1076


$25
לוט מטבעות ישראל שיצאו מהמחזור כ-7 ק"ג
Lot of Israeli coin, out of circulation, 7 kg

1077


$600 | Sold for: $600
סדרת מטבעות יום העצמאות תשמ"ז 1987, עשרים שנה לאיחוד ירושלים, כולל: זהב 900, 17.28 גרם, כסף 850, 28.5 גרם, וכסף 850 14.4 גרם
Series of independence day coins, 5747 1987, 20 years to the reunification of Jerusalem, comprises: 900 gold, 17.28 gm, silver 850, 28.5 gm and silver 850, 14.4 gm

1078


$25 | Sold for: $25
מטבע פדיון הבן 25 לירות תשל"ה 1975, כסף 900, 26 גרם
Silver 900 Pidion Haben coin, 26 IL, 5735 1975, 26 gm

1079


$650 | Sold for: $700
שלושה מטבעות ואסימון, יום העצמאות ה27 תשל"ה, כה שנים למלווה העצמאות: זהב 900, 20 גרם ע"ס 500ל"י, כסף 800, 30 גרם, ע"ס 25 ל"י קישוט ורגיל, וכן אסימון ניקל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
3 coins, 27th Israel's Independence Day, 1975: gold 900, 20 gr, nom val. 500 IL, silver 800, 30 gr, nom val 25 IL, proof+BuIsrel government coins and medals corporation

1080


$50
שתי מטבעות נצחון, כסף 935 ע"ס 10 ל"י, תשכ"ז 1967, קישוט ורגיל, כ"א 26 גרם
Two silver 935 victory coins, IAO 10 IL, 5727 1967, decorative and regular, 26 gm each

1081


$650 | Sold for: $700
שלושה מטבעות ואסימון, יום העצמאות ה27 תשל"ה, כה שנים למלווה העצמאות: זהב 900, 20 גרם ע"ס 500ל"י, כסף 800, 30 גרם, ע"ס 25 ל"י קישוט ורגיל, וכן אסימון ניקל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
3 coins, 27th Israel's Independence Day, 1975: gold 900, 20 gr, nom val. 500 IL, silver 800, 30 gr, nom val 25 IL, proof+BuIsrel government coins and medals corporation

1082


$60
שבעה מטבעות חנוכה: תשל"ה - כסף 800, קישוט ו 2 רגיל, כ"א 20 גרם, תשל"ד קישוט ורגיל, כ"א 20 גרם, תשמ"ב קישוט כסף 850, 14.4 גרם, תשל"ח ניקל
Seven Chanukah coins, 5735 – silver 800, decorative and 2 regular, 20 gm each, 5734 decorative and regular, 20 gm each, 5742 decorative silver 850, 14.4 gm, 5738 nickel

1083


$900 | Sold for: $900
סדרת מטבעות זכרון לדוד בן גוריון תשל"ה 1974, כולל: מטבע זהב 900, 28 גרם, ושני מטבעות כסף, כ"א 28 גרם
Series of commemorative coins for David Ben Gurion, 5735, 1974, comprises: gold coin 900, 28 gm, and two silver coins, each 28 gm

1084


$90
שלוש עשרה מטבעות חנוכה: כסף 500, 20 גרם: תשל"ה דמשק קישוט ורגיל, תשל"ו הולנד, קישוט ורגיל, תשל"ז ארה"ב רגיל, תש"ך מצרים קישוט ורגיל נחושת וניקל: קישוט ורגיל, תשל"ח ירושלים, תשל"ט צרפת
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
13 Hanukka coins: silver 500, 20 gr: 1974, Damascus proof + Bu, 1975, Holland proof+Bu, 1976, America Bu only, 1979 Egypt proof + Bu, copper-nickel: 1977 Jerusalem proof +Bu, 1978 France proof+BuIsrel government coins and medals corporation

1085


$1500
סט מטבעות זכרון לחיים וייצמן, עשור למותו ע"ס 50 ל"י ו-100 ל"י, זהב 916, 13.3 גרם + 26.7 גרם,
Set of commemorative coins for Haim Weitzman, 10 years to his death IAO 50 IL and 100 IL, 916 gold, 13.3 gm + 26.7 gm,

