251-1510


$25 | Sold for: $150
איל חאזינו אימאז'ינאדו קומדיה אין טריס אקטוס (החולה המדומה בלדינו), 1903
די מולייר
Il Khazino Imajinado, The Imaginary Invalid, A Comedy in Three Acts, in Ladino (Judeo Spanish), 1903,Di Molier

251-1511


$40
Latvia under German Occupation publ. B.t. press bureau o.t. Latvian legation, Washington D.C. 1942
Latvia under German Occupation, publ. B.t. press bureau o.t. Latvian legation, Washington D.C. 1942

251-1514


$40 | Sold for: $45
ספר שפתי כהן על התורה כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו
ר' מרדכי הכהן
Sefer Siftey Kohen Al HaToraR' Mordechai Hacohen

251-1515


$25 | Sold for: $25
ספר שני מכתובים והוא ספר משלי יחד עם ספר שלישי והוא איוב, עם פירוש מספיק מכל הפירושים, רש"י, רד"ק, רטב"ג ועוד, דפוס פרופס, אמשטרדם, תקל"ח 1778
Second book of Ketubim, Mishley with third book Job, Im Perush Maspik Mikol Haperushim, Rashi. Radak, Ritbag and more, Amsterdam, 1778

251-1516


$50
ספר מגיני ארץ, על טור אורח חיים, ש"ע אמשטרדם, תקי"ד 1754, ללא כריכה, פגמים
Sefer Meginei Eretz, Al Tur Orach Chayim, Shulchan Aruch, Amsterdam 5514 1754, without its cover, damages

251-1517


$35 | Sold for: $35
התלמוד וחכמת הרפואה, הוצ' חיים, ברלין, תרפ"ה 1925, מצב טוב עם נקבי עש ספורים
ד"ר י.ל. קצנלסון (בוקי בן יגלי)
Hatalmud V'Chochmat Harefu'a, Chaim publ. Berlin, 5685 1925, good condition with some moth damageDr. I.L. Katznelson

251-1518


$25
ספר זרע יעקב חלק א+ב דפוס צבאן-חדאד, ג'רבה, תשט"ז 1956
Sefer Zera Yaakov, part 1+2, Tzaban-Hadad print, Djerba, 5716 1956

251-1519


$25
ספר שמות, בארץ יום תרועה ותוספת יום הכפורים וכפות תמרים, ורשה, תרכ"א 1861
Sefer Shmot, B'eretz Yom Tru'a V'tosefet Yom Hakipurim V'kapot Tmarim, Warsaw 5621 1861

251-1520


$40
ספר הזהר על התורה, זאלקווא, תרכ"ד 1864
Sefer Zohar Al HaTorah, Zhovkva, 5624 1864

251-1521


$25 | Sold for: $25
ספר אות הברית, בנושא ברית מילה דפוס העברי, מלוקט מהספר הקדוש ליקוטי עצות מאת הצדיק... ר' נחמן מברסלב.. ירושלים
Sefer Ot Habrit, on the subject of Brit Mila, Dfuss HaIvri, Melukat M'Hasefer Hakadosh Likutei Etzot M'et Hatzadik Rabbi Nachman M'Breslaw, Jerusalem

251-1522


$30 | Sold for: $30
אלמה, מאסף האגודה למדעי היהדות בירושלים, ערוך ע"י ד"ר ב.מ. לוין, מאסף ראשון 160 עמ' + מוסף האלמה חזון השיר ותוספת, 44 עמ'
Aluma, Measef Ha'aguda L'Mada'I Hayahadut B'Yerushalaim, edited by Dr. B.M. Levin, 1st anthology, 160 pgs., an addition of Ha'aluma Chazon Hashir with 44 additional pgs.

251-1523


$200
ספר שבט מוסר, דפוס בריל ושות, ירושלים, תרכ"ג 1863, שני שערים, שושנה הלוי 77
הרב אליהו הכהן האתמרי, מאיזמיר
Sefer Shevet Mussar, Brill press, Jerusalem, 5623 1863, two title pages, Shoshana Halevi 77Rav Eliahu Hacohen

251-1524


$120
נר מערב, ירושלים תרע"א 1911 תולדות יהדות צפון אפריקה, הספר הקדום ביותר בתחום, מהדורה ראשונה, חסר שער (חשוב ונדיר ביותר)
ר' יעקב משה טלדנו
Ner Maarav, Jerusalem, History of the North African Jewry, the earliest book in this category, first edition (important and very rare)R' Yaacov Moshe Toledano

251-1525


$25
ספר זרע יעקב, ירושלם, תרע"ב 1912
ר' יעקב שלאתיאל ניניו
Sefer Zera Yaakov, Jerusalem, 5672 1912R' Yaacov Shealtiel

