal. W.Shop coy Reme

265-093


$60
לוט 11 צילומים וגלויה של משפחה יהודית, גרמניה, תחילת המאה ה20
Lot of 11 photographs and postcard of a Jewish family, Germany early 20th C.

265-094


$40
צילום שחור לבן, פנים בית הכנסת ב Moncalvo, איטליה, ע"י Fotografia R. Martinoti, מידות 22.5X26.5
Black-white photograph, inside of Moncalvo synagogue,Italy, by Fotografia R. Martinoti, 22.5X26.5

265-096


$25 | Sold for: $25
תרגום עשרת הדברות בלשון ערבי חוברת נדבת האדון מו"ז בינו על נשמת מר אביו.. רפאל בינו ואמו.. דפוס האחים מהדב, בירות, לבנון
Tirgum Aseret Hadibrot Blshon Arvi, Mahadav Bros Press, Beirut, Lebanon

265-097


$25
שיר לחנוכת בית הכנסת הספרדי שהיה ביום כה לח' אלול ש' תרל"ו לב"ע 1876, עברית-ספרדית, ליוורנו, 4 דפים (נזקי עש)
Shir lchanukat Beit Haknesset Hasephardi, 25 Elul 5636 1876, Hebrew-Spanish, Livorno, 4 p. (moth damage)