1086


$90
שלוש עשרה מטבעות חנוכה: כסף 500, 20 גרם: תשל"ה 1974, דמשק קישוט ורגיל, תשל"ו 1975, הולנד, קישוט ורגיל, תשל"ז 1976, ארה"ב רגיל, תש"ך 1959, מצרים קישוט ורגיל נחושת וניקל: קישוט ורגיל, תשל"ח 1977, ירושלים, תשל"ט 1978, צרפת
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
13 Hanukka coins: silver 500, 20 gr: 1974, Damascus proof + Bu, 1975, Holland proof+Bu, 1976, America Bu only, 1979 Egypt proof + Bu, copper-nickel: 1977 Jerusalem proof +Bu, 1978 France proof+BuIsrel government coins and medals corporation

1088


$25
שלוש מדליות ברונזה: דוד בן גוריון לגבורות, תשכ"ז 1967, אדמונד דה רוטשילד ובנו ג'ימס בונה משכן הכנסת תשכ"ו 1966(2)
3 Bronze medals: Ben-Gurion 1967, Edmund Rothchild Father of the Yeshuv and his son, 1966 (2)

1089


$180 | Sold for: $200
מדלית זהב 14K, מאה שנה לבן גוריון 1986, 7 גרם
14k gold medal, 100 years to Ben Gurion 1986, 7 gm

1091


$180 | Sold for: $200
מדלית זהב 14K, ארבעים שנה למדינת ישראל, 1988, 7 גרם
14k gold medal, 40 years to the State of Israel, 1988, 7 gm

1092


$40
מדלית ויצמן, כסף 835, 26 גרם, תשל"ה 1975
Silver 835 Weitzman medal, 26 gm, 5735 1975

1093


$240 | Sold for: $240
מדלית זהב, מונטיפיורי
חחברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Montefiore gold medalIsrel government coins and medals corporation

1094


$50 | Sold for: $80
פלק ברונזה, סמל האצ"ל "רק כך" גודל 7.5X7
Bronze plaque, Irgun emblem "Rak Kach", size 7.5x7

1095


$425 | Sold for: $450
סט מדליות ירושלים 3000 עיר דוד, תשנ"ה, 1995, כולל: ארד, כסף 999, 61 גרם, ניקל, וזהב 750 18K, משקל 15 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Set of Jerusalem 3000 medals, City of David, 1995, including bronze, silver 999, 61 gm, and 18k 750 gold, weight 15 gmIsrel government coins and medals corporation

1096


$80
שלוש מדליות ממלכתיות: מבצע יונתן, ו תמוז תשל"ו, כסף 935, 115 גרם, ארד 98 גרם, יום הזכרון לחללי מערכות ישראל תשנ"ה 1995, ארד 98 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
3 State medals: "Operation Jonathan, 4th July 1976, silver 935, 115 gr, bronze 98 gr, Memorial Day 1995, bronze 98 grIsrel government coins and medals corporation

1097


$1200
מדלית זהב 916, בר כוכבא ירושלים, תשכ"ו 1966, 30 גרם
916 gold medal, Bar Kokhba, Jerusalem 1966, 30 gm

1098


$140 | Sold for: $150
מדלית זהב של החב' הממשלתית , "ברכת הכהנים" תשמ"ח, 1988, 4.4 גרם
Gold medal of the CMC, "Birkat Hakohanim" 1968, 4.4 gm

1099


$1400
מדלית זהב 22k מסדרת השלום תשל"ח 1978, 31.1 גרם
סלוודור דאלי
22k gold medal, from the Peace series 1978, 31.1 gmSalvador Dali

233-1065


$25 | Sold for: $30
קופסה עם מטבעות, ישראל, תקופות שונות ס"ה כ 10 ק"ג
Box of coins, Israel, various periods, total of 10 kg

233-1066


$35 | Sold for: $65
שבעה מטבעות כסף: עצמאות- חמש לירות 1988 (2) 10 לירות 1973, 10 לירות, 1974 (2), 10 לירות חנוכה תשל"ו, ו-10 לירות, חנוכה תשל"ה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Seven silver coins Independence-five IL 1988 (2), 10 IL 1973, 10 IL 1974 (2), 10 IL Chanukah 5736 and 10 IL Chanukah 5736Isrel government coins and medals corporation