251-1526


$80
מפרנקפורט עד בגדד א+ב ספור מדברי ימי הבינים, ירושלם, תרפ"ד 1924
שמואל רפאלי
From Frankfurt to Baghdad, a+b, story of deserts from the middle ages, Jerusalem 1924Shmuel Raphaeli

251-1527


$25 | Sold for: $90
ספר קורות העתים לישורון בארץ ישראל, ירושלים, תרצ"א 1931, על המצב בא"י
ר' מנדל מענדיל
Sefer Korot Ha'Itim L'Yeshurun B'Eretz-Israel, Jerusalem, 5691 1931, on the situation in Eretz-IsraelR' Menachem Mendel

251-1528


$25
שבחי הר"נ, עם סדר נסיעתו לארץ הקדושה, ירושלים, תרצ"ו 1936
Shivchei HaRa"n Im Seder Nesiato L'Aretz Hakdosha, Jerusalem, 5696 1936

251-1529


$40
ספר אני לדודי, כאזאבלאנכא תש"ד 1944
ר' דוד אביחצירא
Sefer "Ani L'Dodi" , Casablanca, 5704 1944R' David Avichatsera

251-1530


$2400
אוצר לשון הקודש, שנת רפ"ד Thesaurus Linguae sanctae, Lugduni(Leon) S. Gryphius Germanus Excudebat 1529
Thesaurus Linguae sanctae, Lugduni S. Gryphius Germanus Excudebat 1529

251-1531


$25 | Sold for: $25
ספר סדר היום, והוא פירוש נאה עד מאד, למברג, 1864 תרכ"ה
Sefer Seder Hayom, V'hu Perush Na'eh Ad Meod, Lemberg, 5625 1864

251-1532


$60
ספר נשמת חיים, מכנאס תרס"ד 1904
ר' חיים משאש (מגדולי רבני מרוקו)
Sefer Nishmat Chaim, Meknes, 5664 1904R' Haim Mashash

251-1533


$25 | Sold for: $85
איסטוריה אנטיגואה, לדינו סאלוניקי, תר"נ 1890
Istoria Antigua, Salonika, 5650 1890

251-1534


$50
ספר מעשה בראשית, שני חלקים קלו+שמב דף, סוסה, מרוקו, תקפ"ה 1825
Sefer Maase Bereshit, two parts, 136+242 pgs.

251-1535


$25
היהודים בטאנג'יר, סינסינאטי 1931-1932
יעקב טולדנו
The Jews of Tangier, Cincinnati, 1931-32Yaacov Toledano

251-1536


$40
ספר עדן מקדם, פאס, ת"ר 1840
ר' רפאל משה אלבז
Sefer Eden Mekedem, Fez, 5600 1840,R' Raphael Moshe Elbaz

251-1537


$25
ספר אמרי יעקב על התורה והמדרשים וזוהר ומאמרי חז"ל, פיעטרקוב, תרס"ו 1906, דפים חומים ללא כריכה
Sefer Imrei Yaakov Al HaTora V'Hamidrashim V'Zohar V'Maamarei Chazal, Piotrkow, 5666 1906, brown pages no cover

251-1538


$25
זה ספר הים התלמוד, פיעטרקוב, תרע"ד 1914
Ze Sefer Hayam Hatalmud, Piotrkow, 5674 1914

251-1539


$40
3 לוחות שנה: Pascheles Israelitische Volkskalender 5651 פראג תרמ"ט, תר"נ תרצ"ט 1891 5699
Three Calendars, Pascheles Israelitische Volkskalender, Prague, 5649 1888, 5650 1889,5699 1938

251-1540


$80
לוט 8 לוחות שנה Brandeis Ilustrierte Volkskalender: ,5652,5655,5656,5660,5661,5665,5668,5670 1889-90, 1907-8, נייר חום מתפורר
Lot of 8 calendars, Brandeis Israelitische Volkskalender: 5650, 5652, 5655, 5656, 5660, 5661, 5665, 5668, 5670 1889-90, 1907-8

251-1541


$25 | Sold for: $25
קטלוג "תערוכת חנוכיות" מוזיאון תל אביב, חנוכה תשי"א
A "Chanukah lamp exhibition" catalog, Tel Aviv Museum, Chanukah 5711

251-1542


$25
ספר מטה משה, מהתייר הגדול.. רבינו משה מפרעמסלא.. ורשה, 1876
Sefer Mateh Moshe, M'hatayar Hagadol… Rabeinu Moshe M'Premisla…Warsaw 1876

252-1387


$25 | Sold for: $25
Bene Zion, Libro O'Istruzione Religioso-Morale Per la Giorentu Israelitica, Venezia 1828, 259 p
Bene Zion, Libro O'Istruzione Religioso-Morale Per la Giorentu Israelitica, Venezia 1828, 259 p

