251-1090


$25
תעודת מלווה חוב, בנק זרובבל ע"ס חמש לירות ארץ ישראליות
Debenture, Zerubbabel Bank, IAO five Palestine pounds

251-1091


$25 | Sold for: $300
תעודת מניה של דבר חברת מניות בע"מ (על שם), 1933
Bearer bond of the Davar stock holding company ltd. (in the name of), 1933

251-1092


$25 | Sold for: $260
תעודת מניה של דבר חברת מניות בע"מ (על שם), 1933
Bearer bond of the Davar stock holding company ltd. (in the name of), 1933

251-1094


$25 | Sold for: $80
לוט שטרות, מדינת ישראל שנים שונות, ערכים ומצבים שונים
Lot of banknotes, State of Israel, varied years, values and conditions

251-1095


$50 | Sold for: $110
שטר ע"ס חמש מאות פרוטה, 1955 מצב UNC
בנק ישראל
Banknote IAO 500 pruta, 1955, UNC conditionBank of Israel

251-1096


$25 | Sold for: $70
סדרת שטרות בנק ישראל 1958-1960 חצי, 1,5,10,50 לירות, מצבים XF-UNC
Series of Bank of Israel banknotes, 1958-1960: 1/2, 1, 5, 10, 50 pounds, XF-UNC conditions

251-1097


$50 | Sold for: $60
לוט שטרות "שקל" 1978: 50 שקל (65), מצבים fine-VF, עשרה שקלים (20), מצב VG-fine, חמישה שקלים (9), מצב VG-fine
Lot of "Shekel" banknotes, 1978: 50 shekels (65) fine-VF, 10 shekels (20) VG-fine, 5 shekels (9) VG-fine

251-1098


$25 | Sold for: $45
שטר 1955 ע"ס לירה ישראלית אחת מצב VF
בנק ישראל
1955 banknote IAO 1 Israeli pound, VF conditionBank of Israel

251-1099


$50 | Sold for: $55
לוט שטרות שקל 1978: 10 שקל (180), מצבים good-VG, חמישה שקלים (67), מצב good-VG
Lot of Shekel banknotes 1978: 10 shekels (180) good-VG, 5 shekels (67) good-VG

251-1100


$40 | Sold for: $45
סדרת שטרות 1973-1975 5,10,50,100,500 לירות, מצבים XF-UNC
בנק ישראל
Series of banknotes, 1973-75: 5, 10, 50, 100, 500 pounds, XF-UNC conditionsBank of Israel

251-1101


$50 | Sold for: $75
לוט שטרות לירה, 1958-1960 100 ל"י (14), מצבים Good-VF חמישים ל"י (9), מצב good-VG עשר ל"י (37), מצבים good-VG, ל"י אחד (14), מצב good, חצי ל"י (26), מצבים fair-good
בנק ישראל
Lot of banknotes, Israeli pound 1958 1960: 100 IL (14), Good-VF, 5 IL (9) good-VF, 10 IL (37) good-VG, 1 IL(14) good, 1/2 IL (26) fair-goodBank of Israel

251-1102


$40 | Sold for: $45
סדרת שטרות בנק ישראל 1978-1984 "שקל", כולל: 1,5,10,50,100,500,1000,5000 שקל, מצבים XF-UNC
Series of Bank of Israel banknotes, 1978-1984, "Shekel", including: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 Shekel, XF-UNC conditions

251-1103


$80
חלק מסדרת שטרות שקל חדש 1968-1993 ערכים: 1,5,20,100 שקל חדש, מצבים XF-UNC
בנק ישראל
Partial series of New Shekel banknotes, 1986-1993: values: 1, 5, 20, 100 New Shekel, XF-UNC conditionBank of Israel

251-1104


$50 | Sold for: $75
ארבעה שטרות 1955, ע"ס 10 לירות ישראליות מצב VF-XF
בנק ישראל
Four 1955 banknotes IAO 10 Israeli pounds, VF-XF conditionsBank of Israel