233-1067


$25 | Sold for: $25
קופסה עם מטבעות, ישראל, תקופות שונות ס"ה כ 10 ק"ג
Box of coins, Israel, various periods, total of 10 kg

233-1068


$40 | Sold for: $40
שתי מטבעות ומדליה, כסף: מטבע נצחון 1967, ע"ס 10 ל"י, כסף 935, 28 גרם, מטבע 5 לירות "מנורה", 1958, 25 גרם, מדליות יום הולדת שמח,כסף 935, 26 גרם
Two silver coins and a medal: victory coin 1967, IAO 10 IL, silver 935, 28 gm, 5 IL coin “Menorah” , 1958, 25 gm, Happy Birthday medal, silver 935, 26 gm

233-1069


$25 | Sold for: $35
קופסה עם מטבעות, ישראל, תקופות שונות ס"ה כ 10 ק"ג
Box of coins, Israel, various periods, total of 10 kg

233-1070


$40 | Sold for: $40
שבעה מטבעות מנדט: מיל, שני מיל, חמישה מיל (2), עשרה מיל (1940), 50 מיל (1927), מאה מיל (1927), מצבים Fine-Good
Seven B Mandate coins: 1 mil, 2 mil, 5 mil (2), 10 mil (1940), 50 mil (1927), 100 mil (1927), Fine-Good

233-1071


$25 | Sold for: $35
קופסה עם מטבעות, ישראל, תקופות שונות ס"ה כ 10 ק"ג
Box of coins, Israel, various periods, total of 10 kg

233-1072


$120 | Sold for: $120
חמש מטבעות כסף מנדט: 50 מיל (1927,1935,1939), 100 מיל (1927,1933)
Five British Mandate coins: 50 mil (1927, 1935, 1939), 100 mil (1927, 1933)

233-1073


$25 | Sold for: $25
קופסה עם מטבעות, ישראל, תקופות שונות ס"ה כ 10 ק"ג
Box of coins, Israel, various periods, total of 10 kg

233-1074


$140 | Sold for: $140
לוט מטבעות ומדליות כולל: עם ישראל חי, זהב 4.4 גרם 18K, שתי מדליות כסף 925: ירושלים 25.8 גרם שערי ירושלים, 25.9 גרם וכן 8 מדליות ארד ואסימון
Lot of coins and medals, comprises: Am Israel Chai, 4.4 gm gold, two silver 925 medals: Jerusalem 25.8 gm, Shaarei Yerushalaim 25.9 gm, 8 bronze medals and a token

233-1075


$30 | Sold for: $35
קופסה עם מטבעות, ישראל, תקופות שונות ס"ה כ 11 ק"ג
Box of coins, Israel, various periods, total of 11 kg

233-1076


$1500 | Sold for: $1500
סט מטבעות מנדט באלבום תואם שלם 1927-1946
Set of B Mandate coins in matching album 1927-1946 complete

233-1078


$30
שתי מדליות כסף 935, "נצחון", כ"א 26 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two silver 935 medals, “Victory”, each 26 gmIsrel government coins and medals corporation

233-1079


$500 | Sold for: $500
מדלית זהב 900, "עשור לחרות ישראל" תשי"ח "Israel Liberata 1958"
Gold 900 medal, 5718, “Israel Liberata1958”

233-1080


$325 | Sold for: $325
מדלית זהב 900 לזכר דוד בן גוריון המנהיג הגדול של ישראל, In memoriam- David Ben Gurion-The great leader of Israel 1886-1973
Gold 900 medal, In memoriam- David Ben Gurion-The great leader of Israel 1886-1973

235-1061


$25 | Sold for: $25
לוט מטבעות ישראל שיצאו מהמחזור כ 6.5 ק"ג
Lot of Israeli coins taken out of circulation, 6.5 kg.

