228-1108

שני שטרות הצעת מטבע חוקית אשכול-נאמן, ע"ס 100, 50 פרוטה מצב UC

Two banknotes proposed legal tender, Eshkol-Ne’eman, in the amount of 100 pruta, UC condition


Start Price: $25 Sold for: $150