256-1146


$25
סדר סליחות כמנהג פולין גדול ופולין קטן, ליטא ורייסן
Seder Selichot Kminhag Polin Gadol V'Polin Katan, Lite V'Reissen

256-1147


$25
פניני שד"ל (רבי שמואל דוד לוצטו) ללא שער, 460 עמ'
Pniney Shadal (Rabbi Shmuel David Luzzato), title page missing, 460 p

256-1148


$60
ספר נשמת שלמה מרדכי באור על עשרה פרקים מספר חוקר ומקובל שחיבר משה חיים לוצאטו, 5+45 דף
אהרון משה מרדכי
Sefer Nishman Shlomo Mordechai, interpretation on ten chapters of Luzato, 5-45 p.AharonMoshe Mordechai

256-1149


$60 | Sold for: $65
מחזור 5 כרכים, נדפס באפענבאך, כולל: פסח א+ב, ראש השנה א+ב, שבועות
Machzor 5 volumes, Ofenbach, incl: Passover a+b, Rosh Hashana a+b, Shavuot

256-1150


$40
ספר תורת האלוהים, כולל חמישה חומשי תורה מתורגמים לאיטלקית ומבוארים... ע"י יצחק שמואל ריגיו, מהדורות שונות, ספרים שמות, וויקרא, וינה 1821 תקפ"א
Sefer Torat Haelohim, translated into Italian, and interpretedby Isaac Shmuel Rigio, various editions

256-1151


$50 | Sold for: $55
ספר חמד אלהים, תקון נפלא לז' ימי חג הסוכות... נשפע מספר חמדת ימים, ויניציאה, דפוס פואה, תקל"ב (וישירו) 1772, נזקי עש
Sefer Chemed Elohim, Tikun Nifla L 7 Yemey Chag Sukkot.., Pua Press, Venice 5532 1772 (moth damage)

256-1152


$70 | Sold for: $170
מחזור של כל השנה כפי מנהג ק"ק איטאליאני, שני חלקים בשני כרכים, ויניציאה, "תקבל" 1772, עם הגדה של פסח (ראה דף קמו)
Machzor Shel Kol Hashana, Italiani custom, two parts in two volumes, with Pasover Haggada (see p. 146), Venice, 1772

256-1153


$30
ספר משיבת נפש, שו"ת על שו"ע אורח חיים, יורה דעה ואבן העזר, ורשה, תרכ"ד 1864 (נקבי עש)
ר' אריה ליב צינץ
Sefer Meshivat Nefesh, Q+A on Shulchan Aruch Orach Haim, Yore Dea and Even Haezer, Warsaw, 5624 1864 (moth holes)R' Arie Leib Tzintz

256-1154


$25 | Sold for: $25
סדור תפילות כמנהג איטאליטאני Formulazio di Orationi, seconde di Rito Italiano, Torino, 421 p
Prayer book, Formulazio di Orationi, seconde di Rito Italiano, Torino, 421 p

256-1155


$50
ספר שו"ת משה האי"ש דפוס צוקערמאן, ירושלים, תרס"ט 1909
ר' חיים משה אלישר
Sefer Sheelot Utshuvot Moshe Ha'Ish, Zukermann press, Jlm., 5669 1909R' Haim Moshe Elishar

256-1156


$50
ספר כליל תפארת ליוורנו, תקנ"ז 1797
Sefer Klil Tiferet, Livorno, 5557 1797

256-1157


$40
ספר מנחת ערב ונעילת שערים תפילות ליום כיפור, ליוורנו, שנת תקפ"א (להיותך עם), 1821
Sefer Minchat Erev Uneilat Shearim, prayers for Yom Kippur, Livorno, 5581 1821

256-1158


$50 | Sold for: $50
ספר שאלות ותשובות תולדות אדם דפוס הרב נפתלי הירץ גרושמאן, למברג, 1811 תקע"א
הרשב"א רבינו שלמה בן אדרת ז"ל
Sefer Sheelot Utshuvot Toldon Adam, Rav Naftali Hirz Groshman, Lemberg, 5571 1811Rabenu Shlomo Ben Aderet

256-1159


$40 | Sold for: $60
ספר מחנה חיים, חלקים II+III על שו"ע אורח חיים, מונקטש, תרל"א-תרל"ח 1871-1878 (נקבי עש)
Sefer Machane Haim parts II+III on Shulchan Aruch Orach Haim, Monkatch, 5631-5638 1871-1878 (moth holes)

256-1160


$50
ספר דורש לציון חלק ראשון כרוך יחד עם ספר אהבת ציון חלק ראשון, וספר שיבת ציון חלק ראשון, בסדילקאב, תקצ"ד 1834
Sefer Doresh L'Zion part one, bound with Sefer Ahavat Zion part one, and Sefer Shivat Zion part one, Sudlikov, 5594 1834

256-1161


$40 | Sold for: $40
יער אב שלום, כולל מינים ממינים שונים מהמחברות... פאדובה תרט"ו 1855 (ללא כריכה, פגמים)
אברהם שלום מפאדובה
Yaar Av Shalom, Padua, 5615 1855 (cover missing, damages)Avraham Shalom M'Padua

256-1162


$90
דרך סלולה והוא חיבור כולל חמשה חומשי תורה, שני כרכים: במדבר, דברים, פיורדא, תקס"ג 1803
Derech Slula, Vehu Chibur.. Two volumes: Bamidbar, Dvarim, Fiorda, 5563 1803

256-1163


$50 | Sold for: $50
ספר הפטרות ותרגום... תרגום ארמי טור מול טור, פירינצי, תק"ט ("בראשו" "כי עין בעין יראו") 1749, 20 דף (נקבי עש)
Sefer Haftarot Vetirgum ..Arami , Florence 5509 1749, 20 p. (moth holes)