235-1062


$40
שתי מטבעות כסף 800 ואסימון ניקל Bonds 1975
Two silver 800 coins and a nickel token, Bonds 1975

235-1063


$25 | Sold for: $30
לוט מטבעות ישראל שיצאו מהמחזור כ-7 ק"ג
Lot of Israeli coins taken out of circulation, 7 kg.

235-1064


$100 | Sold for: $300
ארבעים מטבעות מנדט וארץ ישראל שנים וערכים שונים: 1 מיל (9), 2 מיל (5), 5 מיל (3), 10 מיל (12), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 50 מיל (1927,1935,1939,1942) 100 מיל (1927,1934,1935)
40 coins, B Mandate and Eretz Israel, various values and years: 1 mil (9), 2 mil (5), 5 mil (3), 10 mil (12), 20 mil (1927, 1935, 1942, 1944), 50 mil (1927,1935,1939,1942), 100 mil (1927, 1934, 1935)

235-1065


$40 | Sold for: $55
שמונה מטבעות תקופת קום המדינה: 25 מיל תש"ט (אלומיניום), 250, 500 פרוטה, כסף, תש"ט וחמישה נוספים
Eight coins from the establishment of the state period: 25 mil 5709 (aluminum), 250, 500 pruta, silver, 5709, and five more

235-1066


$500
אוסף מטבעות ארץ ישראל תקופת המנדט עד ישראל שנות ה80: 1 מיל (7), 2 מיל (4), 5 מיל (3), 10 מיל (4), 20 מיל (1927,1938), 50 מיל (1935,1939), 100 מיל (1935,1940), 25 מיל אלומיניום (תש"ח, תש"ט), מטבעות תש"ט: 250(3), 500 פר., 10 פר תשי"ב (4), 50 פר תשי"ד, 10 פר תשי"ז (4) מטבעות סדרת לירה סדרת שקל, סדרת שקל חדש ואסימונים של טלפון 1,5,10,25,50,100,
Collection of Eretz Israel coins, from British Mandate period to Israel, 1980's: 1 mil (7), 2 mil (4), 5 mil (3), 10 mil (4), 20 mil (1927, 1938), 50 mil (1935, 1939), 100 mil (1935, 1940), 25 mil aluminum (5708, 5709), 5709 coins: 1,5,10,25, 50, 100

235-1067


$40 | Sold for: $50
שלוש מטבעות, ישראל תש"ט 500 פרוטה כסף , AUC, 250 פרוטה כסף AUC, 250 פרוטה עם נקודה, VF
Three coins, Israel 5709, 500 silver pruta, AUC, 250 silver Pruta AUC, 250 pruta with dot VF

235-1068


$500 | Sold for: $750
לוט 16 מטבעות מנדט, א"י Palestine 5 מיל (1934,1939), 10 מיל (1933, 1934,1934,1937,1942), 20 מיל (1934,1935,1940,1940), 50 מיל (1934,1935), 100 מיל (1931, 1931, 1934)
Lot of 16 B Mandate coins Palestine: 5 mil (1934,1939),10 mil (1933, 1934, 1934, 1937, 1942), 20 mil (1934, 1940), 50 mil (1934, 1935), 100 mil (1931, 1931, 1934)

235-1069


$40 | Sold for: $70
חמש מטבעות: פדיון הבן: תשל"ה רגיל וקישוט כסף 900, כ"א 16 גרם, תשל"ו רגיל וקישוט, כסף 800, כ"א 30 גרם, וכן מטבע בן גוריון כסף 935, 26 גרם
Five Coins: Pidion HaBen : 5735, regular and decorative silver 900, each 16 gm, 5736 regular and decorative, silver 800, each 30 gm, and a silver 935 Ben Gurion coin, 26 gm

235-1071


$30
מדלית "הכנסת", כסף 935
Silver 935 medal "The Knesset"

235-1072


$50
מדליה של "התאחדות לכדורגל בישראל" גמר גביע המדינה תש"ל 1969-70
“Israel Football Association” medal, Israel State Cup finals 1969-70

235-1073


$30 | Sold for: $45
שתי מדליות לכבוד הבונדז 1951-2006 עם דיוקן בן גוריון, Israel Bonds
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two Israel Bunds medals 1951-2006, with a portrait of Ben GurionIsrel government coins and medals corporation