252-1388


$60 | Sold for: $60
The wisdom of Ben Sira portions of the book Ecclesiasticus, Cambridge, 1899 (damaged spine) חכמת שמעון בן ישוע, בן אליעזר בן סירא
S. Schechter-C. Taylor
The wisdom of Ben Sira, portions of the book Ecclesiasticus, Cambridge, 1899 (damaged spine)S. Schechter-C. Taylor

252-1389


$25 | Sold for: $25
ציצים ופרחים משדי ספרד ואיטליא נלקחים לייפציג, דפוס ליאופולד שנויס, תרט"ז 1856, 36 עמ', ללא כריכה
Sefer Tzitzim U'Prachim, Leopold Shenvais print, 5616 1856, 36 pgs. no cover

252-1390


$120 | Sold for: $120
ספר רזיאל המלאך, דפוס, פגום מאד, בכריכת העור דפים עם שמות קבליים וכו'
Raziel Ha'malach, severely damaged, leather bound, pages with Kabalistic names etc

252-1392


$25 | Sold for: $325
ספר תהלים עם תרגום לאדינו אנטון שמיד, וינה, תקפ"ב 1822, בסוף הספר תפלה על הפרנסה
Psalms with a translation into Ladino, Anton Schmied, Vienna, 5582 1822, at the end of the book a prayer on the livelihood

252-1393


$25 | Sold for: $25
סדר תפלה כפי מנהג ק"ק איטאליה יצ"ו וינה , 1847, תר"ז, עם שיויתי בדף ראשון
Seder Tfila, according to the tradition of the Jewish community of Italy, Vienna, 1847, 5607, with a Shiviti on the first page

252-1394


$25 | Sold for: $220
ספר נביאים ראשונים, ויניציאה, תצ"ו 1731 עם תפילות בכתב יד בסוף הספר (נקבי עש)
First Book of Nevi'im (Prophets), Venice, 5496 1736, with handwritten prayers at the end of the book (moth damages)

252-1395


$25 | Sold for: $200
ספר התקון לליל שבועות ובו הגיה קריה נאמנה באמת ואמונה, ויניציאה, תק"ג 1743, דפוס בראגדין, מאחורי השער איור "צדיק כתמר", עד+1 דף
Sefer Hatikun L'leil Shavuot, Venice, 5503 1743, Bragdin print., with a drawing on the back of the title page "Tzadik K'tamar", 74+1 pgs.

252-1396


$25 | Sold for: $55
ספר התקון לליל שבועות נעתק מספר שני לוחות הברית.. כפי האר"י, ויניציאה, תקי"ב 1752, צח+2 דף, ללא כריכה
Sefer Hatikun L'leil Shavuot, copied from the book Shnei Luchot Habrit…according to Ha"ARI, Venice, 5512 1752, 98+2 pgs., no cover

252-1397


$25 | Sold for: $45
ספר התקון לליל שבועות נעתק מספר שני לוחות הברית.. כפי האר"י, ויניציאה, תקי"ב 1752, צח+2 דף, עם כריכה, חתוך מלמעלה
Sefer Hatikun L'leil Shavuot, copied from the book Shnei Luchot Habrit…according to Ha"ARI, Venice, 5512 1752, 98+2 pgs., with its cover, cut on the top

252-1398


$25 | Sold for: $65
סדר התקון לליל הושענה רבא שנוהגים לקרות בארץ ישראל, מצרים ואגפיה.. וינדרמין, ויניציאה, תקי"ג 1753, קח כף
Seder Hatikun L'leil Hoshana Raba Sh'nohagim Likrot B'eretz Israel, Egypt, Venice, 5513 1753, 108 pgs.

252-1399


$25 | Sold for: $70
סדר התקון לליל הושענה רבא, שנוהגים לקרות בארץ ישראל, מצרים ואגפיה, דפוס פואה, ויניציאה, תקט"ז 1756, יחד עם האדרא זוטא קדישא
Seder Hatikun L'leil Hoshana Raba Sh'nohagim Likrot B'eretz Israel, Egypt, Foa print., Venice, 5516 1756

252-1400


$25 | Sold for: $90
סדר התקון לליל הושענה רבא שנוהגים לקרות בארץ ישראל, מצרים ואגפיה, דפוס ברגאדין, ויניציאה, תקמ"א 1781, קכח+1 דף
Sefer Hatikun L'leil Hoshana Raba Sh'nohagim Likrot B'eretz Israel, Egypt, Bragadin print., Venice, 5541 1781, 128+1 pgs.

