226-1492

הגדת אומזה Omzsa Haggada הדפסה לפי המהדורה של הוצ' נחום ליפשיץ, הונגריה, 1942 תש"ב, מס 630 (ס"ה 100 מהדורה מיוחדת, 900 מהדורה ממוספרת), חתום ע"י המוציאים חברי אומז'ה (שדרה חסר

Omzsa Haggada, after edition of Nachum Lipshitz publ. Hungary, 1942, 5702, no’ 630, (total of 100 special edition, 900 numbered edition), signed by the Omzsa publ. members, missing spine


Start Price: $200 Sold for: $200