235-1074


$50 | Sold for: $65
מדלית כסף 999, הכנסת ירושלים פגישת בגין-סאדאת, 19.11.1977, י כסלו תשל"ח
Silver 999 medal the Knesset Jerusalem Begin-Sadat meting 19.11.1977, 10 Kislev 5738

235-1075


$30 | Sold for: $30
שלוש מדליות ארד: 75 ההסתדרות הציונית של ארה"ב, 50 לקרן היסוד ו-100 לבי"ח שערי צדק
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Three bronze medals, 75 to the Zionist US Organization, 50 to Keren Hayesod, and 100 to Shaarei Tsedek HospitalIsrel government coins and medals corporation

235-1076


$60
שתי מדליות: התחרות הבינלאומית ה-1 לנבל (כסף 925), התחרות הבינלאומית ה-2 לנבל (ארד)
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two medals: the 1st international harp competition (silver 925), 2nd international harp competition (bronze)Isrel government coins and medals corporation

235-1077


$40 | Sold for: $50
מדלית כסף, עשור לחירות ישראל
Silver medal, Decade to the Liberation of Israel

235-1078


$60
מדלית כסף, השקת א.ק. שלום 1964 תשכ"ד, מצב VG
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver medal, launching of the SS Shalom 1964, 5724, VGIsrel government coins and medals corporation

235-1079


$40
מדלית כסף, 75 שנה הסתדרות המורים בישראל, תשל"ח 1978
Silver medal, 75 years to the Teachers' Union in Israel, 5738

235-1080


$80
מדלית "הכנסת", כסף Sterling
Sterling silver medal "The Knesset"

235-1081


$40
מדלית כסף, מדע בשרות השלום, תשכ"ב 1961-1962
Silver medal, Science in the Service of Peace, 1961-1962

235-1082


$80 | Sold for: $100
חמש מדליות, סדרת הרמטכ"לים משה דיין (4), כסף סטרלינג 54 גרם, יצחק רבין (7), ארד, רפאל איתן (11), משה לוי (12), דן שומרון (13)
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Five medals, Commanders in Chief series: Moshe Dayan (4) Sterling silver 54 gm, Yitzchak Rabin (7) bronze, Raphael Eitan (11), Moshe Levi (12), Dan Shomron (13)Isrel government coins and medals corporation

235-1083


$40
מדלית כסף, מוזיאון קדמן למטבעות, תשכ"ב 1962
Silver medal, Kadman Coin Museum, 1962

235-1084


$90
שתי מדליות לכבוד א.ק. שלום תשכ"ד 1964: כסף Sterling, 32 גרם, וארד
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two medals in honor of the SS Shalom 5724, Sterling silver, 32 gm, and bronzeIsrel government coins and medals corporation

235-1085


$40 | Sold for: $40
מדלית כסף, המרכז הרפואי של הדסה, תש"ך 1960
Silver medal, Hadassah Medical Center, 1960

235-1086


$90
שתי מדליות, תחרות בינלאומית השלישית לצ'לו ע"ש פאבלו קזאלס תשכ"ב 1961, כסף 935, 29 גרם וארד
Two medals: the 3rd international Pablo Casals Cello competition, 5722 1961, silver 935, 29 gm, and bronze

235-1087


$40
מדלית כסף "מלחמת בר כוכבא, תש"ך 1960
Silver medal, Bar Kochba War, 1960

243-1032


$85 | Sold for: $85
לוט מטבעות מנדט: שתי מטבעות 100 מיל, 1942, 1935, אסימוני כפר היישוב
Lot of B. Mandate coins: two 100 mil coins, 1935, 1942, Kofer Hayishuv tokens

243-1033


$1600
סט מטבעות פלשתינה א"י באלבום שלם,מצבים Fine-XF, שלם
Set of Palestine-Eretz Israel coins, complete album, Fine-XF conditions, complete

243-1035


$25 | Sold for: $60
ארבע סימניות לספר, עם מדליה קטנה "ישראל המשוחררת"
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Four bookmarks with a small medal "Liberated Israel"Isrel government coins and medals corporation