252-1401


$25 | Sold for: $80
חמישה חומשי תורה עם חמש מגילות והפטרות מכל השנה, כמנהג כל הקהילות הקדושות, ויניציאה, שנת "והצלת" תקמ"א 1781, עם לוחות מאה שנים, וקביעת שנים מעוברות ופשוטות, כריכה מקורית עור ועץ (פגומה)
The Pentateuch with five scrolls and Haftarot for the whole year, according to the tradition of all the Jewish communities, Venice, 5541 1781, original leather and wood binding (damaged)

252-1402


$25 | Sold for: $400
סדר הגדה של פסח כמנהג ק"ק איטליאני ויניציאה, תקנ"ב 1792, ללא כריכה, כתמים
Seder Hagadah Shel Pessach, according to the tradition of the Italian Jewish community, Venice, 5552 1792, no cover, stains

252-1403


$25 | Sold for: $60
סדר ליל שבועות לעומדים בבית ה'.. ויניציאה, דפוס פואה, תקנ"ו 1896, סח דף ללא כריכה
Seder Leil Shavuot L'omdim B'beit H'…, Venice, Foa print. 5556 1826, 68 pgs. no cover

252-1405


$40 | Sold for: $40
שלום דוד, שני כרכים, ג'רבה טוניס, תרע"ט 1919, עם הקדשת בעלים
Shalom David, 2 volumes, Djerba, Tunisia, 5679, 1919, with owners’ dedication

252-1406


$120
סליחות לאשמורת הבוקר, ליוורנו, תקס"ח 1808, כרוך בכריכת עור מהודרת
Slichot L'ashmoret Haboker, Livorno, 5568 1808, bound in adorned leather binding

252-1407


$25 | Sold for: $25
סדר תקון שובבים, עם תקון חצות ותחינות לבתי קברות, ליוורנו, תר"א 1841 (כמה דפים מפורדים, דפים קרועים אבל לא חסר טקסט)
הרב המקובל משה זכות
Seder Tikun Shovavim, with Tikun Hatzot Utchinot Lebatey Kvarot, Livorno, 5601 1841 (a few pages dismantled, torn pages but no text is missing)Rav Moshe Zchut

252-1408


$60
ספר תקפו של יוסף חלק ראשון שאלות ותשובות, ר' יוסף אלמאליח, יחד עם ספר עוז נהדר חלק ראשון, חידושי שבועות ע"ז והוריות ר' שמואל דה אבילה, ליוורנו, תרט"ו 1855
Sefer Tokpo Shel Yosef part one, questions and answers, R' Yosef Almaliach, with Sefer Oz Nehedar part one, Livorno, 1855

252-1409


$25 | Sold for: $25
שנים עשר דרשות מדרשות החכם הכולל מהר"י מינץ זצ"ל, בלעמבערג תקע"א, (1811), כט דפים (ללא כריכה)
12 Drashot M'Drashot HaChacham Hakolel Yehuda Ben Eliezer Halevi Mintz ZTZ"L, B'Lemberg, 5571 (1811), 29 pgs.

252-1410


$25 | Sold for: $75
חמש מגילות מסודרות כפי סדר הזמנים והפטרות מכל השנה, כפי מנהג ק"ק איטליאני ואשכנזים והספרדים, מנטובה
Five scrolls. According to the tradition of the Italian, Ashkenazi and Sephardic Jewish communities, Mantua

252-1411


$25 | Sold for: $65
מוצא פי יי, חמשה חומשי תורה בראשית, מנטובה תקל"ט 1779, עם לוחות מועדים וצומות למאה ועשרים שנה ולוחות נוספים
Motza Pi Hashem, Breshit, Mantua, 5539 1779, with tables of holidays and fasts for 120 years

252-1412


$25 | Sold for: $55
סדר ליל שבועות, מנטובה, תקמ"ג 1783, ללא כריכה
Seder Leil Shavuot, Mantua, 5543 1783, no cover

252-1413


$25 | Sold for: $60
סדר ליל הושענה רבא.. הנו קדש הלולים.. מנטובה, דפוס אליעזר שלמה, תקמ"ה 1785
Seder Hoshana Raba, Mantua, Eliezer Shlomo print., 5545 1785

252-1414


$30 | Sold for: $40
ספר ערך ש"י על התורה, חלק ראשון מאראמאראש-סיגעט, תרע"ב 1912
Sefer Erech Sh"I on the Torah, part one, Marmarosh,-Siget, 5672 1912

252-1415


$35
ספר שארית יעקב א+ב בכרך אחד על החומשי תורה, ועל מועדי ד', עם קונטרס ידות אפרים על הש"ס, קליינווארדיין, תרע"ז 1917, בסוף רשימת תורמים לפי מקומות בהונגריה
פאנעטה יעקב
Sefer She'erit Yaakov, 1+2 in one volume, Al Chumshey Hatora and Al Moade Hashem, with Yadot Ephraim on Mishna, Kleinwordin, 1917, at the end, list of donors in HungaryPoneta Yaacov