243-1036


$50
מדלית כסף "60 לבימה"
Silver medal "60 L'HaBima"

243-1037


$25 | Sold for: $25
פלק ברונזה, סמל "כינור דוד"
Bronze plaque, "Kinor David" symbol

243-1038


$90
מדליה-פלק, דוד המלך ע"פ מארק שאגאל קוטר 190 מ"מ
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Medal-plaque, King David, after Marc Chagall, 190 mm in diameterIsrel government coins and medals corporation

243-1039


$40
מדלית זכרון, קבלת פרס נובל לשלום ע"י אנוואר סאדאת
Commemoration medal, Reception of the Nobel Peace Prize by Anwar Sadat

243-1040


$500
מדלית זהב "הרצל 1890-1904"
Gold medal, "Herzl 1890-1904"

243-1041


$30 | Sold for: $30
משקולת נייר, ישראל, שנות ה-60, ע"פ חותם "לשמע עבד ירבעם", שנמצא בחפירות שומכר
Paperweight, Israel, the 1960's, replica of a signet "Leshema Eved Yeravam" which was found in excavation

244-1022


$90 | Sold for: $425
שני מטבעות פלשתינה א"י 1934 ע"ס 100 מיל, מצבים VG-Fine
conditions VG-Fine

244-1023


$25 | Sold for: $25
מטבע נצחון 1967, כסף 935

244-1024


$120 | Sold for: $220
שלושים וששה מטבעות מנדט 100 מיל (1935, 1939), 50 מיל (1927,1938,1939,1940,1942), 20 מיל (1927,1935,1942), 10 מיל (1927,1933,1934,1935,1937,1939,1940,1941,1941,1942,1943,1946), 2 מיל (5), 1 מיל (7)
100 Mil (1935,1939), 50 Mil (1927,1938,1939,1940,1942), 20 Mil (1927,1935,1942), 10 Mil (1927,1933,1934,1935,1937,1939,1940,1941,1942(2),1943,1946), 2 Mil (5), 1 Mil (7)

244-1025


$60 | Sold for: $60
סט מטבעות ישראל, כולל 250 ו 500 פרוטה כסף, תש"ט 1949
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
incl silver 250, 500 Pruta, 1949Israel government coins and medals corporation

244-1026


$90 | Sold for: $400
שני מטבעות פלשתינה א"י 1934 ע"ס 100 מיל כסף, מצבים VG-Fine
conditions VG-Fine

244-1027


$25 | Sold for: $30
מדלית כסף 925, 25 לישראל צד ב' גלגל המזלות
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Israel government coins and medals corporation

244-1028


$60 | Sold for: $75
מדלית כסף 935, מבצע יונתן צד ב' "ישלח ממרום יקחני"
reverse "Yishlach Mimarom Yikacheni"

244-1029


$25 | Sold for: $55
ארבע סימניות לספר, כ"א עם מדלית ארד קטנה "ישראל המשוחררת"
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
"Liberated Israel"Israel government coins and medals corporation

244-1030


$90
מדלית כסף 925, עשור לחירות ישראל תשי"ח 1958
5718 1958

244-1031


$25 | Sold for: $45
ארבע סימניות לספר, כ"א עם מדלית ארד קטנה "ישראל המשוחררת"
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
"Liberated Israel"Israel government coins and medals corporation

244-1032


$90
שלוש מדליות הענקה מברונזה, לא חרוטות א. מטכ"ל אג"א מרכז שיקום ואחזקה 7300 ב. רכבת ישראל ג. קול ישראל 1936-1986
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
a. General Staff of IDF, rehabilitation center 7300 b. Israeli Trains c. Kol Israel 1936-1986Israel government coins and medals corporation

244-1033


$30 | Sold for: $30
שתי מדליות כסף, ישראל: א. 20 שנה לאיחוד ירושלים, מצה"ל בהוקרה, ב. מדליה-מחזיק מפתחות, מתנת המטכ"ל
a. 20 years united Jerusalem from IDF b. medal-key chain, present of IDF general staff

244-1034


$90
שלוש מדליות הענקה מברונזה, לא חרוטות א. בסיס הדרכה לטירונים, בה"ד 6, ב. האגודה למען החייל, ג. הג"א הגמ"ר צה"ל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
a. recruit training base, 6 b. HaAguda Lemaan Hachayal c. Civil Defense, IDFIsrael government coins and medals corporation

244-1035


$40 | Sold for: $40
מדלית הענקה של אילן מרכז ספורט לנכים Ilan Sport center for the disabled, Israel 17.4.1989
Israel 17.4.1989

244-1036


$90 | Sold for: $375
שתי מטבעות כסף, פלשתינה א"י 1934 ע"ס 100 מיל, מצבים VG-Fine
conditions VG-Fine

256-2001


$25 | Sold for: $45
250 מטבעות ע"ס 10 ₪ תשמ"ד 1984, עם דיוקן הרצל (חבילה של בנק ישראל)
250 ten NIS coins, 5744 1984, with a portrait of Herzl (pack of bank of Israel)

256-2002


$40
שלוש מטבעות תקופת המנדט 100 מיל (1935), 5 מיל (1927), 1 מיל (1941)
Three British Mandate coins, 100 mil (1935), 5 mil (1927), 1 mil (1941)

256-2003


$25 | Sold for: $140
ארבע מטבעות 5 אגורה תשכ"ד 1964
Four 5 Agora coins, 5724 1964

256-2004


$45
שתי מטבעות כסף 900 פדיון הבן 10 ל"י, תשל"ג 1973, כ"א 26 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two silver 900 coins "Pidion Haben", 10 IL, 5733 1973 each 26 gmIsrael Coins and Medals Corp.

256-2005


$25 | Sold for: $30
שתי מטבעות ומדליה כסף 925 החי והצומח תשנ"ג 1993, ע"ס 1 ₪, 14.4 גרם, 2 ₪, 28.8 גרם, וכנס נומיסמטי תשנ"ד 1994, 3 גרם
החברה הממשלתית
Two silver 925 coins and a medal, Ha'chai V'ha'tzomeach, 5753 1993, IAO 1 NIS, 14.4 gm, 2 NIS, 28.8 gm, and the Numismatic convention 5754 1994, 3 gmIsrael Coins and Medals Corp.

256-2006


$25
מטבע כסף ע"ס 25 לירות דוד בן גוריון, תשל"ה 1974 "מ", 26 גרם
Silver coin IAO 25 IL, David Ben Gurion, 5735 1974, 26 gm

256-2007


$30 | Sold for: $50
שלושה סטים של מטבעות סדרת מטבעה רשמית תשנ"ג 1993, 7 מטבעות סדרת "אישים בישראל" וכן סדרת מדליות "נשיאי ישראל"
החברה הממשלתית
Three sets os Coins-Medals, series of official coinage 1993, 7 coins Israeli personalities, and series of Israeli presidents,Israel Coins and Medals Corp.

256-2008


$80 | Sold for: $95
לוט מטבעות מנדט: 50 מיל (1927,1935,1939), 20 מיל (1942), 10 מיל (1927,1934,1935,1937,1939,1940,1942,1942,1946), 5 מיל (4), 2 מיל (4), 1 מיל (7)
Lot of British Mandate coins: 50 mil (1927, 1935, 1939), 20 mil (1942), 10 mil (1927, 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1942, 1946), 5 mil (4), 2 mil (4), 1 mil (7)

256-2009


$30 | Sold for: $30
שתי מטבעות פדיון הבן 1976 קישוט ורגיל, כסף 800, כ"א 30 גרם
החברה הממשלתית
Two Pidion Haben coins, 1976, decorative and regular, silver 800, each 30 gmIsrael Coins and Medals Corp.

256-2010


$25
מדלית "יהודה השבויה ישראל המשוחררת" 1958
Medal "Yehuda Ha'shvuya Israel Ha'meshuchreret", 1958

256-2011


$40
מדלית כסף, מדליה ממלכתית להנצחת הנופלים במערכות ישראל, יום זכרון, תשס"ג 2003
Silver medal, commemorating the fallen in Israel's wars, Memorial Day 5763 2003

256-2012


$25
מדלית כסף, 1962, יהודה השבויה ישראל המשוחררת, 30 גרם
החברה הממשלתית
Silver medal, 1962, captured Judea liberated Israel, 30 gmIsrael Coins and Medals Corp.

256-2013


$40 | Sold for: $50
מדלית כסף 925, "זכור לא תשכ"ח" לזכר קורבנות השואה, 49 גרם
החברה הממשלתית
Silver 925 medal, "Zechor Lo Tishkach", in memory of the holocaust victims, 49 gmIsrael Coins and Medals Corp.

256-2014


$25 | Sold for: $25
מדלית פתיחת הגבולות ארד מוכסף, קוטר 59 מ"מ, עיצוב נעים בסון Basson, מהדורה של 3000
Medal, opening of borders, silvered bronze, 59 mm in diameter, designed by Naim Basson, edition of 3000

256-2015


$40
שתי מדליות, שערי ירושלים כסף, 26 גרם, ברונזה, קוטר 58 מ"מ
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Two medals, Jerusalem Gates: silver , 26 gm, bronze, 58 mm in diameterIsrael Coins and Medals Corp.

256-2016


$25
שתי מדליות בר מצווה, ברונזה וכסף 26 גרם
החברה הממשלתית
Two medals "Bar Mitzva", bronze and silver 26 gmIsrael Coins and Medals Corp.

256-2017


$40
שתי מדליות "ויהי אור", בעיצובו של יעקב אגם: כסף 10 גרם, ברונזה קוטר 63 מ"מ (פגם קל)
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Two medal "V'Yehi Or" (Let there be Light), design by Yaakov Agam, silver 10 gm, bronze 63 mm in diameter (minor damage)Israel Coins and Medals Corp.

256-2018


$25 | Sold for: $25
מדלית פתיחת הגבולות ארד מוזהב, קוטר 59 מ"מ, עיצוב נעים בסון Basson,מהדורה של 3000
Medal, opening of borders, gilded bronze, 59 mm in diameter, designed by Naim Basson, edition of 3000

256-2019


$40
שש מדליות ברונזה, ירושלים
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Six bronze medals, JerusalemIsrael Coins and Medals Corp.

256-2020


$30
מדלית ברונזה, 100 שנה להולדתו של ראובן רובין 1893-1993
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Bronze medal, 100th anniversary to the birth of Reuven Rubin, 1893-1993Israel Coins and Medals Corp.

256-2021


$50
שתי מדליות ברונזה: א. מועצת עובדי מפעלי ים המלח, 1952-1977 ב. מפעלי ים המלח בע"מ, 50 שנים של יצירה, 1952-2002
החברה הממשלתית
Two bronze medals: a. Dead Sea Works Workers Council, 1952-1977, b. Dead Sea Works Ltd. 50 years of production, 1952-2002Israel Coins and Medals Corp.

256-2022


$35
מדלית כסף 1979, יובל לרוטרי לירושלים, 48 גרם
החברה הממשלתית
Silver medal, 1979, fiftieth anniversary to the Jerusalem Rotary club, 48 gmIsrael Coins and Medals Corp.

256-2023


$50 | Sold for: $130
מדלית כסף 925 ירושלים עם הקדשה של טדי קולק, וכן מדלית ניקל לחבר ועדת הקלפי 1970
Silver 925 medal, Jerusalem, with a dedication by Teddy Kollek, also a nickel medal to the ballet committee staff, 1970

256-2024


$40
שתי מדליות, בנין עדי עד: כסף, 26 גרם, ברונזה, קוטר 58 מ"מ
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Two silver medals, Binyan Adei Ad, 26 gm, 58 mm in diameterIsrael Coins and Medals Corp.

256-2025


$25 | Sold for: $25
חמישה סטים, מטבעות ישראל רשמיים תשמ"ב 1982 רגיל, תשמ"ד 1984 רגיל, תשמ"ה 1985 עובי כפול, תשמו+תשמ"ז חנוכה, 1986 תשמ"ו עובי כפול
Five sets, oins of Israel: 1982, 1984 ,1985 double width, 1986+1987 Chanuka, 1986 double width